จัดลำดับวัดที่มีผู้สอบบาลีสนามหลวงและบาลีศึกษาได้มากที่สุดประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙

มีผู้ออนไลน์ขณะนี้ ท่าน
จัดลำดับวัดที่มีผู้สอบบาลีสนามหลวงได้มากที่สุดประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙ [รวมบาลีศึกษา]
อันดับ วัด สำนักเรียน จำนวนผู้สอบได้
โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๘๙
พระธรรมกายปทุมธานี๑๗๐
จองคำลำปาง๑๑๕
หาดใหญ่สิตารามสงขลา๖๘
บัวขวัญนนทบุรี๖๖
หนองแวงขอนแก่น๕๘
จากแดงสมุทรปราการ๔๖
บางพลีใหญ่ในสมุทรปราการ๔๖
ชัยศรีขอนแก่น๔๕
ชัยมงคลชลบุรี๔๔
๑๐ปากน้ำวัดปากน้ำ๔๐
๑๑บางนาในวัดบางนาใน๓๘
๑๒ป่าหินสูงเจริญธรรมราชบุรี (ธ)๓๖
สามพระยาวัดสามพระยา๓๖
๑๓ศรีเอี่ยมวัดศรีเอี่ยม๓๕
๑๔กัลยาณมิตรวัดกัลยาณมิตร๓๓
๑๕สังฆานุภาพกำแพงเพชร๓๒
พระนอนจักรสีห์สิงห์บุรี๓๒
๑๖ชนะสงครามวัดชนะสงคราม๒๙
๑๗หัวคู้สมุทรปราการ๒๘
แสนสุขวัดแสนสุข๒๘
๑๘สวนหงส์สุพรรณบุรี๒๗
คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๒๗
๑๙เทพลีลาวัดเทพลีลา๒๖
๒๐โชติรสธรรมากรบึงกาฬ๒๕
สร้อยทองวัดสร้อยทอง๒๕
สวนดอกเชียงใหม่๒๕
๒๑ชูจิตธรรมารามพระนครศรีอยุธยา (ธ)๒๔
พิกุลทองสิงห์บุรี๒๔
๒๒พระปฐมเจดีย์นครปฐม๒๓
กลางบุรีรัมย์๒๓
บ้านขุนเชียงใหม่๒๓
๒๓มหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์๒๒
๒๔ศรีบุญเรืองเลย๒๑
อาวุธวิกสิตารามวัดอาวุธวิกสิตาราม๒๑
๒๕ไพรีพินาศชัยภูมิ๒๐
อรุณราชวรารามวัดอรุณราชวราราม๒๐
ไตรมิตรวิทยารามวัดไตรมิตรวิทยาราม๒๐
จักรวรรดิราชาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาส๒๐
๒๖ธรรมมงคลวัดธรรมมงคล๑๙
พระธาตุศรีจอมทองเชียงใหม่๑๙
ไวกูลฐารามอุดรธานี๑๙
ทรงศิลาชัยภูมิ๑๙
๒๗ธาตุขอนแก่น๑๘
พิชโสภารามอุบลราชธานี๑๘
๒๘เขาสนามชัยประจวบคีรีขันธ์๑๗
๒๙โพนชัยเลย๑๖
เกียรติแก้วสามัคคีศรีสะเกษ๑๖
ผ่องพลอยวิริยารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม๑๖
ตาลเรียงขอนแก่น๑๖
ชลประทานรังสฤษดิ์นนทบุรี๑๖
๓๐พรหมวงศารามวัดพรหมวงศาราม๑๕
หลวงพ่อสดธรรมกายารามราชบุรี๑๕
ดาวดึงษารามวัดดาวดึงษาราม๑๕
พนัญเชิงพระนครศรีอยุธยา๑๕
สองพี่น้องสุพรรณบุรี๑๕
คำเขื่อนแก้วอุบลราชธานี๑๕
ไร่ขิงนครปฐม๑๕
ตรีสวัสดิ์วนารามเลย (ธ)๑๕
๓๑วารินทรารามอุบลราชธานี๑๔
ขันเงินชุมพร๑๔
ศรีวิชัยวนารามเลย๑๔
พระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม๑๔
พระธาตุผาเงาเชียงราย๑๔
๓๒ปทุมวนารามวัดปทุมวนาราม๑๓
กลางกาฬสินธุ์๑๓
ประสานศรัทธาหนองบัวลำภู๑๓
นิมมานรดีวัดนิมมานรดี๑๓
คูหาสวรรค์พัทลุง๑๓
หนองบัวกาฬสินธุ์๑๓
เนินพระระยอง๑๓
สุทัศนเทพวรารามวัดสุทัศนเทพวราราม๑๓
กษัตราธิราชพระนครศรีอยุธยา๑๓
โคกกะเทียมลพบุรี๑๓
สุทธิวารีจันทบุรี๑๓
๓๓บุณยประดิษฐ์วัดบุณยประดิษฐ์๑๒
กฤษณเวฬุพุทธารามสิงห์บุรี (ธ)๑๒
สุวรรณประสิทธิ์คณะเขตลาดพร้าว-บึงกุ่ม๑๒
เขียนเขตปทุมธานี๑๒
ชัยชนะสงครามวัดบพิตรพิมุข๑๒
ชัยภูมิพิทักษ์ชัยภูมิ๑๒
บูรพารามใต้ยโสธร๑๒
๓๔ระฆังโฆสิตารามวัดระฆังโฆสิตาราม๑๑
สระเกศวัดสระเกศ๑๑
มหาธาตุเพชรบูรณ์๑๑
บางไผ่นนทบุรี๑๑
ศรีสระแก้วหนองบัวลำภู๑๑
ราชโอรสารามวัดราชโอรสาราม๑๑
๓๕อ่างทองอ่างทอง๑๐
หัวลำโพงวัดหัวลำโพง๑๐
อนงคารามวัดอนงคาราม๑๐
ตากฟ้านครสวรรค์๑๐
น้อยนพคุณวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม๑๐
ราชสิงขรวัดราชสิงขร๑๐
กะพังสุรินทร์ตรัง๑๐
นวลจันทร์คณะเขตลาดพร้าว-บึงกุ่ม๑๐
วังสมบูรณ์สระแก้ว๑๐
สังฆารามสุโขทัย๑๐
๓๖หนองหงส์จันทบุรี
แจ้งแสงอรุณสกลนคร
ศรีใครอำนาจเจริญ
อรัญญวิเวกบึงกาฬ
ลำผักชีวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
ชัยสามหมอชัยภูมิ
ศรีบุญเรืองเชียงใหม่
บ้านเก่าบ่ออำนาจเจริญ
โพธิ์งามหนองคาย
ธาตุทองวัดธาตุทอง
พระสิงห์เชียงราย
ศรีนวลขอนแก่น
ศาลานครราชสีมา
ศรีโคมคำพะเยา
วิชิตสังฆารามภูเก็ต
พระธาตุพนมนครพนม
๓๗สายทองหนองบัวลำภู
สัมมาชัญญาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
มหาสอนลพบุรี
วิจารณ์สว่างโศกขอนแก่น
พระธาตุดอยสะเก็ดเชียงใหม่
มหาพฤฒารามวัดมหาพฤฒาราม
บ่อชะเนงอำนาจเจริญ
ลาดปู่ทรงธรรมเลย
เบญจมบพิตรดุสิตวนารามวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
พยอมชลบุรี
บึงนครราชสีมา
พระธาตุดอยสุเทพเชียงใหม่
ชัยฉิมพลีวัดชัยฉิมพลี
ป่าโคกดินแดงมหาสารคาม
๓๘เทวราชกุญชรวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
สะแกนครราชสีมา
ยางคณะเขตสวนหลวง
อร่ามมงคลกาฬสินธุ์
บ้านผือสุรินทร์
หงษ์ประดิษฐารามสงขลา
สำนักปฏิบัติธรรมนิโรธารามเชียงใหม่
กลางขอนแก่น
ไชยชุมพลชนะสงครามกาญจนบุรี
โกเสยเขตหนองคาย
ชัยพรหนองคาย
ซับอุดมมงคลธรรมเพชรบูรณ์
วีระวงศาวาสกาฬสินธุ์ (ธ)
เทพศิรินทราวาสวัดเทพศิรินทราวาส
หนองไผ่ล้อมปราจีนบุรี
อมรคีรีวัดอมรคีรี
บวรนิเวศวิหารวัดบวรนิเวศวิหาร
หนองเป็ดอุบลราชธานี
๓๙แจ้งสว่างอุบลราชธานี
แพรกษาสมุทรปราการ
ใหม่โคกไม้แดงบุรีรัมย์
น้ำไคร้น่าน
สว่างใต้กาฬสินธุ์
ลุ่มระยอง
ป้อมวิเชียรโชติการามสมุทรสาคร
มณีวนารามอุบลราชธานี
สุวรรณารามหนองบัวลำภู
หงส์รัตนารามวัดหงส์รัตนาราม
ป่าหนองดินดำชัยภูมิ
พระงามนครปฐม
แคนอกนนทบุรี
โสมนัสวิหารวัดโสมนัสวิหาร
นิเวศธรรมประวัติพระนครศรีอยุธยา (ธ)
รอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์มุกดาหาร
ธาราวดีนครศรีธรรมราช
สว่างสุวรรณารามนครพนม
โพธิสมภารหนองคาย
ศรีชมภูองค์ตื้อหนองคาย
อริยวงศารามราชบุรี (ธ)
มเหยงคณ์พระนครศรีอยุธยา
นางในธัมมิการามอ่างทอง
๔๐ห้วยจระเข้นครปฐม
คีรีวันต์นครราชสีมา
ร่อนนานครศรีธรรมราช
ประเชชัยเพชรบูรณ์
เซกาเจติยารามบึงกาฬ
โพธิ์ปฐมาวาสสงขลา
ขนอนใต้พระนครศรีอยุธยา
โปรดเกศเชษฐารามสมุทรปราการ
บูรพาพิทยารามจันทบุรี
กุยบุรีประจวบคีรีขันธ์
ราชนัดดารามวัดเทพธิดาราม
เรืองยศสุทธารามคณะเขตบางคอแหลม
สมรโกฏินนทบุรี
มหาวนารามอุบลราชธานี
สายไหมปทุมธานี
ธรรมามูลชัยนาท
พระแก้วดอนเต้าสุชาดารามลำปาง
มหาธาตุราชบุรี
โคกสมานคุณสงขลา
วังขนายทายิการามกาญจนบุรี
ดอนธาตุนรงค์หนองบัวลำภู
กระทุ่มคณะเขตประเวศ-สะพานสูง
พระบรมธาตุกำแพงเพชร
หนองหอยราชบุรี
สระกำแพงใหญ่ศรีสะเกษ
เย้ยปราสาทบุรีรัมย์
คลองเตยในวัดคลองเตยใน
เกตการามสมุทรสงคราม (ธ)
สุคันธาวาสสมุทรปราการ
ประดู่พัฒนารามนครศรีธรรมราช
บพิตรพิมุขวัดบพิตรพิมุข
ศรีประวัตินนทบุรี
ละหารนนทบุรี
ราษฎร์บำรุงวัดสัมพันธวงศ์
หนองคายพัฒนารามหนองคาย
๔๑ตะปันนครราชสีมา
ดอนเมืองคณะเขตดอนเมือง-หลักสี่
โพธิสมภรณ์อุดรธานี (ธ)
เวฬุวนารามคณะเขตดอนเมือง-หลักสี่
บุละกอนครราชสีมา
พระธาตุดอยตุงเชียงราย
บ้านเกาะสิเหร่ภูเก็ต
ประดู่สมุทรสงคราม
ท่าตอนเชียงใหม่
สุภโสภณบุรีรัมย์
เจ็ดยอดเชียงใหม่
พระประโทณเจดีย์นครปฐม
ราชบุรณะวัดราชบุรณะ
กลางลพบุรี (ธ)
บางปรือตราด
สวนดอกลำปาง
มหาธาตุนครพนม
จอมมณีหนองคาย
ศิริวราวาสศรีสะเกษ
สุวรรณคีรีระนอง
ประชานิยมกาฬสินธุ์ (ธ)
ศาลาลอยสุรินทร์
เพชรสมุทรวรวิหารสมุทรสงคราม
ยานนาวาวัดยานนาวา
ชัยมงคลกาฬสินธุ์
เขาพุทธโคดมชลบุรี
ชัยภูมิวนารามชัยภูมิ
ป่าส่างคำหนองคาย
สว่างอารมณ์หนองบัวลำภู
ใหม่อมตรสวัดสามพระยา
มัชฌิมาวาสอุดรธานี
พญาภูน่าน
นรนาถสุนทริการามวัดนรนาถสุนทริการาม
มะนาวหวานนครศรีธรรมราช
สามัคคีธรรมหนองบัวลำภู
แจ้งนครศรีธรรมราช
เจดีย์หลวงเชียงใหม่ (ธ)
กู้นนทบุรี
สำราญนิเวศอำนาจเจริญ (ธ)
มีชัยท่าหนองคาย
เจียงอีศรีมงคลวรารามศรีสะเกษ
ประมวลราษฎร์นครราชสีมา
สว่างคงคากาฬสินธุ์
ราษฎร์บูรณะปัตตานี
เอราวัณพัฒนารามเลย
บ้านส้องสุราษฎร์ธานี
ดอนไชยตาก
ต้นสนเพชรบุรี
๔๒เสมียนนารีวัดเสมียนนารี
สุวรรณภูมิสุพรรณบุรี
มหาธาตุนครศรีธรรมราช (ธ)
เนรัญชรารามเพชรบุรี (ธ)
โบสถ์ดอนพรหมนนทบุรี
เชิงเลนนนทบุรี
ราษฎร์ศรัทธาธรรมสุโขทัย
ศิวารามพระนครศรีอยุธยา
ศรีอุดมอุบลราชธานี
ทุ่งสว่างศรีสะเกษ
ไพรสณฑ์ศักดารามเพชรบูรณ์
ม่วงคณะเขตบางแค
จำปาทองหนองคาย
อภัยทายารามวัดพรหมวงศาราม
ใหญ่สมุทรปราการ
พุทธาธิวาสยะลา
โคกเปี้ยวสงขลา (ธ)
หนองกุงขอนแก่น
บัวถนนบุรีรัมย์
พระพุทธบาทสระบุรี
อรุณรังษีหนองคาย (ธ)
พยัคฆารามสุพรรณบุรี
นอกชลบุรี
เขมาภิรตารามวัดบวรนิเวศวิหาร
พระสิงห์เชียงใหม่
พรสวรรค์สุพรรณบุรี
เหนือกาฬสินธุ์
สามัคคีชัยหนองบัวลำภู
อมรินทรารามสุรินทร์
ธาตุดำหนองคาย
ประชานิมิตเพชรบูรณ์
ทุ่งมะสังกาญจนบุรี
ศรีโสดาเชียงใหม่
ป่าโชติการามหนองบัวลำภู
ศาลาปูนพระนครศรีอยุธยา
ชัยศรีคณารามนครราชสีมา
สะพานคณะเขตคลองเตย
ญาณเวศกวันนครปฐม
พระพุทธฉายสระบุรี
บางบอนคณะเขตบางบอน
สามัคคีอุทิศชัยภูมิ
ศรีสุทธาวาสเลย (ธ)
ญาณเวศกวันวัดพระพิเรนทร์
พระพุทธบาทตากผ้าลำพูน
โพธิคุณตาก
เวฬุวนารามราชบุรี
บางระโหงนนทบุรี
พังตรุกาญจนบุรี
ไร่เกาะต้นสำโรงนครปฐม
ทินกรนิมิตนนทบุรี
เนินสุทธาวาสชลบุรี
ห้วยหินฝนชัยภูมิ
ราษฎร์บูรณะคณะเขตราษฎร์บูรณะ
โพธิ์กลางเพชรบูรณ์
ศิริบุญธรรมหนองบัวลำภู
สว่างหัวนาคำกาฬสินธุ์
โกศลสิตารามนครราชสีมา
มรรคสำราญขอนแก่น
มหาธาตุยโสธร
๔๓ต้นสนอ่างทอง
สุคนธารามพระนครศรีอยุธยา
เมืองสรวงเก่าร้อยเอ็ด
ศรีชมชื่นหนองคาย
ส้มเสี้ยวนครสวรรค์
ศรีวิหารเจริญสุรินทร์
วังตะกูนครปฐม
กกวัดราชโอรสาราม
สะอาดขอนแก่น
บุตาวงษ์บุรีรัมย์
หย่วนพะเยา
โคกกระเทียมลพบุรี
ป่ากลางทุ่งปทุมธานี
สังคมสามัคคีหนองบัวลำภู
วชิรธรรมารามพระนครศรีอยุธยา (ธ)
หัวอิฐนครศรีธรรมราช
สันติธรรมเชียงใหม่ (ธ)
ศรีหนองหินเลย
พระศรีมหาธาตุวัดพระศรีมหาธาตุ
บัวงามราชบุรี
สุคันธารามวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
อุดมธานีนครนายก
ทองธรรมิการามสมุทรสาคร
ปาโมกข์พังงา
ปรีดารามนครปฐม
ไชยวารกาฬสินธุ์
ศรีโพธิมาลัยปราจีนบุรี
มงคลโกวิทารามอุบลราชธานี
บ่อทองราษฎร์บำรุงชลบุรี
พระธาตุราษฏร์บำรุงหนองคาย
มัชฌันติการามวัดบวรนิเวศวิหาร
นางนองวัดราชโอรสาราม
หนองสนมระยอง
สัตหีบชลบุรี
บุรณศิริมาตยารามวัดบวรนิเวศวิหาร
ประยุรวงศาวาสวัดประยุรวงศาวาส
พระซองนครพนม
ครุในสมุทรปราการ
หลักสี่คณะเขตดอนเมือง-หลักสี่
แสนตอสุโขทัย
บางแก้วฉะเชิงเทรา
สุนทรประดิษฐ์พิษณุโลก
ทองบนวัดยานนาวา
ศรีบุรีรตนารามสระบุรี
สระจรเข้นครราชสีมา
มหาพุทธารามศรีสะเกษ
ท่าหลวงพิจิตร
บุญศรีมุนีกรณ์คณะเขตลาดพร้าว-บึงกุ่ม
อโศการามกาฬสินธุ์
ตาก้องนครปฐม
นครบาลชัยภูมิ
หลวงประชาบูรณะนครปฐม
มะขามเตี้ยพิษณุโลก
ทุ่งเหียงชลบุรี
ฝั่งหมิ่นเชียงราย
ศรีบุญเรืองมุกดาหาร
ป่าดาราภิรมย์เชียงใหม่ (ธ)
ดงกลางขอนแก่น
อนาลโยทิพยารามพะเยา (ธ)
ศรีเทพเริงสดวนารามหนองคาย
ปราสาทสิทธิ์ราชบุรี
รางตันนิลประดิษฐ์สมุทรสาคร
บางโฉลงในสมุทรปราการ
สำนักกะท้อนระยอง
ยางน้อยอุบลราชธานี
ยางตลาดยโสธร
ไผ่เหลืองนนทบุรี
ศักดิ์พระนครศรีอยุธยา
เกาะวังไทรนครปฐม
จันทร์ธาดาประชารามยะลา
ศรีนครารามอุดรธานี
ป่าจันทวนารามยโสธร
เกตการามสมุทรสงคราม
เสาธงทองลพบุรี
อรัญญวาสีหนองคาย (ธ)
ทับไทรจันทบุรี
ป่าอุดมคงคานิมิตหนองคาย
ท่าสว่างบุรีรัมย์
แหลมไผ่ศรีฉะเชิงเทรา
บางสะพานพิษณุโลก
บุพพารามเชียงใหม่
บ่อเงินปทุมธานี
ศรีภูกระดึงพัฒนารามเลย
ทุ่งศรีเมืองอุบลราชธานี
พระธาตุสุนันทาเชียงใหม่
มหาสวัสดิ์นาคพุฒารามนครปฐม
โพธิ์งามเพชรบูรณ์
วังสะพุงพัฒนารามเลย
จันทรสามัคคีหนองคาย (ธ)
จำปาบุรีรัมย์
โพธิ์ทองขอนแก่น
สะพานนครราชสีมา
คลองละมุงอุตรดิตถ์
ท่าช้างเหนือสระบุรี
ศรีบุญเรืองลำพูน
เขาวังราชบุรี
ราษฎร์บำรุงสมุทรสาคร
ปากน้ำอุบลราชธานี
กลางสุรินทร์
เสนหานครปฐม (ธ)
ชุมแพหนองคาย
ตำหนักปทุมธานี
สลักเพชรตราด
โขดหินระยอง
ประสิทธิชัยตรัง
หนองจอกเพชรบุรี
วารีสารเลย
ภคินีนาถวัดภคินีนาถ
พระไกรสีห์คณะเขตบางกะปิ
ประชาราษฎร์บำรุงนครปฐม
ธาตุกุดกว้างขอนแก่น
แสงสวรรค์นครสวรรค์
ภิบาลวังม่วงสระบุรี
สุวรรณารามบึงกาฬ
ราชบพิธสถิตมหาสีมารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
บ้านลาดสระบุรี
สุทธิวาตวรารามสมุทรสาคร
อนุภาษกฤษฎารามภูเก็ต
มงคลธรรมกายารามเชียงราย
ทองธรรมชาติวัดทองธรรมชาติ
สว่างวงษ์นครสวรรค์
กำแพงแสนนครปฐม
ศรีเมืองมางพะเยา
ดอนใหญ่ปทุมธานี
พิศาลรัญญาวาสหนองบัวลำภู (ธ)
เหล่าอ้อยสระแก้ว
ธาตุเรณูนครพนม
บุญรอดธรรมารามคณะเขตพระโขนง-บางนา
เจ้าอามคณะเขตบางกอกน้อย
ทองนพคุณวัดทองนพคุณ
ยกกระบัตรสมุทรสาคร
หนองไผ่น้อยบุรีรัมย์
โสธรวรารามฉะเชิงเทรา
สิริกาญจนารามกาญจนบุรี (ธ)
ชัยมงคลสงขลา
๔๔ราชประดิษฐสถิตมหาสีมารามวัดบวรนิเวศวิหาร
ดอยสัพพัญญูเชียงใหม่
คลองภูมิวัดยานนาวา
ด่านสำโรงสมุทรปราการ
ราชคฤห์คณะเขตธนบุรี
ดอนโฆสิตารามสมุทรสาคร
ตาลเอนพระนครศรีอยุธยา
สว่างฟ้าพฤฒารามชลบุรี
เขาดินสุพรรณบุรี
สวนตาลน่าน
โพธิ์ศรีปราจีนบุรี
เขตอุดมหนองคาย
บ้านโภชน์เพชรบูรณ์
พุทธบูชาวัดบวรนิเวศวิหาร
กลางสมุทรปราการ
อรัญญิกาเสนานิคมกาฬสินธุ์
พระธาตุยอยหงษ์น่าน
ใหม่สามัคคีสระบุรี
บ้านหนองบัวระเหวชัยภูมิ
พรหมจริยาวาสนครสวรรค์
ชะแมบจันทบุรี
ธรรมศาลานครปฐม
ตรีสวัสดิ์วนารามเลย
คลองน้ำเจ็ดตรัง
กองดินระยอง
จากแดงสมุทรปรการ
โพธารามนครสวรรค์
ด่านประชากรชุมพร
ราษฎร์บำรุงชลบุรี
พระแก้วเชียงราย
สุมังคลารามยโสธร
หนองเทาอุบลราชธานี
บ้านข่าสุรินทร์
ศรีภูมิมาลำปาง
เทพอาวาสราชบุรี
อาฮงศิลาวาสบึงกาฬ (ธ)
อรัญสถิตย์กำแพงเพชร
กงลาดนครปฐม
บ้านสิงห์ราชบุรี
ภาวนาภิรตารามวัดกัลยาณมิตร
ทรงธรรมพิจิตร
กิ่วหลวงลำปาง
หนองไม้แดงนครสวรรค์
บางขวางวัดบวรนิเวศวิหาร
ธรรมคุณหนองคาย
คลองไผ่สามัคคีสระบุรี
บ้านดอนนครราชสีมา
โคกท่าเจริญชลบุรี
นางสาวสมุทรสาคร
แคสมุทรปราการ
มหัตตมังคลารามสงขลา
ปากน้ำฝั่งใต้คณะเขตภาษีเจริญ
หนองจะบกนครราชสีมา
คำสมบูรณ์ขอนแก่น
พิชยญาติการามวัดพิชยญาติการาม
กุ่มหักสระบุรี
แหลมปอชุมพร
ศรีสุมังคล์หนองคาย
พระนอน(ขอนม่วง)เชียงใหม่
กุ่มโคกสุพรรณบุรี
ห้วยกรดกาญจนบุรี
โพรงมะเดื่อนครปฐม
สุวรรณคีรีวิหารระนอง
พระธาตุช่อแฮแพร่
ป่าวิสุทธิคุณเพชรบุรี
นครอินทร์วัดราชสิทธาราม
แสนเมืองมาหลวงเชียงใหม่
ม่วงสิงห์บุรี (ธ)
พรหมสุรินทร์สุรินทร์
ทุ่งท่าเสานครสวรรค์
สุวรรณรัตนารามนครปฐม
วุฒิมงคลแพร่
บ่อทองราษฏ์บำรุงชลบุรี
ร่ำเปิง (ตโปทาราม)เชียงใหม่
อุบลวนารามนนทบุรี
อุโมงค์(สวนพุทธธรรม)เชียงใหม่
ดอนตันพะเยา
ลานนาปทุมธานี
ไก่จ้นพระนครศรีอยุธยา
อัมพาชัยภูมิ
หนองหลั้วเชียงใหม่
ม่วยต่อแม่ฮ่องสอน
โคกสะอาดอำนาจเจริญ
สันติวนารามเลย
บางปะกอกคณะเขตราษฎร์บูรณะ
ราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามวัดบวรนิเวศวิหาร
โพธิ์ชัยศรีอุดรธานี
สุทธารามลำปาง
ราษฎร์ประคองธรรมนนทบุรี
ศรีเมืองหนองคาย (ธ)
ปากช่องบุรีรัมย์
สำราญลพบุรี
โพธิ์ชัยโคกใหญ่กาฬสินธุ์
กลางคลองสามปทุมธานี
ธรรมโชติสมุทรสาคร
ด้ามพร้าอุบลราชธานี
ใหม่ห้วยลึกนครปฐม
โพธิ์ขอนแก่น
บำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
ไชโยวรวิหารอ่างทอง
ท่าดินแดงนครสวรรค์
โชติการามนนทบุรี
ควนตรัง
กัปปาสิกวันหนองคาย
ไชโยอ่างทอง
ป่าอัมพวันอุดรธานี
ปัจฉิมวันอำนาจเจริญ
สวนจันทร์นครศรีธรรมราช
แหลมสุวรรณารามสมุทรสาคร
แก้วฟ้าสมุทรสงคราม
บางหลวงปทุมธานี
ประดิษฐารามวัดกัลยาณมิตร
ศิลานมิตรเชียงใหม่
ตรีทศเทพวัดบวรนิเวศวิหาร
กิ่งแก้วสมุทรปราการ
มะลิคณะเขตบางกอกน้อย
ทองนพคุณเพชรบุรี
ศรีษะเกษหนองคาย
ปากอ่างน้อยกำแพงเพชร
เทวสังฆารามกาญจนบุรี
ขึ่งเจริญน่าน
โพนงามหนองคาย
พระศรีรัตนมหาธาตุพิษณุโลก
จันทร์แก้วเพ็ชรถาวรวนารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
หนองกระโดนนครปฐม
ชัยมงคลสมุทรปราการ
พระนารายณ์มหาราชนครราชสีมา
เจ้าฟ้าสระบุรี
อุทัยทิศมหาสารคาม
ท่าจันทร์วิปัสสนานครสวรรค์
ใหม่สายตะกูบุรีรัมย์
ศรีดอนมูลพะเยา
เหนือสกลนคร
สามัคคีวนารามอุดรธานี (ธ)
บางกร่างนนทบุรี
บางนานอกคณะเขตพระโขนง-บางนา
เครือวัลย์วัดบุปผาราม
ไตรภูมินครพนม
ชุ้งสระบุรี
ใหญ่ชัยมงคลนครศรีธรรมราช
สุปัฏนารามอุบลราชธานี (ธ)
ไร่เหนือเพชรบูรณ์
เจษฎารามสมุทรสาคร
พังสิงห์นครศรีธรรมราช
ท่าช้างตาก
สระปทุมนครสวรรค์
ศรีรัตนารามนนทบุรี
เขาพระอังคารบุรีรัมย์
โคกกรุงสระบุรี
โพธิ์ชัยศรีบึงกาฬ
ทุ่งสว่างนครราชสีมา
พระราม ๙ กาญจนาภิเษกคณะเขตบางกะปิ
จรเข้ใหญ่สมุทรปราการ
เทียนถวายปทุมธานี
สวนสำราญสระบุรี
เขาแก้วสระบุรี
เนินทองชุมพร
ป่าอภัยวันนครราชสีมา
สุวรรณเสวริยารามอ่างทอง
ร่ำเปิงเชียงใหม่
ช้างนครนายก
หลักสี่ราษฎร์สโมสรสมุทรสาคร
ห้วยซ้อน่าน
ป่าเลไลยก์สุพรรณบุรี
โบสถ์ดอนพหรมนนทบุรี
คอกช้างยะลา
สามร้อยยอดประจวบคีรีขันธ์
สุวรรณารามวัดสุวรรณาราม
สามัคคีสุทธาวาสวัดอาวุธวิกสิตาราม
โคกขามสมุทรสาคร
ผาอ่างแม่ฮ่องสอน
ช่องแคนครสวรรค์
โพธิ์ชลบุรี
บางช้างเหนือนครปฐม
ศรีดอนคำแพร่
ไตรวิทยารามนครศรีธรรมราช
ปากช่องธรรมทานเพชรบูรณ์
ภูเงินสกลนคร
กระโตนนครราชสีมา
บางประทุนนอกวัดราชโอรสาราม
ชัยมงคลเชียงใหม่
ภูดรนิ่มเสนาะระยอง
ห้วยเกี๋ยงพะเยา
สว่างมีชัยบึงกาฬ
ประโดกนครราชสีมา
กรอกยายชาระยอง
ศรีมงคลเชียงใหม่
เทพนิมิตรภูเก็ต
มหาธาตุเพชรบุรี
เทพนิมิตรฉะเชิงเทรา (ธ)
ป่าศรีภูทอกเลย
พระราม๙กาญจนาภิเษกวัดบวรนิเวศวิหาร
โคนอนวัดปากน้ำ
จินตาวาสพัทลุง
ลาดปลาเค้าคณะเขตลาดพร้าว-บึงกุ่ม
เกาะวาลุการามลำปาง
น้ำวนปทุมธานี
ศรีสะอาดเลย
ป่าหนองปรือบุรีรัมย์
ห้วยบงลพบุรี
ดงบ้านนาร้อยเอ็ด
พระธาตุมงคลวนารามบุรีรัมย์
ทำเลทองปทุมธานี
กระโจมทองสมุทรสาคร
พระเจดีย์ซาวหลังลำปาง
ดอกไม้คณะเขตบางคอแหลม
มงคลชัยพัฒนาสระบุรี
ป่ากล้วยลำปาง
ไทรเหนือนครสวรรค์
คูเมืองศรีสะเกษ
มัชฌิมภูมิตรัง
โนนสว่างอุดรธานี (ธ)
ตานีสโมสรปัตตานี
น้อยนางหงษ์สมุทรสาคร
สวนป่านนครศรีธรรมราช (ธ)
สันติธรรมารามวัดใหญ่ศรีสุพรรณ
สิตารามวัดยานนาวา
โบสถ์สามเสนวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
บ้านระกาศสมุทรปราการ
ถ้ำพระโพธิสัตว์สระบุรี
สระบัวเพชรบุรี
หนองโสนนครราชสีมา
ทับคล้อพิจิตร
สำโรงเกียรติศรีสะเกษ
อุทุมพรสุรินทร์
คลองอ้อมใหญ่นครปฐม
คอกวัวสุพรรณบุรี
ร้องตองน่าน
ใหม่พระยาทำชลบุรี
แหลมยางชุมพร
ศรีอ้วนลำปาง
แก้วฟ้าจุฬามณีวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
ศรีประชาวัฒนารามนครปฐม
ชัยพฤกษมาลาวัดชัยพฤกษมาลา
สำโรงเหนือสมุทรปราการ
ใหญ่ศรีสุพรรณวัดใหญ่ศรีสุพรรณ
อินทรารามนครปฐม
ดอนขวางนครราชสีมา
โพธิ์เงินสิงห์บุรี
พยัคฆภูมิวรารามมหาสารคาม
สระเศรษฐีนครสวรรค์
ลาดชุมพลชัยภูมิ
ลานแหลมนครปฐม
ทุ่งกาไชยพะเยา
สิงห์ท่าขอนแก่น
นิโครธารามพัทลุง
สระแก้วหนองคาย
ใต้บ้านบ่อสมุทรสาคร
ใหม่ศรีมากทองสุรินทร์
สันฐานลำปาง
ลุ่มคงคารามนนทบุรี
ใต้โพธิ์ค้ำกาฬสินธุ์
ปากน้ำฝั่งใต้วัดระฆังโฆสิตาราม
จันทารามวัดปากน้ำ
บ้านตุ่นพะเยา
กำแพงวัดราชโอรสาราม
มหาชัยหนองบัวลำภู (ธ)
โนนโพธิ์อำนาจเจริญ
ปิตุลาธิราชรังสฤษฏิ์ฉะเชิงเทรา
อ่าวช่อตราด
ซับกระดานสระบุรี
หนองระกำราชบุรี
ป่าศรีสำราญศรีสะเกษ (ธ)
อัมพวนารามพัทลุง
พระยายังวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
จันทราวาสชุมพร
ประดิษฐารามคณะเขตธนบุรี
บุญบาลประดิษฐ์ขอนแก่น
น้อยนางหงษ์วัดดาวดึงษาราม
ท่ามะโอลำปาง
นิวาสสถานเชียงใหม่
มหรรณพารามวัดมหรรณพาราม
สีทาใต้สระบุรี
สนามนอกนนทบุรี
ธรรมจริยาภิรมย์สมุทรสาคร
สำนักสงฆ์ม่อนปูอิ่นเชียงใหม่
ดุสิดารามวัดดุสิดาราม
ตองปุพระนครศรีอยุธยา
นครสวรรค์นครสวรรค์
ห้วงพัฒนาตราด (ธ)
ราชาธิวาสวิหารวัดราชาธิวาสวิหาร
กลางวรวิหารสมุทรปราการ
วังเคียนชัยนาท
สวนสมบูรณ์ชุมพร
โล่ห์สุทธาวาสอ่างทอง
น้ำอ้อมศรีสะเกษ
ตำหนักนครนายก (ธ)
พระแท่นดงรังกาญจนบุรี
ช่องลมราชบุรี
ปากน้ำนนทบุรี
ปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ฉะเชิงเทรา
อุปคุตเชียงใหม่
สุทธิวรารามวัดยานนาวา
ธรรมบูชาสุราษฎร์ธานี (ธ)
ใหม่กลางคลองสิบปทุมธานี
สะตือพระนครศรีอยุธยา
ตาคลีนครสวรรค์
บางพระชลบุรี
วังตะกูสุพรรณบุรี
สุทธจินดานครราชสีมา (ธ)
ประชิตกัลยาณมุนีเพชรบูรณ์
กลางเหนือสมุทรสงคราม
โบสถ์สมพรชัยวัดยานนาวา
คิรีวิหารตราด (ธ)
พระพิเรนทร์วัดพระพิเรนทร์
หนองหอไตรกาฬสินธุ์
ไทรวัดราชโอรสาราม
สบสายแพร่
ใหม่สันตินครราชสีมา
เทพสรธรรมารามปทุมธานี (ธ)
บ้านอิฐอ่างทอง
เทพปูรณารามขอนแก่น
จอมคีรีนาคพรตนครสวรรค์
อิสานนครราชสีมา
สว่างธรรมาวาสหนองคาย
สระแก้วอุดรธานี
แลงระยอง
สังฆารามชัยนาท
ทุ่งยาวพัทลุง
จันทรประสิทธิ์ขอนแก่น
ศรีมูลเรืองเชียงใหม่
น้ำโจ้ลำปาง
ตลาดเหนือปทุมธานี
หลวงอุบลราชธานี
บุญยืนลำปาง
พร้าวโสภณารามพระนครศรีอยุธยา
อุโบสถเชียงใหม่
ม่วงชุมสิงห์บุรี
ยางขาวหนองคาย (ธ)
สุวรรณมงคลตราด
เขาสมโภชน์ลพบุรี
พระธาตุดอยม่วงคำลำปาง
ศรีสว่างวงศ์สงขลา
หลวงพิสัยเจติยารามหนองคาย
ศรีจันทร์เลย
สำนักปฏิบัติธรรมนิโรธารามเชีองใหม่
บ้านโป่งราชบุรี
ศิริมงคลสมุทรสาคร
ราชมณเฑียรเชียงใหม่
ท่าไทรสุราษฎร์ธานี
ท้ายเกาะใหญ่ปทุมธานี
โกสินารายน์วัดอรุณราชวราราม
บูรพารามใต้วัดเสมียนนารี
ราชประดิษฐานพระนครศรีอยุธยา
กุดน้ำใสนครราชสีมา
น้ำสิงห์ใต้อุตรดิตถ์
เขากำแพงสุพรรณบุรี
ดงสักกาญจนบุรี
พญาวัดน่าน
ลำพันจันทบุรี
สีสุกวัดราชโอรสาราม
อุทัยธารามวัดพรหมวงศาราม
ห้วยทรายใต้เพชรบุรี
ศิริอัมพวันวังยางกาฬสินธุ์
พันตองเชียงใหม่
โบสถ์สิงห์บุรี
ประชาสามัคคีชัยภูมิ
ราษฏร์นิยมสุรินทร์
อู่ยาสุพรรณบุรี
ไชยมงคลพะเยา
บ้านอ้นร้อยเอ็ด
บ้านสวนพัทลุง
มีชัยทุ่งหนองคาย
ชาวเหนือราชบุรี
โนนสว่างอารมณ์เพชรบูรณ์
พันษีสุรินทร์
ถืมตองน่าน
พิพัฒน์มงคลสุโขทัย
ศรีวนารามชลบุรี
เทพมงคลอำนาจเจริญ
"ตำหนัก,ใต้"นนทบุรี
หนองสังข์ชัยภูมิ
สระเกษอำนาจเจริญ
ท่ากระท้อนตราด
แม่คำเชียงราย
เมืองมางเชียงใหม่
ดอนเจดีย์แม่ฮ่องสอน
จอมแจ้งขอนแก่น
ศาลพันท้ายนรสิงห์สมุทรสาคร
เชตุพนเชียงใหม่
ธรรมเจริญวัดราชสิงขร
ดอนมนต์หนองคาย (ธ)
น้อยหนองหว้าบุรีรัมย์
ตองปุลพบุรี
ราษฎร์สามัคคีชลบุรี
นาโบสถ์ตาก
สลักเหนือนนทบุรี
พระยาทำวัดระฆังโฆสิตาราม
จันทรังษีวรารามหนองคาย
ประชาบำรุงมหาสารคาม (ธ)
ไผ่ล้อมนครปฐม
ทุ่งเศรษฐีคณะเขตประเวศ-สะพานสูง
ศรีวารีน้อยสมุทรปราการ
ภูจวงอุทัยธานี
วรนาถบรรพตนครสวรรค์
ตึกนนทบุรี
สุวรรณธารารามชุมพร
สุวรรณุทการามอุดรธานี
สนธิกรประชารามเพชรบูรณ์ (ธ)
พระรูปเพชรบุรี
โกรกกรากสมุทรสาคร
หนองกลางด่านราชบุรี
ลำโพนนทบุรี