จัดลำดับวัดที่มีผู้สอบบาลีสนามหลวงและบาลีศึกษาได้มากที่สุดประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑

มีผู้ออนไลน์ขณะนี้ ท่าน
จัดลำดับวัดที่มีผู้สอบบาลีสนามหลวงได้มากที่สุดประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ [รวมบาลีศึกษา]
อันดับ วัด สำนักเรียน จำนวนผู้สอบได้
โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๓๒
พระธรรมกายปทุมธานี๒๑๒
จองคำลำปาง๑๑๐
ตากฟ้านครสวรรค์๗๕
บัวขวัญนนทบุรี๗๒
ชัยมงคลชลบุรี๖๕
บางพลีใหญ่ในสมุทรปราการ๕๗
ชัยศรีขอนแก่น๔๙
มัชฌิมาวาสอุดรธานี๔๒
ศรีเอี่ยมวัดศรีเอี่ยม๔๒
๑๐ไวกูลฐารามอุดรธานี๓๙
ปากน้ำวัดปากน้ำ๓๙
หาดใหญ่สิตารามสงขลา๓๙
๑๑สังฆานุภาพกำแพงเพชร๓๔
พนัญเชิงพระนครศรีอยุธยา๓๔
กัลยาณมิตรวัดกัลยาณมิตร๓๔
๑๒แสนสุขวัดแสนสุข๓๒
บูรพารามใต้ยโสธร๓๒
๑๓สร้อยทองวัดสร้อยทอง๓๑
พระปฐมเจดีย์นครปฐม๓๑
สวนหงส์สุพรรณบุรี๓๑
๑๔ศรีนครารามอุดรธานี๒๙
ศรีสระแก้วหนองบัวลำภู๒๙
๑๕เทพลีลาวัดเทพลีลา๒๘
อาวุธวิกสิตารามวัดอาวุธวิกสิตาราม๒๘
๑๖โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๒๗
๑๗สามพระยาวัดสามพระยา๒๖
ศรีบุญเรืองเลย๒๖
๑๘หัวคู้สมุทรปราการ๒๕
บ้านขุนเชียงใหม่๒๕
ศรีวิชัยวนารามเลย๒๕
บางนาในวัดบางนาใน๒๕
พิชโสภารามอุบลราชธานี๒๕
ศิริมงคลอุดรธานี๒๕
๑๙อรุณราชวรารามวัดอรุณราชวราราม๒๔
สวนดอกเชียงใหม่๒๔
ชนะสงครามวัดชนะสงคราม๒๔
๒๐บ่อชะเนงอำนาจเจริญ๒๓
จักรวรรดิราชาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาส๒๓
มหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์๒๓
๒๑อุดมอินทราวาสอุดรธานี๒๒
สุทัศนเทพวรารามวัดสุทัศนเทพวราราม๒๒
หลวงพ่อสดธรรมกายารามราชบุรี๒๒
คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๒๒
๒๒ไตรมิตรวิทยารามวัดไตรมิตรวิทยาราม๒๑
ชูจิตธรรมารามพระนครศรีอยุธยา (ธ)๒๑
จากแดงสมุทรปราการ๒๑
โคเขตตารามอุดรธานี๒๑
กษัตราธิราชพระนครศรีอยุธยา๒๑
๒๓ป่าอัมพวันอุดรธานี๒๐
อมรคีรีวัดอมรคีรี๒๐
ประสานศรัทธาหนองบัวลำภู๒๐
สะแกนครราชสีมา๒๐
จอมแจ้งศรีบุญเรืองอุดรธานี๒๐
๒๔โพนชัยเลย๑๙
ดาวดึงษารามวัดดาวดึงษาราม๑๙
๒๕อรัญญวิเวกบึงกาฬ๑๘
กลางบุรีรัมย์๑๘
ป่าอุบลแก้วอุบลราชธานี๑๘
ละหารนนทบุรี๑๘
แจ้งแสงอรุณสกลนคร๑๘
สระมณีอุดรธานี๑๘
สุทธิวารีจันทบุรี๑๘
สายทองหนองบัวลำภู๑๘
สระกำแพงใหญ่ศรีสะเกษ๑๘
๒๖พระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม๑๗
เกียรติแก้วสามัคคีศรีสะเกษ๑๗
ปทุมวนารามวัดปทุมวนาราม๑๗
๒๗ดอนธาตุนรงค์หนองบัวลำภู๑๖
พระสิงห์เชียงราย๑๖
ศรีใครอำนาจเจริญ๑๖
พระธาตุศรีจอมทองเชียงใหม่๑๖
๒๘ผ่องพลอยวิริยารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม๑๕
บึงนครราชสีมา๑๕
ศรีรัตนธรรมารามวัดธรรมมงคล๑๕
พระนอนจักรสีห์สิงห์บุรี๑๕
ท่าพระเจริญพรตนครสวรรค์๑๕
๒๙ระฆังโฆสิตารามวัดระฆังโฆสิตาราม๑๔
ขันเงินชุมพร๑๔
พระศรีรัตนมหาธาตุพิษณุโลก๑๔
โคกกะเทียมลพบุรี๑๔
วารินทรารามอุบลราชธานี๑๔
โสมนัสสันตยารามอุดรธานี๑๔
บพิตรพิมุขวัดบพิตรพิมุข๑๔
๓๐เขียนเขตปทุมธานี๑๓
ศรีสะอาดอุดรธานี๑๓
โพธิ์งามหนองคาย๑๓
เขาสนามชัยประจวบคีรีขันธ์๑๓
โชติรสธรรมากรบึงกาฬ๑๓
คูหาสวรรค์พัทลุง๑๓
ชลประทานรังสฤษดิ์นนทบุรี๑๓
๓๑โพธิ์ชัยหนองคาย๑๒
ดอนไชยตาก๑๒
พระธาตุผาเงาเชียงราย๑๒
ประโดกนครราชสีมา๑๒
พระบรมธาตุกำแพงเพชร๑๒
๓๒บวรนิเวศวิหารวัดบวรนิเวศวิหาร๑๑
มัชฌิมบุรีอุดรธานี๑๑
คีรีวันต์นครราชสีมา๑๑
ลำผักชีวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม๑๑
อร่ามมงคลกาฬสินธุ์๑๑
ศิรินทราวาสอุดรธานี๑๑
หงส์รัตนารามวัดหงส์รัตนาราม๑๑
วังสมบูรณ์สระแก้ว๑๑
๓๓ศรีชมชื่นอุดรธานี๑๐
มหาธาตุเพชรบูรณ์๑๐
พิกุลทองสิงห์บุรี๑๐
นิมมานรดีวัดนิมมานรดี๑๐
เทพศิรินทราวาสวัดเทพศิรินทราวาส๑๐
พระงามนครปฐม๑๐
แพรกษาสมุทรปราการ๑๐
เบญจมบพิตรดุสิตวนารามวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม๑๐
รัตนคูหาอุดรธานี๑๐
๓๔ศรีโคมคำพะเยา
พรหมวงศารามวัดพรหมวงศาราม
สิริกาญจนารามกาญจนบุรี (ธ)
รอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์มุกดาหาร
ศาลานครราชสีมา
ไชยคำอำนาจเจริญ
สว่างอารมณ์หนองบัวลำภู
ไทรเหนือนครสวรรค์
ไพรีพินาศชัยภูมิ
บางไผ่นนทบุรี
๓๕ชัยชนะสงครามวัดบพิตรพิมุข
ญาณเวศกวันนครปฐม
อุดมธานีนครนายก
สัมมาชัญญาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
โคกสมานคุณสงขลา
ห้วยหินฝนชัยภูมิ
ปากน้ำอุบลราชธานี
ช่องลมวัดยานนาวา
ช้างนครนายก
โพธิสมภรณ์อุดรธานี (ธ)
พระพุทธบาทสระบุรี
ชัยศรีคณารามนครราชสีมา
ชัยมงคลกาฬสินธุ์
พระธาตุพนมนครพนม
พายัพนครราชสีมา
เขาถ้ำชลบุรี
ศรีชมภูองค์ตื้อหนองคาย
๓๖โคกท่าเจริญชลบุรี
สองพี่น้องสุพรรณบุรี
ศรีบุญเรืองมุกดาหาร
สว่างสุวรรณารามนครพนม
หนองหงส์จันทบุรี
สระแก้วหนองคาย
เสมียนนารีวัดเสมียนนารี
บ้านผือสุรินทร์
พระธาตุดอยตุงเชียงราย
อุบลวนารามนนทบุรี
ต้นสนเพชรบุรี
สัตหีบชลบุรี
เรืองยศสุทธารามคณะเขตบางคอแหลม
เจดีย์หลวงเชียงใหม่ (ธ)
ราษฎร์บำรุงอุดรธานี
อ่างทองอ่างทอง
ชัยฉิมพลีวัดชัยฉิมพลี
หนองปลิงนครสวรรค์
โสมนัสวิหารวัดโสมนัสวิหาร
ป้อมวิเชียรโชติการามสมุทรสาคร
หนองกระดูกเนื้อนครสวรรค์
ชัยพรหนองคาย
นรนาถสุนทริการามวัดนรนาถสุนทริการาม
กระทุ่มคณะเขตประเวศ-สะพานสูง
แจ้งสว่างอุบลราชธานี
พระวรราชาทินัดดามาตุเพชรบูรณ์
มหาสอนลพบุรี
สุวรรณประสิทธิ์คณะเขตบึงกุ่ม
ศรีกลมประชาสามัคคีหนองบัวลำภู
สังฆารามสุโขทัย
พระธาตุดอยสุเทพเชียงใหม่
อริยวงศารามราชบุรี (ธ)
มเหยงคณ์พระนครศรีอยุธยา
๓๗คำเขื่อนแก้วอุบลราชธานี
บ้านเก่าบ่ออำนาจเจริญ
เทวสังฆารามกาญจนบุรี
วิชิตสังฆารามภูเก็ต
มหาพฤฒารามวัดมหาพฤฒาราม
เนินพระระยอง
ชัยภูมิพิทักษ์ชัยภูมิ
โพธิ์ชัยอุดรธานี
น้อยนพคุณวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
ศาลาปูนพระนครศรีอยุธยา
ใหม่สัญญาศิริเขตอุดรธานี
ศรีสุธาทิพย์อุดรธานี
โนนโพธิ์อำนาจเจริญ
หัวลำโพงวัดหัวลำโพง
สว่างใต้กาฬสินธุ์
ราษฎร์ประชุมชนารามกาญจนบุรี
นวลจันทร์คณะเขตบึงกุ่ม
อรัญญวาสีหนองคาย (ธ)
สว่างโยมาลัยอุดรธานี
บุณยประดิษฐ์วัดบุณยประดิษฐ์
อนงคารามวัดอนงคาราม
สุวรรณาวาสมหาสารคาม
สระบัวอุดรธานี
หนองไผ่ล้อมปราจีนบุรี
วีระวงศาวาสกาฬสินธุ์ (ธ)
บัวถนนบุรีรัมย์
ราชสิงขรวัดราชสิงขร
พญาภูน่าน
คลองเตยในวัดคลองเตยใน
น้อยนางหงษ์วัดอมรคีรี
เขตอุดมหนองคาย
ราชโอรสารามวัดราชโอรสาราม
๓๘ศรีสุทธาวาสเลย (ธ)
หนองโพธิ์นครนายก
เปรมประชาปทุมธานี
จอมมณีหนองคาย
บุพพารามเชียงใหม่
สำนักปฏิบัติธรรมนิโรธารามเชียงใหม่
มัชฌันติการามวัดบวรนิเวศวิหาร
บุณฑริกาวาสกาฬสินธุ์
จันทรารามอุดรธานี
ธาตุทองวัดธาตุทอง
ป่าโคกดินแดงมหาสารคาม
ใหม่อยู่สงัดชลบุรี
สว่างสามัคคีอุดรธานี
หนองเม็กอุดรธานี
ราชสิทธารามวัดราชสิทธาราม
กุยบุรีประจวบคีรีขันธ์
เจ็ดยอดเชียงใหม่
ตะปันนครราชสีมา
เลียบน้ำไหลชัยภูมิ
ป่าดาราภิรมย์เชียงใหม่ (ธ)
โพธิ์ศรีสว่างอุดรธานี
ราชบพิธสถิตมหาสีมารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
มหาธาตุราชบุรี
ซอยสองจันทบุรี
วาปีรัตนารามนครสวรรค์
ประมวลราษฎร์นครราชสีมา
สวนดอกลำปาง
พุทธนิมิตอุดรธานี (ธ)
กฤษณเวฬุพุทธารามสิงห์บุรี (ธ)
พระไชยเชษฐาธิราชหนองคาย
พราหมณีนครนายก
หงษ์ประดิษฐารามสงขลา
๓๙จันทรังษีวรารามหนองคาย
พระแก้วดอนเต้าสุชาดารามลำปาง
โปรดเกศเชษฐารามสมุทรปราการ
โคกเปี้ยวสงขลา (ธ)
สำราญนิเวศอำนาจเจริญ (ธ)
เก่าโบราณชลบุรี
ปทุมคงคาวัดปทุมคงคา
พระพุทธฉายสระบุรี
ยางคณะเขตสวนหลวง
เทวราชกุญชรวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
หนองกุงขอนแก่น
บางพระชลบุรี
ศรีบุญเรืองคณะเขตบางกะปิ
ไร่ขิงนครปฐม
ธัญญะผลปทุมธานี
มงคลโกวิทารามอุบลราชธานี
นอกชลบุรี
ศรีสวาทอุดรธานี
เนินสุทธาวาสชลบุรี
มงคลชัยพัฒนาสระบุรี
มหาธาตุยโสธร
บุตาวษ์บุรีรัมย์
ยานนาวาวัดยานนาวา
กู้นนทบุรี
บุญศรีมุนีกรณ์คณะเขตบึงกุ่ม
ศิริวราวาสศรีสะเกษ
มณีวนารามอุบลราชธานี
เกตการามสมุทรสงคราม (ธ)
ชัยภูมิอุดรธานี
ศรีอุดมอุบลราชธานี
อำนาจอำนาจเจริญ
สีสุกวัดราชโอรสาราม
วารีสารเลย
ศาลาไชยลำปาง
ศรีษะเกษหนองคาย
ป่าโชติการามหนองบัวลำภู
พระสิงห์เชียงใหม่
ราชบุรณะวัดราชบุรณะ
ทองนพคุณวัดทองนพคุณ
สุธรรมวดีคณะเขตบางขุนเทียน
เขาบุญมีดารารามชลบุรี
ยางน้อยอุบลราชธานี
โขดหินระยอง
ศาลาลำดวนสระแก้ว
สุคันธาวาสสมุทรปราการ
ลาดปู่ทรงธรรมเลย
สระเกศวัดสระเกศ
อุบลบรทิพย์ร้อยเอ็ด
สุวรรณคีรีวิหารระนอง
กะพังสุรินทร์ตรัง
ศรีภูกระดึงพัฒนารามเลย
ตำหนักนครนายก (ธ)
บ้านไร่นครราชสีมา
อุดมมหาวันหนองคาย
สว่างคงคากาฬสินธุ์
โกรกกรากสมุทรสาคร
ราษฎร์บูรณะคณะเขตราษฎร์บูรณะ
ศรีโสภณอุดรธานี
นิเวศธรรมประวัติพระนครศรีอยุธยา (ธ)
ศรีโสดาเชียงใหม่
เม็งรายมหาราชเชียงราย
มีชัยท่าหนองคาย
เทพสิงหารอุดรธานี
๔๐ราชคฤห์คณะเขตธนบุรี
ปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ฉะเชิงเทรา
พัฒนารามสุราษฎร์ธานี
อนุภาษกฤษฎารามภูเก็ต
คลองวาฬประจวบคีรีขันธ์
สมรโกฏินนทบุรี
สว่างหัวนาคำกาฬสินธุ์
ศรีสุมังคลารามเลย
สุนทรประดิษฐ์พิษณุโลก
บ้านส้องสุราษฎร์ธานี
ห้วยทรายใต้เพชรบุรี
หนังวัดราชโอรสาราม
ป่าคอวังน่าน
มัชฌิมภูมิตรัง
ประยุรวงศาวาสวัดประยุรวงศาวาส
ธาตุขอนแก่น
แสงสว่างโพธิ์ทองกาฬสินธุ์
ไตรวิทยารามนครศรีธรรมราช
โค้งสนามเป้าจันทบุรี
พระธาตุช่อแฮแพร่
หนองเป็ดอุบลราชธานี
ชายคลองพัทลุง
สุทธาโภชน์คณะเขตลาดกระบัง
เหล่าอ้อยสระแก้ว
พระแก้วเพชรบูรณ์
โนนดินแดงใต้บุรีรัมย์
เขื่อนเพชรเพชรบุรี
ชัยมงคลสงขลา
พระธาตุราษฎร์บำรุงหนองคาย
เวฬุวนารามคณะเขตดอนเมือง-หลักสี่
ราษฎร์บูรณะปัตตานี
หนองจอกคณะเขตหนองจอก
สวนอธิษฐานพิษณุโลก
พระธาตุดอยสะเก็ดเชียงใหม่
เลียบเลย
ประชานิมิตเพชรบูรณ์
โพธิ์ศรีปราจีนบุรี
ราษฎร์บำรุงวัดสัมพันธวงศ์
ลุ่มระยอง
มะม่วงหมู่สงขลา
ประดู่พัฒนารามนครศรีธรรมราช
ขนอนใต้พระนครศรีอยุธยา
หัวกระบือคณะเขตบางขุนเทียน
มงคลทับคล้อพิจิตร
ท่าสว่างบุรีรัมย์
เขมาภิรตารามวัดบวรนิเวศวิหาร
ประชาราษฎร์บำรุงนครปฐม
คีรีสามัคคีทรงธรรมหนองคาย
ศรีจันทร์ขอนแก่น (ธ)
ไชยชุมพลชนะสงครามกาญจนบุรี
ศาลาลอยนครราชสีมา
บางระโหงนนทบุรี
พระโตอุบลราชธานี
พระพุทธบาทตากผ้าลำพูน
โพธิ์ชัยศรีอุดรธานี
ทรงศิลาชัยภูมิ
อัมพวนารามพัทลุง
นาหว้าอำนาจเจริญ
โกเสยเขตหนองคาย
ศรีประวัตินนทบุรี
ใหม่กรงทองปราจีนบุรี
โพนทันเลย
บางสะพานพิษณุโลก
ป่าหนองปรือบุรีรัมย์
นิยมบวรอุดรธานี
หนองคายพัฒนารามหนองคาย
มหาธาตุนครพนม
ศรีวิหารเจริญสุรินทร์
บัวงามราชบุรี
โพธารามนครสวรรค์
มะขามเตี้ยพิษณุโลก
ศรีบุญเรืองเชียงใหม่
สามพร้าวอุดรธานี
ท่าหลวงพิจิตร
หัวคู้สมุทรปรการ
ไร่เกาะต้นสำโรงนครปฐม
บูรพาพิทยารามจันทบุรี
ห้วยกอยยโสธร
๔๑สว่างฟ้าพฤฒารามชลบุรี
บึงบัวคณะเขตลาดกระบัง
พระธาตุโพธิ์งามพะเยา
โพธิ์งามชัยนาท
เทียนถวายปทุมธานี
ทับไทรจันทบุรี
นิโครธารามพัทลุง
เสาธงทองลพบุรี
นิโครธารามนครศรีธรรมราช
เขาลังพัฒนาลพบุรี
วชิรธรรมารามพระนครศรีอยุธยา (ธ)
เย้ยปราสาทบุรีรัมย์
ไชโยอ่างทอง
อโศการามกาฬสินธุ์
ยางตลาดยโสธร
บางช้างเหนือนครปฐม
เมืองมางเชียงใหม่
สุคนธารามพระนครศรีอยุธยา
ศรีสุธรรมารามนครสวรรค์
วิปัสสนารังกาใหญ่นครราชสีมา
ทุ่งยาวพัทลุง
สุวรรณภูมิสุพรรณบุรี
โพธิ์นครราชสีมา
อัมพวันอุบลราชธานี
ศิริบุญธรรมหนองบัวลำภู
ระกาศรีสะเกษ
ดอนโพธิ์หนองคาย
แสนตอสุโขทัย
บ้านบอนหนองคาย
สระกำแพงใหญ่ศรีษะเกษ
สุวรรณุทการามอุดรธานี
วังหินจันทบุรี
ราชนัดดารามวัดเทพธิดาราม
คฤหบดีวัดคฤหบดี
สันติวนารามเลย
ประชาบำรุงมหาสารคาม (ธ)
พระนารายณ์มหาราชนครราชสีมา
จันทรสามัคคีหนองคาย (ธ)
เจ้าอามคณะเขตบางกอกน้อย
พยอมชลบุรี
ภูจวงอุทัยธานี
สะพานศรีสกลนคร
หลวงลำปาง
พรสวรรค์สุพรรณบุรี
มูลจินดารามปทุมธานี
ร่อนนานครศรีธรรมราช
มณีไพรสณฑ์ตาก
งิ้วรายพิจิตร
วังขนายทายิการามกาญจนบุรี
สระแก้วอุดรธานี
ราชผาติการามวัดราชาธิวาสวิหาร
พระยายังวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
พังตรุกาญจนบุรี
นาคปรกวัดปากน้ำ
ชุมพลนิกายารามพระนครศรีอยุธยา
สามัคคีประดิษฐ์นครสวรรค์
เวฬุวนารามราชบุรี
อมรินทรารามสุรินทร์
ละหารไร่ระยอง
ธัมมปติฏฐารามอุบลราชธานี
สุวรรณมงคลตราด
ธรรมโชติสมุทรสาคร
ชัยพฤกษมาลาวัดชัยพฤกษมาลา
พิศาลรัญญาวาสหนองบัวลำภู (ธ)
พิรุณศาสตร์ปทุมธานี
มงคลธรรมกายารามเชียงราย
บางโฉลงนอกสมุทรปราการ
ท้องคุ้งชลบุรี
ทิพย์ศรีปัญญาอุดรธานี
โพธิสมภารหนองคาย
กกวัดราชโอรสาราม
เชิงเลนนนทบุรี
บางค้อนนทบุรี
โคกเดื่อนครสวรรค์
ห้วยจระเข้นครปฐม
พุทธบูชาวัดบวรนิเวศวิหาร
จำปาทองหนองคาย
เพชรสมุทรวรวิหารสมุทรสงคราม
ป่าศรีภูทอกเลย
อาษาสงครามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
ดอนตูมราชบุรี
ลานสักอุทัยธานี
ท่าลี่ศรีสะอาดหนองคาย
สามัคคีธรรมร้อยเอ็ด
พระธาตุมงคลวนารามบุรีรัมย์
บ้านหลวงเชียงใหม่
ราชาธิวาสวิหารวัดราชาธิวาสวิหาร
ศรีบุญเรืองสกลนคร
บ้านป่าสระบุรี
ใหญ่ศรีสุพรรณวัดใหญ่ศรีสุพรรณ
หนองเต่าทองกำแพงเพชร
อรัญญาวาสน่าน
ศรีสว่างอรุณอุดรธานี
หนองเคร่าหนองคาย
หนองสามขากาฬสินธุ์
เทพนิมิตต์คณะเขตดอนเมือง-หลักสี่
เพียนามศรีสะเกษ
ทองนพคุณเพชรบุรี
สวัสดิ์วารีสีมารามวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
คอกช้างยะลา
สามัคคีชัยหนองบัวลำภู
บางเตยคณะเขตบึงกุ่ม
ดงคำอุดรธานี
ท่าตอนเชียงใหม่
โคกพลูตาก
โพธิคุณตาก
ยายร่มวัดราชโอรสาราม
บางปิ้งสมุทรสาคร
สี่แยกเจริญพรนครปฐม
ใหม่โคกไม้แดงบุรีรัมย์
วิภาวดีกาญจนาสุราษฎร์ธานี (ธ)
ศิวารามพระนครศรีอยุธยา
ราษฎร์เจริญธรรมตาก
ประสิทธิเวชนครนายก
ประดู่สมุทรสงคราม
ปรีดารามนครปฐม
ราฎษร์บำรุงวัดสัมพันธวงศ์
ปาโมกข์พังงา
หนองสนมระยอง
พระธาตุศรีมงคลสกลนคร
เกาะโตนดจันทบุรี
ใหม่อมตรสวัดสามพระยา
สายไหมปทุมธานี
สันฐานลำปาง
ร่ำเปิงเชียงใหม่
ป่าหลวงตาบัว ญาณสัมปันโนกาญจนบุรี
โนนสะเคียนสกลนคร
ดอนทองสระบุรี
ทุ่งเหียงชลบุรี
บุปผารามวัดบุปผาราม
จันทรังษีเลย (ธ)
สุทธิวาตวรารามสมุทรสาคร
มหาวนารามอุบลราชธานี
ปอบิดนครราชสีมา
อัมพวันวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
เทพธิดารามวัดเทพธิดาราม
น้อยนอกนนทบุรี
ธรรมศาลานครปฐม
ปากคลองมะขามเฒ่าชัยนาท
พยัคฆารามสุพรรณบุรี
๔๒อยู่ดีบำรุงธรรมคณะเขตสายไหม
สีทาใต้สระบุรี
สำนักสงฆ์ม่อนปู่อินเชียงใหม่
เขาวังราชบุรี
รางตันนิลประดิษฐ์สมุทรสาคร
บ่อลูกรังสระแก้ว
อุปคุตเชียงใหม่
คลองไผ่สามัคคีธรรมสระบุรี
ยางงามเพชรบูรณ์
ใหญ่อินทารามชลบุรี
สว่างมีชัยบึงกาฬ
กุมภียานบุรีรัมย์
ป่าเห็วลำพูน
เปรมศรัทธาสงขลา
เทวสุนทรวัดเสมียนนารี
บ้านดงลำปาง
มฤคทายวันหนองคาย
โพธิ์แก้ววัดราชโอรสาราม
นาโบสถ์ตาก
กลางมิ่งเมืองร้อยเอ็ด
บางกระดีคณะเขตบางบอน
โพธิ์ศรีทุ่งอุดรธานี
สะตือพระนครศรีอยุธยา
สว่างอารมณ์อุดรธานี
สะพานนครราชสีมา
ธาตุคำเชียงใหม่
กลางสมุทรปราการ
โรงเข้สมุทรสาคร
สามัคคีสุทธาวาสวัดอาวุธวิกสิตาราม
นาหุบนครสวรรค์
สุริยวงศาวาสหนองคาย
หลวงอุบลราชธานี
สระแก้ววารีรามสกลนคร
สพานสูงนนทบุรี
ไผ่เลี้ยงคณะเขตหนองแขม
หนองหอยราชบุรี
ธรรมเจริญวัดราชสิงขร
รัชฎาธิษฐานวัดรัชฎาธิษฐาน
ห้วยตองสักเชียงใหม่
สุคันธารามวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
เกาะวาลุการามลำปาง
ศรีประชาวัฒนารามนครปฐม
บางยี่ขันวัดดาวดึงษาราม
สุคนธาบรรพตเลย
สุทธิวรารามวัดยานนาวา
ท่าข้ามนครปฐม
วังไทรสุราษฎร์ธานี
ขึ่งเจริญน่าน
ชุ้งสระบุรี
นาควัชรโสภณกำแพงเพชร (ธ)
บ้านอ้นร้อยเอ็ด
ฮ่องห้าลำปาง
พระศรีมหาธาตุวัดพระศรีมหาธาตุ
ไชยศรีชมชื่นนครราชสีมา
โคกบำรุงราษฎร์ราชบุรี
บางขุนเทียนนอกวัดราชโอรสาราม
อรัญสถิตย์กำแพงเพชร
โนนสว่างอุดรธานี (ธ)
ตาลเรียงราชบุรี
แทนวันดีสุขารามคณะเขตบางบอน
แหลมปอชุมพร
บูรพาพิทยารมจันทบุรี
สุวรรณคูหาพะเยา
นครสวรรค์นครสวรรค์
ห้วงพัฒนาตราด (ธ)
ศรีอุทัยสระบุรี
บ้านเพชรนครราชสีมา
เขาคันทรงชลบุรี
น้ำเขียวจันทบุรี
บางเพ็งใต้วัดแสนสุข
จรเข้ใหญ่สมุทรปราการ
อุโบสถเชียงใหม่
สวนส้มสมุทรสาคร
สุทธจินดานครราชสีมา (ธ)
ป่าศรีวิชัยหนองบัวลำภู (ธ)
ป่าโชติกรามหนองบัวลำภู
แม่คำสบเปินเชียงราย
โคกมนเพชรบูรณ์
ครุนอกสมุทรปราการ
โพธิ์ศรีสมโพธิเลย
ศรีษะเกตุเพชรบูรณ์
หนองหลั้วเชียงใหม่
ยอดลำธารสกลนคร
สามัคคีอุทิศชัยภูมิ
บ้านเทพพยัคฆ์บุรีรัมย์
บึงทองหลางวัดเทพลีลา
บางปะกอกคณะเขตราษฎร์บูรณะ
มหัตตมังคลารามสงขลา
โพธิ์ชัยสกลนคร
ราษฎร์บูรณะสมุทรปราการ
ลาดเป้งสมุทรสงคราม
ห้วยบงลพบุรี
อรัญญิกาเสนานิคมกาฬสินธุ์
ท่างามคณะเขตบางบอน
แทนวันดีเจริญสุขคณะเขตบางขุนเทียน
พร้าวพิจิตร
สังลานปทุมธานี
สันคือเชียงใหม่
คุ้งครองนครราชสีมา
สัมพันธวงศ์วัดสัมพันธวงศ์
ศรีสุทธารามสมุทรสาคร
โคนอนวัดปากน้ำ
อัมพวันสิงห์บุรี
เขาสนามชัยยโสธร
บางประทุนนอกวัดราชโอรสาราม
แหลมสุวรรณารามสมุทรสาคร
"ตำหนัก,ใต้"นนทบุรี
พันษีสุรินทร์
ช่องลมสุพรรณบุรี
มงคลนิมิตรอุตรดิตถ์
ศรีคำลำพูน
ศรีคุณเมืองหนองคาย
บุญยืนลำปาง
ศรีเทพเริงสดวนารามหนองคาย
บางนานนทบุรี
รัตนวรารามสงขลา
หนองกระโดนนครปฐม
ถ้ำป่าเบียงวัดยานนาวา
ใหม่ทองเสนวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
พรหมจริยาวาสนครสวรรค์
ธรรมามูลชัยนาท
นาถวนารามขอนแก่น
แก้วฟ้าสมุทรสงคราม
โบสถ์คงคาล้อมนครราชสีมา
กำมะเชียรสุพรรณบุรี
จุมพลสุทธาวาสสุรินทร์
พระมหาธาตุสุราษฎร์ธานี
ดุสิดารมวัดดุสิดาราม
เทพพรสวรรค์ธารหวายนครสวรรค์
บ้านเปียงเชียงใหม่
เทพอาวาสราชบุรี
ปราสาทสิทธิ์ราชบุรี
หนองแวงขอนแก่น
นาท่อมพัทลุง
หลวงราชสัณฐานพะเยา
บ้านแจ่มลำพูน
โคกกรุงสระบุรี
โพธิ์ชลบุรี
ศิริมงคลวรารามบึงกาฬ
บ่อทองราษฎร์บำรุงชลบุรี
สุพลศรัทธารามบุรีรัมย์
บ้านงิ้วชลบุรี
ครุในสมุทรปราการ
รวกบางบำหรุวัดสุวรรณาราม
อ่าวช่อตราด
โคกมะม่วงพัทลุง
พระแก้วชัยนาท
กลางร้อยเอ็ด
ท่าช้างเหนือสระบุรี
พรหมรังษีคณะเขตบางบอน
สามัคคีวนารามอุดรธานี (ธ)
ท่าช้างตาก
เพียลือหนองคาย
โนนประดู่นครราชสีมา
วารีสุทธาวาสเชียงใหม่
ใหญ่ชัยมงคลพระนครศรีอยุธยา
ธรรมจริยาภิรมย์สมุทรสาคร
เกตุสโมสรฉะเชิงเทรา
ธรรมคุณารามคณะเขตบางขุนเทียน
เหล่ามีชัยหนองคาย
ลครทำวัดระฆังโฆสิตาราม
ป่าศรีถาวรนิมิตนครนายก (ธ)
ด้ามพร้าอุบลราชธานี
ศรีมณีวัลย์สกลนคร
แสงสิริธรมนนทบุรี
คลองขวางนนทบุรี
ศรีบุรีรตนารามสระบุรี
ศรีสะอาดนามนกาฬสินธุ์
สนมไทยสระบุรี
กำแพงคณะเขตบางขุนเทียน
สองแควเชียงใหม่
ไตรภูมินครพนม
มุจลินท์กำแพงเพชร
นาคกลางวัดนาคกลาง
พระบาทมิ่งเมืองแพร่
บ้านหนองขวางบุรีรัมย์
เชียงหมั้นพะเยา
ใต้บ้านบ่อสมุทรสาคร
เสนหานครปฐม (ธ)
อุทัยธารามวัดพรหมวงศาราม
กลางสวนสมุทรปราการ
ศรีบุรพารามตราด
อุตตมาวาสอุดรธานี
โพนข่าเลย
ชลอนนทบุรี
ตานีนรสโมสรปัตตานี
พระธาตุแช่แห้งน่าน
วิสุทธิโสภณศรีสะเกษ
สันติธรรมเชียงใหม่ (ธ)
บ้านแถวพิษณุโลก
หนองใหญ่ร้อยเอ็ด
ต้นสนอ่างทอง
ศาลาทองนครราชสีมา (ธ)
จันทารามวัดอินทาราม
ไร่เหนือเพชรบูรณ์
ศรีชมชื่นหนองคาย
เพลงคณะเขตภาษีเจริญ
กิตติวนารามภูเก็ต
คิรีวิหารตราด (ธ)
อภัยทายารามวัดพรหมวงศาราม
บางน้ำวนสมุทรสาคร
พระประโทณเจดีย์นครปฐม
บุญเกิดพะเยา
โคกขามสมุทรสาคร
สำราญลพบุรี
ศรีวนารามชลบุรี
เจียงอีศรีมงคลวรารามศรีสะเกษ
พันเสด็จในชลบุรี
ราชประดิษฐานพระนครศรีอยุธยา
ธาตุดำหนองคาย
หลักสี่ราษฎร์สโมสรสมุทรสาคร
บ้านดอนบุรีรัมย์
สามัคีชัยหนองบัวลำภู
บ้านเกาะสิเหร่ภูเก็ต
ใหญ่ชัยนาท
จันทร์ตะวันตกพิษณุโลก
ตาลเรียงขอนแก่น
ศรีวรารมณ์สกลนคร
โคกไม้แดงบุรีรัมย์
บรมนิวาสวัดบรมนิวาส
แว่นจันทร์สมุทรสงคราม
แคนอกนนทบุรี
เวฬุวันตาก
ปราสาททองสุพรรณบุรี
คำเม็กยโสธร
ไผ่เหลืองนนทบุรี
โคกช้างพระนครศรีอยุธยา
จันทารามกำแพงเพชร
วินิจธรรมารามยโสธร
คูบางหลวงอนุกิจวิธูรปทุมธานี
เจดีย์ขาวลำพูน
หงษารามนครราชสีมา
อินทรวิหารวัดสามพระยา
ศาลพันท้ายนรสิงห์สมุทรสาคร
ไทรวัดราชโอรสาราม
พระบรมธาตุชัยนาท
ใหม่สันตินครราชสีมา
กรวดสุราษฎร์ธานี
อรุณแสงทองสกลนคร
กันตทารารามคณะเขตธนบุรี
อุทยารามสมุทรสาคร (ธ)
ปากบ่อคณะเขตสวนหลวง
เจ็ดลินเชียงใหม่
ศรีแก้วศรีสะเกษ
บ่อไม้หว้าตาก
ถ้ำคูหาสวรรค์อุบลราชธานี
โคกสะอาดอำนาจเจริญ
เวียงสุราษฎร์ธานี
แสงสิริธรรมนนทบุรี
ประดิษฐ์ธรรมคุณหนองคาย
ชัยมงคลแพร่
บ้านสวนพัทลุง
ลาดหญ้าไทรนครปฐม
กลางกาฬสินธุ์
บางระกำพระนครศรีอยุธยา
สวนป่านนครศรีธรรมราช (ธ)
ทุ่งโห้งใต้แพร่
บ้านอิฐอ่างทอง
จันทนารามชัยนาท
บูรพ์นครราชสีมา
สวนจันทร์นครศรีธรรมราช
บ้านพร้าวนครราชสีมา
อังกัญโคกบรรเลงสุรินทร์
ศรีบุญเรืองวัดบพิตรพิมุข
มงคลสุทธาวาสพังงา
สว่างวงษ์นครสวรรค์
หนองระกำราชบุรี
ท่าโสมตราด
กลางขอนแก่น
สำโรงใต้สมุทรปราการ
ลาดหญ้าแพรกนครปฐม
บ้านหลวงพะเยา
ศรีเทพประดิษฐารามนครพนม (ธ)
โนนฤาษีสกลนคร
นางพญาพิษณุโลก
จรูญราษฎร์ชลบุรี
โพธิ์ทองขอนแก่น
จันทร์ในวัดราชสิงขร
หนองลำดวนพรมศรีชลบุรี
บางพลีน้อยสมุทรปราการ
ศรีถ้อยเชียงราย
นาโคกสมุทรสาคร
ไผ่ล้อมนครปฐม
หนองบุญนากนครราชสีมา
แสงสรรค์ปทุมธานี
วรนาถบรรพตนครสวรรค์
พระมหาธาตุนครศรีธรรมราช (ธ)
ม่อนคีรีชัยลำปาง
แจ้งพรหมนครสิงห์บุรี
แสงสวรรค์นครสวรรค์
คูหาสวรรค์คณะเขตภาษีเจริญ
พระประดิษฐ์หนองคาย
โพธิ์กลางเพชรบูรณ์
วิเศษวานิชตาก
วาปีประดิษฐ์หนองคาย
ท่ามะโอลำปาง
มหาธาตุเพชรบุรี
ม่วงคณะเขตบางแค
ใหม่วังสีมาเพชรบูรณ์
พระแท่นดงรังกาญจนบุรี
บางแก้วฉะเชิงเทรา
ป่ากุญชรวนารามศรีสะเกษ
ถาวรวรารามสงขลา
อินทารามนนทบุรี
คันลัดสมุทรปราการ
ลาดเพชรบุรี
หนองปลากระดี่สระบุรี
สังโฆสิตารามคณะเขตบางบอน
ม่วยต่อแม่ฮ่องสอน
โพธิ์พุฒตาลคณะเขตบางบอน
ร่องฟองแพร่
ตะคร้อนครราชสีมา
อัมพัวนบุรีรัมย์
จำปาสุราษฎร์ธานี
ชุมนุมศรัทธานครปฐม (ธ)
ธรรมโฆษณ์สงขลา
ทุ่งเศรษฐีวัดศรีเอี่ยม
ศรีสะอาดอุดรธานี (ธ)
ทวีวิทยารามสกลนคร
เสนาสนารามพระนครศรีอยุธยา (ธ)
สร้อยทองวัดชนะสงคราม
มหาชัยมหาสารคาม
ไทยชุมพลสุโขทัย
บึงครอบศรัทธารามสุโขทัย
สุวรรณวารีสุรินทร์
ใหม่คูเมืองคณะเขตบางบอน
พลงช้างเผือกระยอง
คลองละมุงอุตรดิตถ์
พระธาตุบังพวนหนองคาย
สนามไชยราชบุรี
ทองบนวัดยานนาวา
หลักสองราษฎร์บำรุงสมุทรสาคร
บุญเรืองพะเยา
สุวรรณารามอุบลราชธานี
ศิริเจริญเนินหม้อราชบุรี
ประดับสิงห์บุรี
วังศิลาธรรมารามระยอง
ป่าจันทวนารามยโสธร
ป่าเลไลยก์สุพรรณบุรี
ภิบาลวังม่วงสระบุรี
ช่องลมราชบุรี
โพนคำหนองคาย
ยกกระบัตรสมุทรสาคร
ละเอาะศรีสะเกษ
สันป่าม่วงพะเยา
ศรีสโมสรชัยนาท
ดอกเอื้องเชียงใหม่
เจริญธรรมพระนครศรีอยุธยา
ขุนพรมดำริมหาสารคาม
ธาตุศรีสมพรสกลนคร
พิกุลทองนนทบุรี
กันมาตุยารามวัดเทพศิรินทราวาส
ธรรมิการามประจวบคีรีขันธ์ (ธ)
นาเขื่อนชลบุรี
จันทร์นนทบุรี
สามัคคีคุณาวาส (ธ)ระยอง
บรรพตมโนรมย์มุกดาหาร
พระพุทธแสงธรรมสระบุรี (ธ)
ใหญ่ชัยมงคลนครศรีธรรมราช
ราษฎร์ศรัทธาธรรมสุโขทัย
เจ้าเจ็ดในพระนครศรีอยุธยา
ปทุมคงคาคณะเขตบางบอน
ทับคล้อพิจิตร
โคธารามสมุทรปราการ
กิตติวงศ์แม่ฮ่องสอน
ดอนขวางนครราชสีมา
อุทุมพรทารามวัดอรุณราชวราราม
โพธิ์ศรีวิไลอุดรธานี
ใหม่ (ยายแป้น)วัดสุวรรณาราม
หนองเดิ่นชัยนาท
มีชัยทุ่งหนองคาย
มิ่งเมืองร้อยเอ็ด (ธ)
ศรีวิไลวโรดมสกลนคร
ท่าอิฐนนทบุรี
โนนกาเล็นคณะเขตบางบอน
ร่องคำกาฬสินธุ์
โบสถ์วรดิตถ์อ่างทอง
บุรณศิริมาตยารามวัดบวรนิเวศวิหาร
กาญจนสิงหาสน์วัดกาญจนสิงหาสน์
ดอนโฆสิตารามสมุทรสาคร
ม่วงคำพะเยา
ซับยี่หร่าจันทบุรี
ทะเลบกนครปฐม
บ่อพุทธารามสุราษฎร์ธานี
บางกระดี่วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์
ลานนาบุญนนทบุรี
ชัยสถานเชียงใหม่
ศรีสว่างสุเทพอรุณเลย
ศรีคุณเมืองเลย
บางรักน้อยนนทบุรี
ตรีทศเทพวัดบวรนิเวศวิหาร
ตาลเอนพระนครศรีอยุธยา
จันทราวาสชุมพร
นางในธัมมิการามอ่างทอง
ท่าทองนครสวรรค์
ไตรภูมิกาฬสินธุ์
โพธิ์ปฐมาวาสสงขลา
อิสานนครราชสีมา
ทุ่งมะสังกาญจนบุรี
หนองกระดี่วัดบพิตรพิมุข
นางนองวัดราชโอรสาราม
เขาบำเพ็ญบุญชลบุรี
ตาคลีนครสวรรค์
โยธานิมิตรอุดรธานี (ธ)
นินสุขารามคณะเขตบางบอน
มะนาวหวานนครศรีธรรมราช
บูรพารามขอนแก่น
กำแพงแสนนครปฐม
ธาตุมหาชัยนครพนม
ศรีบุญยืนพะเยา
ปัจฉิมวันอำนาจเจริญ
โคกกะพี้สระบุรี
เวฬุวนารามนครราชสีมา
บุญญฤทธยารามชลบุรี
ไชยวารกาฬสินธุ์
ศรีวารีน้อยสมุทรปราการ
ทุ่งกาไชยพะเยา
โสภณารามสมุทรสาคร
เกาะวังไทรนครปฐม
หนองเครือชุดนครราชสีมา
มงคลมิ่งเมืองสตูล
ราชมณเฑียรเชียงใหม่
ท่าแพนครศรีธรรมราช (ธ)
บึงพระลานชัยร้อยเอ็ด (ธ)
ปากอ่างน้อยกำแพงเพชร
ป่าส่างคำหนองคาย
สระเกษอำนาจเจริญ
โฆษาเพชรบูรณ์
ผาอินทร์แปลงพัฒนารามเลย
ศรีสง่าวนารามบุรีรัมย์
บ้านยางบุรีรัมย์
ทองธรรมมิการามสมุทรสาคร
ไร่ดอนเพชรบุรี
หนองม่วงคณะเขตบางบอน
เขาป่าแก้วสระแก้ว
ปลาซิวศรีสะเกษ
สำโรงเหนือสมุทรปราการ
สุวรรณมาศมงคลเพชรบุรี (ธ)
มงคลประสิทธิ์ลพบุรี
สิมนาโกกาฬสินธุ์
บางบอนคณะเขตบางบอน
มะลิคณะเขตบางกอกน้อย
ธาตุเรณูนครพนม
ภาวนาปาล์มบีชคณะสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา
มะเกลือใหม่นครราชสีมา
หนองไผ่น้อยบุรีรัมย์
ธงน้อยน่าน
คลองใหญ่กระบี่
ศิริมงคลสมุทรสาคร
ภาวนาภิรตารามวัดกัลยาณมิตร
อัมพวันหนองคาย
สุวรรณารามหนองบัวลำภู
คลองเหลงนครศรีธรรมราช (ธ)
หลักสี่คณะเขตดอนเมือง-หลักสี่
ปากน้ำฝั่งใต้คณะเขตภาษีเจริญ
หนองหอไตรกาฬสินธุ์
บุละกอนครราชสีมา
ทุ่งเศรษฐีคณะเขตประเวศ-สะพานสูง
โกรกพระใต้นครสวรรค์
กลางสุรินทร์
ราชธานีสุโขทัย
ต้นเปาเชียงใหม่
ห้วยทรายขาวประจวบคีรีขันธ์
เฉลิมพระเกียรตินนทบุรี
หนองจระเข้ระยอง
ประดิษฐารามวัดกัลยาณมิตร
คะตึกเชียงมั่นลำปาง
จอมทองหนองคาย
วังสะพุงพัฒนารามเลย
ปริวาสวัดยานนาวา
เกาะแก้วโกสุมมหาสารคาม (ธ)
ป้อมแก้วสมุทรสงคราม
ศรีดอนมูลพะเยา
ปัจฉิมณีวันอุบลราชธานี
ท่าดินแดงนครสวรรค์
ธรรมนิมิตสมุทรสงคราม (ธ)
ป่าสุเมฆนันทารามบึงกาฬ (ธ)
บ้านใหม่ไทยเจริญนครราชสีมา
คลองอ้อมใหญ่นครปฐม
ป่าหนองดินดำชัยภูมิ