จัดลำดับวัดที่มีผู้สอบบาลีสนามหลวงและบาลีศึกษาได้มากที่สุดประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓

มีผู้ออนไลน์ขณะนี้ ท่าน
จัดลำดับวัดที่มีผู้สอบบาลีสนามหลวงได้มากที่สุดประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ [รวมบาลีศึกษา]
อันดับ วัด สำนักเรียน จำนวนผู้สอบได้
โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๓๔
พระธรรมกายปทุมธานี๘๓
ศรีเอี่ยมวัดศรีเอี่ยม๔๓
บัวขวัญนนทบุรี๔๑
บางพลีใหญ่ในสมุทรปราการ๔๑
จองคำลำปาง๓๙
ชัยศรีขอนแก่น๓๗
ชัยมงคลชลบุรี๓๒
กัลยาณมิตรวัดกัลยาณมิตร๓๑
ศรีบุญเรืองเลย๒๗
๑๐กลางบุรีรัมย์๒๖
๑๑อาวุธวิกสิตารามวัดอาวุธวิกสิตาราม๒๕
๑๒สร้อยทองวัดสร้อยทอง๒๒
๑๓ไวกูลฐารามอุดรธานี๒๑
๑๔หาดใหญ่สิตารามสงขลา๒๐
ชัยพรหนองคาย๒๐
กษัตราธิราชพระนครศรีอยุธยา๒๐
๑๕จากแดงสมุทรปราการ๑๘
เทพลีลาวัดเทพลีลา๑๘
สวนหงส์สุพรรณบุรี๑๘
๑๖สามพระยาวัดสามพระยา๑๗
๑๗แสนสุขวัดแสนสุข๑๖
พนัญเชิงพระนครศรีอยุธยา๑๖
ศรีชมชื่นอุดรธานี๑๖
ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๖
พระปฐมเจดีย์นครปฐม๑๖
๑๘บูรพารามใต้ยโสธร๑๕
๑๙พระสิงห์เชียงราย๑๔
สุทธาโภชน์คณะเขตลาดกระบัง๑๔
ศรีรัตนธรรมารามวัดธรรมมงคล๑๔
สนมหมากหญ้าอุบลราชธานี๑๔
ศรีวิชัยวนารามเลย๑๔
สุทัศนเทพวรารามวัดสุทัศนเทพวราราม๑๔
ไตรมิตรวิทยารามวัดไตรมิตรวิทยาราม๑๔
๒๐จักรวรรดิราชาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาส๑๓
มหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์วัดมหาธาตุ๑๓
พระธาตุพนมนครพนม๑๓
หงส์รัตนารามวัดหงส์รัตนาราม๑๓
พระนอนจักรสีห์สิงห์บุรี๑๓
สังฆานุภาพกำแพงเพชร๑๓
เกียรติแก้วสามัคคีศรีสะเกษ๑๓
ผ่องพลอยวิริยารามวัดราชบพิธ๑๓
๒๑พระธาตุผาเงาเชียงราย๑๒
ป่าอัมพวันอุดรธานี๑๒
๒๒หัวคู้สมุทรปราการ๑๑
คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๑๑
สวนดอกเชียงใหม่๑๑
ขันเงินชุมพร๑๑
พระศรีรัตนมหาธาตุพิษณุโลก๑๑
๒๓ดาวดึงษารามวัดดาวดึงษาราม๑๐
บพิตรพิมุขวัดบพิตรพิมุข๑๐
เทพศิรินทราวาสวัดเทพศิรินทราวาส๑๐
บางนาในวัดบางนาใน๑๐
ศรีสระแก้วหนองบัวลำภู๑๐
ชนะสงครามวัดชนะสงคราม๑๐
ชัยชนะสงครามวัดชัยชนะสงคราม๑๐
คูหาสวรรค์พัทลุง๑๐
น้อยนพคุณวัดเบญจมบพิตร๑๐
อรุณราชวรารามวัดอรุณราชวราราม๑๐
๒๔หนองแด่นอุดรธานี
สว่างสุวรรณารามนครพนม
ศิริมงคลอุดรธานี
ชัยสามหมอชัยภูมิ
ศรีสว่างอุดรธานี
สุทธิวารีจันทบุรี
นิมมานรดีวัดนิมมานรดี
ชูจิตธรรมารามพระนครศรีอยุธยา (ธ)
พระธาตุศรีจอมทองเชียงใหม่
สิริกาญจนารามกาญจนบุรี (ธ)
ท่าสว่างบุรีรัมย์
๒๕จอมแจ้งศรีบุญเรืองอุดรธานี
จอมมณีหนองคาย
อมรคีรีวัดอมรคีรี
สุวรรณประสิทธิ์คณะเขตบึงกุ่ม
สายทองหนองบัวลำภู
พิชโสภารามอุบลราชธานี
ศรีบุญเรืองมุกดาหาร
บางไผ่นนทบุรี
บางบอนคณะเขตบางบอน
มัชฌิมาวาสอุดรธานี
โพนชัยเลย
สะแกนครราชสีมา
คลองวาฬประจวบคีรีขันธ์
แพรกษาสมุทรปราการ
๒๖ราชโอรสารามวัดราชโอรสาราม
โคกกะเทียมลพบุรี
แจ้งแสงอรุณสกลนคร
มีชัยท่าหนองคาย
สว่างโยมาลัยอุดรธานี
หงษ์ประดิษฐารามสงขลา
หนองหงส์จันทบุรี
พระเชตุพนวัดพระเชตุพน
๒๗เสมียนนารีวัดเสมียนนารี
ลำผักชีวัดราชบพิธ
กระทุ่มคณะเขตประเวศ-สะพานสูง
โสธรวรารามฉะเชิงเทรา
บ้านเก่าบ่ออำนาจเจริญ
ป้อมวิเชียรโชติการามสมุทรสาคร
บวรนิเวศวิหารวัดบวรนิเวศวิหาร
ยางตลาดยโสธร
มหาธาตุนครพนม
เกตการามสมุทรสงคราม (ธ)
มหาพฤฒารามวัดมหาพฤฒาราม
สง่างามปราจีนบุรี
พรหมวงศารามวัดพรหมวงศาราม
ดอนไชยตาก
ห้วยหินฝนชัยภูมิ
ศรีนครารามอุดรธานี
มหาสอนลพบุรี
อุดมอินทราวาสอุดรธานี
ศาลานครราชสีมา
๒๘ปรีดารามนครปฐม
สุริยวงศาวาสหนองคาย
ป่าอุบลแก้วอุบลราชธานี
บุพพารามเชียงใหม่
โพธิสมภรณ์อุดรธานี (ธ)
โปรดเกศเชษฐารามสมุทรปราการ
ชัยศรีคณารามนครราชสีมา
ปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ฉะเชิงเทรา
ตรีสวัสดิ์วนารามเลย (ธ)
ทองนพคุณวัดทองนพคุณ
ยานนาวาวัดยานนาวา
ยอดแก้วหนองคาย
โนนพระแก้วหนองคาย
พระธาตุดอยสุเทพเชียงใหม่
ช่องแสมสารชลบุรี
เบญจมบพิตรดุสิตวนารามวัดเบญจมบพิตร
ประชานิมิตเพชรบูรณ์
เพชรสมุทรสมุทรสงคราม
ห้วยกอยยโสธร
ราษฎร์บำรุงวัดราษฎร์บำรุง
พิกุลทองสิงห์บุรี
สระมณีอุดรธานี
อุบลวนารามนนทบุรี
เขาสนามชัยประจวบคีรีขันธ์
พระธาตุราษฎร์บำรุงหนองคาย
อรัญญวิเวกบึงกาฬ
บูรพาอุดรธานี
บ้านขุนเชียงใหม่
๒๙ชลประทานรังสฤษดิ์นนทบุรี
โนนสวรรค์อุดรธานี
ไพรสณฑ์ศักดารามเพชรบูรณ์
ใหม่อยู่สงัดชลบุรี
ศรีโพธิมาลัยปราจีนบุรี
ทรงศิลาชัยภูมิ
โคเขตตารามอุดรธานี
พุทธนิมิตอุดรธานี (ธ)
อริยวงศารามราชบุรี (ธ)
บ้านบอนหนองคาย
นวลจันทร์คณะเขตบึงกุ่ม
ไตรภูมิบึงกาฬ
สระกำแพงใหญ่ศรีสะเกษ
มหาธาตุยุวราชรังสฤษฏิ์วัดมหาธาตุ
ยางคณะเขตสวนหลวง
บ่อทองราษฎร์บำรุงชลบุรี
มัชฌิมบุรีอุดรธานี
โคกสมานคุณสงขลา
สุทธจินดานครราชสีมา (ธ)
จันทรารามอุดรธานี
บ้านอ้นร้อยเอ็ด
โพนงามเลย
ดงคำอุดรธานี
ป่าส่างคำหนองคาย
ธาตุทองวัดธาตุทอง
รอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์มุกดาหาร
มัชฌิมภูมิตรัง
อ่างทองอ่างทอง
บางมดโสธรารามคณะเขตทุ่งครุ
ตะพานหินพิจิตร
ปทุมวนารามวัดปทุมวนาราม
เทวสังฆารามกาญจนบุรี
พระพุทธฉายสระบุรี
พระงามนครปฐม
เทวราชกุญชรวัดเบญจมบพิตร
เขตอุดมหนองคาย
คำเขื่อนแก้วอุบลราชธานี
สุทัศนเทพวรารามวัดสุทัศนเทพวาราม
๓๐ปอบิดนครราชสีมา
กะพังสุรินทร์ตรัง
หนองสังข์ชัยภูมิ
มหาธาตุยโสธร
สุวรรณาวาสมหาสารคาม
มเหยงคณ์พระนครศรีอยุธยา
สระแก้วหนองคาย
ดอยสัพพัญญูเชียงใหม่
สัมมาชัญญาวาสวัดราชบพิธ
ดอนมูลตาก
เนินพระระยอง
ระฆังโฆสิตารามวัดระฆังโฆสิตาราม
ไทรเหนือนครสวรรค์
ขนอนใต้พระนครศรีอยุธยา
สาธุการามสิงห์บุรี
ไผ่ล้อมนครปฐม
ตากฟ้านครสวรรค์
ตะปันนครราชสีมา
สุวรรณมาศมงคลเพชรบุรี (ธ)
เจดีย์หลวงเชียงใหม่ (ธ)
โขดหินระยอง
โคกเปี้ยวสงขลา (ธ)
วิชิตสังฆารามภูเก็ต
บ้านหนองบั่วร้อยเอ็ด
คีรีสามัคคีทรงธรรมหนองคาย
โพธิ์ศรีปราจีนบุรี
บุปผารามวัดบุปผาราม
สุคันธาวาสสมุทรปราการ
ไพรีพินาศชัยภูมิ
พระบรมธาตุกำแพงเพชร
เลียบน้ำไหลชัยภูมิ
ศรีบุรีรตนารามสระบุรี
วารินทรารามอุบลราชธานี
นาฬิกวนาวาสหนองคาย
เขียนเขตปทุมธานี
สุภโสภณบุรีรัมย์
วังสมบูรณ์สระแก้ว
อนุภาษกฤษฎารามภูเก็ต
ใหม่กรงทองปราจีนบุรี
เจ็ดยอดเชียงใหม่
ชัยฉิมพลีวัดชัยฉิมพลี
ชัยมงคลกาฬสินธุ์
บ้านผือสุรินทร์
ราชบพิธสถิตมหาสีมารามวัดราชบพิธ
บุณยประดิษฐ์วัดบุณยประดิษฐ์
โพธารามนครสวรรค์
สุธรรมวดีคณะเขตบางขุนเทียน
สระเกศวัดสระเกศ
ป่าภูก้อนอุดรธานี (ธ)
ซอยสองจันทบุรี
บุตาวงษ์บุรีรัมย์
สุวรรณคีรีวิหารระนอง
บางแก้ววัดศรีเอี่ยม
๓๑หลวงลำปาง
ราษฎร์ศรัทธาอุบลราชธานี
บวรรัตนคุณอุดรธานี
ประชาราษฎร์บำรุงนครปฐม
พุทธบูชาวัดบวรนิเวศวิหาร
อุโมงค์ (สวนพุทธธรรม)เชียงใหม่
ทุ่งสว่างหนองคาย (ธ)
มหาธาตุเพชรบูรณ์
มะม่วงหมู่สงขลา
คิรีวิหารตราด (ธ)
อาสาพัฒนารามอุดรธานี
ศรีชมภูองค์ตื้อหนองคาย
เขาบุญมีดารารามชลบุรี
พระพุทธบาทสระบุรี
ป่าหนองปรือบุรีรัมย์
ใหม่ทองเสนวัดเบญจมบพิตร
ทับคล้อพิจิตร
สว่างอารมณ์หนองบัวลำภู
ประดู่พัฒนารามนครศรีธรรมราช
ตองปุพระนครศรีอยุธยา
ศิรินทราวาสอุดรธานี
สว่างอารมณ์ปราจีนบุรี
ธัญญะผลปทุมธานี
ศรีอุดมอุบลราชธานี
สังฆารามสุโขทัย
อมรินทรารามสุรินทร์
นางนองวัดราชโอรสาราม
ประสานศรัทธาหนองบัวลำภู
เฝ้าไร่วนารามหนองคาย
ไร่ขิงนครปฐม
จันทร์ตะวันตกพิษณุโลก
เขาพุทธโคดมชลบุรี
สัมพันธวงศ์วัดสัมพันธวงศ์
โพธิ์งามชัยนาท
สว่างใต้กาฬสินธุ์
ป่าไม้แดงเชียงใหม่
หัวกระบือคณะเขตบางขุนเทียน
พิทักษ์เทพาวาสราชบุรี
ราชสิงขรวัดราชสิงขร
สว่างคงคากาฬสินธุ์
ธรรมธีรารามบุรีรัมย์
สว่างอารมณ์เพชรบูรณ์
พระวรราชาทินัดดามาตุเพชรบูรณ์
บางแก้วฉะเชิงเทรา
ท่าพาณิชย์ปราจีนบุรี
บางแตนปราจีนบุรี
ประดู่สมุทรสงคราม
ศรีโสดาเชียงใหม่
หลักสี่ราษฎร์สโมสรสมุทรสาคร
ป่าเลไลยก์เลย
พลับพลาชัยเพชรบุรี
ไชโยอ่างทอง
ครุในสมุทรปราการ
โกรกกรากสมุทรสาคร
เทพสิงหารอุดรธานี
พัฒนารามสุราษฎร์ธานี
พุทธปัญญานนทบุรี
ท่าลี่ศรีสะอาดหนองคาย
หัวสะพานบุรีรัมย์
แจ้งสว่างนอกขอนแก่น
คีรีวันต์นครราชสีมา
นอกชลบุรี
ชัยภูมิอุดรธานี
ศรีโคมคำพะเยา
นอกนครราชสีมา
โกเสยเขตหนองคาย
มัชฌันติการามวัดบวรนิเวศวิหาร
ป่าดาราภิรมย์เชียงใหม่ (ธ)
โพธิ์แจ้สมุทรสาคร
ต้นสนเพชรบุรี
ราชาธิวาสวิหารวัดราชาธิวาสวิหาร
ศรีภูกระดึงพัฒนารามเลย
ธรรมคุณหนองคาย
อร่ามมงคลกาฬสินธุ์
ยวดลพบุรี
ศรีคุณเมืองอุดรธานี
มงคลชัยพัฒนาสระบุรี
ทิพย์ศรีปัญญาอุดรธานี
สิงห์ปทุมธานี
น้อยนางหงษ์วัดอมรคีรี
วินิจธรรมารามยโสธร
พระธาตุศรีมงคลสกลนคร
พราหมณีนครนายก
ชัยภูมิวนารามชัยภูมิ
ดุสิดารามวัดดุสิดาราม
ราชนัดดารามวัดเทพธิดาราม
สวนดอกลำปาง
สามง่ามนครปฐม
พยัคฆารามสุพรรณบุรี
บ้านส้องสุราษฎร์ธานี
หัวลำโพงวัดหัวลำโพง
เจ้าอามคณะเขตบางกอกน้อย
สุภกิจเจริญหนองคาย
มณีวนารามอุบลราชธานี
มณีไพรสณฑ์ตาก
เจียงอีศรีมงคลวรารามศรีสะเกษ
มหัตตมังคลารามสงขลา
อุบลบรทิพย์ร้อยเอ็ด
ช่องลมวัดยานนาวา
อนงคารามวัดอนงคาราม
เรืองยศสุทธารามวัดเรืองยศสุทธาราม
ชุมพลนิกายารามพระนครศรีอยุธยา
ธรรมพิทักษ์กาฬสินธุ์
หลวงพ่อสดธรรมกายารามราชบุรี
บางสะพานพิษณุโลก
ธาตุขอนแก่น
ไผ่เลี้ยงคณะเขตหนองแขม
บึงนครราชสีมา
ป่าศรีถาวรนิมิตนครนายก (ธ)
พระไชยเชษฐาธิราชหนองคาย
สามัคคีประดิษฐ์นครสวรรค์
๓๒เวฬุวนารามราชบุรี
อุดมธานีนครนายก
ปริวาศวัดยานนาวา
สันติธรรมารามคณะเขตบางขุนเทียน
ต้นเปาเชียงใหม่
กฤษณเวฬุพุทธารามสิงห์บุรี (ธ)
โสมนัสวิหารวัดสามพระยา
พระธาตุบังพวนหนองคาย
หนองเดิ่นชัยนาท
บ้านอิฐอ่างทอง
นิเวศน์ร้อยเอ็ด
โพนทันเลย
พระมหาธาตุฯนครศรีธรรมราช (ธ)
สระบัวแดงสุรินทร์
แก้วพิทักษ์เจริญธรรมวัดบุปผาราม
พุทธแสงธรรมวัดเทพศิรินทราวาส
บางบำหรุวัดมหาธาตุ
โนนสภารามสระบุรี
ดอนแก้วเชียงใหม่
ยายร่มคณะเขตบางขุนเทียน
สามัคคีชัยขอนแก่น
ศรีสุทธารามสมุทรสาคร
โคกไม้แดงบุรีรัมย์
ดอนวิเวกร้อยเอ็ด
ยกกระบัตรสมุทรสาคร
โนนสูงทุ่งสว่างบุรีรัมย์
บ่อพุทธารามสุราษฎร์ธานี
เสาหงส์กาญจนบุรี
บัวแก้วเกษรปทุมธานี
ม่วงหลวงลำปาง
วังสะพุงพัฒนารามเลย
โนนสำราญบุรีรัมย์
กลางกาฬสินธุ์
ฟุ้งประชาธรรมารามสมุทรสาคร
ละหารไร่ระยอง
ประชาบำรุงคณะเขตบางขุนเทียน
ระวิงเพชรบูรณ์
ศรีบุญเรืองอุดรธานี
ธรรมคุณารามคณะเขตบางขุนเทียน
บ่อน้ำสถิตย์หนองคาย
โนนดินแดงเหนือบุรีรัมย์
หัวกระบือวัดราชโอรสาราม
พญาภูน่าน
นาพร้าวเก่าชลบุรี
บ้านกาบเชิงสุรินทร์
โนนค้อศรีสะเกษ
บางโคล่นอกวัดราชสิงขร
สองพี่น้องสุพรรณบุรี
ศรีจันทร์ขอนแก่น (ธ)
จอมมะณีย์อุดรธานี
อนาลโยทิพยารามพะเยา (ธ)
เกษมสุขศรีสะเกษ
ศรีสงครามเลย
วิโรจนารามสุราษฎร์ธานี
ใหม่สันตินครราชสีมา
สุนทราวาสพัทลุง
สระกำแพงใหญ่อุบลราชธานี
ดอกไม้วัดยานนาวา
มหาบุศย์คณะเขตสวนหลวง
บ้านจ่าสิงห์บุรี
โพธิ์ชัยอุดรธานี
ม่วยต่อแม่ฮ่องสอน
ตอหมุนหนองคาย
นางนวลกาฬสินธุ์
ศรีจันทร์เลย
โชติทายการามราชบุรี
หาดเจ้าสำราญเพชรบุรี
ราษฎร์บูรณะปัตตานี
ต้นสนเพชรบุรี (ธ)
สุวรรณภูมิสุพรรณบุรี
เมตารางค์ปทุมธานี (ธ)
ไชยสถานเชียงราย
ธาตุมหาชัยนครพนม
ทุ่งเศรษฐีวัดศรีเอี่ยม
ชัยมงคลแพร่
ชัยสถานเชียงใหม่
โนนดินแดงใต้บุรีรัมย์
แสงสว่างโพธิ์ทองกาฬสินธุ์
บัวถนนบุรีรัมย์
ดวงแขวัดบวรนิเวศวิหาร
ศรีศรัทธาธรรมสมุทรสงคราม
บางช้างเหนือนครปฐม
ธรรมนิมิตสมุทรสงคราม (ธ)
บางนานนทบุรี
แคมป์สนเพชรบูรณ์
มงคลนิมิตรอุตรดิตถ์
บางเพ็งใต้วัดแสนสุข
นวติตถารามหนองคาย
ภิรมยารามหนองคาย
ไพศาลพัฒนาบุรีรัมย์
วิจารณ์สว่างโศกขอนแก่น
นางในธัมมิการามอ่างทอง
พรสวรรค์สุพรรณบุรี
ดอนขวางนครราชสีมา
พระธาตุดอยเวียงเชียงใหม่
ชัยมงคลสงขลา
ห้วงพัฒนาตราด (ธ)
ชัยพฤกษมาลาวัดชัยพฤกษมาลา
สามบัณฑิตพระนครศรีอยุธยา
ไร่เหนือเพชรบูรณ์
ศรีชุมพรอุดรธานี
ซากมะกรูดระยอง
โกสินารายน์วัดอรุณราชวราราม
เพียลือหนองคาย
บ้านซาดนครราชสีมา
บ้านบัวสกลนคร
เวฬุวนารามคณะเขตดอนเมือง-หลักสี่
จรูญราษฎร์ชลบุรี
เหล่าอ้อยสระแก้ว
วิปัสสนารังกาใหญ่นครราชสีมา
พิชยญาติการามวัดยานนาวา
กกคณะเขตบางขุนเทียน
พิชโสภารามวัดจักรวรรดิราชาวาส
มณีสถิตกปิฏฐารามอุทัยธานี
ภคินีนาถวัดภคินีนาถ
ดอนแก้วเชียงดาอุดรธานี
ภิบาลวังม่วงสระบุรี
ศรีมงคลอุบลราชธานี
เลียบเลย
ป่าเลไลยก์สุพรรณบุรี
แหลมปอชุมพร
ศรีวิหารเจริญสุรินทร์
บวรมงคลวัดบวรนิเวศวิหาร
เขาแก้วสระบุรี
สันต้นเปาเชียงใหม่
พระแก้วดอนเต้าสุชาดารามลำปาง
สระแก้วขอนแก่น
อรัญญวาสีหนองคาย (ธ)
รางตันนิลประดิษฐ์สมุทรสาคร
หนองขวางบุรีรัมย์
หนองโมงบูรพารามร้อยเอ็ด
โพธิ์กลางเพชรบูรณ์
อัมพาชัยภูมิ
โนนวังสิมหนองคาย
อาษาสงครามวัดราชบพิธ
ควนสบายกระบี่
คงคากาญจนบุรี
นิโครธารามพัทลุง
บ่อทองปทุมธานี
สันฐานลำปาง
ทองธรรมิการามสมุทรสาคร
แสงแก้วโพธิญาณเชียงราย
บำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
เนรมิตวิปัสสนาเลย
อัมพวัน (หนองม่วง)บุรีรัมย์
ห้วยบงลพบุรี
ทับไทรจันทบุรี
หนองนกไข่สมุทรสาคร
ชุมนุมสูงระยอง
ไชยชุมพลชนะสงครามกาญจนบุรี
ใหม่เทพนิมิตรคณะเขตบางพลัด
รวกบางบำหรุวัดสุวรรณาราม
สระเกศเพชรบูรณ์
ศรีสวาทอุดรธานี
ปทุมคงคาวัดปทุมคงคา
โพธิสมภารหนองคาย
ป่าดอนพระหนองคาย
พระธาตุพนมอุบลราชธานี
บุปผารามบุรีรัมย์
เปรมประชาปทุมธานี
ตะพุนทองระยอง
อรัญญาวาสน่าน
สัตหีบชลบุรี
วรจรรยาวาสวัดราชสิงขร
ไผ่โสมนรินทร์พระนครศรีอยุธยา
โค้งวิไลกำแพงเพชร
ศรีสำราญอุดรธานี
สุวรรณารามวัดสุวรรณาราม
ถ้ำอินทร์แปลงอุดรธานี
ศรีบุญเรืองสกลนคร
ศรีบุญเรืองวัดบพิตรพิมุข
หนองบัวรองนครราชสีมา
เทพนิมิตรฉะเชิงเทรา (ธ)
ประโดกนครราชสีมา
หน้าเมืองสตูลสตูล
ธรรมามูลชัยนาท
ไทรวัดยานนาวา
โพธิ์รัตนารามสิงห์บุรี
อัมพวันวิทยารามอุดรธานี
ศรีชมภูบูรพารามอุดรธานี
หนองคายพัฒนารามหนองคาย
จรเข้ใหญ่สมุทรปราการ
เจ้าเจ็ดในพระนครศรีอยุธยา
ไชยวารกาฬสินธุ์
มาบป่าเลาสุโขทัย
เนรัญชรารามเพชรบุรี (ธ)
อุทุมพรสุรินทร์
ป่าสันติธรรมวนารามสกลนคร (ธ)
นิโรธสังฆารามยะลา
กันมาตุยารามวัดเทพศิรินทราวาส
สิริกาญจนารามกาญจนบุรี
ทุ่งทรายเชียงราย
ป่าคอวังน่าน
ศรีสุมังคล์หนองคาย
บางขุนเทียนกลางวัดราชโอรสาราม
สามัคคีชัยหนองบัวลำภู
โพนคำหนองคาย
ลาดหญ้าไทรนครปฐม
เมืองมางเชียงใหม่
โคกย่างบุรีรัมย์
สิมนาโกกาฬสินธุ์
เกาะวังไทรนครปฐม
หงษ์บุรีรัมย์
บางขวางวัดบวรนิเวศวิหาร
ญาณเวศกวันนครปฐม
สันป่าลานตาก
ปัญญาวุธารามเชียงใหม่
อัมพวันตาก
โสมนัสวิหารวัดโสมนัสวิหาร
ศรีประวัตินนทบุรี
นิเวสคชสารหนองคาย
บ้านดงอุตรดิตถ์
ห้วยตองสักเชียงใหม่
ใหม่ปิ่นเกลียวนครปฐม
ทองเนียมวัดราษฎร์บำรุง
หนองโดนสระบุรี
อินทรวิหารวัดสามพระยา
โพธิ์งามเพชรบูรณ์
ประดู่พระอารามหลวงสมุทรสงคราม
โพธิ์ศรีหนองคาย
หนองเคร่าหนองคาย
มหาวนารามอุบลราชธานี
สามัคคีสโมสรนครราชสีมา
บางยี่ขันวัดดาวดึงษาราม
โคกท่าเจริญชลบุรี
ราษฎร์บำรุงเพชรบุรี
ใหญ่อินทารามชลบุรี
ทิพพาวาสวัดราชบพิธ
บางขุนเทียนนอกคณะเขตบางขุนเทียน
ภูจวงอุทัยธานี
โพธิ์ชัยศรีอุดรธานี
ศรีภิรมย์กำแพงเพชร
สีทาใต้สระบุรี
โนนติ้วศรีสะเกษ
ชัยภูมิพิทักษ์ชัยภูมิ
โพธ์ศรีแก้วมุกดาหาร
นิคมประทีปตรัง
สุทธิวรารามวัดยานนาวา
โคนอนวัดปากน้ำ
สวนดอกไม้สระบุรี
ป่าหมู่ใหม่เชียงใหม่ (ธ)
แทนวันดีเจริญสุขคณะเขตบางขุนเทียน
ท่ากระบือขอนแก่น
อุทยารามสมุทรสาคร (ธ)
โนนงิ้วบุรีรัมย์
ถ้ำคูหาสวรรค์อุบลราชธานี
โพธิ์ทองพิษณุโลก
เขาพระเพชรบุรี
กลางสุรินทร์
ราชบุรณะวัดราชบุรณะ
อินทราวาสพัทลุง
จอมทองเชียงใหม่
มูลจินดารามปทุมธานี
ศรีบุญเรืองเชียงราย
พระบาทมิ่งเมืองแพร่
สาครสุ่นประชาสรรค์คณะเขตลาดพร้าว
บูรพาพิทยารามจันทบุรี
ท่าโสมตราด
หนองไฮบุรีรัมย์
หนองหอยราชบุรี
เกาะโตนดจันทบุรี
หัวนากาญจนบุรี
ราษฎร์บูรณะคณะเขตราษฎร์บูรณะ
ศรีภูมิเพชรบูรณ์
สุนทรประดิษฐ์พิษณุโลก
พระพิเรนทร์วัดพระพิเรนทร์
บางปะกอกคณะเขตราษฎร์บูรณะ
อรัญญิกาวาสหนองคาย
เนกขัมมารามอำนาจเจริญ
สนธิกรประชารามเพชรบูรณ์ (ธ)
ชัยมงคลบุรีรัมย์
สุวรรณารามบึงกาฬ
ใหม่จันทบุรี
ธาตุคำเชียงใหม่
อีแงวจันทบุรี
เขาลานปราจีนบุรี (ธ)
ศรีบุญเรืองคณะเขตบางกะปิ
ไทรพุทธรังสีพระนครศรีอยุธยา
บรมนิวาสวัดบรมนิวาส
แสงสุริยารามกำแพงเพชร
ศรีวิสารอุดรธานี
หินรันบรรพตสุรินทร์
โพธิ์ศรีทุ่งอุดรธานี
สุธรรมนิมิตหนองคาย
ท่าตอนเชียงใหม่
ม่วงสิงห์บุรี
อโศการามวัดราชบพิธ
บ่อลูกรังสระแก้ว
โพธิ์นครราชสีมา
บ้านโป่งราชบุรี
ทองบนวัดยานนาวา
โพธินิมิตรสถิตมหาสีมารามวัดโพธินิมิตร
มงคลทับคล้อพิจิตร
จำปาทองสิงห์บุรี
โพธิ์ไทรสว่างอุดรธานี
ดงบังอุดรธานี
เขตนิมิตหนองคาย
ไตรวิทยารามนครศรีธรรมราช
ธาตุเรณูนครพนม
วังมะเดื่อประจวบคีรีขันธ์
โพธิ์ทองขอนแก่น
นรนาถสุนทริการามวัดนรนาถสุนทริการาม
เชาคูบาสระบุรี
เหมืองแดงแพร่
สมเด็จอาสภวันเชียงใหม่
โชติรสธรรมากรบึงกาฬ
อรุณรังษีหนองคาย (ธ)
บ้านยางบุรีรัมย์
วีระวงศาวาสกาฬสินธุ์ (ธ)
จินดารามนครปฐม
บางปิ้งสมุทรสาคร
โนนสมบูรณ์บุรีรัมย์
สมรโกฏินนทบุรี
ราษฎร์เจริญธรรมตาก
ป่าแสงอรุณขอนแก่น (ธ)
โพธิคุณตาก
เทพนิมิตเลย
ท่าเจริญหนองคาย
ศาลาลำดวนสระแก้ว
เทพนิมิตรบุรีรัมย์
โพธิ์ชัยบ้านไผ่ขอนแก่น
ลุ่มระยอง
บุละกอนครราชสีมา
สองแควเชียงใหม่
ป่ามหาไชย (ธ)สมุทรสาคร
หนองม่วงใหม่ชลบุรี
กำแพงคณะเขตบางขุนเทียน
คลองน้ำเย็นเหนือกำแพงเพชร
ลัฏฐิวนารามเพชรบูรณ์
ลุมพินีวันวรารามอุดรธานี
ลานสักวัดบพิตรพิมุข
ดงพระโพนทองหนองคาย
ไพรสณฑ์รัตนารามกำแพงเพชร (ธ)
หนองสองห้องบุรีรัมย์
สุวรรณารามหนองบัวลำภู
ศรีบุญเรืองวัดประยุรวงศาวาส
พยอมชลบุรี
ร่องซ้อแพร่
บ้านงิ้วชลบุรี
ปรือคันศรีสะเกษ
จินดิตวิหารวัดราชบพิธ
ตำหนักปทุมธานี
ศรีประชาวัฒนารามนครปฐม
ใหม่สัญญาศิริเขตอุดรธานี
ศรีล้อมลำปาง
บ้านลาดสระบุรี
วารีสารเลย
ป่ามะไฟปราจีนบุรี
สว่างชมพูมุกดาหาร
หนองไผ่ล้อมปราจีนบุรี
บางโปรงสมุทรปราการ
ซับยางราษฎร์บำรุงลพบุรี
ม่วยต่อแม่ฮ่อสอน
คลองสักตาก
ปางล้อแม่ฮ่องสอน
โพธิ์ศรีสมโพธิเลย
ศรีโสภณอุดรธานี
อัมพวนารามบุรีรัมย์
สารหิตาวาสเพชรบุรี
จุมพลสุทธาวาสสุรินทร์
ปวิเวการามเลย (ธ)
ทุ่งยาวพัทลุง
เทพอาวาสราชบุรี
คลองหนึ่งปทุมธานี
แม่คำเชียงราย
สวรรคนิเวศแพร่
บางสะแกในวัดปากน้ำ
บูรพาสกลนคร
สว่างธรรมาวาสหนองคาย
ราชมณเฑียรเชียงใหม่
ปฐมแพงศรีกาฬสินธุ์
เขาลังพัฒนาลพบุรี
โสมนัสสันตยารามอุดรธานี
บ้านสวนพัทลุง
ปึกเตียนเพชรบุรี (ธ)
สุทธิวาตวรารามสมุทรสาคร
อุดมรังสีคณะเขตหนองแขม
สว่างสามัคคีเพชรบูรณ์
ไผ่ล้อมอุตรดิตถ์
สมุหนาคหนองคาย
จอมทองหนองคาย
ร่องมันเทศบุรีรัมย์
ป่าสุเมฆนันทารามบึงกาฬ (ธ)
ศาลาปูนพระนครศรีอยุธยา
เนินสุทธาวาสชลบุรี
วงษ์พัฒนาตราด
วารีสุทธาวาสเชียงใหม่
โป่งขนมจีนจันทบุรี
ทุ่งเหียงชลบุรี
พลมานีย์คณะเขตลาดกระบัง
โตนดพระนครศรีอยุธยา
วังไทรวัดบพิตรพิมุข
ทุ่งสะเดียงเพชรบูรณ์
หนองบอนบุญญารามชลบุรี
นิยมบวรอุดรธานี
สุมังคลารามยโสธร (ธ)
ป่าคูณคำวิปัสสนาสกลนคร
ท้องคุ้งชลบุรี
หนองสองห้องนครราชสีมา