จัดลำดับวัดที่มีผู้สอบบาลีสนามหลวงได้มากที่สุดประจำปี พ.ศ.๒๕๔๐

มีผู้ออนไลน์ขณะนี้ ท่าน
จัดลำดับวัดที่มีผู้สอบบาลีสนามหลวงได้มากที่สุดประจำปี พ.ศ.๒๕๔๐ [ไม่รวมบาลีศึกษา]
อันดับ วัด สำนักเรียน จำนวนผู้สอบได้
ชูจิตธรรมารามพระนครศรีอยุธยา๑๑๕
คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๙๒
พระธรรมกายปทุมธานี๗๒
ธาตุขอนแก่น๖๕
ปากน้ำวัดปากน้ำ๖๓
จองคำลำปาง๕๘
บพิตรพิมุขวัดบพิตรพิมุข๕๕
หนองบัวกาฬสินธุ์๔๙
กลางกาฬสินธุ์๔๖
๑๐ชนะสงครามวัดชนะสงคราม๔๓
พระพุทธบาทสระบุรี๔๓
บูรพาภิรามร้อยเอ็ด๔๓
๑๑บ้านหนองกุงขอนแก่น๔๒
๑๒โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๔๐
๑๓กลางสุรินทร์สุรินทร์๓๙
พิชโสภารามอุบลราชธานี๓๙
๑๔พายัพนครราชสีมา๓๘
๑๕สร้อยทองวัดสร้อยทอง๓๔
พระพุทธบาทตากผ้าลำพูน๓๔
๑๖ชัยศรีขอนแก่น๓๓
พนัญเชิงวรวิหารพระนครศรีอยุธยา๓๓
มหาสวัสดิ์นาคพุฒารามนครปฐม๓๓
๑๗หนองแวงขอนแก่น๓๒
สุทธิวารีจันทบุรี๓๒
ชากมะกรูดระยอง๓๒
อาวุธวิกสิตารามวัดอาวุธวิกสิตาราม๓๒
๑๘บุณยประดิษฐ์วัดบุณยประดิษฐ์๓๑
ศรีวิชัยวนารามเลย๓๑
บึงพระลานชัยร้อยเอ็ด๓๑
บูรพารามใต้ยโสธร๓๑
๑๙มหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์๓๐
๒๐นิมมานรดีวัดนิมมานรดี๒๗
กลางบุรีรัมย์๒๗
พรหมสุรินทร์สุรินทร์๒๗
๒๑โพธารามนครสวรรค์๒๖
ท่าตอนเชียงใหม่๒๖
พระงามนครปฐม๒๖
สุวรรณภูมิสุพรรณบุรี๒๖
๒๒บึงพระลานชัยร้อยเอ็ด (ธ)๒๕
ไสกระดานเพชรบุรี๒๕
ศรีมงคลอุบลราชธานี๒๕
ราชสิงขรวัดราชสิงขร๒๕
ทองนพคุณวัดทองนพคุณ๒๕
๒๓ขันเงินชุมพร๒๔
มหาพฤฒารามวัดมหาพฤฒาราม๒๔
๒๔พระธาตุช่อแฮแพร่๒๓
๒๕ศรีโคมคำพะเยา๒๒
หลวงพ่อสดธรรมกายารามราชบุรี๒๒
พระปฐมเจดีย์นครปฐม๒๒
ประชานิยมกาฬสินธุ์ (ธ)๒๒
เขียนเขตปทุมธานี๒๒
๒๖เวฬุวันหนองคาย (ธ)๒๐
ศาลาลอยสุรินทร์๒๐
พระประโทนเจดีย์นครปฐม๒๐
ศาลานครราชสีมา๒๐
ศรีบุญเรืองเลย๒๐
พระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม๒๐
๒๗ดาวดึงษารามวัดดาวดึงษาราม๑๙
เพชรสมุทรวรวิหารสมุทรสงคราม๑๙
สว่างหัวนาคำกาฬสินธุ์๑๙
พญาภูน่าน๑๙
เฉลิมพระเกียรตินนทบุรี๑๙
สะแกนครราชสีมา๑๙
๒๘ธรรมิการามประจวบคีรีขันธ์๑๘
กาญจนสิงหาสน์วัดกาญจนสิงหาสน์๑๘
๒๙ราชโอรสารามวัดราชโอรสาราม๑๗
บางไผ่นนทบุรี๑๗
ปทุมคงคาวัดปทุมคงคา๑๗
พระธาตุหริภุญชัยลำพูน๑๗
นิเวศธรรมประวัติพระนครศรีอยุธยา๑๗
เจียงอีศรีมงคลวรารามศรีสะเกษ๑๗
๓๐ใต้โพธิ์ค้ำกาฬสินธุ์๑๖
พระศรีมหาธาตุวัดพระศรีมหาธาตุ๑๖
ราษฎร์บูรณะปัตตานี๑๖
บุณฑริกาวาสกาฬสินธุ์๑๖
พระศรีรัตนมหาธาตุพิษณุโลก๑๖
โพธิ์ทองขอนแก่น๑๖
ชลประทานรังสฤษฏ์นนทบุรี๑๖
หัวดงนาค่ายมหาสารคาม๑๖
ศรีประวัตินนทบุรี๑๖
๓๑บัวงามราชบุรี๑๕
แจ้งแสงอรุณสกลนคร๑๕
พระธาตุศรีจอมทองเชียงใหม่๑๕
คลองวาฬประจวบคีรีขันธ์๑๕
มิ่งเมืองร้อยเอ็ด (ธ)๑๕
มหาธาตุยโสธร๑๕
กลางมิ่งเมืองร้อยเอ็ด๑๕
ไชโยวรวิหารอ่างทอง๑๕
สระเกศวัดสระเกศ๑๕
๓๒ชลประทานรังสฤษฎ์นนทบุรี๑๔
เขาพุทธโคดมชลบุรี๑๔
ตากฟ้านครสวรรค์๑๔
สามัคคีธรรมร้อยเอ็ด๑๔
มะนาวหวานนครศรีธรรมราช๑๔
ตาลล้อมชลบุรี๑๔
ป่าดาราภิรมย์เชียงใหม่๑๔
มงคลทับคล้อพิจิตร๑๔
บางหลวงปทุมธานี๑๔
อริยวงศารามราชบุรี๑๔
นรนาถสุนทริการามวัดนรนาถสุนทริการาม๑๔
จุมพลสุทธาวาสสุรินทร์๑๔
เหนือร้อยเอ็ด๑๔
๓๓ป้อมวิเชียรโชติการามสมุทรสาคร๑๓
ศรีสุดารามวัดศรีสุดาราม๑๓
ตึกคชหิรัญพระนครศรีอยุธยา๑๓
คฤหบดีวัดคฤหบดี๑๓
สว่างแสงจันทร์ร้อยเอ็ด๑๓
พระบาทมิ่งเมืองแพร่๑๓
๓๔สิมนาโกกาฬสินธุ์๑๒
สุทัศนเทพวรารามวัดสุทัศนเทพวราราม๑๒
สุทธจินดานครราชสีมา (ธ)๑๒
ศิรินทราวาสอุดรธานี๑๒
ระฆังโฆสิตารามวัดระฆังโฆสิตาราม๑๒
ตราชูวนารามขอนแก่น๑๒
หงษ์ประดิษฐารามสงขลา๑๒
เย้ยปราสาทบุรีรัมย์๑๒
ดอยสะเก็ดเชียงใหม่๑๒
ละหารนนทบุรี๑๒
สระแก้วสระแก้ว๑๒
เจดีย์หลวงเชียงใหม่๑๒
๓๕ตาลเรีองขอนแก่น๑๑
ดงมะไฟสกลนคร๑๑
นาควัชรโสภณกำแพงเพชร (ธ)๑๑
มหรรณพารามวัดมหรรณพาราม๑๑
ลำนารายณ์ลพบุรี๑๑
ปทุมวนารามวัดปทุมวนาราม๑๑
พันษีสุรินทร์๑๑
พระธาตุดอยสุเทพเชียงใหม่๑๑
มะขามเตี้ยพิษณุโลก๑๑
สุวรรณวิจิตรสุรินทร์๑๑
เบญจมบพิตรดุสิตวนารามวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม๑๑
เครือวัลย์ชลบุรี๑๑
อู่ทองสุพรรณบุรี๑๑
ยางน้อยอุบลราชธานี๑๑
๓๖บึงนครราชสีมา๑๐
สุทัศน์ร้อยเอ็ด๑๐
คูหาสวรรค์พัทลุง๑๐
บางนาในเขตพระโขนง๑๐
เปลือยใหญ่ร้อยเอ็ด๑๐
ป่างิ้วเชียงราย๑๐
สุวรรณรังสรรค์ระยอง๑๐
พระประโทณเจดีย์นครปฐม๑๐
ภูมินทร์น่าน๑๐
แสงสวรรค์นครสวรรค์๑๐
นากลางนครราชสีมา๑๐
ไตรมิตรวิทยารามวัดไตรมิตรวิทยาราม๑๐
สุวรรณารามวัดสุวรรณาราม๑๐
๓๗โกศลสิตารามนครราชสีมา
มหาสวัสดิ์นาคพุฒิรามนครปฐม
ทรงศิลาชัยภูมิ
บวรนิเวศวิหารวัดบวรนิเวศวิหาร
แก้วโกรวารามกระบี่
ยานนาวาวัดยานนาวา
กุฏิการามกำแพงเพชร
ศรีโสดาเชียงใหม่
โพธิสมภรณ์อุดรธานี
สัตหีบชลบุรี
ห้วยยางชลบุรี
ศรีนวลขอนแก่น
บวรมงคลวัดบวรนิเวศวิหาร
คลองครุเขตลาดพร้าว-บึงกุ่ม
สวนดอกเชียงใหม่
อร่ามมงคลกาฬสินธุ์
จอมพระสุรินทร์
ในวังสงขลา
กลางร้อยเอ็ด
อรุณราชวรารามวัดอรุณราชวราราม
ประทุมเมฆสุรินทร์
ตองปุพระนครศรีอยุธยา
ใหม่จันทบุรี
บูรพ์นครราชสีมา
บุญมั่นศรัทธารามกำแพงเพชร
เวฬุวันหนองคาย
บ่อชะเนงอำนาจเจริญ
๓๘เทพากรวัดเทพากร
หาดใหญ่สิตารามสงขลา
มหาวนารามอุบลราชธานี
เมืองสรวงเก่าร้อยเอ็ด
สระทองร้อยเอ็ด
โคกเลาะอำนาจเจริญ
อิสาณนครราชสีมา
นาคกลางวัดนาคกลาง
พระยายังวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
โพธิ์นครราชสีมา
โปรดเกศเชษฐารามสมุทรปราการ
พัฒนารามสุราษฏร์ธานี
บุพพารามเชียงใหม่
ทุ่งสว่างนครราชสีมา
ไชยวารกาฬสินธุ์
ต้นสนอ่างทอง
ประชานิยมกาฬสินธุ์
สกุณปักษีสุพรรณบุรี
ประยุรวงศาวาสวัดประยุรวงศาวาส
โพธิสมภรณ์อุดรธานี (ธ)
อิสาณบุรีรัมย์
โพธิ์ชัยหนองคาย
สว่างใต้กาฬสินธุ์
สังลานปทุมธานี
หนองบอนตราด
๓๙เนินบุญญารามชลบุรี
มิ่งเมืองร้อยเอ็ด
ราชาธิวาสวิหารวัดราชาธิวาสวิหาร
พระสมุทรเจดีย์สมุทรปราการ
อริยวงศารามราชบุรี (ธ)
เวฬุวนารามเขตดอนเมือง
แจ้งพรหมนครสิงห์บุรี
ธรรมิการามประจวบคีรีขันธ์ (ธ)
ป่าจันทรังษีอุบลราชธานี
เทพธิดารามวัดเทพธิดาราม
อาษาสงครามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
อินทารามวัดอินทาราม
กลางเมืองเก่าชัยภูมิ
รัตนชมภูปราจีนบุรี
ไชยมงคลอุบลราชธานี
จักรวรรดิราชาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาส
จำปาสุรินทร์
บ้านโป่งราชบุรี
กลางวรวิหารสมุทรปราการ
ท่าหลวงพิจิตร
หนองเป็ดอุบลราชธานี
หัวลำโพงวัดหัวลำโพง
สังเวชวิศยารามวัดสามพระยา
ดอนไชยพะเยา
ป่าเลไลยก์สุพรรณบุรี
โพนทองบุรีรัมย์
ราชโอรสารามวัดราชโอสาราม
มงคลทัพคล้อพิจิตร
หลักสี่เขตดอนเมือง
หลวงสุมังคลารามศรีสะเกษ (ธ)
วิชิตสังฆารามภูเก็ต
เกาะแก้วสุวรรณารามฉะเชิงเทรา
ใหม่พิเรนทร์วัดอรุณราชวราราม
๔๐สระแก้วร้อยเอ็ด
ทัพป่าจิกมหาสารคาม
เจดีย์งามเชียงใหม่
ปราสาททองสุพรรณบุรี
โพธิ์ศรีขอนแก่น
หนองบัวสุรินทร์
เขาวังราชบุรี
ทองธรรมชาติวัดทองธรรมชาติ
คงคารามวรวิหารเพชรบุรี
เวฬุวันอุบลราชธานี
อาวุธวิกสิตารามวัดอาวุธวกสิตาราม
สมรโกฏินนทบุรี
อโสกวนารามร้อยเอ็ด
ปากน้ำอุบลราชธานี
คลองชันปทุมธานี
อุตมพิชัยร้อยเอ็ด
ราชสิทธารามวัดราชสิทธาราม
ศรีวิไลอำนาจเจริญ
พรหมวงศารามวัดพรหมวงศาราม
พิศาลรัญญาวาสหนองบัวลำภู
ทุ่งเหียงชลบุรี
ใหม่อมตรสวัดสามพระยา
ท่ากระท่อมตราด
ศักดิ์พระนครศรีอยุธยา
โพธิ์ศรีสิงห์บุรี
พระสิงห์เชียงราย
จักรวรรดิราชาวาสจักรวรรดิราชาวาส
ไตรมิตรวิทยาคมวัดไตรมิตรวิทยาราม
ท่าพระเจริญพรตนครสวรรค์
ราชโอรสรามวัดราชโอรสราม
มรรคสำราญขอนแก่น
แสงอรุณผดุงสันต์ร้อยเอ็ด
บูรพารามยโสธร
วังตะกูนครปฐม
ศรีเจริญอุบลราชธานี
เมืองรามน่าน
๔๑ใหม่ศรีมากทองสุรินทร์
นอกชลบุรี
จุกเฌอฉะเชิงเทรา
จันทรังสีพิจิตร
ราษฏร์บูรณะปัตตานี
มหาธาตุนครพนม
บรมนิวาสวัดบรมนิวาส
กลางรัตนบุรีสุรินทร์
ท่าถนนอุตรดิตถ์
ไผ่เลี้ยงเขตหนองแขม
ปราสาทนนทบุรี
ศรีสะอาดนามนกาฬสินธุ์
สวัสดิวารีสีมารามวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
ท่ากฤษณาชัยนาท
เหนือร้อยเอ็ด (ธ)
ชัยภูมิพิทักษ์ชัยภูมิ
สว่างอารมณ์มุกดาหาร
กัลยาณมิตรวัดกัลยาณมิตร
ธาตุร้อยเอ็ด
ลุ่มระยอง
ปากน้ําวัดปากน้ํา
ท่าสว่างบุรีรัมย์
พระนางสร้างภูเก็ต
หัวลําโพงวัดหัวลําโพง
หนองทะเลปราจีนบุรี
ราษฎร์สามัคคีชลบุรี
สระเรียงนครศรีธรรมราช
อมรคีรีวัดคฤหบดี
บรมวงศ์อิศรวรารามพระนครศรีอยุธยา
ราษฎร์ประคองธรรมนนทบุรี
พระศรีเจริญอำนาจเจริญ
พระธาตุราษฎร์บำรุงหนองคาย
ทับสะแกประจวบคีรีขันธ์
แม่สะนามเชียงใหม่
ศรีขุนหาญศรีสะเกษ
ศรีชมชื่นหนองคาย
ศรีบุญเรืองมุกดาหาร
โพธิ์พิพัฒนารามสูงเนินกาฬสินธุ์
ศรีโพธิ์ชัยอุบลราชธานี
พระพิเรนทร์วัดพระพิเรนทร์
มงคลน่าน
พิชัยพัฒนารามขอนแก่น
โสมนัสวิหารวัดโสมนัสวิหาร
๔๒หนองขุนชาติอุทัยธานี
สวนพลูวัดหัวลําโพง
วังขนายทายิการามกาญจนบุรี
เสาธงทองลพบุรี
เทวราชกุญชรวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
ชัยสามหมอชัยภูมิ
มูลจินดารามปทุมธานี
คณิศรธรรมิการามนครพนม
หนองโพธิ์นครนายก
สุสานนครราชสีมา
บ้านหนองตูมขอนแก่น
โนนติ้วศรีสะเกษ
ดงลานแพร่
วรจรรยาวาสวัดราชสิงขร
นครอินทร์นนทบุรี
เทพรังษียโสธร
มะนาวสุพรรณบุรี
อรัญญาวาสน่าน
พระธาตุราษฏร์บำรุงหนองคาย
กลางขอนแก่น
ป่าชัยรังสีสมุทรสาคร
มัชฌิมาวาสอุดรธานี
สิตารามวัดเทพธิดาราม
ห้วยบงลำพูน
อโศการามกาฬสินธุ์
เปรมประชาปทุมธานี
พระนารายณ์มหาราชนครราชสีมา
ราชสิทธาราวัดราชสิทธารา
กรูดนครราชสีมา
แสงบูรพาสุรินทร์
ทรงธรรมชัยภูมิ
พระสิงห์เชียงใหม่
อนงคารามวัดอนงคาราม
ตามูลจันทบุรี
ราชบุรณะวัดราชบุรณะ
พุทธภูมิยะลา
ประสาทบุญญาวาสวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
ป่าพุทธชัยมงคลขอนแก่น
บางหลวงนนทบุรี
ศรีชมชื่นอุดรธานี
ศรีทองนพคุณร้อยเอ็ด
ศรีบุญเรืองลำพูน
ท่าเรือภูเก็ต
สำโรงนครปฐม
นางนองวรวิหารวัดราชโอรสาราม
เชตุพนเชียงใหม่
มณีบรรพตตาก
สิริปุณณารามยะลา
ตำหนัก, ใต้นนทบุรี
วรนาถบรรพตนครสวรรค์
ชำนิหัตถการวัดพระพิเรนทร์
๔๓ใหญ่อินทารามชลบุรี
ด่านประชากรชุมพร
มหาสอนลพบุรี
ทินกรนิมิมิตนนทบุรี
ธรรมบูชาสุราษฎร์ธานี (ธ)
ศรีสระแก้วหนองบัวลำภู
สายไหมปทุมธานี
ทินกรนิมิตนนทบุรี
บางรักใหญ่นนทบุรี
ไผ่ดำพระนครศรีอยุธยา
ป่าประดู่ระยอง
พันอ้นเชียงใหม่
พระยาทำวัดหงส์รัตนาราม
โนนไทยนครราชสีมา
เขาดินพระนครศรีอยุธยา
สุวรรณวัดทองนพคุณ
พัฒนารามสุราษฎร์ธานี
โนนดินแดงใต้บุรีรัมย์
เขาป่าแก้วสระแก้ว
อุทัยทิศมหาสารคาม
สวรรคนิเวศแพร่
สันติธรรมเชียงใหม่
เทียนถวายปทุมธานี
พระนครนครศรีธรรมราช
สารภาณนิมิตนครพนม (ธ)
สามัคคีรังสรรค์อุทัยธานี
ราษฏร์บูรณารามชุมพร
ธาตุทองวัดธาตุทอง
ป่าชัยรังษีสมุทรสาคร
ราชธานีสุโขทัย
กลางมหาสารคาม
ชัยมงคลพิจิตร
สะแกแสงนครราชสีมา
ศรีบุญเรืองเชียงใหม่
ศรีบุญเรืองเขตบางกะปิ
ไร่สีสุกอำนาจเจริญ
โกรกพระใต้นครสวรรค์
สมรโกฎินนทบุรี
หัวช้างลพบุรี
สุวรรณมงคลตราด
หนองยาวใต้สระบุรี
ไชยชุมพลชนะสงครามกาญจนบุรี
วารินทรารามอุบลราชธานี
ซับตะคร้อนครราชสีมา
ท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์ขอนแก่น
บางกะพ้อมสมุทรสงคราม
ศรีสมพรยโสธร
ศรีดอนคำแพร่
สุทธารามวัดทองนพคุณ
ห้วยจระเข้นครปฐม
ทองนพคุณมหาสารคาม
ขุมทองอ่างทอง
บ้านใหม่โพธิ์งามอุทัยธานี
วังคันสุพรรณบุรี
ราษฎร์บำรุงนครราชสีมา
ศรีจันทร์ขอนแก่น
พนัญเชิงพระนครศรีอยุธยา
อรัญวิเวกหนองคาย
หนังราชวรวิหารวัดราชโอรสาราม
สระเกศเพชรบูรณ์
ราชบพิธสถิตมหาสีมารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
สระขุดปราจีนบุรี
ปฐมแพงศรีกาฬสินธุ์
กะพังสุรินทร์ตรัง
เชตวันแพร่
สว่างบูรพารามนครราชสีมา
พระพุทธฉายสระบุรี
นครสวรรค์นครสวรรค์
เลียบราษฎร์บำรงวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
บุญยืนน่าน
ดุสิดารามวัดดุสิดาราม
พิชยญาติการามวัดพิชยญาติการาม
ตะคร้อนครราชสีมา
หัวคู้สมุทรปราการ
หลวงเมืองปานลำปาง
ศรีสุทธาวาสเลย
มกุฎกษัตริยารามวัดมกุฎกษัตริยาราม
เบญจมบพิตรวัดเบญจบพิตร
พุคำบรรพตสระบุรี
เกาะหลักประจวบคีรีขันธ์
พิกุลทองสิงห์บุรี
บ่อทองราษฏร์บำรุงชลบุรี
ไผ่ล้อมจันทบุรี
เพียนามศรีสะเกษ
ป่าเห็วลำพูน
หอไตรปิฏการามกาฬสินธุ์
มหาธาตุวรวิหารราชบุรี
วชิรธรรมสาธิตเขตพระโขนง
มิ่งเมืองพลารามขอนแก่น
เขาโบสถ์ประจวบคีรีขันธ์
บัวลอยสระบุรี
พระมหาธาตุนครศรีธรรมราช (ธ)
ม่วงนครราชสีมา
๔๔สว่างโยมาลัยอุดรธานี
พระบรมธาตุไชยาสุราษฎร์ธานี
โนนสูงวนารามศรีสะเกษ
สันป่าข่อยเชียงใหม่
ระฆังโฆสิตารามวัดพิชยญาติการาม
ศรีชมภูองค์ตื้อหนองคาย
ประสาทพระนครศรีอยุธยา
เทพรังษียโสธร (ธ)
ช่างฆ้องลำพูน
หนองหอไตรกาฬสินธุ์
ดอนวัดยานนาวา
ใหม่วัดศรีสุดาราม
พัฒนาราษฎร์บำรุงกำแพงเพชร
ท่าพาณิชย์ปราจีนบุรี
สระแก้ววารีรามสกลนคร
เขื่อนอุบลรัตน์ขอนแก่น
สมุหประดิษฐารามสระบุรี
พรหมจริยาวาสนครสวรรค์
หลวงแพร่
ป่าแสงอรุณขอนแก่น
เสนาสนารามพระนครศรีอยุธยา
สวนตาลน่าน
ศรีบุรีรตนารามสระบุรี
โพธิ์กลางขอนแก่น
โกเมศรัตนาราม/ปทุมธานีวัดโสมนัสวิหาร
ประดู่ฉิมพลีวัดปากน้ำ
ใหม่สุนทรนครราชสีมา
ศรีสะเกษหนองคาย
ท่ามะโอลำปาง
ราษฏร์บำรุงชลบุรี
ขวัญเมืองกาฬสินธุ์ (ธ)
สว่างคงคากาฬสินธุ์
โคกพลูตาก
หล่ายหินลำพูน
วิเวกธรรมคุณเลย
ดอนเจดีย์สุพรรณบุรี
ป่าเหียงลำพูน
สามกอพระนครศรีอยุธยา
ตะกรุดเครือปลอกนครราชสีมา
ป่าทรงคุณปราจีนบุรี
พลับพลานนทบุรี
อัปสรสวรรค์วัดปากน้ำ
ประดิษฐารามวัดประยุรวงศาวาส
ประมวลราษฎร์นครราชสีมา
หนองยัวจันทบุรี
คลองตาสังข์จันทบุรี
หนองริวหนังกาฬสินธุ์
โพธิ์งามชัยนาท
แจ้งนครศรีธรรมราช
นางในธัมมิการามอ่างทอง
ครองครุเขตลาดพร้าว-บึงกุ่ม
ในช่องกระบี่
ราชสิทธิทารามวัดราชสิทธิทาราม
บูรพารามขอนแก่น
ป่าแพ่งเชียงใหม่
โคนอนมหาสวัสดิ์นนทบุรี
สบแจ่มฝั่งขวาเชียงใหม่
นาพร้าวเก่าชลบุรี
โบสถ์สิงห์บุรี
สระกำแพงใหญ่ศรีสะเกษ
นครบาลชัยภูมิ
ศาลาแดงเขตภาษีเจริญ
บ้านใหม่ลำปาง
ใหญ่ชัยมงคลพระนครศรีอยุธยา
จตุรมิตรประดิษฐารามวัดประยุรวงศาวาส
โพธิ์ปฐมาวาสสงขลา
แก้วพิทักษ์เจริญธรรมวัดบุปผาราม
บูรณ์นครราชสีมา
โพนชัยเลย
พระรูปเพชรบุรี
ธาตุมหาชัยนครพนม
สังข์กระจายวัดราชโอรสาราม
บางนานอกเขตพระโขนง
ศรีสุทธาวาสเลย (ธ)
อุบลบรทิพย์ร้อยเอ็ด
ปากน้ำโพใต้นครสวรรค์
พิกุลเงินนนทบุรี
สร้างแก้วนครพนม
พัฒนาราษฏร์บำรุงกำแพงเพชร
ป่าโคพระนครศรีอยุธยา
ตำหนักใต้นนทบุรี
ลานคาสุพรรณบุรี
โชติทายการามราชบุรี
ตระพังทองสุโขทัย
บางพลีใหญ่กลางสมุทรปราการ
ราษฏร์ศรัทธาธรรมชัยนาท
ท่าคอยเพชรบุรี
สุวรรณรามวัดสุวรรณราม
อิสานนครราชสีมา
บางบัวเขตบางเขน -จตุจักร
ดอนแก้วตาก
นังคัลจันตรีปทุมธานี
ศรีเทพประดิษฐารามนครพนม
หนองหญ้างามนครราชสีมา
ทินกรนิมิตรนนทบุรี
ชีแวะลพบุรี
ศิริวราวาสศรีสะเกษ
กุสุมภ์สัทธารามนครราชสีมา
น้ำบ่อหลวงเชียงใหม่
โคกมะตูมสระบุรี
ตโปทารามชลบุรี
ตาลเรียงขอนแก่น
วิเชียรธรรมารามชัยภูมิ
สมานราษฤร์ชลบุรี
โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม
โพธิ์โนนทันขอนแก่น
เวฬุวันร้อยเอ็ด
พรหมรังษีลพบุรี
สำราญนิเวศอำนาจเจริญ (ธ)
ดอนวัดทองนพคุณ
พิกุลทองนนทบุรี
พิชัยสงครามสมุทรปราการ
หนังราชวรวิหารวัดหนังราชวรวิหาร
ศรีอุบลรัตนารามอุบลราชธานี (ธ)
ศรีมงคลปราจีนบุรี
ราษฏร์ประชุมชนารามกาญจนบุรี
กอม่วงลำพูน
อินทรวิหารวัดชนะสงคราม
สุปัญญารามร้อยเอ็ด (ธ)
ท่ากระท้อนตราด
ลอยเคราะห์เชียงใหม่
โตนด(๑)พระนครศรีอยุธยา
บางปิ้งสมุทรสาคร
เกียรติประดิษฐ์เขตราษฏร์บูรณะ
ตะกุดเครือปลอกนครราชสีมา
วังตะวันตกนครศรีธรรมราช
อภัยทายารามวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
บางเสาธงวัดชัยพฤกษมาลา
กิตติวงศ์แม่ฮ่องสอน
สุทธจินดานครราชสีมา
นางพญาพิษณุโลก
อรัญญวิเวกหนองคาย
ต้นธงแพร่
จันทร์กะพ้อปทุมธานี
กวิศรารามลพบุรี
เก้าเลี้ยวนครสวรรค์
น้ำยืนอุบลราชธานี
ไร่เกาะต้นสำโรงนครปฐม
ฉิมทายกาวาสวัดสุวรรณาราม
๔๕เหมืองง่าลำพูน
เขื่อนผากเชียงใหม่
หนองอ่างทองสระบุรี
บ้านกาเจาะสุรินทร์
เชิงเลนนนทบุรี
ป่าซางน้อยลำพูน
ศิริธรรมิกาวาสขอนแก่น
บ้านแพนพระนครศรีอยุธยา
สันติธรรมารามวัดอนงคาราม
โรงเข้สมุทรสาคร
ควรแร่พัทลุง
อำมาตย์เชียงราย
โรงช้างพิจิตร
รางวาลย์วัดบพิตรพิมุข
ชุมพรชัยภูมิ
ท่าไทรสุราษฎร์ธานี
เทพศิรินทราวาสวัดเทพศิรินทราวาส
คลองครุเขตลาดพร้าว -บึงกุ่ม
ใหม่ห้วยทรายเชียงใหม่
นิยมยาตราสมุทรปราการ
ศาลารีนนทบุรี
พระสิงห์วรมหาวิหารเชียงใหม่
สีหไกสรวัดระฆังโฆสิตาราม
คลองครุสมุทรสาคร
ยางเพชรบุรี
จันทร์ตะวันตกพิษณุโลก
ราษฎร์บูรณะเขตราษฎร์บูรณะ
ประดดิษฐารามวัดประยุรวงศาวาส
ลำผักชีวัดประยุรวงศาวาส
หนองกระทุ่มนครราชสีมา
นางนองวรวิหารวัดราชโอสาราม
สวนมะม่วงจันทบุรี
หัวข่วงแพร่
หนองกะโดนนครปฐม
ศรัชัยวัฒนารามชัยนาท
ใหมจันทบุรี
บุ่งนครราชสีมา
บุ่งอุทัยมุกดาหาร
กาซ้องแพร่
สุทธิวรารามวัดบพิตรพิมุข
พระยาสุเรนทร์เขตมีนบุรี
ดอนชมพูนครราชสีมา
สหมิตรมงคลสระบุรี
บ้านเมืองดู่บุรีรัมย์
ห้วยก้านลำพูน
หนองไหลอุบลราชธานี
อัมพวันวัดเบญจบพิตร
สุปัญญารามร้อยเอ็ด
จันทรังษีอำนาจเจริญ
ภาษีเขตคลองเตย
ป่าชัยรังสีสมุทรสาคร (ธ)
ไตรรัตนารามสุรินทร์ (ธ)
ไทรวัดราชสิงขร
โกเมศรัตนรามวัดโสมนัสวิหาร
หนองจะบกนครราชสีมา
เขียนนนทบุรี
สารภี/เชียงใหม่ลำพูน
ครุฑวัดระฆังโฆสิตาราม
โสมนัสสันตยารามอุดรธานี
โพธิพฤษารามสุรินทร์
สีหไกรสรวัดชนะสงคราม
บ้านปูลำพูน
ไผ่ล้อมตราด
พุทโธธัมมธโรมุกดาหาร (ธ)
น้อยนพคุณวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
ประดู่พัฒนารามนครศรีธรรมราช
อัมพวนารามศรีสะเกษ (ธ)
อรุณรังษีหนองคาย
บรมนิเวศวิหารวัดบวรนิเวศวิหาร
มกุฏกษัตริยารามวัดมกุฏกษัตริยาราม
มงคลวรารามวัดราชโอรสราม
ดอกคำเชียงใหม่
มัชฉิมาวาสอุดรธานี
สนามนอกนนทบุรี
บางลำภูเพชรบุรี
ทรายมูลเชียงใหม่
รากสุทธารามวัดศรีสุดาราม
ท่ากระบือสมุทรสาคร
เวียงสุราษฎร์ธานี
จันทนารามจันทบุรี (ธ)
ศรีอุทุมพรศรีสะเกษ
แสงสวรรค์ปทุมธานี
ธรรมโฆษณ์สงขลา
กันมาตุยารามวัดเทพศิรินทราวาส
เทพปูรณารามขอนแก่น
ภคนีนาถวัดภคนีนาถ
ศรีลังกา /เชียงใหม่ลำพูน
บำเพ็ญเหนือเขตมีนบุรี
บุญนาคน่าน
โขดระยอง
สุวรรณดารามพระนครศรีอยุธยา
ปากคลองมะขามเฒ่าลพบุรี
ทุ่งลาดหญ้ากาญจนบุรี
กะทิงบุรีรัมย์
ป่าจันทวนารามยโสธร
พระธาตุปูล้านวัดสุวรรณราม
ราชบุรณะวัดราชบูรณะ
เครือวัลย์วัดบุปผาราม
สิทธิมงคลแม่ฮ่องสอน
ศรีคุณเมืองเลย
กันตทารารามวัดปากน้ำ
ชัยมงคลมุนีวาสสุรินทร์
หัวร้องพิษณุโลก
มูลจินดาปทุมธานี
อภัยทายารามวัดเบญจบพิตร
ใหม่ปิ่นเกลียวนครปฐม
มหานามอ่างทอง
ประทุมลัยอุบลราชธานี
แจ้งนอกนครราชสีมา
พิชยญิการามวัดพิชยญิการาม
นาคารามภูเก็ต
แก้วโกรวรารามกระบี่
สุทัศน์เทพวรารามวัดสุทัศนเทพวราราม
บางหัวเสือสมุทรปราการ
เจ้าอามวัดสุวรรณาราม
จันทรประสิทธิ์ขอนแก่น
เขาวงษ์พรหมจรรย์อุทัยธานี
ตรีทศเทพวัดบวรนิเวศวิหาร
ท่าน้ำพองขอนแก่น
โคกเดื่อนครสวรรค์
ปทุมมาลัยอุบลราชธานี
คีรีวงศ์นครสวรรค์
จตุรมิตรประดิษฐารามวัดสระเกศ
ท่าในนครปฐม
ใหม่ไทยเจริญนครราชสีมา
อุโมงค์เชียงใหม่
นาคปรกวัดปากน้ํา
กันตทารารามวัดอินทาราม
ท่าศาลาลำพูน
บ้านกาบเชิงสุรินทร์
สลักเหนือนนทบุรี
ประสิทธิชัยตรัง
อินทขิลลำพูน
สวนส้มสมุทรสาคร
วิเศษการวัดชนะสงคราม
พิบูลสัณหธรรมชลบุรี
ขะจาวเชียงใหม่
ใหม่อมตรสวัดชนะสงคราม
ธรรมสังเวชวัดบพิตรพิมุข
ท่าสะต๋อยเชียงใหม่
ธรรมบูชาสุราษฎร์ธานี(ธ)
รัชฎาธิษฐานวัดรัชฎาธิษฐานราชวรวิหาร
ชัยพระเกียรติเชียงใหม่
สามวิหารพระนครศรีอยุธยา
ศรีรัตนารามสุรินทร์
หลวงหนองคาย
แสนฝางเชียงใหม่
ญานเสนพระนครศรีอยุธยา
สังข์กระจายวัดราชสิทธาราม
ป่าแสงอรุณขอนแก่น (ธ)
บางน้ำวนสมุทรสาคร
ธรรมิการามลพบุรี
สนามพราหมณ์เพชรบุรี
มหาพุทธารามศรีสะเกษ
ราษฏร์บำรุงสงขลา
แม่สันลำปาง
ม่วงเขตหนองแขม
ดอนแก้วลำพูน
สลักเหนิอนนทบุรี
แก้วไพฑูรย์วัดราชโอสาราม
โปรดเกษเชษฐารามสมุทรปราการ
ลุ่มเจริญศรัทธาวัดยานนาวา
พิศาลรัญญาวาสหนองบัวลำภู (ธ)
ดอนยายหอมนครปฐม
ธรรมนิมิตต์ชลบุรี
เลียบนครราชสีมา
ต้นสนเพชรบุรี
บึงทองหลางวัดศรีสุดาราม
วิมลวัฒนารามปัตตานี
พระร่วงแพร่
บุรณศิริมาตยารามวัดบวรนิเวศวิหาร
หนองไผ่น้อยบุรีรัมย์
วังหลวงลำพูน
ทุ่งศรีมืองอุบลราชธานี
สวัสดิวารีสีมารามวัดเบญจบพิตร
สิริมหากัจจายน์หนองคาย
มหาชัยขอนแก่น
อ่างทองวรวิหารอ่างทอง
หนองไม้ตายยโสธร
น้อยโพธิ์คำนครพนม
บางตะคอยสมุทรสาคร
พงษ์สุนันท์แพร่
ใหม่พระยาทำชลบุรี
สวนธรรมวัดโสมนัสวิหาร
ใหม่อัมพวันนครราชสีมา
อินทารามเชียงใหม่
สันดอนมูล/เชียงใหม่ลำพูน
บ้านหนองบัวกาฬสินธุ์
สมุหเขตตาราม/ชุมพรสุรินทร์
หอพระไตรปิฎการามกาฬสินธุ์
คณิกาผลวัดไตรมิตรวิทยาราม
บ้านบวกลำพูน
นาควัชรโสภณกำแพงเพชร
ธรรมาภิรตารามวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
อุดมพิชัยร้อยเอ็ด
ราชประดิษฐ์วัดบวรนิเวศวิหาร
ปทุมคงคาวัดปทุมวนาราม
กลางวัดสร้อยทอง
แก้วไพฑูรย์วัดราชโอรสราม
บางไส้ไก่วัดใหญ่ศรีสุพรรณ
จตุรมิตรประดิษฐารามวัดดาวดึงษาราม
เปาสามขาเชียงใหม่
พระพุทธฉายาสระบุรี
หนองคูสุรินทร์
ใหญ่ชัยมงคลนครศรีธรรมราช
ใหม่วัดสุวรรณาราม
นาเชือกมหาสารคาม
อ้อมน้อยสมุทรสาคร
บ้านส้องสุราษฎร์ธานี
ราษฎร์บำรุงชลบุรี
มงคลนิมิตรอุตรดิตถ์
ศรีวิชัยวัฒนารามชัยนาท
ราษฎร์บำรุงสงขลา
ธรรมิการามวัดบพิตรพิมุข
ศรีเมืองจันทบุรี
ประดู่ในทรงธรรมวัดปากน้ำ
อุทัยมัคคารามนครราชสีมา
ราษฏร์ศรัทธาธรรมเขตมีนบุรี
เมืองค่าแพร่
สว่างอารมณ์กาฬสินธุ์ (ธ)
เมืองใหม่ลพบุรี
ธัญญวารีสุพรรณบุรี
เหนือสุรินทร์
ใหญ่ศรีสุพรรณวัดใหญ่ครีสุพรรณ
สุคนธาวาสสุราษฎร์ธานี
ทางหลวง /นนทบุรีวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์
ดอยเกิ้งแม่ฮ่องสอน
ชลอนนทบุรี
สุทธาวาสวัดปากน้ำ
เขาเป่าแก้วสระแก้ว
หลวงอรัญญ์สระแก้ว
ชัยมงคลวัดพระพิเรนทร์
สระเกษอำนาจเจริญ
บ้านหญ้าคานครราชสีมา
ไร่ดอนเพชรบุรี
ปทุมแพร่
พะโคะสงขลา
เวฬุวนารามนครราชสีมา
โตนด (๑)พระนครศรีอยุธยา
ทุ่งศรีนวลศรีสะเกษ
บุรณศิริมาตยรามวัดบวรนิเวศวิหาร
ราษฏร์ศรัทธาธรรมสระบุรี
ฟ้าฮ่ามเชียงใหม่
แจ้งอุบลราชธานี
ม่วงสามสิบอุบลราชธานี
ดอนผวานครราชสีมา
กองแก้ววัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
ออนกลางเชียงใหม่
วรามาตยภัณฑสารารามวัดใหญ่ศรีสุพรรณ
นวลนรดิศเขตภาษีเจริญ
โพธิคุณวัดอินทาราม
บ้านแพะลำพูน
พระธาตุเชิงชุมสกลนคร
ปากคลองมะขามเฒ่าชัยนาท
กะทู้ภูเก็ต
บ้านก้องลำพูน
เขาคันธมาทน์ชลบุรี
บางบำหรุวัดชนะสงคราม
หนองสิมน้อยศรีสะเกษ
แสงฝางเชียงใหม่
กระโจมทองวัดชนะสงคราม
มัชฌันติการามวัดบวรนิเวศวิหาร
เลียบสงขลา
บางบำหรุวัดสุวรรณาราม
ท่าข้ามเชียงใหม่
ดอกเอื้อเชียงใหม่
ร่มประดู่ขอนแก่น
เกาะสมุทรสาคร
โพธิ์ร้อยต้นร้อยเอ็ด
เขาทะโมนเพชรบุรี
มุจลินทารามสระแก้ว
บางใผ่นนทบุรี
โคกคีรีพัทลุง
เลาเขตบางขุนเทียน
จันทารามวัดปากน้ำ
บางสะแกในวัดปากน้ำ
สุวรรณารามลำพูน
สว่างภูมิดลสกลนคร
หนองอ้อจันทบุรี
สวนดอกลำปาง
เหนือกาฬสินธุ์
ทุ่งน้อยนครปฐม
บ่อทองราษฎร์บำรุงชลบุรี
หนองออกนครราชสีมา
จันทารามนครศรีธรรมราช
ตำหนักธรรมแพร่
เรไรวัดกาญจนสิงหาสน์
ประดิษฐารามวัดประยูรวงศาวาส
หงษ์นครราชสีมา
ธรรมาภิรตารามวัดเบญจบพิตร
สว่างศรีสะเกษ
ราชพฤกษ์ชัยภูมิ
วิเศษการวัดดุสิดาราม
ดอนไก่ดีสมุทรสาคร
วิเวกวรารามตราด
ราชผาติการามวัดราชาธิวาสวิหาร
ศิริพงษ์ธรรมนิมิตรเขตบางเขน-จตุจักร
บางยี่ขันกรุงเทพมหานคร
เศวตวันวนารามกาฬสินธุ์
บางพลัดวัดไตรมิตรวิทยาราม
ห้วยแหนลำพูน
ไทรเหนือนครสวรรค์
ราษฎร์ประชุมชนารามกาญจนบุรี
เสาธงทองนครศรีธรรมราช
วรรณวารีอุบลราชธานี
พระธาตุพนมนครพนม
สุคันธารามวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
ทัศนารุณสุนทริการามวัดพรหมวงศาราม
สันทรายมูลเชียงใหม่
รวกบางบําหรุวัดคฤหบดี
ทองวัดศรีสุดาราม
ชัยมงคลลำพูน
ไตรธรรมารามสุราษฎร์ธานี
ศรีบุญเรืองแม่ฮ่องสอน
ใหญ่ศรีสุพรรณวัดใหญ่ศรีสุพรรณ
หลักสี่ราษฏร์สโมสรสมุทรสาคร
ถาวรคุณาราภูเก็ต
แจ้งเจริญดอนชลบุรี
คูยางกำแพงเพชร
ท่าหัวแหวนวัดบพิตรพิมุข
บ่อทองราษฎร์บํารุงชลบรี
อัมพวาวัดราชสิทธาราม
แจ้งแสงอรุณเขตมีนบุรี
เหมืองหม้อแพร่
บางช้างเหนือนครปฐม
สหกรณ์โฆสิตารามสมุทรสาคร
คงคารามเพชรบุรี
สมุหเขตตารามสุรินทร์
ปากน้ำฝั่งใต้เขตภาษีเจริญ
โพธิ์สุราษฎร์ธานี
คะตึกเชียงมั่นลำปาง
รัชฎาธิษฐานวัดรัชฎาธิษฐาน
พระธาตุขิงแกง /นนทบุรีวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์
บ้านเกาะนครราชสีมา
นครธรรมสระแก้ว
ธงน้อยน่าน
นรสิงห์อ่างทอง
หัวตะพานนครราชสีมา
ไร่ตอนเพชรบุรี
สุรชายารามราชบุรี (ธ)
เมธังกราวาสแพร่
พระยาทําวรวิหารวัดพระยาทําวรวิหาร
หัวลำโพงวัดหัวลําโพง
ราษฎร์ศรัทธาธรรมเขตมีนบุรี
คนชุมนครราชสีมา
โรงธรรมสามัคคีเชียงใหม่
เขาคูบาสระบุรี
บ้านโฮ่งหลวงลำพูน
สว่างอารมณ์อุบลราชธานี
สว่างอารมณ์กำแพงเพชร
โพนค้อสกลนคร
สว่างอารมณ์หนองบัวลำภู
ปัจฉิมวันอำนาจเจริญ
สวนพลูวัดหัวลำโพง
เวียงสุราษฏร์ธานี
กระเพรานครราชสีมา
ศาลาแดงวัดราชสิงขร
หัวสะพานนครราชสีมา
บางแพรกเหนือนนทบุรี
มะพร้าวเตี้ยเขตภาษีเจริญ
สีหไกรสรวัดระฆังโฆสิตาราม
ตาลเดี่ยวหนองคาย
อินทะวิชัยลำพูน
ราษฏร์สามัคคีชลบุรี
ป่าวิเวกธรรมขอนแก่น
ดอนกลางพระนครศรีอยุธยา
ยอดแก้วศรีวิชัยนครพนม
ทองบนวัดไตรมิตรวิทยาราม
ท้าวโคตรนครศรีธรรมราช
วิเวกวนารามเชียงใหม่
ชุมพลสวรรค์วัดบพิตรพิมุข
หลักร้อยนครราชสีมา
มหัตตมังคลารามสงขลา
รางวาลย์/ราชบุรีวัดบพิตรพิมุข
หงส์รัตนารามวัดหงส์รัตนาราม
บางเสาธงวัดชัยพฤษมาลา
พระเจ้าเม็งรายเชียงใหม่
โตนด 1พระนครศรีอยุธยา
สุเขตตารามสุรินทร์
กำแพงแลงเพชรบุรี
พันแหวนเชียงใหม่
คลองเกตุลพบุรี
มหาธาตุราชบุรี
จอมบึงราชบุรี
สุทธาวาสปทุมธานี
ไทรห้อยพัทลุง
ศิริพงษาวาสชัยภูมิ
นางชีเขตภาษีเจริญ
นางนองวัดปากน้ำ
ชัยชนะสงครามวัดพิชยญาติการาม
คูบางหลวงอนุกิจวิธูรปทุมธานี
ป่าประดูระยอง
พระเจดีย์ซาวหลังลำปาง
ดุสิตารามวัดดุสิตาราม
ราษฏร์ศรัทธาธรรมลพบุรี
บ่อไร่ตราด
ฉิมทายกาวาสวัดสุวรรณราม
ร้องกวางแพร่
อโศการามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
ชัยพฤกษ์มาลาวัดชัยพฤกษ์มาลา
ศรีสุพรรณเชียงราย
ราษฎร์บำรุงบุรีรัมย์
เลียบราษฎร์บำรุงวัดเบญจบพิตร
อัมพวนารามศรีสะเกษ
วะตะแบกชัยภูมิ
สารภาณนิมิตนครพนม
ดอนโม่นครสวรรค์
คูหาสรรค์วัดปากน้ำ
พยัคฆารามสุพรรณบุรี
ทองธรรมิการามสมุทรสาคร
บางบัวเขตบางเขน-จตุจักร
บ้านกรูดนครราชสีมา
สามัคคีสุทธาวาสวัดสัมพันธวงศ์
ญาณโสภิตวนารามนครราชสีมา
พวงคำลำพูน
วุฒารามขอนแก่น
ชัยมงคลกาฬสินธุ์
มณีสถิตกปิฏฐารามวัดบพิตรพิมุข
หล่ายแก้วลำพูน
แจ้งสว่างนอกขอนแก่น
ฉิมทายกาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์
อีสานนครราชสีมา
จอมสุดารามวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
สันต้นกอกเชียงใหม่
เจ้าอามวัดศรีสุดาราม