จัดลำดับวัดที่มีผู้สอบบาลีสนามหลวงได้มากที่สุดประจำปี พ.ศ.๒๕๔๒

มีผู้ออนไลน์ขณะนี้ ท่าน
จัดลำดับวัดที่มีผู้สอบบาลีสนามหลวงได้มากที่สุดประจำปี พ.ศ.๒๕๔๒ [ไม่รวมบาลีศึกษา]
อันดับ วัด สำนักเรียน จำนวนผู้สอบได้
พระธรรมกายปทุมธานี๙๘
จองคำลำปาง๘๖
คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๖๔
ปากน้ำวัดปากน้ำ๕๓
บพิตรพิมุขวัดบพิตรพิมุข๕๐
ชนะสงครามวัดชนะสงคราม๕๐
พระพุทธบาทสระบุรี๔๗
ชูจิตธรรมารามพระนครศรีอยุธยา(ธ)๔๕
หนองแวงขอนแก่น๔๕
พระธาตุหริภุญชัยลำพูน๔๔
บ้านหนองกุงขอนแก่น๔๓
๑๐ธาตุขอนแก่น๓๙
ตากฟ้านครสวรรค์๓๙
๑๑สามพระยาวัดสามพระยา๓๘
สุทธิวารีจันทบุรี๓๘
๑๒พิชโสภารามอุบลราชธานี๓๕
๑๓โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๓๔
๑๔บางนาในเขตพระโขนง๓๓
สร้อยทองวัดสร้อยทอง๓๓
๑๕หาดใหญ่สิตารามสงขลา๓๒
พระประโทณเจดีย์นครปฐม๓๒
ราชโอรสารามวัดราชโอรสาราม๓๒
๑๖บูรพารามใต้ยโสธร๓๑
๑๗ชัยศรีขอนแก่น๒๙
๑๘กาญจนสิงหาสน์วัดกาญจนสิงหาสน์๒๘
๑๙ไตรมิตรวิทยารามวัดไตรมิตรวิทยาราม๒๗
หนองบัวกาฬสินธุ์๒๗
กลางกาฬสินธุ์๒๗
อมรคีรีวัดคฤหบดี๒๗
อาวุธวิกสิตารามวัดอาวุธวิกสิตาราม๒๗
๒๐แก้วโกรวารามกระบี่๒๖
พนัญเชิงวรวิหารพระนครศรีอยุธยา๒๖
ชูจิตธรรมารามพระนครศรีอยุธยา (ธ)๒๖
๒๑บางไผ่นนทบุรี๒๕
สะแกนครราชสีมา๒๕
๒๒ดาวดึงษารามวัดดาวดึงษาราม๒๔
ชลประทานรังสฤษฎ์นนทบุรี๒๔
มหาสวัสดิ์นาคพุฒารามนครปฐม๒๔
ราชสิงขรวัดราชสิงขร๒๔
พายัพนครราชสีมา๒๔
๒๓สุวรรณวิจิตรสุรินทร์๒๓
ชากมะกรูดระยอง๒๓
บุณยประดิษฐ์วัดบุณยประดิษฐ์๒๓
นากลางนครราชสีมา๒๓
จักรวรรดิราชาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาส๒๓
พระงามนครปฐม๒๓
๒๔ศรีบุญเรืองเลย๒๒
มหาพฤฒารามวัดมหาพฤฒาราม๒๒
นิมมานรดีวัดนิมมานรดี๒๒
สุวรรณภูมิสุพรรณบุรี๒๒
๒๕โพธารามนครสวรรค์๒๑
ศรีบุญเรืองเขตบางกะปิ๒๑
บึงพระลานชัยร้อยเอ็ด (ธ)๒๑
ป้อมวิเชียรโชติการามสมุทรสาคร๒๑
มหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์๒๑
๒๖หัวดงนาค่ายมหาสารคาม๒๐
๒๗นรนาถสุนทริการามวัดนรนาถสุนทริการาม๑๙
บัวงามราชบุรี๑๙
ขันเงินชุมพร๑๙
หลวงพ่อสดธรรมกายารามราชบุรี๑๙
สุทัศนเทพวรารามวัดสุทัศนเทพวราราม๑๙
๒๘ทองนพคุณวัดทองนพคุณ๑๘
สระแก้วสระแก้ว๑๘
พยัคฆภูมิวรารามมหาสารคาม๑๘
หัวลำโพงวัดหัวลำโพง๑๘
๒๙ศรีสะแก้วหนองบัวลำภู๑๗
ศรีโสดาเชียงใหม่๑๗
สระกำแพงใหญ่ศรีสะเกษ๑๗
เพชรสมุทรวรวิหารสมุทรสงคราม๑๗
ท่าตอนเชียงใหม่๑๗
ปทุมคงคาวัดปทุมคงคา๑๗
ละหารนนทบุรี๑๗
๓๐ทัพป่าจิกมหาสารคาม๑๖
มงคลทับคล้อพิจิตร๑๖
ทรงศิลาชัยภูมิ๑๖
เบญจมบพิตรดุสิตวนารามวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม๑๖
๓๑คูหาสวรรค์พัทลุง๑๕
สายไหมปทุมธานี๑๕
บูรพ์นครราชสีมา๑๕
ศรีโคมคำพะเยา๑๕
โพธิ์ศรีสิงห์บุรี๑๕
๓๒กลางมหาสารคาม๑๔
ป่าเลไลยก์สุพรรณบุรี๑๔
บึงนครราชสีมา๑๔
เขียนเขตปทุมธานี๑๔
ราษฎร์บูรณะปัตตานี๑๔
โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๔
พระปฐมเจดีย์นครปฐม๑๔
ศรีประวัตินนทบุรี๑๔
หงษ์ประดิษฐารามสงขลา๑๔
๓๓ดอนหวายนครราชสีมา๑๓
พระธาตุดอยสุเทพเชียงใหม่๑๓
สิมมาโกกาฬสินธุ์๑๓
ชัยภูมิพิทักษ์ชัยภูมิ๑๓
พระพุทธบาทลำพูน๑๓
๓๔นางนองวรวิหารวัดราชโอรสาราม๑๒
บูรพาภิรามร้อยเอ็ด๑๒
ชัยสามหมอชัยภูมิ๑๒
พระยายังวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม๑๒
เทพลีลาเขตบางกะปิ๑๒
เทพธิดารามวัดเทพธิดาราม๑๒
โพธิ์ชัยหนองคาย๑๒
๓๕โพธิ์ทองขอนแก่น๑๑
แจ้งแสงอรุณสกลนคร๑๑
อรุณราชวรารามวัดอรุณราชวราราม๑๑
อริยวงศารามราชบุรี๑๑
ประชานิยมกาฬสินธุ์ (ธ)๑๑
บุญมั่นศรัทธารามกำแพงเพชร๑๑
ท่าพระเจริญพรตนครสวรรค์๑๑
โพธิ์กลางขอนแก่น๑๑
กลางเมืองเก่าชัยภูมิ๑๑
ศาลานครราชสีมา๑๑
ราชบุรณะวัดราชบุรณะ๑๑
๓๖อาษาสงครามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม๑๐
โปรดเกศเชษฐารามสมุทรปราการ๑๐
บุพพารามเชียงใหม่๑๐
บ่อชะเนงอำนาจเจริญ๑๐
เนินบุญญารามชลบุรี๑๐
สระเกศวัดสระเกศ๑๐
พรหมสุรินทร์สุรินทร์๑๐
พระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม๑๐
ตองปุพระนครศรีอยุธยา๑๐
กลางบุรีรัมย์๑๐
พระนอนจักรสีห์วรวิหารสิงห์บุรี๑๐
ธรรมิการามประจวบคีรีขันธ์๑๐
มหาสอนวัดหัวลำโพง๑๐
พิกุลทองสิงห์บุรี๑๐
แจ้งนครศรีธรรมราช๑๐
ป่าประดู่ระยอง๑๐
๓๗สระเรียงนครศรีธรรมราช
พระสิงห์เชียงใหม่
ไชยชุมพลชนะสงครามกาญจนบุรี
คลองวาฬประจวบคีรีขันธ์
พระศรีรัตนมหาธาตุพิษณุโลก
สวัสดิวารีสีมารามวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
ปากน้ำอุบลราชธานี
ท่าสว่างบุรีรัมย์
พญาภูน่าน
เครือวัลย์ชลบุรี
ตาลล้อมชลบุรี
ศรีบุรีรตนารามสระบุรี
บางหลวงปทุมธานี
ยางน้อยอุบลราชธานี
เขาพุทธโคดมชลบุรี
เศวตฉัตรวัดทองนพคุณ
บุณฑริกาวาสกาฬสินธุ์
คลองหาดสระแก้ว
๓๘ป่าชัยรังสีสมุทรสาคร
พระศรีมหาธาตุวัดพระศรีมหาธาตุ
แจ้งพรหมนครสิงห์บุรี
หลักสี่เขตดอนเมือง
มิ่งเมืองร้อยเอ็ด (ธ)
ปฐมแพงศรีกาฬสินธุ์
ราชาธิวาสวิหารวัดราชาธิวาสวิหาร
สุวรรณรังสรรค์ระยอง
บางพลีใหญ่กลางสมุทรปราการ
ทรงธรรมชัยภูมิ
บ่อทองราษฎร์บำรุงชลบุรี
เย้ยปราสาทบุรีรัมย์
ทุ่งสว่างนครราชสีมา
ลำนารายณ์ลพบุรี
โพธิ์นครราชสีมา
เจียงอีศรีมงคลวรารามศรีสะเกษ
ปทุมวนารามวัดปทุมวนาราม
เจดีย์งามเชียงใหม่
มหรรณพารามวัดมหรรณพาราม
พระนอนจักรสีห์สิงห์บุรี
เปรมประชาปทุมธานี
๓๙อิสาณบุรีรัมย์
ศาลาลอยสุรินทร์
สว่างหัวนาคำกาฬสินธุ์
ป่างิ้วเชียงราย
เสมียนนารีเขตบางเขน-จตุจักร
อโศการามกาฬสินธุ์
กลางสุรินทร์สุรินทร์
สัตหีบชลบุรี
สง่างามปราจีนบุรี
มกุฏกษัตริยารามวัดมกุฏกษัตริยาราม
พิชยญาติการามวัดพิชยญาติการาม
สว่างใต้กาฬสินธุ์
พุคำบรรพตสระบุรี
เฉลิมพระเกียรตินนทบุรี
กลางขอนแก่น
บางรักใหญ่นนทบุรี
อุบลบรทิพย์ร้อยเอ็ด
บุญยืนน่าน
ราชสิทธารามวัดราชสิทธาราม
โพธิพฤกษารามสุรินทร์
ไสกระดานเพชรบุรี
นิเวศธรรมประวัติพระนครศรีอยุธยา
๔๐หนองทะเลปราจีนบุรี
โพธินิมิตรสถิตมหาสีมารามวัดโพธินิมิตรสถิตมหาสีมาราม
เวฬุวนารามเขตดอนเมือง
กัลยาณมิตรวัดกัลยาณมิตร
กะพังสุรินทร์ตรัง
สุทธจินดานครราชสีมา (ธ)
ศักดิ์พระนครศรีอยุธยา
มะนาวหวานนครศรีธรรมราช
อีสานนครราชสีมา
โสมนัสวิหารวัดโสมนัสวิหาร
พรหมวงศารามวัดพรหมวงศาราม
จุมพลสุทธาวาสสุรินทร์
หนองเป็ดอุบลราชธานี
พระนารายณ์มหาราชนครราชสีมา
คลองครุเขตลาดพร้าว-บึงกุ่ม
ตาลเรียงขอนแก่น
มงคลรัตน์สุรินทร์
คฤหบดีวัดคฤหบดี
พัฒนราษฎร์บำรุงกำแพงเพชร
หนองหลักอุบลราชธานี
๔๑มิ่งเมืองพลารามขอนแก่น
ตราชูวนารามขอนแก่น
สามัคคีธรรมร้อยเอ็ด
ม่วงเขตหนองแขม
ลุ่มระยอง
เสาธงทองลพบุรี
ระฆังโฆสิตารามวัดระฆังโฆสิตาราม
บ่อทองราฏษร์บำรุงชลบุรี
ท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์ขอนแก่น
ใหม่พิเรนทร์วัดอรุณราชวราราม
ศรีชมชื่นหนองคาย
ไตรภูมิกาฬสินธุ์
โกศลสิตารามนครราชสีมา
บางนานอกเขตพระโขนง
หนองม่วงสระแก้ว
วารินทรารามอุบลราชธานี
นครสวรรค์นครสวรรค์
เขาโบสถ์ประจวบคีรีขันธ์
บ้านหนองตูมขอนแก่น
พระธาตุศรีจอมทองเชียงใหม่
สุวรรณมงคลตราด
หอไตรปิฏการามกาฬสินธุ์
พระเจดีย์ซาวหลังลำปาง
พระพุทธบาทตากผ้าลำพูน
ศรีนวลขอนแก่น
ราษฎร์บูรณารามชุมพร
บีงพระลานชัยร้อยเอ็ด (ธ)
ประยุรวงศาวาสวัดประยุรวงศาวาส
ครุในสมุทรปราการ
เหนือร้อยเอ็ด (ธ)
สังเวชวิศยารามวัดสามพระยา
"ตำหนัก,ใต้"นนทบุรี
อุดมรังสีเขตหนองแขม
แสงสวรรค์นครสวรรค์
๔๒ใหม่จันทบุรี
ตึกคชหิรัญพระนครศรีอยุธยา
บ้านเปลือยใหญ่ร้อยเอ็ด
บูรณ์นครราชสีมา
ห้วยยางชลบุรี
เจดีย์หลวงเชียงใหม่
ห้วยบงลำพูน
สวนพลูวัดหัวลำโพง
มหาธาตุวรวิหารราชบุรี
ศรีเมืองจันทบุรี
นครอินทร์นนทบุรี
กลางรัตนบุรีสุรินทร์
ลำดวนหนองคาย
หงษารามนครราชสีมา
นาควัชรโสภณกำแพงเพชร (ธ)
เกาะแก้วสุวรรณารามฉะเชิงเทรา
มหาธาตุนครพนม
ไผ่ล้อมตราด
บ้านใหม่โพธิ์งามอุทัยธานี
สุวรรณารามวัดสุวรรณาราม
ดอนเจดีย์สุพรรณบุรี
นังคัลจันตรีปทุมธานี
ท่าเรือภูเก็ต
ธาตุมหาชัยนครพนม
ดงมะไฟสกลนคร
ชลประทานรังสฤษฏ์นนทบุรี
พัฒนารามสุราษฎร์ธานี
บวรนิเวศวิหารวัดบวรนิเวศวิหาร
ป่ดาราภิรมย์เชียงใหม่
มหาพุทธารามศรีสะเกษ
นครบาลชัยภูมิ
ป่าพุทธชัยมงคลขอนแก่น
มหาธาตุเพชรบูรณ์
กลางวรวิหารสมุทรปราการ
ราชผาติการามวัดราชาธิวาสวิหาร
บางบัวเขตบางเขน-จตุจักร
ดอนไชยพะเยา
ประสาทบุญญาวาสวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
พระพิเรนทร์วัดพระพิเรนทร์
ศรีสุดารามวัดศรีสุดาราม
หนองขุนชาติอุทัยธานี
"สลัก,เหนือ"นนทบุรี
ศรีสมพรยโสธร
อนงคารามวัดอนงคาราม
ดุสิดารามวัดดุสิดาราม
ไตรมุขชยารามชลบุรี
กำแพงดินพิจิตร
ทองบนวัดราชสิงขร
ท่าพาณิชย์ปราจีนบุรี
ทองธรรมชาติวัดทองธรรมชาติ
ใหญ่อินทารามชลบุรี
พิชัยสงครามสมุทรปราการ
ประสิทธิชัยตรัง
ภูมินทร์น่าน
พระสิงห์เชียงราย
สมรโกฏินนทบุรี
มะขามเตี้ยพิษณุโลก
ไชยมานัสนครราชสีมา
เทพากรวัดเทพากร
กุฎิการามกำแพงเพชร
พระนางสร้างภูเก็ต
ศรีดอนคำแพร่
ราษฎร์บำรุงนครราชสีมา
เหนือสุรินทร์
จุกเฌอฉะเชิงเทรา
บางขวางวัดบวรนิเวศวิหาร
ดอยสะเก็ดเชียงใหม่
๔๓เต็มรักสามัคคีนนทบุรี
กลางร้อยเอ็ด
สุวรรณวัดทองนพคุณ
รัชฎาธิษฐานวัดรัชฎาธิษฐาน
วะตะแบกชัยภูมิ
ปราสาททองสุพรรณบุรี
หัวช้างลพบุรี
นาควัชรโสภณกำแพงเพชร
มิ่งเมืองน่าน
กุฏิการามกำแพงเพชร
วิชิตสังฆารามภูเก็ต
สะแกแสงนครราชสีมา
พระพุทธฉายสระบุรี
ทองนพคุณมหาสารคาม
ตาพระยาสระแก้ว
บัวขวัญนนทบุรี
หนองบอนตราด
อัมพวนารามศรีสะเกษ (ธ)
เวฬุวันหนองคาย (ธ)
ทินกรนิมิตนนทบุรี
ท่ากฤษณาชัยนาท
ยานนาวาวัดยานนาวา
เชตุพนเชียงใหม่
สวนดอกลำปาง
แจ้งสว่างนอกขอนแก่น
นอกชลบุรี
ธาตุกุดกว้างขอนแก่น
อภัยทายารามวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
หนองโว้งสุโขทัย
สมรโกฎินนทบุรี
นาคกลางวัดนาคกลาง
ราษฏร์บำรุงนครราชสีมา
วิเศษการวัดระฆังโฆสิตาราม
สุทธิวรารามวัดยานนาวา
ดอนกลางพระนครศรีอยุธยา
บ้านโป่งราชบุรี
โพธิ์งามชัยนาท
ชำนิหัตถการวัดพระพิเรนทร์
สว่างพานิชสุรินทร์
ชุมแสงระยอง
อร่ามมงคลกาฬสินธุ์
ใหม่ปิ่นเกลียวนครปฐม
สมอรายนครราชสีมา
หนองยาวใต้สระบุรี
โนนติ้วศรีสะเกษ
ท่ามะโอลำปาง
โนนดินแดงใต้บุรีรัมย์
โพธารามสุพรรณบุรี
สิมนาโกกาฬสินธุ์
หงส์ประดิษฐารามสงขลา
อรัญญาวาสน่าน
ท่าตำหนักนครปฐม
ป่าแพ่งเชียงใหม่
บ้านใหม่ลำปาง
ตรีทศเทพวัดบวรนิเวศวิหาร
๔๔ศรีษะเกษหนองคาย
สุทธิวาตาวรารามสมุทรสาคร
เพียนามศรีสะเกษ
บ้านพร้าวนอกปทุมธานี
สุพรรณรังษีลำพูน
นาพร้าวเก่าชลบุรี
มงคลสามัคคีธัมโมทัยระยอง (ธ)
กันตทารารามวัดหงส์รัตนาราม
สี่แยกประจวบคีรีขันธ์
ศรีโพธิ์ชัยอุบลราชธานี
ใหม่พระยาทำชลบุรี
ไชโยวรวิหารอ่างทอง
สุคันธารามวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
จักรวรรรดิราชาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาส
คีรีวันต์นครราชสีมา
บูรพารามสุรินทร์
จันทารามนครศรีธรรมราช
บูรพารามยโสธร
ตระพังทองสุโขทัย
สวนพริกไทยนครราชสีมา
ชัยมงคลวัดพระพิเรนทร์
ใหม่วัดศรีสุดาราม
ท่าคอยเพชรบุรี
พระธาตุช่อแฮแพร่
มณีสถิตกปิฏฐารามอุทัยธานี
ตะพานหินพิจิตร
หนังราชวรวิหารวัดราชโอรสาราม
มะเดื่อนนทบุรี
ปัจจันตารามสมุทรสาคร
ธรรมธีรารามบุรีรัมย์
นครป่าหมากวัดรัชฎาธิษฐาน
ศรีอาเสกสุรินทร์
เสนหานครปฐม
เทพรังษียโสธร (ธ)
หรงบนนครศรีธรรมราช
ธรรมจักรพิษณุโลก
เจ้าอามวัดสร้อยทอง
ป่าลิไลยก์พัทลุง
หน้าพระธาตุชลบุรี
แก้วโกรวรารามกระบี่
โกเมศรัตนารามวัดโสมนัสวิหาร
จอมไตรตรัง
วชิรธรรมสาธิตเขตพระโขนง
ท่าหลวงพิจิตร
สุทธิวรารามวัดหัวลำโพง
ศรีบุญเรืองอำนาจเจริญ
ต้นสนอ่างทอง
หนองโสมงนครราชสีมา
โคกมะตูมสระบุรี
เขาดินพระนครศรีอยุธยา
ธาตุทองวัดธาตุทอง
สว่างแสงจันทร์ร้อยเอ็ด
ราษฎร์ศรัทธารามชัยนาท
เวฬุวนารามนครราชสีมา
สุทธารามวัดทองนพคุณ
พานิชสิทธิการามลำพูน
อู่ทองสุพรรณบุรี
กลางมิ่งเมืองร้อยเอ็ด
สุปัญญารามร้อยเอ็ด (ธ)
ฟ้าฮ่ามเชียงใหม่
ราชนัดดารามวัดสุทัศนเทพวราราม
วิมลนิวาสร้อยเอ็ด (ธ)
ห้วยจระเข้นครปฐม
มรุกขนครนครพนม
ศรีวิชัยวนารามเลย
เขาวังราชบุรี
โตนด (๑)พระนครศรีอยุธยา
เหนือร้อยเอ็ด
เจ้าอามวัดศรีสุดาราม
คู่สร้างสมุทรปราการ
พระสมุทรเจดีย์สมุทรปราการ
คร้อพนันกาญจนบุรี
ใหญ่ศรีสุพรรณวัดใหญ่ศรีสุพรรณ
ไผ่โรงวัวสุพรรณบุรี
โพธิ์ปฐมาวาสสงขลา
หนองไม้ตายยโสธร
ไร่เกาะต้นสำโรงนครปฐม
สุทธิวาตวรารามสมุทรสาคร
ศิริวราวาสศรีสะเกษ
บวรมงคลวัดบวรนิเวศวิหาร
สวนดอกเชียงใหม่
วรจรรยาวาสวัดราชสิงขร
ตาไก้พลวงบุรีรัมย์
ไผ่ล้อมจันทบุรี
โตนด (1)พระนครศรีอยุธยา
ม่วงนครราชสีมา
วรามาตยภัณฑสารารามวัดหงส์รัตนาราม
ลานคาสุพรรณบุรี
เทพศิรินทราวาสวัดเทพศิรินทราวาส
บ้านหาญนครราชสีมา
สมุหประดิษฐารามสระบุรี
มหาวนารามอุบลราชธานี
สุสานนครราชสีมา
พรหมจริยาวาสนครสวรรค์
เมืองสรวงเก่าร้อยเอ็ด
มูลจินดารามปทุมธานี
เทวราชกุญชรวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
ไร่ดอนเพชรบุรี
สกุณปักษีสุพรรณบุรี
ธรรมบูชาสุราษฎร์ธานี (ธ)
เชียงยืนเชียงใหม่
มงคลน่าน
จอมพระสุรินทร์
ปราสาทนนทบุรี
ทุ่งลาดหญ้ากาญจนบุรี
อินทรวิหารวัดสามพระยา
เมืองรามน่าน
ภคินีนาถวรวิหารวัดภคินีนาถวรวิหาร
หนองบัวสุรินทร์
หนองตาแดงลพบุรี
หลักร้อยนครราชสีมา
ป่าจันทวนารามยโสธร
เกาะแก้วอรุณคามสระบุรี
สว่างอารมณ์มุกดาหาร
เสถียรรัตนารามนครปฐม
บึงทองหลางเขตบางกะปิ
สุทัศน์ร้อยเอ็ด
โชติทายการามราชบุรี
พระบรมธาตุไชยาสุราษฎร์ธานี
๔๕สันเจดีย์ลำพูน
เสนาสนารามพระนครศรีอยุธยา
ป่าโมกวรวิหารอ่างทอง
เขาวงษ์พรหมจรรย์อุทัยธานี
ดอนขวางนครราชสีมา
ราชธานีสุโขทัย
มะพร้าวเตี้ยวัดปากน้ำ
ตะกุดเครือปลอกนครราชสีมา
บางช้างเหนือนครปฐม
มงคลนิมิตรอุตรดิตถ์
พรมศิลาแตลสุรินทร์
อรุณรังษีหนองคาย (ธ)
บางค้อนนทบุรี
บ้านส้องสุราษฎร์ธานี
ไพชยนต์พลเสพย์สมุทรปราการ
ศรีมงคลอุบลราชธานี
ไผ่สีซอตาก
สุวรรณารามวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์
ไหล่น่านน่าน
ธาตุทองวัดธาตุทอง (ธ)
ดอนวัดยานนาวา
กกวัดราชโอรสาราม
หนองกินเพลอุบลราชธานี
ใต้ศรีมงคลยโสธร
นาใหญ่นครราชสีมา
ด่านสำโรงสมุทรปราการ
เลียบราษฎร์บำรุงวัดสร้อยทอง
ไชยวารกาฬสินธุ์
ป่าเหียงลำพูน
มหาสมณารามเพชรบุรี
ตันตยาภิรมตรัง
ต่างตานครราชสีมา
ใหญ่ชัยมงคลนครศรีธรรมราช
ดงเค็งนครราชสีมา
วรนาถบรรพตนครสวรรค์
วิารินทรารามอุบลราชธานี
น้อยนพคุณวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
โพรงมะเดื่อนครปฐม
พันแหวนเชียงใหม่
เพชรพลีเพชรบุรี
สุทัศนารามอุบลราชธานี (ธ)
คูยางกำแพงเพชร
มะนาวสุพรรณบุรี
ธาตุประสิทธิ์นครพนม
ต้นสารเชียงใหม่
ป่าดราภิรมย์เชียงใหม่
นวลนรดิศเขตภาษีเจริญ
คุ้มเหนือสุรินทร์
พระยาทำวรวิหารวัดหงส์รัตนาราม
บางกะพ้อมสมุทรสงคราม
ธรรมาวุธสรณารามกระบี่
ยางสีสุราชมหาสารคาม
นางพญาพิษณุโลก
บูรพารามสุรินทร์ (ธ)
ท่าไทรสุราษฏร์ธานี
ประดิษฐารามวัดหงส์รัตนาราม
อุทัยทิศมหาสารคาม
อโศการามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
ประดู่บางจากวัดปากน้ำ
นิเวศธรรมประวัติพระนครศรีอยุธยา (ธ)
จตุราษฏร์บำรุงบุรีรัมย์
หนองเส้งลำพูน
ลอยเคราะห์เชียงใหม่
อัปสรสวรรค์วัดศรีสุดาราม
คลองครุสมุทรสาคร
มิ่งเมืองพัฒนารามขอนแก่น
เขาจำศีลกาญจนบุรี
ดอนชมพูนครราชสีมา
สิริปุณณารามปัตตานี
ตาลชุมน่าน
ปลูกศรัทธาวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
พระธรรมกายวัดสามพระยา
หนองสังข์ชัยภูมิ
หนองซิวลำพูน
มนต์มาวาสนครราชสีมา
ถ้ำเนรมิตกาญจนบุรี
โยธาประสิทธิ์สุรินทร์ (ธ)
จันทรประสิทธิ์ขอนแก่น
ธรรมจักรวัดเทพากร
ขุนไกรสุพรรณบุรี
อโสกวนารามร้อยเอ็ด
พระศรีเจริญอำนาจเจริญ
ไพรสณฑ์ศักดารามเพชรบูรณ์
นาซาวน่าน
ชุมพลสวรรค์วัดบพิตรพิมุข
ชัยประสิทธิ์ชัยภูมิ
สันป่าขี่อยเชียงใหม่
น้ำบ่อหลวงเชียงใหม่
ศรีสุธาทิพย์อุดรธานี
ทองศาลางามวัดปากน้ำ
แสงสรรค์ปทุมธานี
ไร่ขิงนครปฐม
ป่าเห็วลำพูน
ใต้อุบลราชธานี (ธ)
พระมหาธาตุนครศรีธรรมราช (ธ)
บ้านหนองรังกานครราชสีมา
กกตาลนครปฐม
ศาลาแดงวัดสร้อยทอง
เทียนถวายปทุมธานี
สีหไกรสรวัดชนะสงคราม
อุตมพิชัยร้อยเอ็ด
โบสถ์วรดิตถ์อ่างทอง
ชัยชนะสงครามวัดบพิตรพิมุข
โตนด(๑)พระนครศรีอยุธยา
หัวข่วงแพร่
ทุ่งท่าเสานครสวรรค์
ท่ากระท้อนตราด
ธรรมาภิรตารามวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
แม่สาเชียงใหม่
ป่าทองเนียมวัดสัมพันธวงศ์
โพธิ์ราษฎร์อ่างทอง
สระตะโกบุรีรัมย์
ต้นผึ้งลำพูน
ราษฎร์ประชุมชนารามกาญจนบุรี
ศิรินทราวาสอุดรธานี
ป่าทรงคุณปราจีนบุรี
หนองจอกนครราชสีมา
โกรกกรากสมุทรสาคร
ยวดลพบุรี
ธาตุร้อยเอ็ด
สระหลวงบุรีรัมย์
แก้วไพฑูรย์วัดราชโอรสาราม
สามัคคีรังสรรค์อุทัยธานี
ศาลาลอยนครราชสีมา
ใหญ่ศรีสุพรรณวัดบุณยประดิษฐ์
คูบางหลวงอนุกิจวิธูรปทุมธานี
ช้างรองลำพูน
ราชนัดดารามวัดเทพธิดาราม
มรรคสำราญขอนแก่น
บางปะกอกเขตราษฎร์บูรณะ
วังขนายทายิการามกาญจนบุรี
โพธิ์ร้อยต้นร้อยเอ็ด
พระนอนสิงห์บุรี
มหาธาตุยโสธร
ศรีกลางเวียงน่าน
ลุ่มเจริญศรัทธาวัดยานนาวา
มหาวันลำพูน
จตุรมิตรประดิษฐารามวัดดาวดึงษาราม
อัมพวันยโสธร
ศิริบุญธรรมหนองบัวลำภู
มงคลวรารามวัดราชโอรสาราม
สว่างศรีสะเกษ
ปทุมาวาสชัยภูมิ
ใหญ่สมุทรปราการ
ชีแวะลพบุรี
ทาหมื่นข้าวลำพูน
ใหม่อมตรสวัดชนะสงคราม
สระบัวเกลื่อนนครราชสีมา
ป่าคาน่าน
กลางเวียงเชียงใหม่
นาตาดีพิษณุโลก
พระเจ้าตนหลวงลำพูน
โรงธรรมสามัคคีเชียงใหม่
ยางเพชรบุรี
พัฒนราษฏร์บำรุงกำแพงเพชร
ศรีโลหะราษฎร์บำรุงกาญจนบุรี
ต้นธงแพร่
เทพนิมิตรฉะเชิงเทรา (ธ)
พญาปราบปัจจามิตรวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
โตนดเขตภาษีเจริญ
ไตรธรรมารามสุราษฎร์ธานี
ใต้โพธิ์ค้ำกาฬสินธุ์
รวกบางบำหรุวัดคฤหบดี
ชัยมงคลสงขลา
บ่อไร่ตราด
หัวร้องพิษณุโลก
เมืองคงศรีสะเกษ
คะตึกเชียงมั่นลำปาง
ลานนาบุญนนทบุรี
ดอยสัพพัญญูเชียงใหม่
อัปสรสวรรค์วัดปากน้ำ
ศรีบุญชู (วังไฮ)ลำพูน
พระธาตุราษฎร์บำรุงหนองคาย
ไผ่เหลืองนนทบุรี
พลับพลาชัยวัดสุวรรณาราม
พันธุวงษ์สมุทรสาคร
หนองหงส์จันทบุรี
รัตนชัยพระนครศรีอยุธยา
สุวรรณดารารามพระนครศรีอยุธยา
ท่าเรือกาญจนบุรี
หน้าพระบรมธาตุนครศรีธรรมราช
สิริปุณณารามยะลา
ป่าหลักร้อยนครราชสีมา
นาเหลืองนอกน่าน
ครุฑวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
ม่วงแควัดหัวลำโพง
กล้วยนนทบุรี
ดงมูลเหล็กวัดระฆังโฆสิตาราม
ไผ่ล้อมนครปฐม
เหนือรัตนบุรีสุรินทร์
พระธาตุราษฏร์บำรุงหนองคาย
ทองธรรมิการามสมุทรสาคร
ป่าเกดสมุทรปราการ
เขายายกะตาลพบุรี
ศรีมงคลอำนาจเจริญ
ราษฏร์บำรุงสงขลา
แช่พลางน่าน
กันมาตุยารามวัดเทพศิรินทราวาส
บางไส้ไก่วัดบพิตรพิมุข
หม้อคำตวงเชียงใหม่
คูหาสุวรรณสุโขทัย
มัชฌิมาวาสอุดรธานี
บึงบาประภาสะวัตปทุมธานี
ตะคลองหลงนครราชสีมา
บ้านก้องลำพูน
ห้วยทรายใต้เพชรบุรี
เวตวันวิทยารามอุบลราชธานี
สว่างอารมณ์กำแพงเพชร
ศรีทวีนครศรีธรรมราช (ธ)
กุฎยารามตรัง
ลำพญานครปฐม
สมุทรการนครราชสีมา
บางหัวเสือสมุทรปราการ
พิชัยปุรณารามอุทัยธานี
โพธิญาณสุรินทร์
พลับพลาชัยวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์
เจษฎารามสมุทรสาคร
บุรณศิริมาตยารามวัดบวรนิเวศวิหาร
ป่าโมกข์วรวิหารอ่างทอง
เชตวันเชียงใหม่
โคกพระเจดีย์นครปฐม
แหลมปอชุมพร
สิทธาวาสตาก
ยางสุทธารามวัดศรีสุดาราม
มหานามอ่างทอง
จตุราษฎร์บำรุงบุรีรัมย์
ท่าต้นงิ้วลำพูน
ช่องลมราชบุรี
บึงแก้วขอนแก่น
เทพนิมิตรฉะเชิงเทรา
โสมนัสประดิษฐ์มหาสารคาม
เก้าเลี้ยวนครสวรรค์
บางหญ้าแพรกสมุทรสาคร
ประทุมเมฆสุรินทร์
เสาธงทองนครศรีธรรมราช
บ้านจานศรีสะเกษ
พระธาตุเสด็จลำปาง
พันชนะนครราชสีมา
พันอ้นเชียงใหม่
ชัยชนะสงครามวัดบุณยประดิษฐ์
ช้างสีลำพูน
พระบาทมิ่งเมืองแพร่
พันษีสุรินทร์
จอมมณีหนองคาย
เพลงวัดสร้อยทอง
วังตะกูนครปฐม
มงคลสามัคคีธัมโมทัยระยอง
พิชัยพัฒนารามขอนแก่น
ศาลาแดงเขตภาษีเจริญ
แจ้งนอกนครราชสีมา
ควนสระใหญ่นครศรีธรรมราช
สุดสวาสดิ์พิษณุโลก
ศูนย์วิปัสสนาฯน่าน
เทวีวรญาติวัดสระเกศ
เกาะโพธิ์น้อยชัยภูมิ
ศรีเมืองยู้ลำพูน
ศรีขุนหาญศรีสะเกษ
สุวรรณารามหนองบัวลำภู
หนองโพธิ์นครนายก
สว่างโคกสะอาดสุรินทร์
อ่างทองสมุทรปราการ
ราษฎร์ศรัทธาธรรมเขตมีนบุรี
ศรีสะอาดนามนกาฬสินธุ์
โพธิ์ศรีหนองคาย
ตะโหนดรายสมุทรสงคราม
โคกเลาะอำนาจเจริญ
กันมาตุยารามเทพศิรินทราวาส
เจริญสุขนครราชสีมา
ทุ่งเม็งน่าน
พุทธิการามวัดโสมนัสวิหาร
บ้านไร่วัดชนะสงคราม
นวลนรดิศวัดปากน้ำ
สันปงเชียงใหม่
มณีบรรพตวรวิหารตาก
จันทรังสีพิจิตร
อินทขิลลำพูน
วิเศษการวัดดุสิดาราม
สังลานปทุมธานี
ศรีบุญเรืองเชียงใหม่
เกาะเพชรบุรี
มุจลินทรารามอุบลราชธานี
สุวรรณคีรีวิหารระนอง
ศรีบุญเรืองมุกดาหาร
เมธังกราวาสแพร่
ทัศนารุณสุนทริการามวัดพรหมวงศาราม
ราษฎร์บำรุงชลบุรี
พันตองเชียงใหม่
โคนอนมหาสวัสดิ์นนทบุรี
ใหม่จำปาทองลพบุรี
วรามาตยภัณฑสารามวัดหงส์รัตนาราม
หลักแก่นพังงา
เวฬุวันร้อยเอ็ด
โพธิ์ศรีสกลนคร
รัชฎาธิษฐานวัดรัชฏาธิษฐาน
ควนมะพร้าวพัทลุง
โคกพลูตาก
มะทายจันทบุรี
โพธิ์สุราษฎร์ธานี
บ้านหมอสระบุรี
คลองเกตุวัดบพิตรพิมุข
วรามาตยภัณฑสารารามวัดปากน้ำ
อ่างทองวรวิหารอ่างทอง
ต้นแก้วลำพูน
กมลธัชชยารามลำพูน
ศรีสุมังคล์หนองคาย
เชิงเลนนนทบุรี
บางพลีสมุทรสาคร
ประดู่พัฒนารามนครศรีธรรมราช
ไผ่ล้อมสุโขทัย
ประดิษฐารามวัดประยุรวงศาวาส
ชิโนรสารามวัดระฆังโฆสิตาราม
ตะคร้อนครราชสีมา
พญาวัดน่าน
บางเลนเจริญนนทบุรี
ทาปลาดุกลำพูน
นายโรงวัดระฆังโฆสิตาราม
สำโรงนครปฐม
โชติรสธรรมากรหนองคาย
พระมหาธาตุนครศรีธรรมราช
จันทนารามสมุทรปราการ
สระทองร้อยเอ็ด
หนองไฮอุบลราชธานี
อำนาจอำนาจเจริญ
โบสถ์มณีศรีบุญเรืองตาก
วิเศษการวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์
บรมนิวาสวัดบรมนิวาส
โสภณารามเชียงใหม่
วุฒารามขอนแก่น
นาโบสถ์ตาก
โพธิ์ชัยสมสะอาดหนองบัวลำภู
ใหญ่ชัยมงคลพระนครศรีอยุธยา
ท่าราษฏร์ขอนแก่น
กองแก้ววัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
สันกำแพงลำพูน
กุฎีดาวเพชรบุรี
ด่านประชากรชุมพร
ธัญญวารีสุพรรณบุรี
โนนหมันนครราชสีมา
วังธารเชียงใหม่
ยางเขตประเวศ
ประสาทพระนครศรีอยุธยา
ขุนจันทร์วัดมหาพฤฒาราม
เนินสุทธาวาสชลบุรี
ขุมทองอ่างทอง
อุโมงค์เชียงใหม่
สุปัฏนารามวรวิหารอุบลราชธานี (ธ)
เขาบ่อแก้วนครสวรรค์
ศรีสวัสดิ์นครพนม
ทุ่งฟ้าฮ่ามเชียงใหม่
ใหม่เทพนิมิตรวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์
สันติธรรมเชียงใหม่
เลาเขตบางขุนเทียน
กะทิงบุรีรัมย์
เพลงวัดสุวรรณาราม
พลับพลาชัยเพชรบุรี
พยัคฆ์ภูมิวรารามมหาสารคาม
วังสพุงพัฒนารามเลย
เลียบสงขลา
ศรีบุรพารามตราด
ศรีเมืองนาเชือกมหาสารคาม
นิเวศธรรมประวัติพระนครศรีอยุธยา(ธ)
ทุ่งสะเดียงเพชรบูรณ์
บางปิ้งสมุทรสาคร
บ้านไร่อุทัยธานี
จำปาสุรินทร์
ศรีทวีนครศรีธรรมราช
หงส์รัตนารามวัดหงส์รัตนาราม
จันทร์ประสิทธิ์ขอนแก่น
สระจรเข้นครราชสีมา
ราชบพิธสถิตมหาสีมารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
คันลัดสมุทรปราการ
วังทองลำพูน
มีชัยท่าหนองคาย
ใหม่อมตรสวัดสามพระยา
ตุ๊กตานครปฐม
ศรีชมชื่นขอนแก่น
กองพระทรายนครราชสีมา
ศรีธรรมารามยโสธร (ธ)
ราษฏร์บูรณะปัตตานี
บริบูรณ์ชัยภูมิ
พระคงฤาษีลำพูน
โนนลอยนครราชสีมา
อุดมธานีนครนายก
บ้านกาเจาะสุรินทร์
ดอนวิเวกสมุทรปราการ
ชัยพรหนองคาย
เพชรสมุทรสมุทรสงคราม
บ้านเก่าบ่ออำนาจเจริญ
เนินทรายพิจิตร
อัมพวันวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
วิเศษการวัดชนะสงคราม
ประดู่ฉิมพลีวัดปากน้ำ
บุญศรีมุนีกรณ์เขตลาดพร้าว-บึงกุ่ม
ทุ่งกวาวแพร่
สระเกศเพชรบูรณ์
สังข์กระจายวัดราชสิทธาราม
ทุ่งเหียงชลบุรี
เทพปูรณารามขอนแก่น
คลองชันปทุมธานี
อโสการามกาฬสินธุ์
ชัยมงคลลำพูน
ทุ่งสว่างอุบลราชธานี
สวนส้มสมุทรสาคร
วิชิตสังฆารามวัดสร้อยทอง
"แค,นอก"นนทบุรี
สิงห์วัดหงส์รัตนาราม
ถาวรคุณารามภูเก็ต (ธ)
สว่างภูมิดลสกลนคร
มูลจินดาปทุมธานี
สุมังคลารามกาฬสินธุ์
หัวขัวพะเยา
บูรพาพิทยารามจันทบุรี
อัมพวนารามศรีสะเกษ
หัวเขาสามัคคีลพบุรี
รัชฏาธิษฐานวัดรัชฏาธิษฐาน
สำโรงอ่างทอง
สระมะค่าบุรีรัมย์
อารามสันต้นผึ้งลำพูน