จัดลำดับวัดที่มีผู้สอบบาลีสนามหลวงได้มากที่สุดประจำปี พ.ศ.๒๕๔๓

มีผู้ออนไลน์ขณะนี้ ท่าน
จัดลำดับวัดที่มีผู้สอบบาลีสนามหลวงได้มากที่สุดประจำปี พ.ศ.๒๕๔๓ [ไม่รวมบาลีศึกษา]
อันดับ วัด สำนักเรียน จำนวนผู้สอบได้
พระธรรมกายปทุมธานี๑๑๖
จองคำลำปาง๑๐๓
คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๗๓
โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๕๘
โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๕๗
ชนะสงครามวัดชนะสงคราม๕๑
ตากฟ้านครสวรรค์๕๑
ปากน้ำวัดปากน้ำ๕๐
ธาตุขอนแก่น๔๘
หาดใหญ่สิตารามสงขลา๔๗
๑๐สร้อยทองวัดสร้อยทอง๔๖
๑๑บ้านหนองกุงขอนแก่น๔๕
๑๒กลางกาฬสินธุ์๔๔
๑๓สามพระยาวัดสามพระยา๔๓
๑๔บูรพาภิรามร้อยเอ็ด๔๑
๑๕โพธารามนครสวรรค์๓๙
๑๖ชูจิตธรรมารามพระนครศรีอยุธยา (ธ)๓๖
๑๗บพิตรพิมุขวัดบพิตรพิมุข๓๕
สุทธิวารีจันทบุรี๓๕
ชูจิตธรรมารามพระนครศรีอยุธยา(ธ)๓๕
พระพุทธบาทสระบุรี๓๕
๑๘ชัยศรีขอนแก่น๓๔
บุณยประดิษฐ์วัดบุณยประดิษฐ์๓๔
๑๙บางนาในวัดบางนาใน๓๓
พิชโสภารามอุบลราชธานี๓๓
๒๐สระกำแพงใหญ่ศรีสะเกษ๓๒
๒๑บูรพารามใต้ยโสธร๓๐
พระธาตุหริภุญชัยลำพูน๓๐
ไตรมิตรวิทยารามวัดไตรมิตรวิทยาราม๓๐
๒๒บึงพระลานชัยร้อยเอ็ด (ธ)๒๙
ศิริบุญธรรมหนองบัวลำภู๒๙
๒๓ศรีบุญเรืองเลย๒๘
๒๔หนองแวงขอนแก่น๒๗
๒๕พนัญเชิงวรวิหารพระนครศรีอยุธยา๒๖
พระพุทธบาทตากผ้าลำพูน๒๖
มหาพฤฒารามวัดมหาพฤฒาราม๒๖
พระงามนครปฐม๒๖
๒๖อาวุธวิกสิตารามวัดอาวุธวิกสิตาราม๒๕
๒๗หลวงพ่อสดธรรมกายารามราชบุรี๒๔
อมรคีรีวัดคฤหบดี๒๔
๒๘เบญจมบพิตรดุสิตวนารามวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม๒๓
พระนอนจักรสีห์สิงห์บุรี๒๓
จักรวรรดิราชาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาส๒๓
เหนือร้อยเอ็ด๒๓
๒๙กลางบุรีรัมย์๒๒
เขียนเขตปทุมธานี๒๒
ชากมะกรูดระยอง๒๒
ราชสิงขรวัดราชสิงขร๒๒
๓๐ขันเงินชุมพร๒๑
พระธาตุพนมนครพนม๒๑
๓๑เจียงอีศรีมงคลวรารามศรีสะเกษ๒๐
สุทัศนเทพวรารามวัดสุทัศนเทพวราราม๒๐
ละหารนนทบุรี๒๐
ป้อมวิเชียรโชติการามสมุทรสาคร๒๐
ชัยภูมิพิทักษ์ชัยภูมิ๒๐
ตาลล้อมชลบุรี๒๐
บัวงามราชบุรี๒๐
๓๒กาญจนสิงหาสน์วัดกาญจนสิงหาสน์๑๙
โพธิ์ทองขอนแก่น๑๙
กลางมิ่งเมืองร้อยเอ็ด๑๙
ชลประทานรังสฤษฎ์นนทบุรี๑๙
พระประโทณเจดีย์นครปฐม๑๙
ราชโอรสารามวัดราชโอรสาราม๑๙
พายัพนครราชสีมา๑๙
ดาวดึงษารามวัดดาวดึงษาราม๑๙
๓๓สว่างหัวนาคำกาฬสินธุ์๑๘
นครสวรรค์นครสวรรค์๑๘
ประชานิยมกาฬสินธุ์ (ธ)๑๘
หัวลำโพงวัดหัวลำโพง๑๘
ปทุมวนารามวัดปทุมวนาราม๑๘
๓๔โพธิ์ชัยหนองคาย๑๗
ชัยสามหมอชัยภูมิ๑๗
ทองนพคุณวัดทองนพคุณ๑๗
๓๕พระยายังวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม๑๖
ศรีโสดาเชียงใหม่๑๖
เพชรสมุทรวรวิหารสมุทรสงคราม๑๖
มหาสวัสดิ์นาคพุฒารามนครปฐม๑๖
พระปฐมเจดีย์นครปฐม๑๖
ปทุมคงคาวัดปทุมคงคา๑๖
แจ้งสว่างนอกขอนแก่น๑๖
นรนาถสุนทริการามวัดนรนาถสุนทริการาม๑๖
สามัคคีธรรมร้อยเอ็ด๑๖
๓๖บึงพระลานชัยร้อยเอ็ด(ธ)๑๕
หนองบัวกาฬสินธุ์๑๕
ศรีโคมคำพะเยา๑๕
บางไผ่นนทบุรี๑๕
เทพลีลาคณะเขตบางกะปิ๑๕
๓๗ศาลานครราชสีมา๑๔
ราชาธิวาสวิหารวัดราชาธิวาสวิหาร๑๔
มหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์๑๔
นิมมานรดีวัดนิมมานรดี๑๔
สายไหมปทุมธานี๑๔
บ่อชะเนงอำนาจเจริญ๑๔
อรุณราชวรารามวัดอรุณราชวราราม๑๔
พรหมวงศารามวัดพรหมวงศาราม๑๔
สระแก้วสระแก้ว๑๔
พระสิงห์เชียงราย๑๔
ราชสิทธารามวัดราชสิทธาราม๑๔
สะแกนครราชสีมา๑๔
ไตรภูมิกาฬสินธุ์๑๔
๓๘ปากน้ำอุบลราชธานี๑๓
พุคำบรรพตสระบุรี๑๓
พระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม๑๓
กลางร้อยเอ็ด๑๓
ป่าเลไลยก์สุพรรณบุรี๑๓
ยางน้อยอุบลราชธานี๑๓
คูหาสวรรค์พัทลุง๑๓
๓๙เมืองสรวงเก่าร้อยเอ็ด๑๒
สุวรรณภูมิสุพรรณบุรี๑๒
พิกุลทองสิงห์บุรี๑๒
ป่าประดู่ระยอง๑๒
ศรีบุรีรตนารามสระบุรี๑๒
บางหลวงปทุมธานี๑๒
แก้วโกรวารามกระบี่๑๒
บ่อทองราษฎร์บำรุงชลบุรี๑๒
จุกเฌอฉะเชิงเทรา๑๒
โปรดเกศเชษฐารามสมุทรปราการ๑๒
๔๐เฉลิมพระเกียรตินนทบุรี๑๑
มงคลทับคล้อพิจิตร๑๑
หัวดงนาค่ายมหาสารคาม๑๑
ท่าพระเจริญพรตนครสวรรค์๑๑
แสงสวรรค์นครสวรรค์๑๑
ดอยสะเก็ดเชียงใหม่๑๑
สวนดอกเชียงใหม่๑๑
ราชบุรณะวัดราชบุรณะ๑๑
มกุฏกษัตริยารามวัดมกุฏกษัตริยาราม๑๑
พระศรีมหาธาตุวัดพระศรีมหาธาตุ๑๑
ศรีนวลขอนแก่น๑๑
โสมนัสวิหารวัดโสมนัสวิหาร๑๑
อรุณธรรมรังษีร้อยเอ็ด๑๑
ควนสบายกระบี่๑๑
๔๑เวฬุวันอุบลราชธานี๑๐
คลองหาดสระแก้ว๑๐
ราษฎร์บูรณะปัตตานี๑๐
อุบลบรทิพย์ร้อยเอ็ด๑๐
ไสกระดานเพชรบุรี๑๐
เทพธิดารามวัดเทพธิดาราม๑๐
ทุ่งสว่างนครราชสีมา๑๐
บ้านหาญนครราชสีมา๑๐
ปฐมแพงศรีกาฬสินธุ์๑๐
หนองเป็ดอุบลราชธานี๑๐
ทรงธรรมชัยภูมิ๑๐
แจ้งแสงอรุณสกลนคร๑๐
กลางมหาสารคาม๑๐
พระศรีรัตนมหาธาตุพิษณุโลก๑๐
ชัยภูมิวนารามชัยภูมิ๑๐
๔๒อโศการามกาฬสินธุ์
ศรีประวัตินนทบุรี
สุวรรณรังสรรค์ระยอง
ระฆังโฆสิตารามวัดระฆังโฆสิตาราม
สัตหีบชลบุรี
ท่ากระท้อนตราด
พรหมสุรินทร์สุรินทร์
ปลายคลองขุนศรีนนทบุรี
ลำนารายณ์ลพบุรี
อาษาสงครามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
บึงนครราชสีมา
วิชิตสังฆารามภูเก็ต
มิ่งเมืองพลารามขอนแก่น
๔๓ปลูกศรัทธาวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
ศรีดอนคำแพร่
วารินทรารามอุบลราชธานี
สวัสดิวารีสีมารามวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
มหาวนารามอุบลราชธานี
เปรมประชาปทุมธานี
เขาพุทธโคดมชลบุรี
บางบัวคณะเขตบางเขน-จตุจักร
คลองครุคณะเขตลาดพร้าว-บึงกุ่ม
ท่ากฤษณาชัยนาท
บุญมั่นศรัทธารามกำแพงเพชร
วรนาถบรรพตนครสวรรค์
ห้วยบงลำพูน
บ้านหนองกุ้งขอนแก่น
๔๔สว่างแสงจันทร์ร้อยเอ็ด
ตึกคชหิรัญพระนครศรีอยุธยา
มะนาวหวานนครศรีธรรมราช
ศรีสุดารามวัดศรีสุดาราม
พระปรโทณเจดีย์นครปฐม
มัชฌิมาวาสอุดรธานี
ท่ามะโอลำปาง
นิเวศธรรมประวัติพระนครศรีอยุธยา
โพธิ์ศรี(ธ)สิงห์บุรี
มหาธาตุยโสธร
เวฬุวนารามคณะเขตดอนเมือง
บางนานอกคณะเขตพระโขนง
บวรมงคลวัดบวรนิเวศวิหาร
บรมนิวาสวัดบรมนิวาส
เชิงเลนนนทบุรี
กลางเมืองเก่าชัยภูมิ
ศรีบุญเรืองคณะเขตบางกะปิ
จุมพลสุทธาวาสสุรินทร์
พระธาตุดอยสุเทพเชียงใหม่
สุวรรณคีรีวิหารระนอง
บุณฑริกาวาสกาฬสินธุ์
เศวตฉัตรวัดทองนพคุณ
หนองขุนชาติอุทัยธานี
บ้านหนองตูมขอนแก่น
๔๕มิ่งเมืองร้อยเอ็ด (ธ)
อุตมพิชัยร้อยเอ็ด
ธรรมิการามประจวบคีรีขันธ์
พระธาตุราษฎร์บำรุงหนองคาย
อิสาณบุรีรัมย์
นางนองวรวิหารวัดราชโอรสาราม
ไชยชุมพลชนะสงครามกาญจนบุรี
มหาสอนวัดหัวลำโพง
ธาตุมหาชัยนครพนม
เย้ยปราสาทบุรีรัมย์
ศรีสุทธาวาสเลย (ธ)
ใหญ่ศรีสุพรรณวัดใหญ่ศรีสุพรรณ
กลางทุมมาวาสชลบุรี
คฤหบดีวัดคฤหบดี
ไชโยวรวิหารอ่างทอง
อร่ามมงคลกาฬสินธุ์
แจ้งพรหมนครสิงห์บุรี
ป่าพุทธชัยมงคลขอนแก่น
สุทัศน์ร้อยเอ็ด
พระสิงห์เชียงใหม่
บางรักใหญ่นนทบุรี
อิสานนครราชสีมา
บวรนิเวศวิหารวัดบวรนิเวศวิหาร
ท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์ขอนแก่น
โพธิ์ศรี (ธ)สิงห์บุรี
พระนารายณ์มหาราชนครราชสีมา
พระศรีเจริญอำนาจเจริญ
๔๖ป่างิ้วเชียงราย
กันมาตุยารามวัดเทพศิรินทราวาส
สว่างใต้กาฬสินธุ์
แจ้งนครศรีธรรมราช
ครุในสมุทรปราการ
นครบาลชัยภูมิ
ดุสิดารามวัดดุสิดาราม
กะพังสุรินทร์ตรัง
ศาลาแดงคณะเขตภาษีเจริญ
คูยางกำแพงเพชร
ท่าตอนเชียงใหม่
ป่าแสงอรุณขอนแก่น (ธ)
แสนสุขอุบลราชธานี (ธ)
บุญญฤทธยารามชลบุรี
กำแพงดินพิจิตร
ใหญ่อินทารามชลบุรี
พระพิเรนทร์วัดพระพิเรนทร์
ศรีเมืองจันทบุรี
ศรีชมชื่นหนองคาย
คลองวาฬประจวบคีรีขันธ์
หนองโว้งสุโขทัย
พัฒนราษฎร์บำรุงกำแพงเพชร
สุทธจินดานครราชสีมา
เขาโบสถ์ประจวบคีรีขันธ์
ท่าคอยเพชรบุรี
โพธิ์ศรีสกลนคร
ชัยพรหนองคาย
เครือวัลย์ชลบุรี
หงษ์ประดิษฐารามสงขลา
กัลยาณมิตรวัดกัลยาณมิตร
บัวขวัญนนทบุรี
สุทธจินดานครราชสีมา (ธ)
เหนือร้อยเอ็ด (ธ)
มหาพุทธารามศรีสะเกษ
หัวช้างลพบุรี
สุทธิวรารามวัดหัวลำโพง
ไตรมุขชยารามชลบุรี
โพธิสมภรณ์อุดรธานี (ธ)
ประสาทบุญญาวาสวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
๔๗กลางสุรินทร์สุรินทร์
พระธาตุศรีจอมทองเชียงใหม่
ตราชูวนารามขอนแก่น
ดอนเจดีย์สุพรรณบุรี
สุวรรณบำรุงราชวรารามปทุมธานี
พิกุลเงินนนทบุรี
หนองม่วงสระแก้ว
มรุกขนครนครพนม
โนนติ้วศรีสะเกษ
บูรพ์นครราชสีมา
ต้นแก้วลำพูน
ธาตุกุดกว้างขอนแก่น
บูรพาสกลนคร
พระสิงห์วรมหาวิหารเชียงใหม่
รัชฏาธิษฐานวัดรัชฏาธิษฐาน
อโสกวนารามร้อยเอ็ด
พิชัยสงครามสมุทรปราการ
ตะคร้อนครราชสีมา
วรจรรยาวาสวัดราชสิงขร
เวตวันวิทยารามอุบลราชธานี
ดอนไชยพะเยา
ศักดิ์พระนครศรีอยุธยา
กำแพงบางจากคณะเขตภาษีเจริญ
ทองบนวัดราชสิงขร
ท่าตำหนักนครปฐม
บรบือสรารามมหาสารคาม
บ้านเปลือยใหญ่ร้อยเอ็ด
มหาธาตุนครพนม
วรมาตยภัณฑสารารามวัดหงส์รัตนาราม
เสถียรรัตนารามนครปฐม
ไผ่ล้อมตราด
มะขามเตี้ยพิษณุโลก
ราชผาติการามวัดราชาธิวาสวิหาร
หงส์ประดิษฐารามสงขลา
ศรีบุญเรืองแม่ฮ่องสอน
สิงห์ปทุมธานี
ต้นสนอ่างทอง
โพธิ์ศรีสิงห์บุรี (ธ)
หนองเส้งลำพูน
นาควัชรโสภณกำแพงเพชร(ธ)
สวนพลูวัดหัวลำโพง
ไตรสามัคคีสมุทรปราการ
บุพพารามเชียงใหม่
สระเกศวัดสระเกศ
วิเวกวรารามตราด
มูลจินดารามปทุมธานี
สมรโกฏินนทบุรี
๔๘รัชฎาธิษฐานวัดรัชฎาธิษฐาน
ตะพานหินพิจิตร
พัฒนาธรรมารามลพบุรี
สามัคคีผดุงพันธ์สุราษฎร์ธานี (ธ)
สาครสุ่นประชาสรรค์คณะเขตลาดพร้าว-บึงกุ่ม
พันอ้นเชียงใหม่
สระทองร้อยเอ็ด
อนงคารามวัดอนงคาราม
เกาะแก้วสุวรรณารามฉะเชิงเทรา
ปราสาททองสุพรรณบุรี
นางนองวัดราชโอรสาราม
ธาตุทองวัดธาตุทอง
หนองบัวจันทบุรี
ราษฎร์บำรุงนครราชสีมา
หนองบัวสุรินทร์
ท่าราษฎร์ขอนแก่น
เจดีย์งามเชียงใหม่
นากลางนครราชสีมา
เนินหลังเต่าชลบุรี
จันทรประสิทธิ์ขอนแก่น
พยัคฆารามสุพรรณบุรี
เอราวัณพัฒนารามเลย
ราษฎร์บำรุงวัดสัมพันธวงศ์
พัฒนารามสุราษฎร์ธานี
เหนือกาฬสินธุ์
วรามาตยภัณฑสารารามวัดปากน้ำ
เทียนถวายปทุมธานี
สังเวชวิศยารามวัดสามพระยา
โพธิ์นครราชสีมา
โพธิ์ปฐมาวาสสงขลา
เนินหอมปราจีนบุรี
พระนางสร้างภูเก็ต
สวนดอกลำปาง
นาควัชรโสภณกำแพงเพชร (ธ)
สามัคคีนครราชสีมา
ขนอนใต้พระนครศรีอยุธยา
พรหมจริยาวาสนครสวรรค์
หรงบนนครศรีธรรมราช
รัตนชมภูปราจีน
ห้วยจระเข้นครปฐม
พลับพลาชัยวัดพระพิเรนทร์
ไผ่เหลืองนนทบุรี
นอกชลบุรี
ตาลเรียงขอนแก่น
ศรีคุณเมืองหนองคาย
ด่านประชากรชุมพร
บึงพระลานชัยร้อยเอ็ด
ประชานิยมกาฬสินธุ์
ประเดิมสุราษฎร์ธานี
ศรีษะเกษหนองคาย
รัชฎาธิษฐานวัดรัชฏาธิษฐาน
หนองตาแดงลพบุรี
ศรีสระแก้วหนองบัวลำภู
คลองชันปทุมธานี
นครอินทร์นนทบุรี
โคกเลาะอำนาจเจริญ
จำปาสุรินทร์
ก้ำก่อแม่ฮ่องสอน
อัมพวนารามศรีสะเกษ
บ้านโป่งราชบุรี
ราษฎร์บูรณารามชุมพร
ราษฎร์ประชุมชนารามกาญจนบุรี
เขื่องกลางอุบลราชธานี
อุดมรังสีคณะเขตหนองแขม
ศรีจันทร์ขอนแก่น
โตนดพระนครศรีอยุธยา
เสาธงทองลพบุรี
สุพรรณรังษีลำพูน
ป่าสามัคคีสันติธรรมอุดรธานี
ใหม่พระยาทำชลบุรี
ศรีมงคลอุบลราชธานี
อริยวงศารามราชบุรี
บ้านโดดศรีสะเกษ
มณีบรรพตวรวิหารตาก
เวฬุวันร้อยเอ็ด
หอไตรปิฏการามกาฬสินธุ์
ศรีสุมังคล์หนองคาย
เนินหอมปราจีน
นังคัลจันตรีปทุมธานี
พญาภูน่าน
ใหม่จันทบุรี
นางพญาพิษณุโลก
ใหม่พิเรนทร์วัดอรุณราชวราราม
หนองหลักอุบลราชธานี
วชิรธรรมสาธิตคณะเขตพระโขนง
ศรีวิชัยวนารามเลย
ไผ่เลี้ยงคณะเขตหนองแขม
ตองปุพระนครศรีอยุธยา
โพธิ์กลางขอนแก่น
คลองหินปูนสระแก้ว
มหรรณพารามวัดมหรรณพาราม
เจ้าอามวัดศรีสุดาราม
เทพากรวัดเทพากร
๔๙นางในธัมมิการามอ่างทอง
ป่าลิไลยก์พัทลุง
วังเย็นกาญจนบุรี
"ไทรม้า,เหนือ"นนทบุรี
สว่างอารมณ์มุกดาหาร
วะตะแบกชัยภูมิ
หนองเสม็ดสันติธรรมารามชลบุรี
บางพลีใหญ่กลางสมุทรปราการ
ดงมะไฟสกลนคร
บ้านหลวยลำพูน
อรัญญานีหนองคาย
สุวรรณมงคลตราด
นาคกลางวัดนาคกลาง
สระเกษอำนาจเจิรญ
สวนมะม่วงจันทบุรี
พระบรมธาตุไชยาสุราษฎร์ธานี
เชตุพนเชียงใหม่
ราษฎร์สามัคคีชลบุรี
ตระพังทองสุโขทัย
ศรีขุนหาญศรีสะเกษ
บึงนารางพิจิตร
แม่สารป่าแดดลำพูน
อรัญญวิเวกหนองคาย
หน้าพระธาตุชลบุรี
ทับสะแกประจวบคีรีขันธ์
วิเศษการวัดดุสิตาราม
บุญศรีมุนีกรณ์คณะเขตลาดพร้าว-บึงกุ่ม
ชีแวะลพบุรี
บางขวางวัดบวรนิเวศวิหาร
เจดีย์หลวงเชียงใหม่
ลาดปลาเค้าคณะเขตลาดพร้าว-บึงกุ่ม
ป่าโมกวรวิหารอ่างทอง
ทรงศิลาชัยภูมิ
จำขี้มดลำพูน
ทัพป่าจิกมหาสารคาม
ปทุมวนารามวัดประทุมวนาราม
สุปัญญารามร้อยเอ็ด (ธ)
เพียนามศรีสะเกษ
นวลนรดิศวัดปากน้ำ
ดงเค็งนครราชสีมา
คูหาสวรรค์วัดปากน้ำ
ราชบุรณะวัดราชบุรณราชาวรวิหาร
มหัตตมังคลารามสงขลา
พระบาทมิ่งเมืองแพร่
มงคลน่าน
บ้านกาเจาะสุรินทร์
ถ้ำสิงโตทองราชบุรี
ทองธรรมชาติวัดทองธรรมชาติ
สี่แยกสมเด็จกาฬสินธุ์
บ้านโฮ่งหลวงลำพูน
กลางขอนแก่น
ปฐมเกษารามกาฬสินธุ์
ไร่ดอนเพชรบุรี
สระเกศเพชรบูรณ์
ทุ่งเหียงชลบุรี
ใต้โพธิ์ค้ำกาฬสินธุ์
บ้านข่อยร้อยเอ็ด
พระประโฑณเจดีย์นครปฐม
บ้านไร่อุทัยธานี
คู่สร้างสมุทรปราการ
หงส์รัตนารามวัดหงส์รัตนาราม
จันทร์กะพ้อปทุมธานี
เทพรังษียโสธร (ธ)
ลุ่มระยอง
หัวขัวลำพูน
ธงสัจจะลำพูน
พานิชสิทธิการามลำพูน
โสภณวนารามระยอง ธ.
สวนพริกไทยนครราชสีมา
ป่าตึงงามลำพูน
วังตะกูนครปฐม
สิมนาโกกาฬสินธุ์
โพธิ์งามหนองคาย
สวนดอกลำพูน
ส้มเสี้ยวนครสวรรค์
พันตำลึงสุพรรณบุรี
โสภณารามเชียงใหม่
สี่แยกประจวบคีรีขันธ์
พิชยญาติการามวัดพิชยญาติการาม
ดอนกอกเพชรบุรี
ศรีบุญเรืองมุกดาหาร
โพนทองบุรีรัมย์
น้ำเพอะพะลำพูน
สิริกาญจนารามกาญจนบุรี
ภคินีนาถวัดภคินีนาถวรวิหาร
ราษฎร์ศรัทธารามชัยนาท
บู้านโป่งราชบุรี
สระเรียงนครศรีธรรมราช
อู่ทองสุพรรณบุรี
คร้อพนันกาญจนบุรี
ท่าไทรสุราษฎร์ธานี
โตนด(1)พระนครศรีอยุธยา
บ้านเปลือยนอกร้อยเอ็ด
จามเทวีลำพูน
ใหม่ปิ่นเกลียวนครปฐม
เนินสุทธาวาสชลบุรี
โสภณวนารามระยอง (ธ)
พระยืนลำพูน
ศรีแก้งคร้อชัยภูมิ(ธ)
ห้วยทรายใต้เพชรบุรี
ท่ากระบือขอนแก่น
ไร่สีสุกอำนาจเจริญ
ตาพระยาสระแก้ว
ตรีทศเทพวัดบวรนิเวศวิหาร
ท่าวังหินอุบลราชธานี
หว่านบุญปทุมธานี
กู่เรืองลำพูน
อ่างทองวรวิหารอ่างทอง
กระบี่ศรีสะเกษ
บางปิ้งสมุทรสาคร
บ้านก้องลำพูน
ขนานนครศรีธรรมราช
กันตทารารามวัดหงส์รัตนาราม
ยานนาวาวัดยานนาวา
ชิโนรสารามวัดระฆังโฆสิตาราม
เขาดินพระนครศรีอยุธยา
ธรรมนิมิตสมุทรสงคราม
ภคินีนาถวรวิหารวัดภคินีนาถวรวิหาร
ประสานศรัทธาหนองบัวลำภู
จอมมณีหนองคาย
ท่าพาณิชย์ปราจีนบุรี
สังลานปทุมธานี
ป่าจันทวนารามยโสธร
สุทธิวงศาสุรินทร์
ป่าดาราภิรมย์เชียงใหม่ (ธ)
บุรณศิริมาตยารามวัดบวรนิเวศวิหาร
๕๐วิมุตยารามวัดสร้อยทอง
สุทธิธรรมรังสิยานุสรณ์มุกดาหาร (ธ)
สระมะค่าบุรีรัมย์
ขี้เหล็กลำพูน
ห้วยทับมอญระยอง
ดงฤาษีลำพูน
ทับหมันพิจิตร
ดอนแดงอำนาจเจริญ
พันธุวงษ์สมุทรสาคร
จอมบึงราชบุรี
โฆษิตวิหารภูเก็ต
เมืองคงศรีสะเกษ
ดงบังเหนืออุบลราชธานี
ยางเพชรบุรี
กุฏิการามกำแพงเพชร
อัมพวนารามศรีสะเกษ (ธ)
ศิริวราราสศรีสะเกษ
กู่เหล็กลำพูน
ราชธานีสุโขทัย
หิรัญญารามลำพูน
บุญรอดธรรมารามวัดหัวลำโพง
สามผานจันทบุรี
น้ำตกกาญจนบุรี
จันทน์กะพ้อปทุมธานี
บางปะกอกคณะเขตราษฎร์บูรณะ
บัวลอยสระบุรี
ราชประดิษฐ์วัดบวรนิเวศวิหาร
หลักแก่นพังงา
ธรรมาภิรตารามนครราชสีมา
โพรงมะเดื่อนครปฐม
หนองปลิงนครสวรรค์
อินนามเพ็งลำพูน
พรหมสุวรรณสามัคคีคณะเขตภาษีเจริญ
สระแก้ววารีรามสกลนคร
คลองส่งน้ำนครราชสีมา
โพธินิมิตรสถิตมหาสีมารามวัดโพธินิมิตรสถิตมหาสีมาราม
ยางวัดบางนาใน
พิกุลทองนนทบุรี
ป่าโคพระนครศรีอยุธยา
อรุณรังษีหนองคาย (ธ)
พระธาตุหริภุญฃัยลำพูน
โบสถ์(ธ)สิงห์บุรี
บางกระเบาปราจีน
ศรีบุญชู (วังไฮ)ลำพูน
ล่ามช้างลำพูน
กองแก้ววัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
บางขวางบวรนิเวศวิหาร
อมรินทรารามคณะเขตประเวศ
ป่าจิตสามัคคีนครราชสีมา
สำราญนิเวศอำนาจเจริญ (ธ)
ม่อนคีรีชัยลำปาง
หัวข่วงน่าน
เขาวงสระบุรี
ปากกองลำพูน
พญาปราบปัจจามิตรวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
สวนลำใยลำพูน
ท่าถนนอุตรดิตถ์
ศรีวิชัยมุกดาหาร
ขจรรังสรรค์ภูเก็ต
กะพังสุรินทรืตรัง
คูบางหลวงอนุกิจวิธูรปทุมธานี
ดอนรักสงขลา
โพธิคุณวัดอินทาราม
เฉลิมมาศสิงห์บุรี
จันทวงศารามคณะเขตบางกะปิ
ปรีดารามวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์
เสนาสนารามพระนครศรีอยุธยา (ธ)
บึงบาประภาสะวัตปทุมธานี
โนนดินแดงใต้บุรีรัมย์
เสาหินลำพูน
แม่ป็อกลำพูน
โบสถ์วรดิตถ์อ่างทอง
สุปัฏนารามวรวิหารอุบลราชธานี(ธ)
ท่ามะกากาญจนบุรี
ทองในคณะเขตพระโขนง
ตุ๊กตานครปฐม
สุทธิวาตาวรารามสมุทรสาคร
สามัคคีชัยชุมพร
กลางอุดมวารีกาฬสินธุ์
โรงธรรมสามัคคีเชียงใหม่ (ธ)
ทองศาลางามวัดปากน้ำ
พระบรมธาตุวรวิหารชัยนาท
อัมพวันอ่างทอง
โนนไทยนครราชสีมา
เขาวงษ์พรหมจรรย์อุทัยธานี
หลักสี่วัดสร้อยทอง
เชตวันลำพูน
ป่าชัยรังสีสมุทรสาคร
ฉางข้าวน้อยเหนือลำพูน
กลางวรวิหารสมุทรปราการ
เหนือสุรินทร์
กาญจนบุรีเก่ากาญจนบุรี
ม่วงคณะเขตหนองแขม
สารอดคณะราษฎร์บูรณะ
บางน้ำผึ้งในวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
ราชฏาธิษฐานวัดรัชฏาธิษฐาน
บรมวงศ์อิศรวรารามพระนครศรีอยุธยา
สามกอพระนครศรีอยุธยา
ดอนกลางพระนครศรีอยุธยา
ศรีแก้งคร้อชัยภูมิ (ธ)
โสมนัสประดิษฐ์มหาสารคาม
หนองกราดนครราชสีมา
เสนหานครปฐม
บ่อทับใต้อุทัยธานี
ครุฑวัดระฆังโฆสิตาราม
ป่าศรัทธารามนครราชสีมา
อภัยทายารามวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
พระสมุทรเจดีย์สมุทรปราการ
ไชยทิศวัดศรีสุดาราม
ป่าแพ่งเชียงใหม่
หมื่นกาเชียงใหม่
บูรพารามสุรินทร์
วังทองลำพูน
โพธิ์ชัยสมสะอาดหนองบัวลำภู
ศรีสุธาทิพย์อุดรธานี
บวรนิเวศวิหารบวรนิเวศวิหาร
ชัยมงคลวัดพระพิเรนทร์
สำโรงนนทบุรี
มิ่งเมืองร้อยเอ็ด(ธ)
ทินกรนิมิตนนทบุรี
สว่างอารมณ์นครราชสีมา
เกาะอ่างทอง
ฉางข้าวข้อยเหนือลำพูน
เนินประปรอกระยอง
ห้ายห้างลำพูน
พรหมบุรีวัดบพิตรพิมุข
สุดสวาสดิ์พิษณุโลก
โคกเลาะอำนาจเจริญ(ธ)
เรไรวัดกาญจนสิงหาสน์
บางพลีสมุทรสาคร
ธรรมบูชาสุราษฎร์ธานี(ธ)
อุดมธานีนครนายก
จอมไตรตรัง
ประชารังสรรค์ศรีสะเกษ (ธ)
เทวกุญชรวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
บางเลนเจริญนนทบุรี
แม่สารบ้านหลุกลำพูน
ประดู่พัฒนารามนครศรีธรรมราช
สว่นดอกลำปาง
ทาร้องเรือลำพูน
สุปัญญารามร้อยเอ็ด(ธ)
ไผ่ล้อมนครปฐม
ทุ่งลาดหญ้ากาญจนบุรี
ศรีสะอาดนามนกาฬสินธุ์
โพธิสมภารหนองคาย
สมุหประดิษฐารามสระบุรี
ทัศนารุณสุนทริการามวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
สีหไกรสรวัดชนะสงคราม
วิมลนิวาสร้อยเอ็ด (ธ)
อินทารามวัดอินทาราม
ศรีบุญเรืองลำพูน
ลานคาสุพรรณบุรี
มะเดื่อนนทบุรี
สว่างสุทธารามขอนแก่น
สุวรรณารามหนองคาย
ตาเงินนครราชสีมา
ป่าคลองกุ้งจันทบุรี(ธ)
ลานนาบุญนนทบุรี
เกาะเลิ่งพระนครศรีอยุธยา
ประมวลราษฎร์นครราชสีมา
สังฆารามลำพูน
เหมืองง่าลำพูน
เครือวัลย์วัดบุปผาราม
พุทธามหาชัยลำพูน
จันทรังษีอำนาจเจริญ
หนองปล่องบุรีรัมย์
ประดิษฐารามวัดประยุรวงศาวาส
ถนนถั่วนครราชสีมา
สันทรายลำพูน
สันคะยอมลำพูน
ศิรินทราวาสอุดรธานี
เทวราชกุญชรวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
ดงนั่งคีรีชัยลำปาง
ใหม่อมตรสวัดชนะสงคราม
พระเจดีย์ซาวหลังลำปาง
นิโครธารามตรัง
ใหม่เทพนิมิตรวัดชนะสงคราม
พุฒิปรางค์ปราโมทย์นนทบุรี
สุวรรณวัดทองนพคุณ
ทางหลวงวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์
เทพนิมิตรฉะเชิงเทรา (ธ)
ชัยประสิทธิ์ชัยภูมิ
ดอนแก้วลำพูน
แหลมปอชุมพร
หนองยาวใต้สระบุรี
ศรีอุบลรัตนารามอุบลราชธานี(ธ)
เขาจำศีลกาญจนบุรี
สกุณปักษีสุพรรณบุรี
มหาธาตุวรวิหารราชบุรี
คลองเตยนอกวัดปากน้ำ
ปากคลองมะขามเฒ่าชัยนาท
ธรรมนิมิตต์ชลบุรี
บ้านใหม่โพธิ์งามอุทัยธานี
เกียรติแก้วสามัคคีศรีสะเกษ
ประยุรวงศาวาสวัดประยุรวงศาวาส
โนนคูณศรีสะเกษ
ป่าเส้าลำพูน
อินทขิลลำพูน
ใหญ่สมุทรปราการ
โพธารามสุพรรณบุรี
ดอกจานรัตนารามสุรินทร์
ดงสักกาญจนบุรี
เลาคณะเขตบางขุนเทียน
กระโจมทองนนทบุรี
หนองน้ำส้มพระนครศรีอยุธยา
ป่าโมกวรวิหาดรอ่างทอง
ห้วยสีทนกาฬสินธุ์
ไร่เกาะต้นสำโรงนครปฐม
น้ำบ่อเหลืองลำพูน
ใหม่วัดศรีสุดาราม
เวฬุวันหนองคาย(ธ)
บางรักน้อยวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์
หงษารามนครราชสีมา
เนินบุญญารามชลบุรี
สุทธารามวัดทองนพคุณ
มหาบุศย์วัดบางนาใน
เมืองมางเชียงใหม่
ศรีบุญเรืองเชียงใหม่
หลงปรีชากุลปราจีน
ราชนัดดารามวัดสุทัศนเทพวราราม
ตาลเดี่ยวหนองคาย
สุทธจินดานครราชสีมา(ธ)
น้อยนพคุณวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
บวรมงคลบวรนิเวศวิหาร
โคกสมานคุณสงขลา
ประชาไทยวัดสร้อยทอง
สระแก้วนครราชสีมา
บางอ้อยช้างนนทบุรี
หัวสะพานนครราชสีมา
น้ำโซ้งน่าน
ป่าทรงคุณปราจีนบุรี
ดิสหงษารามวัดพรหมวงศาราม
ต้นผึ้งลำพูน
หัวร้องพิษณุโลก
เทพปูรณารามขอนแก่น
พลับพลาชัยเพชรบุรี
มะปริงพังงา
สามัคคีศรัทธารามสมุทรสาคร
พระปฐมเจดีย์วัดสุวรรณาราม
พวกช้างเชียงใหม่
วิเศษการวัดชนะสงคราม
มหาธาตุเพชรบูรณ์
ใหม่อมตรสวัดสามพระยา
สุกาวาสบุรีรัมย์
บูรณารามนครศรีธรรมราช
ไชยสถานเชียงราย
เจ้าเจ็ดในพระนครศรีอยุธยา
ธาตุร้อยเอ็ด
ศรีบูรณาวาสสมุทรสาคร
ท่ายางเหนือชุมพร
อุโมงค์(สวนพุทธธรรม)เชียงใหม่
จงโกลพบุรี
ไพรสณฑ์ศักดารามเพชรบูรณ์
อโศการามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
ศรีทองไพบูลย์วรารามร้อยเอ็ด (ธ)
บางน้ำวนสมุทรสาคร
ฮ่องกอม่วงลำพูน
มะสงนนทบุรี
ท่าสว่างบุรีรัมย์
หนองบอนตราด
ถ้ำทองพรรณรานครศรีธรรมราช
พยัคฆภูมิวรารามมหาสารคาม
ศิาลาปูนวรวิหารพระนครศรีอยุธยา
บางกะจะพระนครศรีอยุธยา
ปัจจันตารามสมุทรสาคร
เกยไชยเหนือนครสวรรค์
ปทุมวนารามนครราชสีมา
พระธาตุศรีมงคลสกลนคร
ตะโนวัดปากน้ำ
แก้วประชารามจันทบุรี (ธ)
มณีสถิตกปิฏฐารามอุทัยธานี
ป่าเห็วลำพูน
แก้วพิทักษ์เจริญธรรมวัดบุปผาราม
สันเจดีย์ลำพูน
ศรีบุญเรืองอำนาจเจริญ
ใหม่ยายนุ้ยวัดปากน้ำ
จันทน์กะพ้อวัดสร้อยทอง
ใหม่ทองเสนวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
ราษฎร์บำรุงสงขลา
บางปิ้งสมุทรปราการ
ชินวรารามวรวิหารปทุมธานี
โกศลสิตารามนครราชสีมา
บูรพารามยโสธร
กาซ้องแพร่
บึงทองหลางคณะเขตบางกะปิ
กลางรัตนบุรีสุรินทร์
ศาลาแดงวัดสร้อยทอง
ธรรมสังเวชลำพูน
จอมสุดารามวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
พระธรรมกายเชียงใหม่
พลับนครราชสีมา
สว่างโพธิ์ชัยขอนแก่น
ชัยชนะสงครามวัดบพิตรพิมุข
กันตุมายารามวัดเทพศิรินทราวาส
"ตำหนัก,ใต้"นนทบุรี
อุทัยทิศมหาสารคาม
นาเจริญอุบลราชธานี
อัปสรสวรรค์วัดปากน้ำ
บางพลัดวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์
ชัยมงคลสงขลา
ตาไก้พลวงบุรีรัมย์
เสนาสนารามพระนครศรีอยุธยา
ปงชัยลำพูน
จอมแตงเชียงใหม่
เวตวันธรรมาวาสวัดสร้อยทอง
พิชัยปุรณารามอุทัยธานี
คลองครุสมุทรสาคร
หนองไฮอุบลราชธานี
ทุ่งท่าเสานครสวรรค์
เพชรวรารามเพชรบูรณ์
คณิศรธรรมิการามนครพนม
คลองครุคณะเขตลาดพร้าวบึงกุ่ม
ป่ายางริมปิงลำพูน
กอม่วงลำพูน
ทุ่งครุสมุทรปราการ
กลางชลบุรี
วรจรรยาวาสนนทบุรี
บางสะแกในวัดอินทาราม
เชียงมั่นเชียงใหม่
พระพุทธฉายสระบุรี
ถาวรคุณารามภูเก็ต
สุวรรณารามวัดสุวรรณาราม
ป่าเรไลย์นครสวรรค์
หนองปลาขอลำพูน
สีหไกรสรวัดสุวรรณาราม
วังสพุงพัฒนารามเลย
บูรณ์นครราชสีมา
ดอนมะกอกประจวบคีรีขันธ์
ทองเพลงวัดทองนพคุณ
ด่านสำโรงวัดบางนาใน
ประดิษฐารามวัดหงส์รัตนาราม
แพรกษาสมุทรปราการ
บูรพาพิทยารามจันทบุรี
เจดีย์หลวงวรวิหารเชียงใหม่ (ธ)
ดางดึงษารามวัดดาวดึงษาราม
ดอนผวานครราชสีมา
เจดีย์ขาวลำพูน
ทองนพคุณมหาสารคาม
ลาดปลาเค้าวัดประยุรวงศาวาส
ราชบพิธสถิตมหาสีมารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
มัชฌันติการามบวรนิเวศวิหาร
ป่าโนนรังร้อยเอ็ด
เจ้าอามวัดสร้อยทอง
บางค้อนนทบุรี
ไทรนนทบุรี
ราชนัดดารามวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
บ้านลาดสระบุรี
ประทุมเมฆสุรินทร์
ทาสบเส้าลำพูน
ช้างสีลำพูน
บรรพตมโนรมย์มุกดาหาร
ถ้ำดาวรายประจวบคีรีขันธ์
สามแก้วชุมพร
ราษฎร์สมานฉันท์ราชบุรี
เชียงยืนเชียงใหม่
อิสาณนาดีวัดสร้อยทอง
ตาปะขาวหายพิษณุโลก
วิมุตยารามวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์
ผาแดงหลวงลำปาง
ใหม่ผดุงเขตนนทบุรี
ดอยหวายนครราชสีมา
ธรรมธีรารามบุรีรัมย์
มเหยงคณ์นครศรีธรรมราช (ธ)
บุญยืนน่าน
นาพร้าวเก่าชลบุรี
พระแท่นดงรังกาญจนบุรี
เสนหานครปฐม (ธ)
ตึกมหาชยารามสมุทรสาคร
ป่ายางชุมพร
ราษฎร์ประคองธรรมนนทบุรี
เชตวันเชียงใหม่
โพธิ์ศรีสิงห์บุรี
ประชาราษฎร์นิมิตเลย
ทัศนารุณสุนทริการามวัดสร้อยทอง
สุทัศนารามอุบลราชธานี (ธ)
มะพร้าวเตี้ยคณะเขตภาษีเจริญ
บ้านพร้าวนอกปทุมธานี
น้ำพุสุพรรณบุรี
ศาลาลอยสุรินทร์
เขาเม็งอมรเมศร์กาญจนบุรี
โตนด (1)พระนครศรีอยุธยา
ชุมพลสวรรค์ชัยภูมิ
กันตทารารามวัดปากน้ำ
ใหม่ด่านขุนทดนครราชสีมา
สันติธรรมเชียงใหม่
ศรีบุรพารามตราด
หนองช้างคืนลำพูน
ห้วยเจริญผลนครปฐม
หนองไม้ตายยโสธร
วังยาวประจวบคีรีขันธ์
โบสถ์สามเสนวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
สระจรเข้นครราชสีมา
เมธังกราวาสแพร่
ห้วยยางชลบุรี
ใหม่จำปาทองลพบุรี
ชัยมงคลลำพูน
ช้างรองลำพูน
ปะคำนครราชสีมา
สมุทรโคดมเพชรบุรี
เทพศิรินทราวาสวัดเทพศิรินทราวาส
พุทธบูชาวัดบวรนิเวศวิหาร
ประชานิยมกาฬสินธุ์(ธ)
หนองอ้ายสามชัยนาท
จันทารามวัดอินทาราม