จัดลำดับวัดที่มีผู้สอบบาลีสนามหลวงได้มากที่สุดประจำปี พ.ศ.๒๕๔๖

มีผู้ออนไลน์ขณะนี้ ท่าน
จัดลำดับวัดที่มีผู้สอบบาลีสนามหลวงได้มากที่สุดประจำปี พ.ศ.๒๕๔๖ [ไม่รวมบาลีศึกษา]
อันดับ วัด สำนักเรียน จำนวนผู้สอบได้
พระธรรมกายปทุมธานี๒๑๐
จองคำลำปาง๙๑
โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๘๘
ตากฟ้านครสวรรค์๗๘
โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๗๐
กลางมิ่งเมืองร้อยเอ็ด๖๘
พนัญเชิงวรวิหารพระนครศรีอยุธยา๖๕
ชูจิตธรรมารามพระนครศรีอยุธยา (ธ)๖๔
คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๕๘
๑๐บูรพาภิรามร้อยเอ็ด๕๒
๑๑บ้านหนองกุงขอนแก่น๕๑
๑๒ศรีวิชัยวนารามเลย๔๘
๑๓พิชโสภารามอุบลราชธานี๔๗
๑๔พระประโทณเจดีย์นครปฐม๔๕
๑๕สร้อยทองวัดสร้อยทอง๔๔
ชนะสงครามวัดชนะสงคราม๔๔
บางนาในวัดบางนาใน๔๔
๑๖สามพระยาวัดสามพระยา๔๒
๑๗พระพุทธบาทสระบุรี๔๑
๑๘อมรคีรีวัดคฤหบดี๔๐
๑๙ป้อมวิเชียรโชติการามสมุทรสาคร๓๙
ปากน้ำวัดปากน้ำ๓๙
๒๐บูรพารามใต้ยโสธร๓๘
หาดใหญ่สิตารามสงขลา๓๘
๒๑บึงพระลานชัยร้อยเอ็ด (ธ)๓๗
๒๒บัวขวัญนนทบุรี๓๖
๒๓จักรวรรดิราชาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาส๓๕
๒๔สุทธิวารีจันทบุรี๓๔
๒๕เทพลีลาวัดเทพลีลา๓๓
อาวุธวิกสิตารามวัดอาวุธวิกสิตาราม๓๓
๒๖หลวงพ่อสดธรรมกายารามราชบุรี๓๒
๒๗มหาพฤฒารามวัดมหาพฤฒาราม๓๐
ละหารนนทบุรี๓๐
บพิตรพิมุขวัดบพิตรพิมุข๓๐
๒๘ราชสิงขรวัดราชสิงขร๒๘
๒๙บุณยประดิษฐ์วัดบุณยประดิษฐ์๒๗
นิมมานรดีวัดนิมมานรดี๒๗
ขันเงินชุมพร๒๗
หัวลำโพงวัดหัวลำโพง๒๗
๓๐แสนสุขคณะเขตมีนบุรี๒๕
ธาตุขอนแก่น๒๕
๓๑ชัยศรีขอนแก่น๒๔
สุทัศนเทพวรารามวัดสุทัศนเทพวราราม๒๔
๓๒มหาสวัสดิ์นาคพุฒารามนครปฐม๒๒
๓๓ต้นสนอ่างทอง๒๑
ไตรมิตรวิทยารามวัดไตรมิตรวิทยาราม๒๑
นรนาถสุนทริการามวัดนรนาถสุนทริการาม๒๑
เขียนเขตปทุมธานี๒๑
พระนอนจักรสีห์วรวิหารสิงห์บุรี๒๑
๓๔สระเกศวัดสระเกศ๒๐
ราชโอรสารามวัดราชโอรสาราม๒๐
๓๕ไสกระดานเพชรบุรี๑๙
บ้านเปลือยนอกร้อยเอ็ด๑๙
ราษฎร์บูรณะปัตตานี๑๙
๓๖ทองนพคุณวัดทองนพคุณ๑๘
พระงามนครปฐม๑๘
มหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์๑๘
มงคลทับคล้อพิจิตร๑๘
บางไผ่นนทบุรี๑๘
๓๗ชากมะกรูดระยอง๑๗
บัวงามราชบุรี๑๗
เมืองสรวงเก่าร้อยเอ็ด๑๗
ศรีบุญเรืองเลย๑๗
ตาลล้อมชลบุรี๑๗
๓๘พิกุลทองสิงห์บุรี๑๖
๓๙พระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม๑๕
ศรีเมืองนาเชือกมหาสารคาม๑๕
ศรีโสดาเชียงใหม่๑๕
เวฬุวันร้อยเอ็ด๑๕
สองพี่น้องสุพรรณบุรี๑๕
ยางน้อยอุบลราชธานี๑๕
พระศรีรัตนมหาธาตุพิษณุโลก๑๕
ชลประทานรังสฤษฎ์นนทบุรี๑๕
ไชยชุมพลชนะสงครามกาญจนบุรี๑๕
๔๐พระพุทธบาทตากผ้าลำพูน๑๔
ใหญ่สุวรรณารามเพชรบุรี๑๔
๔๑ดาวดึงษารามวัดดาวดึงษาราม๑๓
ราชาธิวาสวิหารวัดราชาธิวาสวิหาร๑๓
บ่อชะเนงอำนาจเจริญ๑๓
วารินทรารามอุบลราชธานี๑๓
พายัพนครราชสีมา๑๓
ศรีทองนพคุณร้อยเอ็ด๑๓
อภัยทายารามวัดพรหมวงศาราม๑๓
โพธารามนครสวรรค์๑๓
พญาภูน่าน๑๓
๔๒เบญจมบพิตรดุสิตวนารามวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม๑๒
กลางกาฬสินธุ์๑๒
ป่าจันทวนารามยโสธร๑๒
ใหญ่อินทารามชลบุรี๑๒
กาญจนสิงหาสน์วัดกาญจนสิงหาสน์๑๒
ลาดปลาเค้าคณะเขตลาดพร้าว-บึงกุ่ม๑๒
วิเวกวรารามตราด๑๒
นอกชลบุรี๑๒
สุทัศน์ร้อยเอ็ด๑๒
ศรีบุรีรตนารามสระบุรี๑๒
พยัคฆภูมิวรารามมหาสารคาม๑๒
กลางเมืองเก่าชัยภูมิ๑๒
๔๓โปรดเกศเชษฐารามสมุทรปราการ๑๑
พรหมวงศารามวัดพรหมวงศาราม๑๑
คูหาสวรรค์พัทลุง๑๑
ลาดพร้าวคณะเขตลาดพร้าว-บึงกุ่ม๑๑
ศรีโคมคำพะเยา๑๑
บุญมั่นศรัทธารามกำแพงเพชร๑๑
เพชรสมุทรวรวิหารสมุทรสงคราม๑๑
จุกเฌอฉะเชิงเทรา๑๑
ทรงศิลาชัยภูมิ๑๑
บึงนครราชสีมา๑๑
๔๔พระปฐมเจดีย์นครปฐม๑๐
ท่าตอนเชียงใหม่๑๐
อุดมธานีนครนายก๑๐
ศาลานครราชสีมา๑๐
ไผ่งามปราจีนบุรี๑๐
พระนอนจักรสีห์สิงห์บุรี๑๐
ศิริวราวาสศรีสะเกษ๑๐
กะพังสุรินทร์ตรัง๑๐
แจ้งสว่างนอกขอนแก่น๑๐
อนงคารามวัดอนงคาราม๑๐
พุคำบรรพตสระบุรี๑๐
พัฒนารามสุราษฎร์ธานี๑๐
มะนาวหวานนครศรีธรรมราช๑๐
เชิงเลนนนทบุรี๑๐
๔๕ชลประทานรังสฤษฏ์นนทบุรี
ไตรภูมิกาฬสินธุ์
พระยายังวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
ห้วยทรายใต้เพชรบุรี
ภูมินทร์น่าน
สว่างหัวนาคำกาฬสินธุ์
สรรพยาวัฒนารามชัยนาท
ราชนัดดารามวัดเทพธิดาราม
มิ่งเมืองร้อยเอ็ด (ธ)
โพธิ์นครราชสีมา
เพชรวรารามเพชรบูรณ์ (ธ)
แสงสวรรค์นครสวรรค์
ป่างิ้วเชียงราย
กลางสุรินทร์สุรินทร์
๔๖พัฒนราษฎร์บำรุงกำแพงเพชร
ประสาทบุญญาวาสวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
บริบูรณ์ชัยภูมิ
ครุในสมุทรปราการ
บางบัวคณะเขตบางเขน-จตุจักร
ศาลาครืนวัดราชโอรสาราม
ราชบุรณะวัดราชบุรณะ
ใหม่จันทบุรี
ราษฎร์บูรณารามชุมพร
หัวดงนาค่ายมหาสารคาม
สายไหมปทุมธานี
ระฆังโฆสิตารามวัดระฆังโฆสิตาราม
ปทุมคงคาวัดปทุมคงคา
บ้านเปลือยใหญ่ร้อยเอ็ด
สุวรรณคีรีวิหารระนอง
พระศรีมหาธาตุวัดพระศรีมหาธาตุ
อรุณราชวรารามวัดอรุณราชวราราม
๔๗เทวราชกุญชรวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
ป่าประดู่ระยอง
คลองครุคณะเขตลาดพร้าว-บึงกุ่ม
โสมนัสวิหารวัดโสมนัสวิหาร
ลำนารายณ์ลพบุรี
อุตมพิชัยร้อยเอ็ด
โพธิ์ศรีสิงห์บุรี (ธ)
ทับคล้อพิจิตร
โพธิสมภรณ์อุดรธานี (ธ)
มหาธาตุเพชรบูรณ์
เขาวังราชบุรี
เขาพุทธโคดมชลบุรี
ราษฎร์ศรัทธารามชัยนาท
นิเวศธรรมประวัติพระนครศรีอยุธยา (ธ)
กลาง(นางรอง)บุรีรัมย์
ทัพป่าจิกมหาสารคาม
สว่างใต้กาฬสินธุ์
ศรีชมชื่นหนองคาย
สังฆราชาคณะเขตลาดกระบัง
ป่าโนนรังร้อยเอ็ด
ปทุมวนารามวัดปทุมวนาราม
พระสิงห์เชียงราย
สวนดอกเชียงใหม่
บูรพารามยโสธร
๔๘วังตะกูนครปฐม
ป่าแสงอรุณขอนแก่น (ธ)
มหาพุทธารามศรีสะเกษ
ห้วยยางชลบุรี
นครสวรรค์นครสวรรค์
พยัคฆารามสุพรรณบุรี
ปัญญานันทารามปทุมธานี
มณีบรรพตตาก
หงษ์ประดิษฐารามสงขลา
ดอยสะเก็ดเชียงใหม่
เหนือสกลนคร
มหรรณพารามวัดมหรรณพาราม
ราษฎร์ศรัทธารามปทุมธานี
บวรมงคลวัดบวรนิเวศวิหาร
สะแกนครราชสีมา
ดุสิดารามวัดดุสิดาราม
เมืองคงศรีสะเกษ
อาษาสงครามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
วิชิตสังฆารามภูเก็ต
สุวรรณารามวัดสุวรรณาราม
พิชัยพัฒนารามขอนแก่น
ประชานิมิตเพชรบูรณ์
เศวตฉัตรวัดทองนพคุณ
สว่างฟ้าพฤฒารามชลบุรี
คฤหบดีวัดคฤหบดี
ป่าเลไลยก์สุพรรณบุรี
บ่อทองราษฎร์บำรุงชลบุรี
ชัยภูมิพิทักษ์ชัยภูมิ
บูรพ์นครราชสีมา
โพธิ์พระนครศรีอยุธยา
ชัยมงคลชลบุรี
ทุ่งลาดหญ้ากาญจนบุรี
ช่องลมราชบุรี
เกาะแก้วสุวรรณารามฉะเชิงเทรา
เวฬุวันอุบลราชธานี
เทพศิรินทราวาสวัดเทพศิรินทราวาส
เทพธิดารามวัดเทพธิดาราม
ทรงธรรมชัยภูมิ
๔๙ธรรมิการามประจวบคีรีขันธ์ (ธ)
อริยวงศารามราชบุรี
ไตรสามัคคีสมุทรปราการ
สังเวชวิศยารามวัดสามพระยา
ท่าพระเจริญพรตนครสวรรค์
หลวงปรีชากูลปราจีนบุรี
พิชัยสงครามสมุทรปราการ
บุตาวงษ์บุรีรัมย์
บุญญฤทธยารามชลบุรี
"สลัก,เหนือ"นนทบุรี
ประเดิมสุราษฎร์ธานี
พิชยญาติการามวัดพิชยญาติการาม
ราชสิทธารามวัดราชสิทธาราม
สิงห์ปทุมธานี
ท่ากระท้อนตราด
ห้วยจระเข้นครปฐม
สุวรรณรังสรรค์ระยอง
สันต้นผึ้งเชียงราย
ขนอนใต้พระนครศรีอยุธยา
ประยุรวงศาวาสวัดประยุรวงศาวาส
นาควัชรโสภณกำแพงเพชร (ธ)
แก้วโกรวารามกระบี่
หนองโพธิ์นครนายก
เวฬุวนารามคณะเขตดอนเมือง
กิ่งแก้วสมุทรปราการ
ปราสาททองสุพรรณบุรี
โนนไทยนครราชสีมา
พรหมสุรินทร์สุรินทร์
จันทน์กะพ้อปทุมธานี (ธ)
หนองไม้ตายยโสธร
หนองเป็ดอุบลราชธานี
ใหม่อมตรสวัดสามพระยา
กุยบุรีประจวบคีรีขันธ์
ชัยสิทธาวาสปทุมธานี
พระธาตุศรีจอมทองเชียงใหม่
โพธิ์ร้อยต้นร้อยเอ็ด
พลับพลาชัยเพชรบุรี
หนัง ราชวรวิหารวัดราชโอรสาราม
เฉลิมพระเกียรตินนทบุรี
ท่าคอยเพชรบุรี
นาอุ่นพระนครศรีอยุธยา
อนุภาษกฤษฎารามภูเก็ต
๕๐จอมแจ้งขอนแก่น
เกาะแก้วอรุณคามสระบุรี
มกุฏกษัตริยารามวัดมกุฏกษัตริยาราม
กำแพงดินพิจิตร
เพชรวรารามเพชรบูรณ์
บ้านโป่งราชบุรี
หัวช้างลพบุรี
ชัยสามหมอฃัยภูมิ
เสมียนนารีคณะเขตบางเขน-จตุจักร
ศรีมงคลอุบลราชธานี
กำแพงบางจากคณะเขตภาษีเจริญ
จันทราวาสชุมพร
ยานนาวาวัดยานนาวา
นางนอง วรวิหารวัดราชโอรสาราม
บุณฑริกาวาสกาฬสินธุ์
ม่วงคณะเขตบางแค
โพธิ์ทองขอนแก่น
เกาะอ่างทอง
โพธิ์ศรีเลย
บางหลวงปทุมธานี
เซิดสำราญชลบุรี
ลำดวนหนองคาย
ดอนเจดีย์สุพรรณบุรี
ชัยสามหมอชัยภูมิ
ธรรมาภิรตารามวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
บ้านกล้วยเพชรบุรี
พระสิงห์วรมหาวิหารเชียงใหม่
ป่าแสงอรุณขอนแก่น
บ้านไร่อุทัยธานี
ป่าโมกวรวิหารอ่างทอง
ถ้ำมังกรทองกาญจนบุรี
กลางบุรีรัมย์บุรีรัมย์
ปากน้ำอุบลราชธานี
สระเรียงนครศรีธรรมราช
โพธิ์ทัยมณีเพชรบุรี
โบสถ์วรดิตถ์อ่างทอง
ทางกระบือนครนายก
ระกาศรีสะเกษ
ศักดิ์พระนครศรีอยุธยา
สุทธจินดานครราชสีมา (ธ)
พระสมุทรเจดีย์สมุทรปราการ
สังฆารามสุโขทัย
เกตุสโมสรฉะเชิงเทรา
โพธารามสุพรรณบุรี
แจ้งพรหมนครสิงห์บุรี
บรมนิวาสวัดบรมนิวาส
สัปปโคนปราจีนบุรี
สวนพลูวัดหัวลำโพง
ดอยสัพพัญญูเชียงใหม่
โพธิ์ปฐมาวาสสงขลา
ราชบพิธสถิตมหาสีมารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
บางขวางวัดบวรนิเวศวิหาร
มิ่งเมืองพลารามขอนแก่น
คลองหาดสระแก้ว
ราษฎร์ศรัทธาธรรมสุโขทัย
บวรนิเวศวิหารวัดบวรนิเวศวิหาร
บ้านหาญนครราชสีมา
วรนาถบรรพตนครสวรรค์
บรบือสรารามมหาสารคาม
โพธิ์เงินสิงห์บุรี
ใหญ่สมุทรปราการ
นครบาลชัยภูมิ
๕๑สุวรรณบำรุงราชวรารามปทุมธานี
ธาตุร้อยเอ็ด
ศิรินทราวาสอุดรธานี
บ้านพร้าวนอกปทุมธานี
ศาลาลอยสุรินทร์
เจดีย์หลวงวรวิหารเชียงใหม่
รัตนชมภูปราจีนบุรี
ดอนขมิ้นกาญจนบุรี
จำปาสุรินทร์
หนองบัวกาฬสินธุ์
ธรรมจักรพิษณุโลก
ท่าเกวียนฉะเชิงเทรา
ดอนไชยพะเยา (ธ)
เสมาเมืองนครศรีธรรมราช
กัลยาณมิตรวัดกัลยาณมิตร
สระเกศเพชรบูรณ์
ศรีสุทธาวาสเลย (ธ)
บ้านหงาวระนอง
โนนติ้วศรีสะเกษ
ภัทรารามเลย
ป่าชัยรังสีสมุทรสาคร (ธ)
ราษฎร์ประชุมชนารามกาญจนบุรี
วิเศษการวัดระฆังโฆสิตาราม
นางชีคณะเขตภาษีเจริญ
ท่าไทรสุราษฎร์ธานี
เสนหานครปฐม (ธ)
ปากบึงวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์
นังคัลจันตรีปทุมธานี
บางรักใหญ่นนทบุรี
สวรรคารามสุโขทัย
ทับไทรจันทบุรี
แก้วพิทักษ์เจริญธรรมวัดบุปผาราม
ชูจิตรธรรมารามพระนครศรีอยุธยา (ธ)
ศรีบูรณาวาสสมุทรสาคร
ศรีหนาถนครพนม
หงส์ประดิษฐารามสงขลา
เครือวัลย์ชลบุรี
"ตำหนัก,ใต้"นนทบุรี
หลักร้อยนครราชสีมา
สุนีย์ศรัทธาธรรมฉะเชิงเทรา
ราษฏร์ศรัทธารามชัยนาท
หัวคู้สมุทรปราการ
บุพพารามเชียงใหม่
ทุ่งแฝกปราจีนบุรี
บ้านอ่างจันทบุรี
เจดีย์งามเชียงใหม่
สุทธิธรรมรังสิยานุสรณ์มุกดาหาร (ธ)
ราษฎร์บำรุงวัดสัมพันธวงศ์
ชัยภูมิวนารามชัยภูมิ
ศาลาปูนวรวิหารพระนครศรีอยุธยา
หลักสี่คณะเขตดอนเมือง
แสงดาวน่าน
ศาลาแดงคณะเขตบางแค
หนองโว้งสุโขทัย
โพธินิมิตรสถิตมหาสีมารามวัดโพธินิมิตรสถิตมหาสีมาราม
ท่าตะคร้อเขาทองกำแพงเพชร
รีนิมิตรสระแก้ว
น้อยนพคุณวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
โบสถ์สิงห์บุรี
ศรีประวัตินนทบุรี
พระศรีเจริญอำนาจเจริญ
ประดิษฐารามวัดหงส์รัตนาราม
อุดมธานีนครนาย
เทียนถวายปทุมธานี
ใหม่สัญญาศิริเขตอุดรธานี
ศิริพนปุญญาวาสขอนแก่น
อโสกวนารามร้อยเอ็ด
ใหม่ทุ่งคาสงขลา
ปฐมแพงศรีกาฬสินธุ์
พระธาตุหริภูญชัยลำพูน
พระธาตุดอยสุเทพเชียงใหม่
สัตหีบชลบุรี
กลางมหาสารคาม
คูหาสวรรค์ วรวิหารคณะเขตภาษีเจริญ
โบสถ์สิงห์บุรี (ธ)
อนาลโยทิพยารามพะเยา (ธ)
ใหม่วัดศรีสุดาราม
บูรณารามนครศรีธรรมราช
ไร่เกาะต้นสำโรงนครปฐม
โพธารามสุรินทร์
ไพรสณฑ์ศักดารามเพชรบูรณ์
ทองธรรมชาติวัดทองธรรมชาติ
พรหมบุรีสิงห์บุรี
บุญยืนน่าน
ธาตุทองชลบุรี
ด่านประชากรชุมพร
แจ้งแสงอรุณสกลนคร
มหาวนารามอุบลราชธานี
๕๒กลางพรหมนครสิงห์บุรี
เปรมประชาปทุมธานี
อิสานนครราชสีมา
สุทธารามวัดทองนพคุณ
อรุณธรรมรังษีร้อยเอ็ด
บ้านเขวาศรีสะเกษ
ขันพัทลุง
สวนลำใยลำพูน
สามัคคีนครราชสีมา
ภูผาภิมุขพัทลุง
กันมาตุยารามวัดเทพศิรินทราวาส
โพธิ์กลางขอนแก่น
เกียรติแก้วสามัคคีศรีสะเกษ
โคกสมานคุณสงขลา
พิกุลเงินนนทบุรี
อินทารามพระนครศรีอยุธยา
เสาธงทองลพบุรี
บูรพาสกลนคร
บ้านส้องสุราษฎร์ธานี
กลางบางซื่อนนทบุรี
ดอนผวานครราชสีมา
สุปัญญารามร้อยเอ็ด
หนองขุ่นอุบลราชธานี
สุวรรณภูมิสุพรรณบุรี
อุบลบรทิพย์ร้อยเอ็ด
ท่าโขลงกิตติยารามอ่างทอง
ไผ่เหลืองนนทบุรี
ศรีนครารามอุดรธานี
โพธิ์ศรีทุ่งอุดรธานี
ท่าตำหนักนครปฐม (ธ)
ตะคร้อนครราชสีมา
บัวลอยสระบุรี
บูรพาพิทยารามจันทบุรี
เนินบุญญารามชลบุรี
สว่างอารมณ์มุกดาหาร
ทุ่งสว่างศรีสะเกษ
ตึกคชหิรัญพระนครศรีอยุธยา
ท่ายางกลางชุมพร
ทุ่งท่าเสานครสวรรค์
ทับขี้เหล็กชัยนาท
พระนางสร้างภูเก็ต
ทองนพคุณมหาสารคาม
เวฬุราชิณวัดอินทาราม
มะสงนนทบุรี
ปลูกศรัทธาวัดหัวลำโพง
หนองขุนชาติอุทัยธานี
ปทุมาวาสชัยภูมิ
มงคลโกวิทารามอุบลราชธานี
ธรรมจักรสิงห์บุรี
คร้อพนันกาญจนบุรี
โกศลสิตารามนครราชสีมา
สามกระบือเผือกนครปฐม
โพธิ์ทูลอ่างทอง
ศิริพงษ์ธรรมนิมิตคณะเขตสายไหม
สันติวิเวกร้อยเอ็ด
เกาะเพชรบุรี
ม่อนเจริญธรรมลำปาง
วังน้ำเย็นสระแก้ว
มหาธาตุวรวิหารเพชรบุรี
ฃัยภูมิพิทักษ์ฃัยภูมิ
บรมวงศ์อิศรวรารามพระนครศรีอยุธยา
ชีแวะลพบุรี
ดงสักกาญจนบุรี
สระเกษอำนาจเจริญ
ไชยวารกาฬสินธุ์
ศรีคุณเมืองเลย
ดงปอกาฬสินธุ์
พลับพลาชัยวัดสามพระยา
ไชโยวรวิหารอ่างทอง
เขาฉกรรจ์สระแก้ว
เขาโบสถ์ประจวบคีรีขันธ์
ศรีชมชื่นอุดรธานี
พันตำลึงสุพรรณบุรี
พระพิเรนทร์วัดพระพิเรนทร์
บกน้อยยโสธร
คูหาสวรรค์วัดปากน้ำ
ยางสีสุราชมหาสารคาม
ราชประดิษฐ์วัดบวรนิเวศวิหาร
สลุดสมุทรปราการ
ทุ่งสว่างบุรีรัมย์
ทุ่งมะสังกาญจนบุรี
วรามาตยภัณฑสารารามวัดอินทาราม
มหาธาตุวรวิหารราชบุรี
โคกสำราญยโสธร
ดอนไชยพะเยา
เวตวันวิทยารามอุบลราชธานี
หนองแขมคณะเขตหนองแขม
สันติธรรมเชียงใหม่ (ธ)
ศรีเมืองเพชรบูรณ์
กลางวรวิหารสมุทรปราการ
วิมลนิวาสร้อยเอ็ด (ธ)
หนองผักแว่นกาญจนบุรี
จันทร์ประสิทธิ์ขอนแก่น
สุทธิวรารามวัดยานนาวา
บางช้างเหนือนครปฐม
ร่องฟองแพร่
วังยาวประจวบคีรีขันธ์
คูบางหลวงอนุกิจวิธูรปทุมธานี
หนองบอนตราด
ตองปุลพบุรี
พิพัฒน์มงคลสุโขทัย
พระเจ้าตนหลวงลำพูน
สาลวนารามอุทัยธานี
ชัยชนะสงครามวัดราชบุรณะ
เจษฎารามสมุทรสาคร
ป่าดาราภิรมย์เชียงใหม่
ศรีมงคลใต้มุกดาหาร
ศรีภูเรือเลย
วิเศษการวัดดุสิดาราม
โบสถ์ปทุมธานี
วิเชียรธรรมารามชัยภูมิ
มหาสอนลพบุรี
อัมพวันปราจีนบุรี
พิชัยปุรณารามอุทัยธานี
ศรีภูกระดึงเลย
ศรีทวีนครศรีธรรมราช (ธ)
ศรีษะเกษหนองคาย
สว่างแสงจันทร์ร้อยเอ็ด
บางบำหรุวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์
รวกบางบำหรุวัดคฤหบดี
เพชรวราราม (ธ)เพชรบูรณ์
ศาลจ้าวนครสวรรค์
พระธาตุหริภุญชัยลำพูน
ลุ่มระยอง
ทุ่งศรีนวลศรีสะเกษ
ประสิทธิชัยตรัง
เย้ยปราสาทบุรีรัมย์
นาคปรกคณะเขตภาษีเจริญ
เขาตองกาญจนบุรี
ธาตุมหาชัยนครพนม
เนินพระเนาวนารามหนองคาย
เขาจำศีลกาญจนบุรี
ดอนหวายนครราชสีมา
โพธิ์ชัยหนองคาย
จอมมณีหนองคาย
หนองตาแดงลพบุรี
โสมนัสสันตยารามอุดรธานี
บางปิ้งสมุทรสาคร
เนินหลังเต่าชลบุรี
บุญรอดธรรมารามคณะเขตพระโขนง-บางนา
โพธิ์เรียงเพชรบุรี
โตนดพระนครศรีอยุธยา
อินทร์บรรจงวัดราชสิงขร
ร่ำเปิง(ตโปทาราม)เชียงใหม่
โคกข้าวเหนียวสระแก้ว
สุวรรณประสิทธิ์เขตลาดพร้าว-บึงกุ่ม
เทวสังฆารามกาญจนบุรี
สวนดอกลำปาง
เทพนิมิตรฉะเชิงเทรา (ธ)
มณีสถิตกปิฏฐารามอุทัยธานี
มหาสอนวัดหัวลำโพง
ลานคาสุพรรณบุรี
๕๓ตะกุดเครือปลอกนครราชสีมา
นครชื่นชุ่มนครปฐม
ใต้วัดบางนาใน
ท่าหลวงพิจิตร
ทางกระบือนครนาย
หนองกบสระบุรี
ศิริบุญธรรมหนองบัวลำภู
ละมุดนครปฐม
คลองละมุงอุตรดิตถ์
นางนองวรวิหารวัดราชโอรสาราม
เทวาพิทักษ์ร้อยเอ็ด
ธรรมรังสีประจวบคีรีขันธ์
ธัญญวารีสุพรรณบุรี
ตรีทศเทพวัดบวรนิเวศวิหาร
ม่วงแควัดมหาพฤฒาราม
ฉิมทายกาวาสวัดระฆังโฆสิตาราม
ไผ่สีซอตาก
ท่าตะโกนครสวรรค์
ด่านตะกั่วสามัคคีปราจีนบุรี
อัมพวาวัดระฆังโฆสิตาราม
บ้านขุนเชียงใหม่
ท่าพริกตราด
นางพญาพิษณุโลก
ป่าทรงคุณปราจีนบุรี
ศรีสะแก้วหนองบัวลำภู
ท่าหัวแหวนจันทบุรี
โพธิ์ศรีวนารามร้อยเอ็ด
เจ้าเจ็ดนอกพระนครศรีอยุธยา
แก่นเหล็กเพชรบุรี
บางพลีใหญกลางสมุทรปราการ
โพธิ์ชัยนครพนม
ทุ่งหวังตรัง
โพธิ์งามชัยนาท
โพธิ์ศรีอ่างทอง
ประดิษฐารามวัดราชสิทธาราม
เชียงมั่นเชียงใหม่
เทพนิมิตต์คณะเขตดอนเมือง
ถ้ำผาสวรรค์เลย
อัมพวนารามพัทลุง
อู่ตะเภาชลบุรี
มะพร้าวเตี้ยคณะเขตภาษีเจริญ
ชินวรารามปทุมธานี
บ้านโสกเชือกร้อยเอ็ด
เวียงคอยเพชรบุรี
ป่าซางเชียงราย
เสถียรรัตนารามนครปฐม
เจ็ดยอดเชียงใหม่
เอกสงขลา
สระแก้วนครราชสีมา
สุวรรณารามชุมพร
โพธิ์ศรีสร้อยหนองคาย
สิงห์วัดราชโอรสาราม
ท่าเสด็จกาญจนบุรี
ไร่สีสุกอำนาจเจริญ
กมลธัชชยารามลำพูน
กาญจนบุรีเก่ากาญจนบุรี
ไผ่ดำสิงห์บุรี (ธ)
ป่าเห็วลำพูน
วังสพุงพัฒนารามเลย
โรงธรรมสามัคคีเชียงใหม่ (ธ)
สวนขันนครศรีธรรมราช
ศรีบุญเรืองหนองคาย
บางตะคอยสมุทรสาคร
หนองสังข์ชัยภูมิ
ภาวนาภิรตารามวัดศรีสุดาราม
โป่งคำน่าน
กองดินระยอง
กู่จานวัดบพิตรพิมุข
เขาป่าแก้วสระแก้ว
ปลายคลองขุนศรีนนทบุรี
สระสี่เหลี่ยมนครปฐม
ลาดบัวขาววัดราชสิงขร
หนองอีบุตรกาฬสินธุ์
อโศกวนารามร้อยเอ็ด
บ้านพระนครราชสีมา
เทวีวรญาติวัดเทพธิดาราม
เพลงวัดปากน้ำ
ใหม่จำปาทองลพบุรี
เรือแข่งพระนครศรีอยุธยา
อัปสรสวรรค์วัดปากน้ำ
เลาคณะเขตบางขุนเทียน
กันทรารมณ์ศรีสะเกษ
ทุงยูเชียงใหม่
มหาธาตุราชบุรี
พระนอนจักรสีห์วัดบพิตรพิมุข
หน้าพระธาตุชลบุรี
บางเลนใหญ่นนทบุรี
ดอนกอกเพชรบุรี
โสภารามปทุมธานี
สิงห์ทายโสธร
นาคกลางวัดนาคกลาง
เมืองรามน่าน
ราชผาติการามวัดราชาธิวาสวิหาร
ศรีจันทร์ขอนแก่น (ธ)
เขาวงจินดารามกาญจนบุรี
ศรีแก้งคร้อชัยภูมิ (ธ)
หาดส้มแป้นระนอง
บ้านทุ่งคณะเขตสวนหลวง
ท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์ขอนแก่น
ขอนชะโงกสระบุรี
น้อยนางหงษ์สมุทรสาคร
เชิดสำราญชลบุรี
ดอนกลางพระนครศรีอยุธยา
อุโมงค์เชียงใหม่
จันลมศรีสะเกษ
มณีวนารามอุบลราชธานี
โพธิสมภารหนองคาย
ลุ่มโพธิ์ทองเพชรบุรี
คลองบ้านใหม่คณะเขตดอนเมือง
ท่าน้ำตื้นกาญจนบุรี
โสภณารามเชียงใหม่
ตาปะขาวหายพิษณุโลก
ป่าบุญญาภิสมภรณ์หนองบัวลำภู
ท่าตำหนักนครปฐม
คูหาสวรรค์วรวิหารคณะเขตภาษีเจริญ
บ้านอานามัยร้อยเอ็ด
โพธารามร้อยเอ็ด
เขาน้อยประจวบคีรีขันธ์
มหาชัยขอนแก่น (ธ)
ดอนวัดยานนาวา
ท่ามะโอลำปาง
ห้วยยางประจวบคีรีขันธ์
จุมพลสุทธาวาสสุรินทร์
ควนมะพร้าวพัทลุง
คลองบางเดื่อนครสวรรค์
เจริญธรรมสระบุรี
สังข์กระจายวัดราชสิทธาราม
ห้วยกานลำพูน
พันธุวงษ์สมุทรสาคร
ท่าพระหงษ์เทศขอนแก่น
สะแกแสงนครราชสีมา
พัฒนารามสตูล
จันทรสโมสรวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
ควนตรัง
หนองบัวสุรินทร์
บางรักน้อยวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์
นางนองวัดราชโอรสาราม
พระนอนหนองผึ้งเชียงใหม่
อมรทายิการามวัดสุวรรณาราม
ศรีเมืองพลขอนแก่น
สันติธรรมเชียงใหม่
ภาษีคณะเขตคลองเตย
ทินกรนิมิตนนทบุรี
คลองชันปทุมธานี
เขื่องกลางอุบลราชธานี
ยางเพชรบุรี
ศรีดอนคำแพร่
เก้าเลี้ยวนครสวรรค์
ปัจจันตารามสมุทรสาคร
ศรีนวลขอนแก่น
ลอยเคราะห์เชียงใหม่
สังข์กระจายวัดโมลีโลกยาราม
ธรรมาภิรตารามนครราชสีมา
นาทุ่งชุมพร
แก่งศิลาหนองคาย
ภูพางพัฒนารามชุมพร
แสงบูรพาสุรินทร์
ลาดพร้าวเขตลาดพร้าว-บึงกุ่ม
บางขุนเทียนในวัดราชโอรสาราม
สิริกาญจนารามกาญจนบุรี (ธ)
สมรโกฎินนทบุรี
บางกะเจ้านอกสมุทรปราการ
เขาเม็งอมรเมศร์กาญจนบุรี
ทองเนียมวัดสัมพันธวงศ์
ตระพังทองสุโขทัย
พิศาลรัญญาวาสหนองบัวลำภู (ธ)
สระแก้วสระแก้ว
ปทุมมาลัยอุบลราชธานี
ไชยมงคลอุบลราชธานี
เสาธงทองนครศรีธรรมราช
มีชัยท่าหนองคาย
คงคารามวรวิหารเพชรบุรี
ยางวัดบางนาใน
อู่ยาสุพรรณบุรี
วังฆ้องนครศรีธรรมราช
ศรีวิสารวาจานครปฐม
ประชุมราษฎร์ปทุมธานี
สังลานปทุมธานี
โพธิสมภรณ์อุดรธานี
บ้านหลวงนครปฐม
โคกพระเจดีย์วัดสามพระยา
สิมนาโกกาฬสินธุ์
สุปัญญารามร้อยเอ็ด (ธ)
เจริญสุขนครราชสีมา
ธาตุทองวัดธาตุทอง
ตะพานหินพิจิตร
บ้านพร้าวนครราชสีมา
มหัตตมังคลารามสงขลา
พรหมจริยาวาสนครสวรรค์
ทองศาลางามคณะเขตภาษีเจริญ
บ้านเปียงเชียงใหม่
หนองพลองนครราชสีมา
ดอกเอื้องเชียงใหม่
สุทธาวาสชลบุรี
โคกคีรีพัทลุง
ศาลาแดงเหนือปทุมธานี (ธ)
หนองปรงปทุมธานี
คงคาวดีสงขลา
อินทรวิหารวัดสามพระยา
ท่าจันทร์วิปัสสนานครสวรรค์
บึงแก้วขอนแก่น
เปาสามขาเชียงใหม่
สระกำแพงใหญ่ศรีสะเกษ
โพนงามเลย
เขาแก้วตรัง
"บางแพรก,เหนือ"นนทบุรี
เสนานฤมิตรสระบุรี
หนองพะองสมุทรสาคร
เนินสุทธาวาสชลบุรี
สวนมะม่วงจันทบุรี
โนนฤาษีสกลนคร
คลองวาฬประจวบคีรีขันธ์
ธาตุประสิทธิ์นครพนม
บ่อกรังสุราษฎร์ธานี
บ่อน้ำสถิตย์หนองคาย
กรวดสุราษฎร์ธานี
ดงมูลเหล็กวัดระฆังโฆสิตาราม
กระต่ายเต้นกาญจนบุรี
บ่กกรังสุราษฎร์ธานี
สุสานนครราชสีมา
วิมุตยารามวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์
ประดิษฐ์ธรรมคุณหนองคาย
พระบาทลำปาง
ยางคณะเขตภาษีเจริญ
ใหม่ทองสว่างอุบลราชธานี
เขมาภิรตารามวัดบวรนิเวศวิหาร
บางขุนเทียนนอกวัดราชโอรสาราม
สิทธารามอ่างทอง
กลางรัตนบุรีสุรินทร์
นวลนรดิศคณะเขตภาษีเจริญ
สามง่ามนนทบุรี
มัชฌิมาวาสอุดรธานี
แจ้งนครศรีธรรมราช
ประชาบำรุงมหาสารคาม (ธ)
ประชานิยมกาฬสินธุ์ (ธ)
ลาดหญ้าแพรกนครปฐม
โยธานิมิตตราด
ประยุรวงศาวาสวัดประยุงวงศาวาสวรวิหาร
ราชปักษีอ่างทอง
ญาณแสนพระนครศรีอยุธยา
คลองท่อมกระบี่
บางกระดี่วัดราชโอรสาราม
โป่งแยงเชียงใหม่
เขาดินพระนครศรีอยุธยา
ไผ่เหลืองน่าน
ปรมัยยิกาวาสมหาสารคาม
คลองเรีนสงขลา
มหาพฤฒารามวัดไตรมิตรวิทยาราม
ผาสุการามชลบุรี
ศรีบุญเรืองคณะเขตบางกะปิ
แก้วฟ้านนทบุรี
สนามพราหมณ์เพชรบุรี
กลางอุบลราชธานี
นาสารสุราษฎร์ธานี
วชิรธรรมสาธิตคณะเขตพระโขนง-บางนา
สัมฤทธิบุญแพร่
อัมพวันวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
สามัคคีขอนแก่น
ใหม่รางวาลย์กาญจนบุรี
ท่ากระดาษเชียงใหม่
พระเจดีย์ซาวหลังลำปาง
เทพประดิษฐารามชุมพร
สำโรงเหนือวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
ลาดปลาเค้าเขตลาดพร้าว-บึงกุ่ม
กำแพงวัดราชโอรสาราม
พันท้ายนรสิงห์สมุทรสาคร
อรัญญานีหนองคาย
ประชุมโยธีพังงา
ท่าเรือกาญจนบุรี
กลางเชียงยืนมหาสารคาม
ศิริเสาธงสมุทรปราการ
ฉัตรแก้วจงกลณีวัดสร้อยทอง
แสงเกษมอุบลราชธานี
ถ้ำแก้วเพชรบุรี
หอไตรปิฏการามกาฬสินธุ์
ใหม่ยายนุ้ยวัดปากน้ำ
เชียงยืนเชียงใหม่
ประดู่พัฒนารามนครศรีธรรมราช
ห้วยโรงอ่างทอง
ไร่ขิงนครปฐม
ปรินายกวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
กุฏิการามกำแพงเพชร
ป่าโคพระนครศรีอยุธยา
ศรีสระแก้วหนองบัวลำภู
ห้วยพลูนครปฐม
มงคลนิมิตรอุตรดิตถ์
นวลนรดิศวัดปากน้ำ
สระทองร้อยเอ็ด
ราษฎร์สามัคคีสุพรรณบุรี
ใหม่ปิ่นเกลียวนครปฐม
ธรรมนิมิตสมุทรสงคราม
กลางปักธงชัยนครราชสีมา
โคกยาวยโสธร
เจ้าอามวัดระฆังโฆสิตาราม
"บางแพรก,ใต้"นนทบุรี
ดงเก็งนครราชสีมา
เทพอาวาสราชบุรี
ยางงามพัทลุง
ธาตุกุดกว้างขอนแก่น
ดวงแขวัดบวรนิเวศวิหาร
บุญศรีมุนีกรณ์คณะเขตลาดพร้าว-บึงกุ่ม
ใหญ่ชัยมงคลพระนครศรีอยุธยา
บางโฉลงในสมุทรปราการ
สองพี่น้องชัยนาท
ห้วยเนียงพัทลุง
ครุฑวัดระฆังโฆสิตาราม
คูยางกำแพงเพชร
จันทรประสิทธิ์ขอนแก่น
น้ำอ้อมศรีสะเกษ
โพนชัยเลย
จินตาวาสพัทลุง
มะพร้าวเตี้ยวัดสามพระยา
กระโจมทองนนทบุรี
สีชมพูขอนแก่น
บ้านขามสระบุรี
ปทุมชาติชัยภูมิ
ขนอนพระนครศรีอยุธยา
ดอนเสลาราชบุรี
จันทวงศารามคณะเขตบางกะปิ
ไผ่ล้อมนครปฐม
แสวงหาอ่างทอง
พระธาตุศรีมงคลสกลนคร
ดอกมะกอกประจวบคีรีขันธ์
เวียงเกษมอุบลราชธานี
โพนทองบุรีรัมย์
โพธิ์พิพัฒนารามสูงเนินกาฬสินธุ์
ลาดบัวขาวคณะเขตประเวศ
บ้านกลางอุบลราชธานี
เหมืองง่าลำพูน
ประสาทนิกรชุมพร
หนามแดงสมุทรปราการ
กลางสุพรรณบุรี
ฝางวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์
สว่างสามัคคีเพชรบูรณ์
โพธารามพะเยา
ในสองวิหารสมุทรปราการ
เขากำแพงสุพรรณบุรี
น้ำบ่อหลวงเชียงใหม่
เหนือร้อยเอ็ด (ธ)
สุทธิวาตวรารามสมุทรสาคร
สุทธิจินดานครราชสีมา
กลางร้อยเอ็ด
พญาวัดน่าน
ศาลาดินอ่างทอง
พราหมณีนครนายก
เทพนิมิตมงคลกำแพงเพชร
พุฒิปรางค์ปราโมทย์นนทบุรี
ใหม่ผดุงเขตนนทบุรี
ชัยชนะสงครามวัดบพิตรพิมุข
ตราชูวนารามมหาสารคาม
มงคลชัยยารามร้อยเอ็ด
สว่างโยมาลัยอุดรธานี
เทียนดัดนครปฐม
พระรานายณ์มหาราชนครราชสีมา
บ่อไร่ตราด
ลานบุญคณะเขตลาดกระบัง
พีระภูมารามลพบุรี
ชัยมงคลสงขลา
ช่างเหล็กวัดกาญจนสิงหาสน์
ใหญ่ศรีสุพรรณวัดใหญ่ศรีสุพรรณ
ธาตุคำเชียงใหม่
ทุ่งสะเดียงเพชรบูรณ์
เจดีย์น่าน
ล้านนาญาณสังวรารามเชียงใหม่
ต้นสนชลบุรี
ศรีบุญเรืองมุกดาหาร
วารีสานเลย
ธรรมิการามวัดบพิตรพิมุข
เต็มรักสามัคคีนนทบุรี
กลางวริวิหารสมุทรปราการ
เกษมสุขศรีสะเกษ
ป่ากลางทุ่งปทุมธานี
ศรีประดู่อุบลราชธานี
วาลุการามชุมพร
ชัยพฤกษมาลาวัดชัยพฤกษมาลา
ตาลเรียงขอนแก่น
ไทรโยคใหญ่กาญจนบุรี
ประมวลราษฏร์นครราชสีมา
โพธิ์ชัยภูมิ
วรจรรยาวาสวัดราชสิงขร
หงส์รัตนารามวัดหงส์รัตนาราม
กาหลงสมุทรสาคร
บึงขุมเงินยโสธร
หนองแวงขอนแก่น
นันทวันชลบุรี
ไพชยนต์พลเสพย์สมุทรปราการ
บ้านใหม่ชัยนาท
ดอนหวายยโสธร
ไทรสุราษฎร์ธานี
โพธิ์ทองหนองคาย
ไร่ดอนเพชรบุรี
ใต้โพธิ์ค้ำกาฬสินธุ์
ภคินีนาถวรวิหารวัดภคินีนาถวรวิหาร
เมืองมางเชียงใหม่
มเหยงคณ์นครศรีธรรมราช (ธ)
เชิงเขาสระบุรี