จัดลำดับวัดที่มีผู้สอบบาลีสนามหลวงได้มากที่สุดประจำปี พ.ศ.๒๕๔๗

มีผู้ออนไลน์ขณะนี้ ท่าน
จัดลำดับวัดที่มีผู้สอบบาลีสนามหลวงได้มากที่สุดประจำปี พ.ศ.๒๕๔๗ [ไม่รวมบาลีศึกษา]
อันดับ วัด สำนักเรียน จำนวนผู้สอบได้
พระธรรมกายปทุมธานี๒๑๓
โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๒๖
จองคำลำปาง๑๑๖
โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๘๔
ปากน้ำวัดปากน้ำ๗๐
คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๖๒
หาดใหญ่สิตารามสงขลา๕๘
ตากฟ้านครสวรรค์๕๖
พิชโสภารามอุบลราชธานี๕๓
๑๐บัวขวัญนนทบุรี๕๒
๑๑พนัญเชิงวรวิหารพระนครศรีอยุธยา๕๑
๑๒สามพระยาวัดสามพระยา๔๘
๑๓สร้อยทองวัดสร้อยทอง๔๖
๑๔เทพลีลาวัดเทพลีลา๔๕
บางนาในวัดบางนาใน๔๕
๑๕อาวุธวิกสิตารามวัดอาวุธวิกสิตาราม๔๒
จักรวรรดิราชาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาส๔๒
๑๖หัวลำโพงวัดหัวลำโพง๔๑
ศรีวิชัยวนารามเลย๔๑
๑๗บูรพารามใต้ยโสธร๔๐
๑๘สุทัศนเทพวรารามวัดสุทัศนเทพวราราม๓๙
๑๙สุทธิวารีจันทบุรี๓๖
บูรพาภิรามร้อยเอ็ด๓๖
๒๐ชนะสงครามวัดชนะสงคราม๓๕
๒๑หลวงพ่อสดธรรมกายารามราชบุรี๓๔
พระพุทธบาทสระบุรี๓๔
๒๒ชูจิตธรรมาราม (ธ)พระนครศรีอยุธยา๓๓
มหาพฤฒารามวัดมหาพฤฒาราม๓๓
ป้อมวิเชียรโชติการามสมุทรสาคร๓๓
พระประโทณเจดีย์นครปฐม๓๓
๒๓ราชโอรสารามวัดราชโอรสาราม๒๘
แสนสุขคณะเขตมีนบุรี๒๘
๒๔กลางมิ่งเมืองร้อยเอ็ด๒๗
บพิตรพิมุขวัดบพิตรพิมุข๒๗
๒๕ราชสิงขรวัดราชสิงขร๒๖
ธาตุขอนแก่น๒๖
หนองกุงขอนแก่น๒๖
พระงามนครปฐม๒๖
๒๖ราษฎร์บูรณะปัตตานี๒๕
บางไผ่นนทบุรี๒๕
ชลประทานรังสฤษฎ์นนทบุรี๒๕
๒๗พรหมวงศารามวัดพรหมวงศาราม๒๔
ชัยศรีขอนแก่น๒๔
บึงนครราชสีมา๒๔
๒๘นรนาถสุนทริการามวัดนรนาถสุนทริการาม๒๓
เขียนเขตปทุมธานี๒๓
๒๙อมรคีรีวัดคฤหบดี๒๑
เบญจมบพิตรดุสิตวนารามวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม๒๑
๓๐สระเกศวัดสระเกศ๒๐
ละหารนนทบุรี๒๐
ศรีโสดาเชียงใหม่๒๐
เพชรสมุทรวรวิหารสมุทรสงคราม๒๐
โพธารามนครสวรรค์๒๐
๓๑นิมมานรดีวัดนิมมานรดี๑๙
มหาสวัสดิ์นาคพุฒารามนครปฐม๑๙
พระศรีรัตนมหาธาตุพิษณุโลก๑๙
สันต้นผึ้งเชียงราย๑๙
๓๒พระสิงห์เชียงราย๑๘
ตาลล้อมชลบุรี๑๘
ไชยชุมพลชนะสงครามกาญจนบุรี๑๘
๓๓ราชบุรณะวัดราชบุรณะ๑๗
ขันเงินชุมพร๑๗
มหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์๑๗
บุณยประดิษฐ์วัดบุณยประดิษฐ์๑๗
พระปฐมเจดีย์นครปฐม๑๗
พระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม๑๗
คูหาสวรรค์พัทลุง๑๗
๓๔พระนอนจักรสีห์สิงห์บุรี๑๖
บ้านเปลือยนอกร้อยเอ็ด๑๖
ศรีบุญเรืองเลย๑๖
พยัคฆารามสุพรรณบุรี๑๖
๓๕แจ้งสว่างนอกขอนแก่น๑๕
ยางน้อยอุบลราชธานี๑๕
๓๖พิชัยพัฒนารามขอนแก่น๑๔
เวฬุวันร้อยเอ็ด๑๔
ปัญญานันทารามปทุมธานี๑๔
ศาลานครราชสีมา๑๔
ชูติธรรมาราม (ธ)พระนครศรีอยุธยา๑๔
อนุภาษกฤษฎารามภูเก็ต๑๔
มงคลทับคล้อพิจิตร๑๔
บึงพระลานชัย (ธ)ร้อยเอ็ด๑๔
พายัพนครราชสีมา๑๔
จุกเฌอฉะเชิงเทรา๑๔
๓๗พัฒนราษฎร์บำรุงกำแพงเพชร๑๓
หนองเป็ดอุบลราชธานี๑๓
วารินทรารามอุบลราชธานี๑๓
พระยายังวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม๑๓
ทองนพคุณวัดทองนพคุณ๑๓
มะนาวหวานนครศรีธรรมราช๑๓
ราชนัดดารามวัดเทพธิดาราม๑๓
พญาภูน่าน๑๓
วิเวกวรารามตราด๑๓
๓๘ไตรมิตรวิทยารามวัดไตรมิตรวิทยาราม๑๒
เกตุสโมสรฉะเชิงเทรา๑๒
อรุณราชวรารามวัดอรุณราชวราราม๑๒
อาษาสงครามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม๑๒
พระนางสร้างภูเก็ต๑๒
๓๙ใหม่จันทบุรี๑๑
ท่าตอนเชียงใหม่๑๑
โพธิสมภรณ์ (ธ)อุดรธานี๑๑
ดอนหวายนครราชสีมา๑๑
ศิริวราวาสศรีสะเกษ๑๑
เพชรวราราม (ธ)เพชรบูรณ์๑๑
ปทุมคงคาวัดปทุมคงคา๑๑
ศรีโคมคำพะเยา๑๑
วิชิตสังฆารามภูเก็ต๑๑
ปทุมวนารามวัดปทุมวนาราม๑๑
เชิงเลนนนทบุรี๑๑
ราชคฤห์คณะเขตธนบุรี๑๑
กะพังสุรินทร์ตรัง๑๑
ราชสิทธารามวัดราชสิทธาราม๑๑
บัวงามราชบุรี๑๑
มิ่งเมือง (ธ)ร้อยเอ็ด๑๑
พระธาตุศรีจอมทองเชียงใหม่๑๑
๔๐มหาธาตุเพชรบูรณ์๑๐
ใหม่อมตรสวัดสามพระยา๑๐
พัฒนารามสุราษฎร์ธานี๑๐
สองพี่น้องสุพรรณบุรี๑๐
ราชาธิวาสวิหารวัดราชาธิวาสวิหาร๑๐
ชากมะกรูดระยอง๑๐
พระนอนจักรสีห์ วรวิหารสิงห์บุรี๑๐
บางกระเบาปราจีนบุรี๑๐
สังเวชวิศยารามวัดสามพระยา๑๐
กาญจนสิงหาสน์วัดกาญจนสิงหาสน์๑๐
ลาดปลาเค้าคณะเขตลาดพร้าว-บึงกุ่ม๑๐
สว่างหัวนาคำกาฬสินธุ์๑๐
หนองแวงขอนแก่น๑๐
ราษฎร์บำรุงวัดสัมพันธวงศ์๑๐
ดาวดึงษารามวัดดาวดึงษาราม๑๐
๔๑ราษฏร์ศรัทธารามชัยนาท
โพธิ์นครราชสีมา
สุวรรณคีรีวิหารระนอง
ท่าพระเจริญพรตนครสวรรค์
สว่างใต้กาฬสินธุ์
เทพธิดารามวัดเทพธิดาราม
ภูมินทร์น่าน
มัชฌิมาวาสอุดรธานี
พิกุลทองสิงห์บุรี
ครุในสมุทรปราการ
ศรีบุญเรืองคณะเขตบางกะปิ
สะแกนครราชสีมา
๔๒ศรีชมชื่นหนองคาย
ม่วงคณะเขตบางแค
ไผ่งามปราจีนบุรี
วังตะกูนครปฐม
เมืองสรวงเก่าร้อยเอ็ด
กิ่งแก้วสมุทรปราการ
ชัยสิทธาวาสปทุมธานี
สัปปโคนปราจีนบุรี
หงส์ประดิษฐารามสงขลา
ป่าแสงอรุณ (ธ)ขอนแก่น
ทุ่งแฝกปราจีนบุรี
ศาลาลอยสุรินทร์
อภัยทายารามวัดพรหมวงศาราม
ศรีประวัตินนทบุรี
นางชีคณะเขตภาษีเจริญ
ดอยสัพพัญญูเชียงใหม่
บ่อชะเนงอำนาจเจริญ
สังฆราชาคณะเขตลาดกระบัง
เขาวังราชบุรี
สระทองร้อยเอ็ด
๔๓พระสมุทรเจดีย์สมุทรปราการ
ดอยสะเก็ดเชียงใหม่
บรมนิวาสวัดบรมนิวาส
ทรงศิลาชัยภูมิ
ประชานิมิตเพชรบูรณ์
นาอุ่นพระนครศรีอยุธยา
ทัพป่าจิกมหาสารคาม
มะขามเรียงสระบุรี
ธรรมิการามประจวบคีรีขันธ์
ท่าโขลงกิตติยารามอ่างทอง
อุตมพิชัยร้อยเอ็ด
ห้วยยางชลบุรี
นครสวรรค์นครสวรรค์
บ้านเขวาศรีสะเกษ
พยัคฆภูมิวรารามมหาสารคาม
เกาะอ่างทอง
สรรพยาวัฒนารามชัยนาท
สวนดอกเชียงใหม่
๔๔ประชานิยม (ธ)กาฬสินธุ์
ต้นสนอ่างทอง
โพธิ์ปฐมาวาสสงขลา
หัวเรืออุบลราชธานี
อนาลโยทิพยาราม (ธ)พะเยา
ท่าคอยเพชรบุรี
บ้านอ่างจันทบุรี
แจ้งพรหมนครสิงห์บุรี
ยานนาวาวัดยานนาวา
ป่างิ้วเชียงราย
โพธิ์ศรีวนารามร้อยเอ็ด
ดุสิดารามวัดดุสิดาราม
กลาง (นางรอง)บุรีรัมย์
พระสิงห์ วรมหาวิหารเชียงใหม่
กัลยาณมิตรวัดกัลยาณมิตร
สายไหมปทุมธานี
บวรนิเวศวิหารวัดบวรนิเวศวิหาร
สวรรคารามสุโขทัย
กลางเมืองเก่าชัยภูมิ
โปรดเกศเชษฐารามสมุทรปราการ
นาเชือกมหาสารคาม
โนนติ้วศรีสะเกษ
พระบรมธาตุกำแพงเพชร
แจ้งแสงอรุณสกลนคร
บูรพารามยโสธร
ใหญ่อินทารามชลบุรี
ไตรภูมิกาฬสินธุ์
ทับคล้อพิจิตร
ลาดพร้าวคณะเขตลาดพร้าว-บึงกุ่ม
หัวช้างลพบุรี
พรหมสุรินทร์สุรินทร์
อนงคารามวัดอนงคาราม
ระฆังโฆสิตารามวัดระฆังโฆสิตาราม
เขาพุทธโคดมชลบุรี
สระกำแพงใหญ่ศรีสะเกษ
๔๕ดอนเจดีย์สุพรรณบุรี
สุวรรณภูมิสุพรรณบุรี
ใหม่วัดสุวรรณาราม
ห้วยจระเข้นครปฐม
พุคำบรรพตสระบุรี
คูเมืองศรีสะเกษ
จันทรประสิทธิ์ขอนแก่น
คลองครุคณะเขตลาดพร้าว-บึงกุ่ม
สุวรรณรังสรรค์ระยอง
ตองปุพระนครศรีอยุธยา
กำแพงดินพิจิตร
เนินพระระยอง
สุวรรณประสิทธิ์คณะเขตลาดพร้าว-บึงกุ่ม
โสมนัสวิหารวัดโสมนัสวิหาร
บ้านเปลือยใหญ่ร้อยเอ็ด
จันทรสามัคคี (ธ)หนองคาย
บ้านพร้าวนอกปทุมธานี
โพธิ์ชัยหนองคาย
ปากบึงวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์
บุญมั่นศรัทธารามกำแพงเพชร
ประดิษฐารามวัดกัลยาณมิตร
ปฐมแพงศรีกาฬสินธุ์
โพธิ์ทองขอนแก่น
ลำนารายณ์ลพบุรี
ท่าหลวงพิจิตร
พระศรีมหาธาตุวัดพระศรีมหาธาตุ
บุญญฤทธยารามชลบุรี
กลางสุรินทร์สุรินทร์
ศรีบุรีรตนารามสระบุรี
วรนาถบรรพตนครสวรรค์
จันทารามกำแพงเพชร
มหาพุทธารามศรีสะเกษ
หงษ์ประดิษฐารามสงขลา
วังน้ำเย็นสระแก้ว
สวนหงส์สุพรรณบุรี
ประสิทธิ์ธรรมสารขอนแก่น
โพธิ์เงินสิงห์บุรี
มหาสอนวัดหัวลำโพง
ศาลาครืนวัดราชโอรสาราม
๔๖สิมนาโกกาฬสินธุ์
หลักร้อยนครราชสีมา
สว่างฟ้าพฤฒารามชลบุรี
เสมียนนารีคณะเขตบางเขน-จตุจักร
หัวดงนาค่ายมหาสารคาม
แสงสวรรค์นครสวรรค์
คลองละมุงอุตรดิตถ์
อริยวงศาราม (ธ)ราชบุรี
ปทุมมาลัยอุบลราชธานี
เมืองคงศรีสะเกษ
บุญรอดธรรมารามคณะเขตพระโขนง-บางนา
จำปาสุรินทร์
บัวลอยสระบุรี
เขมาภิรตารามวัดบวรนิเวศวิหาร
พลับพลาชัยเพชรบุรี
ทับขี้เหล็กชัยนาท
เพชรวรารามเพชรบูรณ์
พระธาตุหริภุญชัยลำพูน
บูรพ์นครราชสีมา
ตึกคชหิรัญพระนครศรีอยุธยา
ด่านประชากรชุมพร
เจดีย์งามเชียงใหม่
บุตาวงษ์บุรีรัมย์
เสนหา (ธ)นครปฐม
ราชบพิธสถิตมหาสีมารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
เทียนถวายปทุมธานี
สันติวิเวกร้อยเอ็ด
ไทรเหนือนครสวรรค์
มิ่งเมืองร้อยเอ็ด
ไสกระดานเพชรบุรี
ไพรสณฑ์ศักดารามเพชรบูรณ์
นางนองวรวิหารวัดราชโอรสาราม
สัตหีบชลบุรี
เศวตฉัตรวัดทองนพคุณ
บ้านส้องสุราษฎร์ธานี
ประสาทบุญญาวาสวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
เครือวัลย์ชลบุรี
เทวราชกุญชรวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
เฉลิมพระเกียรตินนทบุรี
ไตรมิตรวิทยารามวัดไตรมิตริทยาราม
คูยางกำแพงเพชร
โพธินิมิตรสถิตมหาสีมารามวัดโพธินิมิตรสถิตมหาสีมาราม
มัชฌันติการามวัดบวรนิเวศวิหาร
๔๗ใหญ่สุวรรณารามเพชรบุรี
พระศรีเจริญอำนาจเจริญ
เมืองรามน่าน
บางแก้วฉะเชิงเทรา
ขนอนใต้พระนครศรีอยุธยา
มัชฌิมบุรีอุดรธานี
ศรีจันทร์ (ธ)ขอนแก่น
หนองผักแว่นกาญจนบุรี
ใหม่จำปาทองลพบุรี
พระพิเรนทร์วัดพระพิเรนทร์
ดอนไชยพะเยา
วรามาตยภัณฑสารารามวัดอินทาราม
ป่าโมก วรวิหารอ่างทอง
"ตำหนัก,ใต้"นนทบุรี
สวนพลูวัดหัวลำโพง
เขาวงจินดารามกาญจนบุรี
ม่อนเจริญธรรมลำปาง
ชินวรารามวรวิหารปทุมธานี
นอกชลบุรี
วังสะพุงพัฒนารามเลย
ท่ากระท้อนตราด
ศาลาแดงคณะเขตบางแค
หนองโพธิ์นครนายก
เหนือร้อยเอ็ด
ตองปุลพบุรี
แจ้งนครศรีธรรมราช
บางใผ่นนทบุรี
ชะลอนนทบุรี
สระแก้วนครราชสีมา
มหาธาตุ วรวิหารราชบุรี
กลางพรหมนครสิงห์บุรี
ชัยมงคลชลบุรี
สว่างศรีสะเกษ
อิสานนครราชสีมา
หลักสี่คณะเขตดอนเมือง
วิเศษการวัดระฆังโฆสิตาราม
กลางวรวิหารสมุทรปราการ
บ่อทองราษฎร์บำรุงชลบุรี
จินตาวาสพัทลุง
ศรีแก้งคร้อชัยภูมิ
เมืองมางเชียงใหม่
มณีวนารามอุบลราชธานี
อร่ามมงคลกาฬสินธุ์
หว่านบุญปทุมธานี
บางโฉลงในสมุทรปราการ
สุนีย์ศรัทธาธรรมฉะเชิงเทรา
ท่าเสด็จกาญจนบุรี
ห้วยทรายใต้เพชรบุรี
บวรมงคลวัดบวรนิเวศวิหาร
ราษฎร์ศรัทธาธรรมสุโขทัย
ธรรมจักรพิษณุโลก
กลางบุรีรัมย์
ท่าเกวียนฉะเชิงเทรา
ป่าเลไลยก์สุพรรณบุรี
พระธาตุช่อแฮแพร่
พิชัยสงครามสมุทรปราการ
สิริกาญจนารามกาญจนบุรี
อนาลโยทิพยารามพะเยา
ผาแดงหลวงลำปาง
ศรีสระแก้วหนองบัวลำภู
ชัยสามหมอชัยภูมิ
นาคกลางวัดนาคกลาง
มูลจินดารามปทุมธานี
มงคลเทพารามสงขลา
สามัคคีธรรมพังงา
สระเกศเพชรบูรณ์
รัตนชัยพระนครศรีอยุธยา
ป่าประดู่ระยอง
เจ้าอามวัดระฆังโฆสิตาราม
คีรีวันต์นครราชสีมา
รัตนชมภูปราจีนบุรี
ลุ่มระยอง
จันทร์แก้วเพ็ชรวัดปทุมวนาราม
๔๘แสงเกษมอุบลราชธานี
เทพอาวาสราชบุรี
ไผ่เหลืองนนทบุรี
สามัคคีวนารามยโสธร
ร่องซ้อแพร่
บุญศรีมุนีกรณ์คณะเขตลาดพร้าว-บึงกุ่ม
หนองโว้งสุโขทัย
เปรมประชาปทุมธานี
ทับไทรจันทบุรี
ลาดหญ้าแพรกนครปฐม
ชำนิหัตถการวัดพระพิเรนทร์
โบสถ์สิงห์บุรี
เซิดสำราญชลบุรี
ศรีทองนพคุณร้อยเอ็ด
ป่าศรัทธารวมนครราชสีมา
น้อยนพคุณวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
นวลนรดิศคณะเขตภาษีเจริญ
แสงสรรค์ปทุมธานี
ราษฎร์ประชุมชนารามกาญจนบุรี
หนองขุนชาติอุทัยธานี
สามัคคีนครราชสีมา
คฤหบดีวัดคฤหบดี
หนองบัวกาฬสินธุ์
โพธิ์ศรีสิงห์บุรี
ไตรภูมิมุกดาหาร
ศิริพงษ์ธรรมนิมิตคณะเขตสายไหม
ศรีมงคลใต้มุกดาหาร
ท่าเรือภูเก็ต
พระพุทธบาทตากผ้าลำพูน
เนินบุญญารามชลบุรี
พิกุลเงินนนทบุรี
ใหม่ปิ่นเกลียวนครปฐม
ช่องลมวัดนรนาถสุนทริการาม
เวฬุวนารามคณะเขตดอนเมือง
ท้ายเซิดชลบุรี
ป่าจันทวนารามยโสธร
ดอนสามง่ามกาญจนบุรี
มณีบรรพตตาก
ราษฏร์บำรุงวัดสัมพันธวงศ์
กำแพงวัดราชโอรสาราม
สมรโกฏินนทบุรี
สุทธิจินดา (ธ)นครราชสีมา
มิ่งเมืองพลารามขอนแก่น
ทุ่งหวังตรัง
ศาลาปูนพระนครศรีอยุธยา
ใหญ่ศรีสุพรรณวัดใหญ่ศรีสุพรรณ
เจดีย์หลวง (ธ)เชียงใหม่
สว่างพฤฒารามชลบุรี
รังสิตปทุมธานี
น้ำอ้อมศรีสะเกษ
มหรรณพารามวัดมหรรณพาราม
บางบัวคณะเขตบางเขน-จตุจักร
สุทัศน์ร้อยเอ็ด
ประเดิมสุราษฎร์ธานี
โสภณารามเชียงใหม่
ละหารนนทบรี
หนองไม้ตายยโสธร
ป่าโมกวรวิหารอ่างทอง
โพธิ์ภาวนารามชัยนาท
สระเกษอำนาจเจริญ
ทองธรรมชาติวัดทองธรรมชาติ
เกาะแก้วสุวรรณารามฉะเชิงเทรา
ดอนผวานครราชสีมา
ศาลาแดงเหนือ (ธ)ปทุมธานี
ศิริธรรมิกาวาสขอนแก่น
มะสงนนทบุรี
กลางกาฬสินธุ์
เสาธงทองลพบุรี
ชัยชนะสงครามวัดบพิตรพิมุข
จุมพลสุทธาวาสสุรินทร์
เจดีย์หลวงวรวิหารเชียงใหม่
เนินหลังเต่าชลบุรี
"สลัก,เหนือ"นนทบุรี
ราชประดิษฐ์วัดบวรนิเวศวิหาร
ช่องลมราชบุรี
คลองเรียนสงขลา
สุดสวาทพิษณุโลก
พิชยญาติการามวัดพิชยญาติการาม
ศรีชมชื่นอุดรธานี
ศรีเมืองจันทบุรี
เจ้าเจ็ดนอกพระนครศรีอยุธยา
โพธารามสุพรรณบุรี
อริยวงศารามราชบุรี
ประสิทธิชัยตรัง
บรมสถลวัดยานนาวา
กลางปักธงชัยนครราชสีมา
สาครสุ่นประชาสรรค์คณะเขตลาดพร้าว-บึงกุ่ม
ศรีนครารามอุดรธานี
ตาก้องนครปฐม
ไร่เกาะต้นสำโรงนครปฐม
วชิรธรรมสาธิตคณะเขตพระโขนง-บางนา
เมืองยะลายะลา
มกุฏกษัตริยารามวัดมกุฏษัตริยาราม
นางนองวัดราชโอรสาราม
ชัยพฤกษมาลาวัดชัยพฤกษมาลา
คูหาสวรรค์วัดปากน้ำ
บ้านใหม่ชัยนาท
สุปัญญาราม (ธ)ร้อยเอ็ด
มรุกขนครนครพนม
นครป่าหมากวัดศรีสุดาราม
ขัยมงคลชลบุรี
ตาลเรียงขอนแก่น
บูรพาพิทยารามจันทบุรี
อรุณธรรมรังษีร้อยเอ็ด
บางหลวงปทุมธานี
ทุ่งสว่างศรีสะเกษ
ไตรสามัคคีสมุทรปราการ
ธาตุทองชลบุรี
จันทรสโมสรวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
บัวขวัญนนทบรี
จอมแจ้งขอนแก่น
บริบูรณ์ชัยภูมิ
ราษฏร์ประชุมชนารามกาญจนบุรี
จอมมณีหนองคาย
ไชยวารกาฬสินธุ์
โตนด (1)พระนครศรีอยุธยา
โบสถ์ (ธ)สิงห์บุรี
ใหม่พิเรนทร์วัดอรุณราชวราราม
เสถียรรัตนารามนครปฐม
อัมพวนาราม (ธ)ศรีษะเกษ
สุวรรณบำรุงราชวรารามปทุมธานี
ไผ่ล้อมนครปฐม
บ้านโสกเชือกร้อยเอ็ด
หนองบัวสุรินทร์
บูรพาสกลนคร
บกน้อยยโสธร
โนนทองอุบลราชธานี
เทพศิรินทราวาสวัดเทพศิรินทราวาส
นครบาลชัยภูมิ
อุโมงค์(สวนพุทธ)เชียงใหม่
ศรีสุดารามวัดศรีสุดาราม
จอมคีรีนาคพรตนครสวรรค์
เหนือสกลนคร
๔๙มงคลพุการามปทุมธานี
บ้านพร้าวนครราชสีมา
ศรีบูรณาวาสสมุทรสาคร
สันติพลารามพิจิตร
คูหาสวรรค์พิษณุโลก
เทพประดิษฐารามชุมพร
ฉัตรแก้วจงกลณีวัดเทพากร
ป่าบ้านตะเคียนบุรีรัมย์
สามง่ามคณะเขตหนองจอก
บางช้างเหนือนครปฐม
เจริญธรรมสระบุรี
ใหญ่ชัยมงคลนครศรีธรรมราช
จำขี้มดลำพูน
ราชสีมารามนครราชสีมา
ท่าตำหนัก (ธ)นครปฐม
ม่วงชุมสิงห์บุรี
จอมไตรตรัง
บางรักน้อยวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์
สาลวนารามกาญจนบุรี
บางโพโอมาสวัดสร้อยทอง
ร่องผองแพร่
สลุดสมุทรปราการ
เปาสามขาเชียงใหม่
นวลนรดิศวัดปากน้ำ
เกษมสุขศรีสะเกษ
หอไตรปิฏการามกาฬสินธุ์
ทุ่งศรีนวลศรีสะเกษ
นิคมธรรมารามกำแพงเพชร
นาคปรกคณะเขตภาษีเจริญ
หนองปรงปทุมธานี
บ้านกาบเชิงสุรินทร์
สังข์กระจายวัดราชสิทธาราม
ศรีสะแก้วหนองบัวลำภู
ลำโพนนทบุรี
พันธุวงษ์สมุทรสาคร
เกษตรสุวรรณชลบุรี
ท่ามะกากาญจนบุรี
ดอนกะถินสุราษฎร์ธานี
สระเรียงนครศรีธรรมราช
เชตวนารามอำนาจเจริญ
หลักเมืองปัตตานี
วะตะแบกชัยภูมิ
สมบูรณ์ธรรมกายารามพิจิตร
ราษฏร์บำรุงชลบุรี
ถ้ำผาสวรรค์เลย
ใหม่ผดุงเขตนนทบุรี
เชิงเลนนนทบรี
แสนสุข (ธ)อุบลราชธานี
ชัยภูมิพิทักษ์ชัยภูมิ
ศรีสว่างอุบลราชธานี
มงคลน่าน
ไทยชุมพลสุโขทัย
อัมพวนารามพัทลุง
สีหไกรสรวัดระฆังโฆสิตาราม
ทุงยูเชียงใหม่
พลับพลาชัยวัดราชบุรณะ
สาลวนารามอุทัยธานี
โคกข้าวเหนียวสระแก้ว
โพธิสมภารหนองคาย
เทพธงชัยวัดชนะสงคราม
ภัทรารามเลย
สุทธิวรารามวัดหัวลำโพง
โนนไทยนครราชสีมา
ลานคาสุพรรณบุรี
เทวสังฆารามกาญจนบุรี
หน้าต่างในพระนครศรีอยุธยา
เวฬุวนารามวัดยานนาวา
ถ้ำแก้วเพชรบุรี
หนองไผ่น้อยบุรีรัมย์
บุญยืนน่าน
สระแก้วสระแก้ว
บรมวงศ์อิศรวรารามพระนครศรีอยุธยา
สุทัศนาราม (ธ)อุบลราชธานี
บ้านก้องลำพูน
อโศการามกาฬสินธุ์
ห้วยพลูนครปฐม
โพธิ์แจ้สมุทรสาคร
สุรัตนาราม (ธ)ร้อยเอ็ด
หนังวัดราชโอรสาราม
ราษฎร์สามัคคีสุพรรณบุรี
พีระภูมารามลพบุรี
ท้ายเกาะใหญ่ (ธ)ปทุมธานี
วิสุทธารัตนารามวัดราชโอรสาราม
โพรงมะเดื่อนครปฐม
ร้องกวางน่าน
บ้านหนองตูมขอนแก่น
หนองแวงมหาสารคาม
นาคราชสมุทรปราการ
บุมะเขือสามัคคีร้อยเอ็ด
สูงสระบุรี
โคกคีรีพัทลุง
ทางกระบือนครนายก
เจริญสุขนครราชสีมา
ใหม่ยายนุ้ยวัดปากน้ำ
กู่เชียงใหม่
คันลัดสมุทรปราการ
ไผ่สีซอตาก
สระแก้ววารีรามสกลนคร
บางพูดนอกนนทบุรี
หม้อคำตวงเชียงใหม่
ขวัญเมืองระบือธรรมมหาสารคาม
นังคัลจันตรีปทุมธานี
โป่งตามุขชลบุรี
ตรีสตกูฎประจวบคีรีขันธ์
ธรรมสถิติ์วรารามสมุทรสงคราม
ศรีสว่างวงศ์กาฬสินธุ์
ป่าลิไลยก์พัทลุง
เวฬุวนารามนครราชสีมา
ธรรมมงคลวัดธรรมมงคล
วิเชียรธรรมารามชัยภูมิ
ป่าพร้าวนอกเชียงใหม่
หงส์รัตนารามวัดหงส์รัตนาราม
เก้าเลี้ยวนครสวรรค์
ดงมูลเหล็กวัดระฆังโฆสิตาราม
ท่ากระบือขอนแก่น
อินทราวาสอ่างทอง
หนองนกไข่สมุทรสาคร
เขมารามอำนาจเจริญ
สระแก้วปทุมทองพิษณุโลก
ท่ายางกลางชุมพร
เพลงวัดปากน้ำ
หนองพะองสมุทรสาคร
วิหารแดงสระบุรี
ใหม่ถาวรสระแก้ว
ไตรภูมิหนองคาย
หรงบนนครศรีธรรมราช
รัชฎาธิษฐานวัดรัชฎาธิษฐาน
เขากำแพงสุพรรณบุรี
อู่ยาสุพรรณบุรี
อุทุมพรทารามราชบุรี
มหาวนารามอุบลราชธานี
พรหมบุรีสิงห์บุรี
ป่ากลางทุ่งปทุมธานี
สุทธิวาตวรารามสมุทรสาคร
มะพร้าวเตี้ยวัดสามพระยา
ใหม่โพธิ์งามนครราชสีมา
ศรีดอนคำแพร่
ลำดวนหนองคาย
ศิริมงคลอุดรธานี
ศรีสุพรรณพะเยา
ธาตุประสิทธิ์นครพนม
เสหานครปฐม
ยางน้อยกาฬสินธุ์
ใหญ่สมุทรปราการ
ท่าพริกตราด
จอมสุดารามวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
นาควัชรโสภณ (ธ)กำแพงเพชร
ชัยมงคลวัดพระพิเรนทร์
แคนครปฐม
แพรกษาสมุทรปราการ
คูบางหลวงอนุกิจวิธูรปทุมธานี
เชิดสำราญชลบุรี
ป่าซางเชียงราย
บ่อทองราฏร์บำรุงชลบุรี
บางรักใหญ่นนทบุรี
สุวรรณคีรีวัดชนะสงคราม
พระประโทนเจดีย์นครปฐม
ทองนพคุณมหาสารคาม
ราษฎร์โพธิ์ทองสมุทรปราการ
พระประทานพรชลบุรี
ดอนขมิ้นกาญจนบุรี
พุคำบรรพต (ธ)สระบุรี
ระกาศรีสะเกษ
ทุ่งท่าเสานครสวรรค์
ทองหลางนครราชสีมา
มุจลินทวาปีวิหารปัตตานี
หงษารามนครราชสีมา
ธรรมาภิรตารามวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
หนองแขมคณะเขตหนองแขม
มะขามเตี้ยพิษณุโลก
ศรีหนองหินเลย
โพธิ์กลางขอนแก่น
สามัคคีพัฒนารามปราจีนบุรี
ถ้ำอ่างหินกาญจนบุรี
มหาธาตุวรวิหารเพชรบุรี
ชะอำเพชรบุรี
เขาวงษ์พรหมจรรย์อุทัยธานี
ดอนแก้วลำพูน
มหัตตมังคลารามสงขลา
บางรักใหญ่วัดสร้อยทอง
จันทรสโมสรวัดชนะสงคราม
พุทธจักรมงคลชยารามวัดรัชฎาธิษฐาน
เชียงมั่นเชียงใหม่
คณิกาผลวัดสระเกศ
บ้านไร่อุทัยธานี
เขาฉกรรจ์สระแก้ว
ปราสาทนนทบุรี
ใหม่เทพนิมิตรวัดชนะสงคราม
มหาธาตุเลย
จันทนาราม (ธ)จันทบุรี
ตะคร้อนครราชสีมา
ขวางสุพรรณบุรี
สี่แยกสมเด็จกาฬสินธุ์
สิริกาญจนาราม (ธ)กาญจนบุรี
โชติทายการามราชบุรี
หัวสำโรงลพบุรี
บ้านหงาวระนอง
สามัคคีผดุงพันธ์ (ธ)สุราษฎร์ธานี
ปลูกศรัทธาคณะเขตลาดกระบัง
ศรีบุรพารามตราด
โพธิ์ศรีอ่างทอง
เวฬุราชิณวัดอินทาราม
อำนาจอำนาจเจริญ
สันหลวงลำพูน
พลาระยอง
สุทธิธรรมรังสิยานุสรณ์มุกดาหาร
เดชอุดมวรารามกาฬสินธุ์
ลานคานครปฐม
ศิริมงคล (ธ)ร้อยเอ็ด
สุวรรณารามวัดสุวรรณาราม
พระธาตุพนมนครพนม
ธัญญวารีสุพรรณบุรี
พระบาทมิ่งเมืองแพร่
ราชธานีสุโขทัย
ใหม่กรงทองปราจีนบุรี
ใหม่วัดศรีสุดาราม
ดอนเสลาราชบุรี
พันตองเชียงใหม่
จันทวงศารามคณะเขตบางกะปิ
ศรีวิสารวาจานครปฐม
ตาขันระยอง
ทุ่งลาดหญ้ากาญจนบุรี
บ้านดอนน้ำคำร้อยเอ็ด
นิโครธารามพัทลุง
พระโยคสุราษฎร์ธานี
เทพนิมิตร (ธ)ฉะเชิงเทรา
ยางสุทธารามวัดระฆังโฆสิตาราม
ธรรมนิยมพระนครศรีอยุธยา
สวนดอกลำปาง
อุดมพัฒนารามหนองบัวลำภู
ราษฎร์สังคมมหาสารคาม
ไพรบึงศรีสะเกษ
ท่าเรือกาญจนบุรี
เสมาเมืองนครศรีธรรมราช
สุปัฎนารามวรวิหารอุบลราชธานี (ธ)
สำราญนิวาสร้อยเอ็ด
หนองตะไก้นครราชสีมา
คลองสักตาก
ฉิมทายกาวาสวัดสุวรรณาราม
ประดิษฐารามวัดหงส์รัตนาราม
วังกลมพิจิตร
กำแพงชลบุรี
ประชาราษฎร์นิมิตเลย
อุดมรังสีคณะเขตหนองแขม
เมืองโพธิ์บุรีรัมย์
ม่วงสามสิบอุบลราชธานี
โพธิ์งามชัยนาท
คณิกาผลวัดบพิตรพิมุข
ไผ่เหลืองน่าน
สำราญนิเวศอำนาจเจริญ(ธ)
วังปริงสงขลา
ขุนก้องบุรีรัมย์
พระสิงห์วรมหาวิหารเชียงใหม่
กันมาตุยารามวัดเทพศิรินทราวาส
สุธรรมาวาสสระแก้ว
พระธาตุราษฏร์บำรุงหนองคาย
พระทองภูเก็ต
ศรีเมืองพล (ธ)ขอนแก่น
โบสถ์ปทุมธานี
ท่ามะโอลำปาง
มงคลวารีนครราชสีมา
คอกวัวสุพรรณบุรี
ป้อมใหญ่พระนครศรีอยุธยา
เทพรังษี (ธ)ยโสธร
บางตะคอยสมุทรสาคร
มณเฑียรน่าน
โคกสำราญยโสธร
กษัตราธิราชวรวิหารพระนครศรีอยุธยา
กลางเชียงยืนมหาสารคาม
สันติธรรม (ธ)เชียงใหม่
โพธิ์ชัยนครพนม
มหาชัยคล้ายนิมิตรสมุทรสาคร
ใหม่เทพนิมิตรวัดภคินีนาถ
เกียรติแก้วสามัคคีศรีสะเกษ
ไร่ขิงนครปฐม
สุวรรณคีรีวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์
เดิมนครรชสีมา
หัวคู้สมุทรปราการ
อัมพวันปราจีนบุรี
กลางทุ่งลำพูน
หนองเสม็ดสันติธรรมารามชลบุรี
สระบ่อแก้วแพร่
กลางขอนแก่น
เต็มรักสามัคคีนนทบุรี
ลาดบัวขาววัดราชสิงขร
หนองลานกาญจนบุรี
ปากบางสระบุรี
บ่อกรังสุราษฎร์ธานี
บึงสุรินทร์
ท่าล้อลำปาง
อุทยานนนทบุรี
บางรักน้อยนนทบุรี
บัวทองพิษณุโลก
ชีแวะลพบุรี
ศิริพนปุญญาวาสขอนแก่น
ทำเลทองปทุมธานี
คลองวาฬประจวบคีรีขันธ์
ศรีมงคลอุบลราชธานี
หนองเส้งลำพูน
ใหม่ทุ่งคาสงขลา
หนองโสมงนครราชสีมา
บรมสถลวัดไตรมิตรวิทยาราม
ปทุมชาติชัยภูมิ
แสนเมืองมาหลวงเชียงใหม่
อัมพวันวัดสร้อยทอง
ลาดปู่ทรงธรรมเลย
โยธานิมิตตราด
บ้านหาญนครราชสีมา
อ่างทอง วรวิหารอ่างทอง
กาหลวงสมุทรสาคร
สหธรรมิการาม (ธ)เพชรบุรี
เวตวันวิทยารามอุบลราชธานี
หลุมเข้าอุทัยธานี
ชัยมงคลสงขลา
ภูพางพัฒนารามชุมพร
มิ่งเมืองน่าน
สุวรรณมงคลตราด
โคกมะตูมสระบุรี
วาฬุกรมณีทุ่งหนองคาย
ปทุมวนาวาสปราจีนบุรี
สำนักสงฆ์ก้องคำลำพูน
มงคลสามัคคีธัมโมทัย (ธ)ระยอง
สุสานนครราชสีมา
บูรพาวนารามกาฬสินธุ์
ลาดระโหงพระนครศรีอยุธยา
สระสี่เหลี่ยมนครปฐม
สามง่ามนนทบุรี
บางบำหรุวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์
ป่าพุทธบาทเขาน้อยกาญจนบุรี
สำโรงเหนือวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
สระพังนครราชสีมา
มงคลธรรมกายารามเชียงราย
โสมนัสสันตยารามอุดรธานี
ราษฎร์ศรัทธาเพชรบูรณ์
กู่เต้าเชียงใหม่
"แค,นอก"นนทบุรี
ต้นไทรย์คณะเขตสวนหลวง
ม่วงตารศนครปฐม
ใต้โพธิ์ค้ำกาฬสินธุ์
พุทธภูมิยะลา
โพธิ์ทองพุทธารามระยอง
ยางวัดบางนาใน
ทุ่งสว่างนครราชสีมา
อรุณราชวรรามวัดอรุณราชวราราม
ป่าดาราภิรมย์ (ธ)เชียงใหม่
หนองกบสระบุรี
นามะตูมชลบุรี
โคกพระเจดีย์นครปฐม
หนองพันท้าวกาญจนบุรี
มงคลชัยยารามร้อยเอ็ด
ศรีทวี (ธ)นครศรีธรรมราช
ธรรมรังสี (ธ)ประจวบคีรีขันธ์
เวฬุวันอุบลราชธานี
ประโดกนครราชสีมา
สังข์กระจายวัดหงส์รัตนาราม
ดงตะขบพิจิตร
ศรีภูกระดึงพัฒนารามเลย
ส้มเกลี้ยงนนทบุรี
หนองกินเพลอุบลราชธานี
บ้านโป่งราชบุรี
โพธิ์ทัยมณีเพชรบุรี
ศรีโพธิ์ชัยอุบลราชธานี
ท่าน้าวน่าน
คลองตะเคียนสุโขทัย
ราชผาติการามวัดราชาธิวาสวิหาร
โนนดินแดงใต้บุรีรัมย์
ไผ่ดำสิงห์บุรี
พุทธาธิวาสยะลา
โพธิ์ศรีทุ่งอุดรธานี
ไผ่ล้อมจันทบุรี
สังลานปทุมธานี
มหาธาตุมหาธาตุ
สำโรงนครราชสีมา
ท่าน้ำตื้นกาญจนบุรี
กลางอุบลราชธานี
พระญาติการามพระนครศรีอยุธยา
ศรีสุมังค์มุกดาหาร
ทองบนวัดยานนาวา
เกตุปัญญาประชาสรรค์ราชบุรี
ดอนเมืองคณะเขตดอนเมือง
ศาลาลอยนครราชสีมา(ธ)
คลองแคเหนือนครราชสีมา
ศิรินทราวาสอุดรธานี
ปากน้ำอุบลราชธานี
โป่งแยงเฉลิมพระเกียรติลำพูน
ศรีหนาถนครพนม
ศาลาปูนวรวิหารพระนครศรีอยุธยา
สามกระบือเผือกนครปฐม
บางหญ้าแพรกสมุทรสาคร
พร้าวพิจิตร
มกุฏกษัตริยารามวัดมกุฏกษัตริยาราม
เทียนดัดนครปฐม
ม่วงแควัดมหาพฤฒาราม
หมื่นพุทธเมตตาคุณารามเชียงราย
บางนานอกคณะเขตพระโขนง-บางนา
โบสถ์วรดิตถ์อ่างทอง
ช่างฆ้องลำพูน
สีสุกวัดราชโอรสาราม
สวนมะม่วงจันทบุรี
แสงดาวน่าน
เจ้ามูลวัดสามพระยา
กลางมหาสารคาม
สุคันธาวาสสมุทรปราการ
ศรีพนมเขตกาญจนบุรี
ศรีอุทัยสระบุรี
นาทุ่งชุมพร
พระมหาธาตุ (ธ)นครศรีธรรมราช
เหล่าอ้อยสระแก้ว
ลำพะองวัดไตรมิตรวิทยาราม
เมืองศาสน์ลำปาง
ภาษีคณะเขตคลองเตย
มะเดื่อนนทบุรี
ประชุมราษฎร์ปทุมธานี
กระชมคารามสุโขทัย
มาบโป่งชลบุรี
บุพพารามเชียงใหม่
อภิสิทธิ์มหาสารคาม
ประชุมราษฏร์ปทุมธานี
นันทวันชลบุรี
โพธิ์ศรีสุขารามกาญจนบุรี
สวาทอารมณ์ร้อยเอ็ด
ชัยเฉลิมมิตรสระบุรี
ธรรมิการาม (ธ)ประจวบคีรีขันธ์ (ธ)
ดอนชัยลำพูน
บึงทับช้างนครราชสีมา
ดอนมูลตาก
ต้นสนชลบุรี
สมรโกฎินนทบุรี
เวฬุราชิณวัดปากน้ำ