จัดลำดับวัดที่มีผู้สอบบาลีสนามหลวงได้มากที่สุดประจำปี พ.ศ.๒๕๔๘

มีผู้ออนไลน์ขณะนี้ ท่าน
จัดลำดับวัดที่มีผู้สอบบาลีสนามหลวงได้มากที่สุดประจำปี พ.ศ.๒๕๔๘ [ไม่รวมบาลีศึกษา]
อันดับ วัด สำนักเรียน จำนวนผู้สอบได้
พระธรรมกายปทุมธานี๒๐๗
ตากฟ้านครสวรรค์๑๒๒
โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๐๙
จองคำลำปาง๙๙
หาดใหญ่สิตารามสงขลา๙๓
ปากน้ำวัดปากน้ำ๘๙
โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๘๕
เทพลีลาวัดเทพลีลา๗๔
บางนาในวัดบางนาใน๖๙
๑๐พิชโสภารามอุบลราชธานี๕๘
๑๑คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๕๖
๑๒บัวขวัญนนทบุรี๕๔
๑๓ชูจิตธรรมารามพระนครศรีอยุธยา (ธ)๔๙
พนัญเชิงวรวิหารพระนครศรีอยุธยา๔๙
๑๔สุทธิวารีจันทบุรี๔๗
๑๕หัวลำโพงวัดหัวลำโพง๔๖
สามพระยาวัดสามพระยา๔๖
๑๖จักรวรรดิราชาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาส๔๕
๑๗อาวุธวิกสิตารามวัดอาวุธวิกสิตาราม๔๔
๑๘สร้อยทองวัดสร้อยทอง๔๓
๑๙พระพุทธบาทสระบุรี๔๑
๒๐พระปฐมเจดีย์นครปฐม๔๐
๒๑ชนะสงครามวัดชนะสงคราม๓๙
หลวงพ่อสดธรรมกายารามราชบุรี๓๙
๒๒ชัยศรีขอนแก่น๓๖
บูรพารามใต้ยโสธร๓๖
ศรีวิชัยวนารามเลย๓๖
สันต้นผึ้งเชียงราย๓๖
๒๓ป้อมวิเชียรโชติการามสมุทรสาคร๓๕
๒๔มหาพฤฒารามวัดมหาพฤฒาราม๓๔
๒๕บพิตรพิมุขวัดบพิตรพิมุข๓๒
ราชโอรสารามวัดราชโอรสาราม๓๒
ราชสิงขรวัดราชสิงขร๓๒
ธาตุขอนแก่น๓๒
๒๖พรหมวงศารามวัดพรหมวงศาราม๓๐
บางไผ่นนทบุรี๓๐
๒๗นิมมานรดีวัดนิมมานรดี๒๙
พระประโทณเจดีย์นครปฐม๒๙
๒๘สุทัศนเทพวรารามวัดสุทัศนเทพวราราม๒๘
ราชนัดดารามวัดเทพธิดาราม๒๘
๒๙หนองกุงขอนแก่น๒๗
๓๐บึงนครราชสีมา๒๖
เขียนเขตปทุมธานี๒๖
นรนาถสุนทริการามวัดนรนาถสุนทริการาม๒๖
๓๑บุณยประดิษฐ์วัดบุณยประดิษฐ์๒๕
ราษฎร์บูรณะปัตตานี๒๕
พระนอนจักรสีห์สิงห์บุรี๒๕
๓๒ชลประทานรังสฤษฎ์นนทบุรี๒๔
ไตรมิตรวิทยารามวัดไตรมิตรวิทยาราม๒๔
๓๓ตาลล้อมชลบุรี๒๓
อนุภาษกฤษฎารามภูเก็ต๒๓
บูรพาภิรามร้อยเอ็ด๒๓
๓๔โพธารามนครสวรรค์๒๒
ปัญญานันทารามปทุมธานี๒๒
ราชบุรณะวัดราชบุรณะ๒๒
๓๕ราชคฤห์คณะเขตธนบุรี๒๑
๓๖พระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม๒๐
๓๗สะแกนครราชสีมา๑๙
หนองแวงขอนแก่น๑๙
มงคลทับคล้อพิจิตร๑๙
เบญจมบพิตรดุสิตวนารามวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม๑๙
๓๘พระธาตุศรีจอมทองเชียงใหม่๑๘
ปิตุลาธิราชรังสฤษฏิ์ฉะเชิงเทรา๑๘
พญาภูน่าน๑๘
๓๙อมรคีรีวัดคฤหบดี๑๗
ขันเงินชุมพร๑๗
เนินพระระยอง๑๗
มหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์๑๗
๔๐ระฆังโฆสิตารามวัดระฆังโฆสิตาราม๑๖
บัวงามราชบุรี๑๖
คูหาสวรรค์พัทลุง๑๖
ปทุมวนารามวัดปทุมวนาราม๑๖
แสนสุขคณะเขตมีนบุรี๑๖
เพชรวรารามเพชรบูรณ์ (ธ)๑๖
๔๑พระสิงห์เชียงราย๑๕
สระเกศวัดสระเกศ๑๕
ราชาธิวาสวิหารวัดราชาธิวาสวิหาร๑๕
พระบรมธาตุกำแพงเพชร๑๕
"บางแพรก,เหนือ"นนทบุรี๑๕
๔๒พระศรีมหาธาตุวัดพระศรีมหาธาตุ๑๔
ใหญ่อินทารามชลบุรี๑๔
ท่าตอนเชียงใหม่๑๔
กะพังสุรินทร์ตรัง๑๔
พยัคฆารามสุพรรณบุรี๑๔
สองพี่น้องสุพรรณบุรี๑๔
สว่างหัวนาคำกาฬสินธุ์๑๔
พระงามนครปฐม๑๔
๔๓สุทัศน์ร้อยเอ็ด๑๓
ไผ่ดำสิงห์บุรี๑๓
พระศรีรัตนมหาธาตุพิษณุโลก๑๓
ชัยมงคลชลบุรี๑๓
๔๔ศรีบุรีรตนารามสระบุรี๑๒
กิ่งแก้วสมุทรปราการ๑๒
ราชสิทธารามวัดราชสิทธาราม๑๒
ปทุมคงคาวัดปทุมคงคา๑๒
นครสวรรค์นครสวรรค์๑๒
สวนหงส์สุพรรณบุรี๑๒
มหาสวัสดิ์นาคพุฒารามนครปฐม๑๒
แสงสวรรค์นครสวรรค์๑๒
เพชรสมุทรวรวิหารสมุทรสงคราม๑๒
อรุณราชวรารามวัดอรุณราชวราราม๑๒
วารินทรารามอุบลราชธานี๑๒
พิพัฒน์มงคลสุโขทัย๑๒
ทองนพคุณวัดทองนพคุณ๑๒
ใหม่จันทบุรี๑๒
๔๕โสมนัสวิหารวัดโสมนัสวิหาร๑๑
พนัญเชิงพระนครศรีอยุธยา๑๑
ลาดปลาเค้าคณะเขตลาดพร้าว-บึงกุ่ม๑๑
มงคลธรรมกายารามเชียงราย๑๑
ทุ่งสว่างนครราชสีมา๑๑
เกาะแก้วสุวรรณารามฉะเชิงเทรา๑๑
ละหารนนทบุรี๑๑
อาษาสงครามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม๑๑
ดาวดึงษารามวัดดาวดึงษาราม๑๑
โพธิ์ศรีสิงห์บุรี๑๑
พระพุทธบาทตากผ้าลำพูน๑๑
เสนหานครปฐม (ธ)๑๑
เกียรติแก้วสามัคคีศรีสะเกษ๑๑
ทับคล้อพิจิตร๑๑
ศรีโสดาเชียงใหม่๑๑
๔๖พิกุลทองสิงห์บุรี๑๐
บุญมั่นศรัทธารามกำแพงเพชร๑๐
เวฬุวันร้อยเอ็ด๑๐
บุญรอดธรรมารามคณะเขตพระโขนง-บางนา๑๐
มะขามเรียงสระบุรี๑๐
เขาพุทธโคดมชลบุรี๑๐
สุวรรณประสิทธิ์คณะเขตลาดพร้าว-บึงกุ่ม๑๐
พายัพนครราชสีมา๑๐
สังเวชวิศยารามวัดสามพระยา๑๐
วิเวกวรารามตราด๑๐
พระสิงห์เชียงใหม่๑๐
เขาวังราชบุรี๑๐
๔๗สมานราษฎร์ชลบุรี
บ้านอ่างจันทบุรี
ภูมินทร์น่าน
ท่าโขลงกิตติยารามอ่างทอง
วิชิตสังฆารามภูเก็ต
อนงคารามวัดอนงคาราม
พระประโทนเจดีย์นครปฐม
ดุสิดารามวัดดุสิดาราม
ชัยสามหมอชัยภูมิ
กัลยาณมิตรวัดกัลยาณมิตร
สรรพยาวัฒนารามชัยนาท
ยานนาวาวัดยานนาวา
บ่อชะเนงอำนาจเจริญ
ทองธรรมชาติวัดทองธรรมชาติ
บ้านเปลือยนอกร้อยเอ็ด
อัมพวนารามศรีสะเกษ (ธ)
เกาะอ่างทอง
กลางเมืองเก่าชัยภูมิ
๔๘โพธิ์เงินสิงห์บุรี
จอมแจ้งขอนแก่น
สว่างฟ้าพฤฒารามชลบุรี
บางเคียนวิเชียรฉายพระนครศรีอยุธยา
เมืองคงศรีสะเกษ
อิสานนครราชสีมา
นางนองวรวิหารวัดราชโอรสาราม
ม่วงคณะเขตบางแค
กษัตราธิราชวรวิหารพระนครศรีอยุธยา
บวรมงคลวัดบวรนิเวศวิหาร
เสมียนนารีคณะเขตบางเขน-จตุจักร
เปรมประชาปทุมธานี
เจดีย์งามเชียงใหม่
บ้านส้องสุราษฎร์ธานี
กลางมิ่งเมืองร้อยเอ็ด
มหาพุทธารามศรีสะเกษ
ไพรสณฑ์ศักดารามเพชรบูรณ์
เทวราชกุญชรวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
๔๙โพธิสมภรณ์อุดรธานี (ธ)
ป่าประดู่ระยอง
อนาลโยทิพยารามพะเยา
ประสาทบุญญาวาสวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
สุวรรณคีรีวิหารระนอง
ลาดพร้าวคณะเขตลาดพร้าว-บึงกุ่ม
ไตรภูมิกาฬสินธุ์
บางกระเบาปราจีนบุรี
บริบูรณ์ชัยภูมิ
ศาลานครราชสีมา
หัวเรืออุบลราชธานี
ไผ่งามปราจีนบุรี
โพธิ์ปฐมาวาสสงขลา
ตึกคชหิรัญพระนครศรีอยุธยา
รัตนชมภูปราจีนบุรี
มะนาวหวานนครศรีธรรมราช
กลางสุรินทร์สุรินทร์
เจ็ดยอดเชียงราย
ไชยชุมพลชนะสงครามกาญจนบุรี
ปฐมแพงศรีกาฬสินธุ์
นอกชลบุรี
ชลประทานรังสฤษฏ์นนทบุรี
ศรีประวัตินนทบุรี
เจ้าอามวัดศรีสุดาราม
เทพนิมิตต์คณะเขตดอนเมือง
ราษฎร์บำรุงวัดสัมพันธวงศาราม
บรมนิวาสวัดบรมนิวาส
ใหม่อมตรสวัดสามพระยา
โพธิ์ศรีวนารามร้อยเอ็ด
คูเมืองศรีสะเกษ
๕๐ดงสักกาญจนบุรี
สว่างใต้กาฬสินธุ์
ยางน้อยอุบลราชธานี
สามัคคีธรรมพังงา
ท่าคอยเพชรบุรี
เชิงเลนนนทบุรี
กำแพงดินพิจิตร
มิ่งเมืองพลารามขอนแก่น
สันติวิเวกร้อยเอ็ด
บ้านเขวาศรีสะเกษ
อุตมพิชัยร้อยเอ็ด
ต้นสนอ่างทอง
บางโฉลงในสมุทรปราการ
ใหม่จำปาทองลพบุรี
ท่ามะโอลำปาง
พระธาตุดอยสะเก็ดเชียงใหม่
วรจรรยาวาสวัดราชสิงขร
ตองปุพระนครศรีอยุธยา
ทรงศิลาชัยภูมิ
ศิริวราวาสศรีสะเกษ
ดอยสัพพัญญูเชียงใหม่
คลองละมุงอุตรดิตถ์
อภัยทายารามวัดพรหมวงศาราม
อรุณธรรมรังษีร้อยเอ็ด
โพธิ์ทองขอนแก่น
หงษ์ประดิษฐารามสงขลา
ประดิษฐารามวัดกัลยาณมิตร
แจ้งพรหมนครสิงห์บุรี
จำปาสุรินทร์
บ้านโสกเชือกร้อยเอ็ด
ห้วยยางชลบุรี
นาคปรกคณะเขตภาษีเจริญ
บ้านขุนเชียงใหม่
คลองครุคณะเขตลาดพร้าว-บึงกุ่ม
เฉลิมพระเกียรตินนทบุรี
บางบำหรุวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์
๕๑ประยุรวงศาวาสวัดประยุรวงศาวาส
กาญจนสิงหาสน์วัดกาญจนสิงหาสน์
ศรีบุญเรืองเลย
ศรีบุญเรืองคณะเขตบางกะปิ
จันทรสโมสรวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
ชัยมงคลสงขลา
ลากค้อนนนทบุรี
บ้านพร้าวนอกปทุมธานี
หัวช้างลพบุรี
ศรีแก้งคร้อชัยภูมิ (ธ)
ห้วยทรายใต้เพชรบุรี
บรมวงศ์อิศรวรารามพระนครศรีอยุธยา
หนองไม้ตายยโสธร
บ้านโป่งราชบุรี
กษัตราธิราชพระนครศรีอยุธยา
ชัยสิทธาวาสปทุมธานี
ธรรมิการามประจวบคีรีขันธ์ (ธ)
เครือวัลย์ชลบุรี
แจ้งแสงอรุณสกลนคร
หลวงสุมังคลารามศรีสะเกษ (ธ)
ด่านประชากรชุมพร
เวฬุวนารามคณะเขตดอนเมือง
มิ่งเมืองร้อยเอ็ด (ธ)
ธรรมาภิรตารามวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
พระธาตุหริภุญชัยลำพูน
วรนาถบรรพตนครสวรรค์
สุวรรณรังสรรค์ระยอง
ศรีชมชื่นหนองคาย
จันทร์แก้วเพ็ชรวัดปทุมวนาราม
ศรีโคมคำพะเยา
ท่าพระเจริญพรตนครสวรรค์
ศรีสว่างอุบลราชธานี
โพธิสมภรณ์อุดรธานี(ธ)
ทุ่งแฝกปราจีนบุรี
บุตาวงษ์บุรีรัมย์
สุทธจินดานครราชสีมา (ธ)
จอมคีรีนาคพรตนครสวรรค์
เขาฉกรรจ์สระแก้ว
ป่าดาราภิรมย์เชียงใหม่ (ธ)
ศิริเสาธงสมุทรปราการ
๕๒วชิรธรรมสาธิตคณะเขตพระโขนง-บางนา
ป่าแสงอรุณขอนแก่น (ธ)
ชัยสิทธารามปทุมธานี
บุญญฤทธยารามชลบุรี
ธรรมธีรารามบุรีรัมย์
วังตะกูนครปฐม
สระกำแพงใหญ่ศรีสะเกษ
โนนไทยนครราชสีมา
กันมาตุยารามวัดเทพศิรินทราวาส
บางหลวงปทุมธานี
บุพพารามเชียงใหม่
จุมพลสุทธาวาสสุรินทร์
โตนด (๑)พระนครศรีอยุธยา
พัฒนารามสุราษฎร์ธานี
ราษฏร์ศรัทธารามชัยนาท
พัฒนารามสุราษฏร์ธานี
เขาวงจินดารามกาญจนบุรี
พันตำลึงสุพรรณบุรี
ปัจจิมเชียงยืนมหาสารคาม
โพธารามสุพรรณบุรี
ห้วยจระเข้นครปฐม
สุทัศนเทพวรารามวัดสุทัศเทพวราราม
เทพนิมิตรฉะเชิงเทรา (ธ)
สุวรรณารามวัดสุวรรณาราม
สุขไพรวันระยอง
มหรรณพารามวัดมหรรณพาราม
สัตหีบชลบุรี
โพธินิมิตรสถิตมหาสีมารามวัดโพธินิมิตรสถิตมหาสีมาราม
เซิดสำราญชลบุรี
มัชฌันติการามวัดบวรนิเวศวิหาร
ท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์ขอนแก่น
ครุในสมุทรปราการ
กลางบุรีรัมย์
ท่าตำหนักนครปฐม (ธ)
พระนางสร้างภูเก็ต
อร่ามมงคลกาฬสินธุ์
หงส์รัตนารามวัดหงส์รัตนาราม
บูรพารามยโสธร
ตาก้องนครปฐม
สระแก้วสระแก้ว
เทพธิดารามวัดเทพธิดาราม
อริยวงศารามราชบุรี
สวัสดิวารีสีมารามวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
จงโกลพบุรี
ศาลาลอยสุรินทร์
ศรีบุญเรืองมุกดาหาร
ยางสุทธารามวัดระฆังโฆสิตาราม
พระสมุทรเจดีย์สมุทรปราการ
เจ้าเจ็ดนอกพระนครศรีอยุธยา
ป่าเลไลยก์สุพรรณบุรี
ท่าเกวียนฉะเชิงเทรา
โสภณารามเชียงใหม่
พระศรีเจริญอำนาจเจริญ
จันทรปะสิทธิ์ขอนแก่น
บกน้อยยโสธร
พลับพลาชัยเพชรบุรี
สว่างศรีสะเกษ
ท่ากระท้อนตราด
๕๓ประดิษฐ์ธรรมคุณหนองคาย
กลางวรวิหารสมุทรปราการ
มกุฏกษัตริยารามวัดมกุฏกษัตริยาราม
อัมพวันปราจีนบุรี
ห้วยบงลำพูน
เหนือร้อยเอ็ด
นครบาลชัยภูมิ
วังกลมพิจิตร
ใหญ่ชัยมงคลพระนครศรีอยุธยา
บ่อกรังสุราษฎร์ธานี
ปราสาททองสุพรรณบุรี
พระโยคสุราษฎร์ธานี
ลานคาสุพรรณบุรี
พระธาตุราษฎร์บำรุงหนองคาย
ตองปุลพบุรี
ทองเนียมวัดสัมพันธวงศาราม
ศาลาแดงคณะเขตบางแค
คลองวาฬประจวบคีรีขันธ์
พิชยญาติการามวัดพิชยญาติการาม
ประชานิมิตเพชรบูรณ์
หนองใหญ่ร้อยเอ็ด
บวรนิเวศวิหารวัดบวรนิเวศวิหาร
ป้อมแก้วสมุทรสงคราม
ศาลาลอยนครราชสีมา (ธ)
เทพศิรินทราวาสวัดเทพศิรินทราวาส
มหัตตมังคลารามสงขลา
ห้วงพัฒนาตราด (ธ)
โปรดเกศเชษฐารามสมุทรปราการ
ราษฎร์ศรัทธาธรรมสุโขทัย
แจ้งนครศรีธรรมราช
สระเกศเพชรบูรณ์
วิเศษการวัดระฆังโฆสิตาราม
ราชบพิธสถิตมหาสีมารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
เมืองสรวงเก่าร้อยเอ็ด
โป่งสลีเชียงราย
หลักสี่คณะเขตดอนเมือง
พุคำบรรพตสระบุรี (ธ)
ธรรมาธิปไตยอุตรดิตถ์
หนองเป็ดอุบลราชธานี
ใหม่ปิ่นเกลียวนครปฐม
ดอนไชยพะเยา
ลำดวนหนองคาย
สังข์กระจายวัดราชสิทธาราม
ศรีมงคลอุบลราชธานี
เกตุสโมสรฉะเชิงเทรา
มหาธาตุเพชรบูรณ์
นาควัชรโสภณกำแพงเพชร (ธ)
ป่ากลางทุ่งปทุมธานี
ใหญ่สมุทรปราการ
ประสิทธิชัยตรัง
ภคินีนาถวัดภคินีนาถ
ชากมะกรูดระยอง
พระธาตุพนมนครพนม
โปรดเกศเชษฐารามสุมทรปราการ
เนินบุญญารามชลบุรี
พิชัยพัฒนารามขอนแก่น
อโสกวนารามร้อยเอ็ด
แจ้งเจริญดอนชลบุรี
ราษฎร์บำรุงวัดสัมพันธวงศ์
โรงธรรมสามัคคีเชียงใหม่ (ธ)
น้อยนพคุณวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
บุญศรีมุนีกรณ์คณะเขตลาดพร้าว-บึงกุ่ม
จันทรประสิทธิ์ขอนแก่น
บางโฉลงนอกสมุทรปราการ
อุดมธานีนครนายก
มูลจินดารามปทุมธานี
พระบรมธาตุไชยาสุราษฎร์ธานี
เทียนถวายปทุมธานี
โบสถ์วรดิตถ์อ่างทอง
ชัยภูมิพิทักษ์ชัยภูมิ
ท่าหลวงพิจิตร
กลางอุบลราชธานี
บ่อทองราษฎร์บำรุงชลบุรี
โพธิ์ทัยมณีเพชรบุรี
ผาแดงหลวงลำปาง
หนองขุนชาติอุทัยธานี
ไตรสามัคคีสมุทรปราการ
ใหม่กรงทองปราจีนบุรี
วังน้ำเย็นสระแก้ว
มาบจันทร์ระยอง
ดอนเจดีย์สุพรรณบุรี
สุปัญญารามร้อยเอ็ด (ธ)
พุคำบรรพตสระบุรี
พัฒนาราษฎร์บำรุงกำแพงเพชร
พระธาตุช่อแฮแพร่
บูรพ์นครราชสีมา
หัวคู้สมุทรปราการ
๕๔หนังราชวรวิหารวัดราชโอรสาราม
ราษฎร์ศรัทธาชลบุรี
จันทารามศรีสะเกษ
นาบัวสุรินทร์
มิ่งเมืองร้อยเอ็ด(ธ)
พิกุลเงินนนทบุรี
สว่างอารมณ์มุกดาหาร
สุวรรณภูมิสุพรรณบุรี
กระทอนนครราชสีมา
ช่องลม นาเกลือวัดนรนาถสุนทริการาม
พระยายังวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
เพชรวรารามเพชรบูรณ์(ธ)
ศรีสระแก้วหนองบัวลำภู
บัวลอยสระบุรี
สว่างอารมย์ร้อยเอ็ด
พิชัยสงครามสมุทรปราการ
สุนีย์ศรัทธาธรรมฉะเชิงเทรา
จันทราวาสชุมพร
ท่าหัวแหวนจันทบุรี
โปรดเกษเชษฐารามสมุทรปราการ
ฝั่งหมิ่นเชียงราย
มะขามเตี้ยพิษณุโลก
บางปิ้งสมุทรสาคร
หวายกรองระยอง
เจดีย์หลวงเชียงใหม่ (ธ)
ปากน้ำอุบลราชธานี
เวตวันวิทยารามอุบลราชธานี
เย้ยปราสาทบุรีรัมย์
ป่าจันทวนารามยโสธร
จันทรสามัคคีหนองคาย (ธ)
ชัยพฤกษมาลาวัดชัยพฤกษมาลา
เศวตฉัตรวัดทองนพคุณ
พระยาทำวัดระฆังโฆสิตาราม
อุดมรังสีคณะเขตหนองแขม
สระเกษอำนาจเจริญ
สลุดสมุทรปราการ
พรหมจริยาวาสนครสวรรค์
สวนดอกเชียงใหม่
ไร่ขิงนครปฐม
เขาดินพระนครศรีอยุธยา
กู่เต้าเชียงใหม่
สุสานนครราชสีมา
สามง่ามนนทบุรี
ทางกระบือนครนายก
โพธิวงศารามนครศรีธรรมราช
สมบูรณ์ธรรมกายารามพิจิตร
ระกาศรีสะเกษ
ใหม่วัดสุวรรณาราม
ประชาบูรณะบุรีรัมย์
โคกเดื่อนครสวรรค์
ประชาศรัทธาธรรมวัดสร้อยทอง
สำโรงใหญ่ศรีสะเกษ
สุวรรณมงคลตราด
ศรีภูกระดึงพัฒนารามเลย
เวียงสุราษฎร์ธานี
กลางกาฬสินธุ์
ตะพานหินพิจิตร
หอไตรปิฏการามกาฬสินธุ์
ศรีใครอำนาจเจริญ
พรหมสุรินทร์สุรินทร์
ไตรสามัคคีสุมทรปราการ
บึงพระลานชัยร้อยเอ็ด(ธ)
ปากน้ำฝั่งเหนือคณะเขตภาษีเจริญ
โพธิ์กลางขอนแก่น
ป่าโมกวรวิหารอ่างทอง
พุทธบูชาวัดบวรนิเวศวิหาร
บ้านบากร้อยเอ็ด
บ้านพาสน์พระนครศรีอยุธยา
นาคกลางวัดนาคกลาง
ทุ่งสว่างโนนโพธิ์ร้อยเอ็ด
สันติธรรมเชียงใหม่ (ธ)
นิเวศธรรมประวัติพระนครศรีอยุธยา (ธ)
บ้านเปลือยใหญ่ร้อยเอ็ด
สังฆารามสุโขทัย
เวฬุวันหนองคาย(ธ)
ศรีวารีน้อยสมุทรปราการ
มณีบรรพตตาก
หลักร้อยนครราชสีมา
พรหมบุรีสิงห์บุรี
พระพิเรนทร์วัดพระพิเรนทร์
พุทธจักรมงคลชยารามวัดรัชฎาธิษฐาน
ลำนารายณ์ลพบุรี
เขาโบสถ์ประจวบคีรีขันธ์
อัมพวนารามพัทลุง
ประโดกนครราชสีมา
หนองโว้งสุโขทัย
สหธรรมิการามเพชรบุรี
โพธิ์ร้อยต้นร้อยเอ็ด
นางชีคณะเขตภาษีเจริญ
ม่วงสามสิบอุบลราชธานี
สุคันธาวาสสมุทรปราการ
ลาดปู่ทรงธรรมเลย
รัตนชัยพระนครศรีอยุธยา
ไทยชุมพลสุโขทัย
อริยวงศารามราชบุรี (ธ)
ไตรรัตนารามคณะเขตบางเขน-จตุจักร
วังตะภูนครปฐม
สำราญนิเวศอำนาจเจริญ (ธ)
อุดมพิชัยร้อยเอ็ด
เขาคันธมาทน์ชลบุรี
กิ่งแก้วสุมทรปราการ
ศรีจันทร์ขอนแก่น (ธ)
โคกมะตูมสระบุรี
ศรีนวลขอนแก่น
หนองเสม็ดสันติธรรมารามชลบุรี
พันท้ายนรสิงห์สมุทรสาคร
อุบลบรทิพย์ร้อยเอ็ด
ท่าตะโกนครสวรรค์
ราษฎร์บำรุงชลบุรี
ป่าลิไลยก์พัทลุง
อ่างทองวรวิหารอ่างทอง
รังสิตปทุมธานี
ราษฎร์ประชุมชนารามกาญจนบุรี
เดิมนครราชสีมา
พัฒนราษฎร์บำรุงกำแพงเพชร
บูรพาพิทยารามจันทบุรี
ทับไทรจันทบุรี
ทองบนวัดยานนาวา
ปลูกศรัทธาคณะเขตลาดกระบัง
ไผ่เหลืองนนทบุรี
ดอนขมิ้นกาญจนบุรี
ญาณเวศกวันวัดพระพิเรนทร์
สุทธจินดานครราชสีมา(ธ)
พุทธปัญญานนทบุรี
อินทรวิหารวัดสามพระยา
มงคลในอุบลราชธานี
วรามาตยภัณฑสารารามวัดปากน้ำ
สำโรงเหนือวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
ราชประดิษฐ์วัดบวรนิเวศวิหาร
โรงวาสสงขลา
ประเดิมสุราษฎร์ธานี
๕๕สามกระบือเผือกนครปฐม
ทำเลทองปทุมธานี
แหลมปอชุมพร
ถ้ำมังกรทองกาญจนบุรี
สว่างสามัคคีเพชรบูรณ์
วิมลนิวาสร้อยเอ็ด (ธ)
นครอินทร์นนทบุรี
ศรีมงคลเพชรบูรณ์
ชีแวะลพบุรี
กลางปักธงชัยนครราชสีมา
ศรีมงคลน่าน
สลุดสุมทรปราการ
นาแลนครศรีธรรมราช
ธรรมจักรพิษณุโลก
ดอนแก้วตาก
ฝางวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์
เทียนดัดนครปฐม
กลาง (นางรอง)บุรีรัมย์
กวิศรารามลพบุรี
กษัตาธิราชวรวิหารพระนครศรีอยุธยา
บางโพโอมาวาสวัดสร้อยทอง
สวนมะม่วงจันทบุรี
ปทุมมาลัยอุบลราชธานี
หันเตยนครราชสีมา
ประดู่ฉิมพลีวัดราชสิทธาราม
ต้นสนเพชรบุรี
แม่ย้อยลำพูน
ใหม่ยายนุ้ยวัดราชสิงขร
จอมมณีหนองคาย
สิงห์วัดราชโอรสาราม
ทองเพลงวัดอนงคาราม
บ่อสามแสนกำแพงเพชร
ไผ่ล้อมพระนครศรีอยุธยา
หนองตะไก้นครราชสีมา
น้อยโพธิ์คำนครพนม
ภาษีคณะเขตคลองเตย-วัฒนา
ป่าเห็วลำพูน
หนองกบสระบุรี
หัวขัวลำพูน
โสมนัววิหารวัดโสมนัสวิหาร
ทองบนวัดราชสิงขร
ถ้ำสิงโตทองราชบุรี
วังพัทลุง
ราชผาติการามวัดราชาธิวาสวิหาร
บึงพระลานชัยร้อยเอ็ด (ธ)
ป่าโคพระนครศรีอยุธยา
สามัคคีผดุงพันธ์สุราษฎร์ธานี (ธ)
ช่องด่านราษฎร์บำรุงกาญจนบุรี
เปาสามขาเชียงใหม่
บางขวางวัดบวรนิเวศ
กระชงคารามสุโขทัย
ปรางค์นครราชสีมา
สาลวนารามกาญจนบุรี
ใหญ่บ้านบ่อสมุทรสาคร
ใหญ่ศรีสุวรรณวัดใหญ่ศรีสุพรรณ
มหาธาตุราชบุรี
สระแก้ววารีรามสกลนคร
รัชฎาธิษฐานวัดรัชฎาธิษฐาน
บางปิ้งสมุทรปราการ
โยธานิมิตตราด
บางช้างเหนือนครปฐม
ธาตุประสิทธิ์นครพนม
ดอนมะกอกประจวบคีรีขันธ์
น้อยชลบุรี
เขาหนองปลาไหลจันทบุรี
บางนางบุญปทุมธานี
ศรีทวีนครศรีธรรมราช(ธ)
ใต้โพธิ์ค้ำกาฬสินธุ์
ปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ฉะเชิงเทรา
โกเมศรัตนารามวัดโสมนัสวิหาร
ท่าไทรสุราษฎร์ธานี
หนองโพธิ์นครนายก
จันทารามอุทัยธานี
เขมารามอำนาจเจริญ
คูหาสุวรรณสุโขทัย
สีหไกรสรวัดระฆังโฆสิตาราม
หนังวัดราชโอรสาราม
โพธิ์ทองเจริญนครราชสีมา
ทองศาลางามคณะเขตภาษีเจริญ
เสาธงทองนครศรีธรรมราช
บ้านธิหลวงลำพูน
เทวาพิทักษ์ร้อยเอ็ด
โพธิ์ศรีอ่างทอง
แสงเกษมอุบลราชธานี
คีรีวันต์นครราชสีมา
บางเสาธงวัดระฆังโฆสิตาราม
สันหลวงลำพูน
ไทรทองขอนแก่น
หน้าพระธาตุชลบุรี
หมื่นพุทธเมตตาคุณารามเชียงราย
หนองม่วงกาญจนบุรี
บางหลวงนครปฐม
ดอกเอื้องเชียงใหม่
คฤหบดีวัดคฤหบดี
กำแพงแลงเพชรบุรี
ม่วงชุมสิงห์บุรี
บางเลนเจริญนนทบุรี
ปทุมวนารามปทุมวนาราม
เจดีย์หลวงวรวิหารเชียงใหม่ (ธ)
นวลนรดิศวัดปากน้ำ
ด่านเกวียนนครราชสีมา
ภาณุรังษีวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์
ศรีสุทธาวาสเลย(ธ)
ทุ่งหวังตรัง
วรามาตยภัณฑสารารามวัดอินทาราม
ชัยสุนทรกาฬสินธุ์
บางโคนนทบุรี
นครชื่นชุ่มนครปฐม
ท่าตำหนักนครปฐม
นางในธัมมิการามอ่างทอง
ปัจฉิมวันอำนาจเจริญ
ราษฎร์สามัคคีชลบุรี
ปทุมสรารามเชียงใหม่
สามโก้อ่างทอง
โพธิ์ศรีสร้อยหนองคาย
สระสี่เหลี่ยมนครปฐม
ราษฏร์ศรัทธารามปทุมธานี
คุริงชุมพร
บ้านกกตาลกาฬสินธุ์
ถ้ำเนรมิตกาญจนบุรี
วังสะพุงพัฒนารามเลย
บางสะแกในวัดปากน้ำ
ดอนแดงใหญ่อุบลราชธานี
บางด้วนในสมุทรปราการ
ปากบึงวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์
เนินหลังเต่าชลบุรี
ราชธานีสุโขทัย
ดอนผวานครราชสีมา
โอกาสนครพนม
ศรีวิหารเจริญสุรินทร์
เลียบสงขลา
สุวรรณวิจิตรสุรินทร์
ลุ่มระยอง
ศิริเสาธงสุมทรปราการ
นาวงตรัง
ศรีคุณเมืองอุดรธานี
น้ำอ้อมศรีสะเกษ
ไผ่สีซอตาก
สันหนองบัวเชียงราย
สุทธิวาตวรารามสมุทรสาคร
สุเขตตารามสุรินทร์
ดอนแดงอำนาจเจริญ
นาอุ่นพระนครศรีอยุธยา
ปัจฉิมทัศน์มหาสารคาม
ดอนเสลาราชบุรี
ประชานิมิตรนครราชสีมา
ชัยมงคลแพร่
ใหม่ทองเสนวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
นางนองวัดราชโอรสาราม
ใหญ่สุวรรณารามเพชรบุรี
ข่วงสิงห์ลำพูน
โนนฤาษีสกลนคร
คูบางหลวงอนุกิจวิธูรปทุมธานี
ท่าตะคร้อเขาทองกำแพงเพชร
พระญาติการามพระนครศรีอยุธยา
หนองไผ่ล้อมนครราชสีมา
ศิริพงษ์ธรรมนิมิตคณะเขตสายไหม
มุจลินทวาปีวิหารปัตตานี
จองคำแม่ฮ่องสอน
คลองกลางชัยนาท
มัชฌิมบุรีอุดรธานี
โคกคอนอินทร์เจริญธรรมนครราชสีมา
อโศการามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
ร้องกวางน่าน
สังคมสามัคคีหนองบัวลำภู
ยางวัดบางนาใน
ป่าโนนรังร้อยเอ็ด
หนังราชวัดราชโอรสาราม
ในสองวิหารสมุทรปราการ
ธรรมมงคลวัดธรรมมงคล
บางหญ้าแพรกสมุทรสาคร
แม่ฮ่องไคร้เชียงใหม่
ตะคร้อนครราชสีมา
โบสถ์มณีศรีบุญเรืองตาก
สามัคคีนครราชสีมา
สามัคคีผดังพันธ์สุราษฎร์ธานี (ธ)
จันทนารามจันทบุรี (ธ)
พระพุทธบาทตะเมาะเชียงใหม่
หนองนกไข่สมุทรสาคร
ไพชยนต์พลเสพย์สมุทรปราการ
มหาธาตุเพชรบุรี
ท่าน้ำพองขอนแก่น
สามัคคีศรัทธารามสมุทรสาคร
บัวแก้วเกษรปทุมธานี
ศรีเทพประดิษฐารามนครพนม (ธ)
สวนร่มบารมีพิษณุโลก
มหาธาตุวรวิหารราชบุรี
ผาสุการามชลบุรี
อุโมงค์ (สวนพุทธ)เชียงใหม่
เนินกระปรอกระยอง
ฉางข้าวน้อยเหนือลำพูน
จินตาวาสพัทลุง
ทุ่งท่าเสานครสวรรค์
บูรพาสกลสคร
จันทองวัดสุวรรณาราม
ไพรบึงศรีสะเกษ
หนองบัวสุรินทร์
"แค,นอก"นนทบุรี
เจริญสุขนครราชสีมา
มงคลน่าน
พระมหาธาตุนครศรีธรรมราช (ธ)
สะปุ๋งหลวงลำพูน
สุดสวาสดิ์พิษณุโลก
ต้นสนชลบุรี
โกศลสิตารามนครราชสีมา
ไชโยวรวิหารอ่างทอง
"ตำหนัก,ใต้"นนทบุรี
บางพลัดวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์
กลางขอนแก่น
บ่อทองราษฏร์บำรุงชลบุรี
อภิสิทธิ์มหาสารคาม
ดอนหวายนครราชสีมา
เพลงวัดปากน้ำ
บางปลาสมุทรสาคร
พลับพลาชัยวัดราชบุรณะ
จำขี้มดลำพูน
ไสกระดานเพชรบุรี
มะทายวัดเทพากร
ศรีสุดารามวัดศรีสุดาราม
ทับขี้เหล็กชัยนาท
หว่านบุญปทุมธานี
สระแก้วนครราชสีมา
โนนติ้วศรีสะเกษ
สุทธิวรารามวัดยานนาวา
ธรรมรังสีประจวบคีรีขันธ์
บางรักใหญ่นนทบุรี
ป่าพร้าวนอกเชียงใหม่
เทพนิมิตตารามนครราชสีมา
สังข์กระจายวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์
หงส์ประดิษฐารามสงขลา
โพธิคุณวัดอินทาราม
ชัยชนะสงครามวัดบพิตรพิมุข
สวาทอารมณ์ร้อยเอ็ด
กลางสุพรรณบุรี
เขากำแพงสุพรรณบุรี
อัมพวันเชียงใหม่
ห้วยเนียงพัทลุง
ท่าอู่ชัยนาท
บูรพาอำนาจเจริญ
หรงบนนครศรีธรรมราช
พลงช้างเผือกระยอง
ศรีเมืองจันทบุรี
เกาะแก้วอรุณคามสระบุรี
บ้านทวนกาญจนบุรี
ท่าน้ำตืนกาญจนบุรี
นครป่าหมากวัดศรีสุดาราม
เทวสังฆารามกาญจนบุรี
โพธิ์ศรีเลย
หนองหลักอุบลราชธานี
ด่านสำโรงสมุทรปราการ
สัมพันธวงศ์วัดสัมพันธ์วงศ์
คลองหาดสระแก้ว
ศาลารีนนทบุรี
สุวรรณคีรีวัดชนะสงคราม
บ้านกาบเชิงสุรินทร์
เขาป่าแก้วสระแก้ว
ไผ่เหลืองน่าน
สว่างโยมาลัยอุดรธานี
ดอนหวายยโสธร
"บางแพรก,ใต้"นนทบุรี
ทัพป่าจิกมหาสารคาม
กาซ้องแพร่
ป้านปิงเชียงใหม่
สิงห์ปทุมธานี
บางตะคอยสมุทรสาคร
แสงบูรพาสุรินทร์
เสาธงทองลพบุรี
ศุภารามส่องเหนือมหาสารคาม
ปรินายกวัดสามพระยา
หนองแสงยโสธร
ขุนก้องบุรีรัมย์
ร่องซ้อแพร่
อินทารามวัดอินทาราม
ประชานิยมกาฬสินธุ์(ธ)
เวฬุราชิณวัดปากน้ำ
โตนด(๑)พระนครศรีอยุธยา
คูยางกำแพงเพชร
พรหมสาครสิงห์บุรี
โคกพุทราอ่างทอง
ฉัตรแก้วจงกลณีวัดเทพากร
เมืองยะลายะลา
ม่วยต่อแม่ฮ่องสอน
โพธิสมภารหนองคาย
หนองปรึกนครราชสีมา
โพธิ์ประทับช้างวัดบพิตรพิมุข
ลาดบัวขาวคณะเขตประเวศ
พระธาตุช้างค้ำน่าน
สว่างอารมณ์หนองบัวลำภู
จันทวงศรารามคณะเขตบางกะปิ
โคกกะพี้สระบุรี
สาลิการามตรัง
ศาลาครืนวัดราชโอรสาราม
เกตุพระนครศรีอยุธยา
บุรณศิริมาตยารามวัดบวรนิเวศวิหาร
สนามพราหมณ์เพชรบุรี
ศาลาลอยนครราชสีมา
สวนพลูวัดหัวลำโพง
สวนดอกลำปาง
หนองโสมงนครราชสีมา
ดอนพังงา
โสภณวนารามระยอง (ธ)
เกษตรพันธารามสมุทรสาคร
นาคเพชรบุรี
โพธิทองวัดอนงคาราม
สว่างพิทยาขอนแก่น
เสถียรรัตนารามนครปฐม
สะเลียมแพร่
บ้านกล้วยนครราชสีมา
หนองพะองสมุทรสาคร
กลางสมุทรปราการ
อำนาจเจริญอำนาจเจริญ
เสม็ดชลบุรี
หนองอุโบสถเชียงใหม่
สามวิหารพระนครศรีอยุธยา
ทวีการะอนันต์ปทุมธานี
ถ้ำขุนกระทิงชุมพร
ห้วยพลูนครปฐม
ก้ำก่อแม่ฮ่องสอน
ชัยมงคลพิจิตร
หิรัญรูจีวัดหิรัญรูจี
ทุ่งศรีนวลศรีสะเกษ
บ้านหมอสระบุรี
บ้านหาญนครราชสีมา
จอมสุทธาวาสสุรินทร์
มิ่งเมืองน่าน
เหนือร้อยเอ็ด(ธ)
สระเรียงนครศรีธรรมราช
คลองสักตาก
ไร่เกาะต้นสำโรงนครปฐม
ใหม่โพธิ์งามนครราชสีมา
สมุหประดิษฐารามสระบุรี
ทางหลวงวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์
ตะกุดนครราชสีมา
ดงมูลเหล็กวัดระฆังโฆสิตาราม
บ้านกลางลำพูน
ฉิมทายกาวาสวัดสุวรรณาราม
ป้อมใหญ่พระนครศรีอยุธยา
หนองจะบกนครราชสีมา
สัมมาชัญวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
พิชัยธารารามชุมพร
ล้านนาญาณสังวรารามเชียงใหม่ (ธ)
อิสาณบุรีรัมย์
ประชุมราษฎร์ปทุมธานี
แสนเมืองมาหลวงลำพูน
โพธิ์นครราชสีมา
ดวงแขวัดบวรนิเวศ
ท่าช้างลำพูน
สาลวนารามอุทัยธานี
บางกระเจ้านอกวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
โชติทายการามราชบุรี
เหนือสกลนคร
ราษฎร์ประชุมชนารามาวัดอินทาราม
จอมสุดารามวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
สว่างแสงจันทร์ร้อยเอ็ด
ศรีพนมเขตกาญจนบุรี
เมืองมางเชียงใหม่
พุทธบูชาวัดบวรนิเวศ
อำนาจอำนาจเจริญ
ประสาทนิกรชุมพร
กุฏิภักดีสังวรพัทลุง
วังรักราษฎร์บำรุงกาญจนบุรี
ท่าเสด็จกาญจนบุรี
แจงร้อนสมุทรปราการ
เขาชานารามสุราษฎร์ธานี
บางน้ำวนสมุทรสาคร
กลางโพธิ์ชัยสกลนคร
วิจิตรการนิมิตรวัดระฆังโฆสิตาราม
ท่าอิฐนนทบุรี
หิรัญญารามจันทบุรี
ปงหอศาลลำปาง
บ้านตูมนครราชสีมา
พระปรางค์สิงห์บุรี
ศรีบุรพารามตราด
หัวบึงทุ่งนครพนม
จันทร์สโมสรวัดสร้อยทอง
พระสมุทรเจดีย์สุมทรปราการ
พระมหาธาตุนครศรีธรรมราช(ธ)
โนนสีลามหาสารคาม
อมรทายิการามวัดรัชฎาธิษฐาน
สำโรงนครราชสีมา
บ้านเปียงเชียงใหม่
จันทรสโมสรวัดสร้อยทอง
ช่องลมราชบุรี
นางพญาพิษณุโลก
ราษฎร์ศรัทธาธรรมคณะเขตมีนบุรี
ใหม่อัมพวันนครราชสีมา
ดอนมูลแพร่
นวลนรดิศคณะเขตภาษีเจริญ
วังยาวประจวบคีรีขันธ์
ป่าตาลลำพูน
อโสกวนารมร้อยเอ็ด
ใหญ่ศรีสุพรรณวัดใหญ่ศรีสุพรรณ
บางกะพ้อมสมุทรสงคราม
หนองน้ำส้มพระนครศรีอยุธยา
โรงช้างพิจิตร
ควรแร่พัทลุง
ลำโพนนทบุรี
บ้านโป่งเชียงราย
พระนารายณ์มหาราชนครราชสีมา
กะสังข์พระนครศรีอยุธยา
ใหม่ยายนุ้ยวัดปากน้ำ
ไตรภูมิหนองคาย
โพธารามพะเยา
ศิริมงคลสกลนคร
กุดจอกใหญ่นครราชสีมา
บางนานอกคณะเขตพระโขนง-บางนา
อุดมมงคลเขาน้อยกาญจนบุรี
ศรีมหาโพธิ์นครปฐม
ลอยเคราะห์เชียงใหม่
ทองในคณะเขตสวนหลวง
กลางพรหมนครสิงห์บุรี
สระเกษสงขลา
กำแพงบางจากคณะเขตภาษีเจริญ
บ้านเขินศรีสะเกษ
เกาะแก้วสมุทรปราการ
โคกมะยมพระนครศรีอยุธยา
ธรรมสถิติ์วรารามสมุทรสงคราม
ชัยชนะสงครามคณะเขตบางกะปิ
บ้านใหม่ลำปาง
โนนเกษตรนครราชสีมา
ปากห้วยไม้งามตาก
ทัศนารุณสุนทริการามวัดพรหมวงศาราม
ศรีหนองหินเลย
ท่ายางกลางชุมพร
นางชีพระนครศรีอยุธยา
นาทุ่งชุมพร
นาเชือกมหาสารคาม
ศรีชมภูอุบลราชธานี
เสนหานครปฐม
โพธิ์สำราญสิงห์บุรี
หน้าพระบรมธาตุนครศรีธรรมราช
กนิษฐานนท์อำนาจเจริญ
คลองเขนงสุโขทัย
บ้านกล้วยเพชรบุรี
ธาตุทองชลบุรี
ศักดิ์พระนครศรีอยุธยา