จัดลำดับวัดที่มีผู้สอบบาลีสนามหลวงได้มากที่สุดประจำปี พ.ศ.๒๕๔๙

มีผู้ออนไลน์ขณะนี้ ท่าน
จัดลำดับวัดที่มีผู้สอบบาลีสนามหลวงได้มากที่สุดประจำปี พ.ศ.๒๕๔๙ [ไม่รวมบาลีศึกษา]
อันดับ วัด สำนักเรียน จำนวนผู้สอบได้
โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๘๓
พระธรรมกายปทุมธานี๑๗๔
ตากฟ้านครสวรรค์๑๓๔
จองคำลำปาง๙๙
หาดใหญ่สิตารามสงขลา๘๘
ปากน้ำวัดปากน้ำ๗๘
โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๗๗
หนองแวงขอนแก่น๖๖
บางนาในวัดบางนาใน๖๒
๑๐ธาตุขอนแก่น๖๑
พนัญเชิงพระนครศรีอยุธยา๖๑
๑๑เทพลีลาวัดเทพลีลา๖๐
บัวขวัญนนทบุรี๖๐
๑๒คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๕๔
๑๓ชูจิตธรรมารามพระนครศรีอยุธยา (ธ)๕๑
๑๔พระพุทธบาทสระบุรี๕๐
อาวุธวิกสิตารามวัดอาวุธวิกสิตาราม๕๐
๑๕พิชโสภารามอุบลราชธานี๔๙
๑๖สามพระยาวัดสามพระยา๔๗
๑๗ชัยศรีขอนแก่น๔๕
๑๘สร้อยทองวัดสร้อยทอง๔๓
๑๙หลวงพ่อสดธรรมกายารามราชบุรี๓๙
สุทธิวารีจันทบุรี๓๙
๒๐บูรพารามใต้ยโสธร๓๘
๒๑มหาพฤฒารามวัดมหาพฤฒาราม๓๖
๒๒จักรวรรดิราชาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาส๓๕
หัวลำโพงวัดหัวลำโพง๓๕
๒๓พระปฐมเจดีย์นครปฐม๓๔
๒๔บึงนครราชสีมา๓๓
๒๕พระศรีรัตนมหาธาตุพิษณุโลก๓๑
ราษฎร์บูรณะปัตตานี๓๑
ไผ่ดำสิงห์บุรี (ธ)๓๑
๒๖ปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ฉะเชิงเทรา๓๐
๒๗สุทัศนเทพวรารามวัดสุทัศนเทพวราราม๒๙
๒๘บพิตรพิมุขวัดบพิตรพิมุข๒๘
พระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม๒๘
๒๙ป้อมวิเชียรโชติการามสมุทรสาคร๒๗
๓๐พระประโทณเจดีย์นครปฐม๒๖
แสนสุขคณะเขตมีนบุรี๒๖
พระนอนจักรสีห์สิงห์บุรี๒๖
๓๑บูรพาภิรามร้อยเอ็ด๒๕
ชนะสงครามวัดชนะสงคราม๒๕
ชลประทานรังสฤษฎ์นนทบุรี๒๕
๓๒ปัญญานันทารามปทุมธานี๒๔
ละหารนนทบุรี๒๔
๓๓เชิงเลนนนทบุรี๒๓
เขียนเขตปทุมธานี๒๓
ราชสิงขรวัดราชสิงขร๒๓
๓๔ศรีโสดาเชียงใหม่๒๒
สวนหงส์สุพรรณบุรี๒๒
บ้านขุนเชียงใหม่๒๒
๓๕นครสวรรค์นครสวรรค์๒๑
พระธาตุศรีจอมทองเชียงใหม่๒๑
บุณยประดิษฐ์วัดบุณยประดิษฐ์๒๑
ดาวดึงษารามวัดดาวดึงษาราม๒๑
ราชนัดดารามวัดเทพธิดาราม๒๑
๓๖ยานนาวาวัดยานนาวา๒๐
โพธิ์นครราชสีมา๒๐
เบญจมบพิตรดุสิตวนารามวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม๒๐
ศรีวิชัยวนารามเลย๒๐
สะแกนครราชสีมา๒๐
๓๗พายัพนครราชสีมา๑๙
มหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์๑๙
พระสิงห์เชียงราย๑๙
ราชคฤห์คณะเขตธนบุรี๑๙
ท่าตอนเชียงใหม่๑๙
๓๘ทองนพคุณวัดทองนพคุณ๑๘
ขันเงินชุมพร๑๘
นรนาถสุนทริการามวัดนรนาถสุนทริการาม๑๘
บางไผ่นนทบุรี๑๘
๓๙เพชรวรารามเพชรบูรณ์ (ธ)๑๗
ไตรมิตรวิทยารามวัดไตรมิตรวิทยาราม๑๗
ราชบุรณะวัดราชบุรณะ๑๗
ตาลล้อมชลบุรี๑๗
๔๐สันต้นผึ้งเชียงราย๑๖
บ้านเปลือยนอกร้อยเอ็ด๑๖
พระศรีมหาธาตุวัดพระศรีมหาธาตุ๑๖
๔๑เปรมประชาปทุมธานี๑๕
ไชยชุมพลชนะสงครามกาญจนบุรี๑๕
ทัพป่าจิกมหาสารคาม๑๕
มหาสวัสดิ์นาคพุฒารามนครปฐม๑๕
หนองกุงขอนแก่น๑๕
ระฆังโฆสิตารามวัดระฆังโฆสิตาราม๑๕
๔๒พระพุทธบาทตากผ้าลำพูน๑๔
เกียรติแก้วสามัคคีศรีสะเกษ๑๔
ศาลานครราชสีมา๑๔
ปทุมวนารามวัดปทุมวนาราม๑๔
โพธารามนครสวรรค์๑๔
ชัยมงคลชลบุรี๑๔
มงคลทับคล้อพิจิตร๑๔
สรรพยาวัฒนารามชัยนาท๑๔
สระเกศวัดสระเกศ๑๔
บ้านส้องสุราษฎร์ธานี๑๔
๔๓ปฐมแพงศรีกาฬสินธุ์๑๓
ปทุมคงคาวัดปทุมคงคา๑๓
พระงามนครปฐม๑๓
กัลยาณมิตรวัดกัลยาณมิตร๑๓
พระประโทนเจดีย์นครปฐม๑๓
เวฬุวันร้อยเอ็ด๑๓
อมรคีรีวัดคฤหบดี๑๓
พระบรมธาตุกำแพงเพชร๑๓
๔๔อนุภาษกฤษฎารามภูเก็ต๑๒
กลางกาฬสินธุ์๑๒
ศรีนวลขอนแก่น๑๒
หนองบัวกาฬสินธุ์๑๒
พรหมวงศารามวัดพรหมวงศาราม๑๒
นิมมานรดีวัดนิมมานรดี๑๒
คูหาสวรรค์พัทลุง๑๒
ชูจิตรธรรมารามพระนครศรีอยุธยา (ธ)๑๒
๔๕กลางเมืองเก่าชัยภูมิ๑๑
ทุ่งแฝกปราจีนบุรี๑๑
ราชสิทธารามวัดราชสิทธาราม๑๑
พยัคฆารามสุพรรณบุรี๑๑
ดอยสัพพัญญูเชียงใหม่๑๑
ม่วงคณะเขตบางแค๑๑
โสมนัสวิหารวัดโสมนัสวิหาร๑๑
โปรดเกศเชษฐารามสมุทรปราการ๑๑
เนินพระระยอง๑๑
มัชฌันติการามวัดบวรนิเวศวิหาร๑๑
กิ่งแก้วสมุทรปราการ๑๑
๔๖พญาภูน่าน๑๐
บัวงามราชบุรี๑๐
ราษฎร์บำรุงวัดสัมพันธวงศ์๑๐
ดุสิดารามวัดดุสิดาราม๑๐
ทุ่งสว่างนครราชสีมา๑๐
เหนือร้อยเอ็ด๑๐
บ้านเปลือยใหญ่ร้อยเอ็ด๑๐
อนาลโยทิพยารามพะเยา๑๐
ราชโอรสารามวัดราชโอรสาราม๑๐
ประชานิยมกาฬสินธุ์ (ธ)๑๐
สว่างใต้กาฬสินธุ์๑๐
ไชโยวรวิหารอ่างทอง๑๐
เขาพุทธโคดมชลบุรี๑๐
โพธิ์ทองขอนแก่น๑๐
กลางมิ่งเมืองร้อยเอ็ด๑๐
๔๗มหาธาตุเพชรบูรณ์
ลาดปลาเค้าคณะเขตลาดพร้าว-บึงกุ่ม
สองพี่น้องสุพรรณบุรี
วิเวกวรารามตราด
แจ้งแสงอรุณสกลนคร
ท่าเกวียนฉะเชิงเทรา
บัวลอยสระบุรี
ต้นสนอ่างทอง
คลองละมุงอุตรดิตถ์
เทพธิดารามวัดเทพธิดาราม
วิชิตสังฆารามภูเก็ต
สว่างฟ้าพฤฒารามชลบุรี
สุวรรณประสิทธิ์คณะขตลาดพร้า-บึงกุ่ม
เพชรสมุทรวรวิหารสมุทรสงคราม
สว่างหัวนาคำกาฬสินธุ์
บุญมั่นศรัทธารามกำแพงเพชร
จอมแจ้งขอนแก่น
ไร่ขิงนครปฐม
อัมพุวรารามปทุมธานี
กวิศรารามลพบุรี
๔๘เสนหานครปฐม (ธ)
ปิตุลาธิราชรังสฤษฏิ์ฉะเชิงเทรา
ศรีใครอำนาจเจริญ
กษัตราธิราชพระนครศรีอยุธยา
สุทธจินดานครราชสีมา (ธ)
เขาวังราชบุรี
พิชัยพัฒนารามขอนแก่น
บางกระเบาปราจีนบุรี
นครบาลชัยภูมิ
บางบำหรุวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์
ลากค้อนนนทบุรี
ศรีประวัตินนทบุรี
ศรีโคมคำพะเยา
ใหญ่อินทารามชลบุรี
วารินทรารามอุบลราชธานี
อาษาสงครามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
ป่าประชาธรรมนิคมนครราชสีมา (ธ)
อริยวงศารามราชบุรี (ธ)
เมืองคงศรีสะเกษ
๔๙เกาะแก้วสุวรรณารามฉะเชิงเทรา
กาญจนสิงหาสน์วัดกาญจนสิงหาสน์
แจ้งสว่างนอกขอนแก่น
สุวรรณประสิทธิ์คณะเขตลาดพร้าว-บึงกุ่ม
ราชาธิวาสวิหารวัดราชาธิวาสวิหาร
โพธิสมภรณ์อุดรธานี (ธ)
คีรีวันต์นครราชสีมา
ท่าหลวงพิจิตร
พิพัฒน์มงคลสุโขทัย
สังเวชวิศยารามวัดสามพระยา
กะพังสุรินทร์ตรัง
มหาพุทธารามศรีสะเกษ
พุคำบรรพตสระบุรี (ธ)
ลุ่มระยอง
โพธิ์ปฐมาวาสสงขลา
ทับคล้อพิจิตร
เมืองสรวงเก่าร้อยเอ็ด
จอมคีรีนาคพรตนครสวรรค์
๕๐แสงสวรรค์นครสวรรค์
ศรีบุญเรืองคณะเขตบางกะปิ
ไร่เกาะต้นสำโรงนครปฐม
ท่าคอยเพชรบุรี
นอกชลบุรี
เจดีย์หลวงเชียงใหม่ (ธ)
ใหม่จันทบุรี
สุวรรณคีรีวิหารระนอง
วชิรธรรมสาธิตคณะเขตพระโขนง-บางนา
อนงคารามวัดอนงคาราม
ท่าพระเจริญพรตนครสวรรค์
เครือวัลย์ชลบุรี
เทวราชกุญชรวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
ใหม่อมตรสวัดสามพระยา
บูรพ์นครราชสีมา
เศวตฉัตรวัดทองนพคุณ
กลางสุรินทร์สุรินทร์
เทพนิมิตต์คณะเขตดอนเมือง
สระทองร้อยเอ็ด
โนนติ้วศรีสะเกษ
พระธาตุดอยสะเก็ดเชียงใหม่
วรนาถบรรพตนครสวรรค์
อิสานนครราชสีมา
๕๑มะขามเรียงสระบุรี
"ตำหนัก,ใต้"นนทบุรี
ยางน้อยอุบลราชธานี
คันลัดสมุทรปราการ
เจ้าอามวัดศรีสุดาราม
เกตุสโมสรฉะเชิงเทรา
ทองธรรมชาติวัดทองธรรมชาติ
เทียนถวายปทุมธานี
ศาลาลอยสุรินทร์
เสมียนนารีคณะเขตบางเขน-จตุจักร
บุตาวงษ์บุรีรัมย์
บูรพารามยโสธร
ไผ่เหลืองนนทบุรี
ชากมะกรูดระยอง
อภัยทายารามวัดพรหมวงศาราม
อรุณราชวรารามวัดอรุณราชวราราม
ไตรภูมิกาฬสินธุ์
นางพญาพิษณุโลก
โนนทองอุบลราชธานี
ตองปุพระนครศรีอยุธยา
ศิริเสาธงสมุทรปราการ
สันติธรรมเชียงใหม่ (ธ)
อโศการามกาฬสินธุ์
กลางร้อยเอ็ด
บรมนิวาสวัดบรมนิวาส
บ่อชะเนงอำนาจเจริญ
ไตรสามัคคีสมุทรปราการ
พิกุลทองสิงห์บุรี
เฉลิมพระเกียรตินนทบุรี
จันทรสามัคคีหนองคาย (ธ)
กลางขอนแก่น
พระยายังวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
พระนารายณ์มหาราชนครราชสีมา
ดงสักกาญจนบุรี
บุญรอดธรรมารามคณะเขตพระโขนง-บางนา
คลองส่งน้ำนครราชสีมา
พลับพลาชัยเพชรบุรี
มหรรณพารามวัดมหรรณพาราม
เจดีย์งามเชียงใหม่
ด่านประชากรชุมพร
ลาดพร้าวคณะเขตลาดพร้าว-บึงกุ่ม
ศิริชัยเจริญหนองบัวลำภู
๕๒สุวรรณรังสรรค์ระยอง
ศรีบุรีรตนารามสระบุรี
แจ้งนครศรีธรรมราช
เทพศิรินทราวาสวัดเทพศิรินทราวาส
โพธิ์เงินสิงห์บุรี
คูเมืองศรีสะเกษ
ชัยภูมิพิทักษ์ชัยภูมิ
นาควัชรโสภณกำแพงเพชร (ธ)
เมืองยะลายะลา
จันทรประสิทธิ์ขอนแก่น
ตองปุลพบุรี
ห้วยยางชลบุรี
บ่อทองราษฎร์บำรุงชลบุรี
ป่าดาราภิรมย์เชียงใหม่ (ธ)
พัฒนารามสุราษฎร์ธานี
ท่ากระท้อนตราด
ห้วยทรายใต้เพชรบุรี
นางนองวัดราชโอรสาราม
คูยางกำแพงเพชร
หัวช้างลพบุรี
ประดิษฐารามวัดกัลยาณมิตร
ดอนเจดีย์สุพรรณบุรี
ศาลาแดงคณะเขตบางแค
บวรนิเวศวิหารวัดบวรนิเวศวิหาร
สัตหีบชลบุรี
ทุ่งกวาวแพร่
ศรีทองนพคุณร้อยเอ็ด
สำราญนิเวศอำนาจเจริญ (ธ)
สังฆารามสุโขทัย
ชัยสามหมอชัยภูมิ
พระพุทธบาทเขาลูกช้างเพชรบุรี
สุทัศน์ร้อยเอ็ด
ช่องลมราชบุรี
ป่าแสงอรุณขอนแก่น (ธ)
ศิริวราวาสศรีสะเกษ
บ้านเขวาศรีสะเกษ
๕๓บางรักใหญ่นนทบุรี
หนองปรูนครราชสีมา
ราษฎร์สามัคคีชลบุรี
ศรีชมชื่นอุดรธานี
ใหญ่ชัยมงคลพระนครศรีอยุธยา
โพธารามสุพรรณบุรี
มงคลธรรมกายารามเชียงราย
กลางบุรีรัมย์
สุวรรณภูมิสุพรรณบุรี
จินตาวาสพัทลุง
บ้านอ่างจันทบุรี
หนองตองเชียงใหม่
ศรีชัยวนารามเลย
พัฒนราษฎร์บำรุงกำแพงเพชร
บ่อกรังสุราษฎร์ธานี
"สลัก,เหนือ"นนทบุรี
ขนอนใต้พระนครศรีอยุธยา
มิ่งเมืองพลารามขอนแก่น
หนามแดงสมุทรปราการ
เกาะอ่างทอง
โพธิ์ศรีสิงห์บุรี (ธ)
บึงทับช้างนครราชสีมา
หงส์ประดิษฐารามสงขลา
บางแก้วฉะเชิงเทรา
ใต้โพธิ์ค้ำกาฬสินธุ์
สามัคคีนครราชสีมา
ชัยชนะสงครามวัดบพิตรพิมุข
เหนือเสลภูมิร้อยเอ็ด
สระเกศเพชรบูรณ์
ชัยมงคลสงขลา
สระกำแพงใหญ่ศรีสะเกษ
บ้านโป่งราชบุรี
คลองครุคณะเขตลาดพร้าว-บึงกุ่ม
โนนเกษตรนครราชสีมา
ปากน้ำฝั่งใต้คณะเขตภาษีเจริญ
พระธาตุหริภุญชัยลำพูน
บึงทองหลางวัดเทพลีลา
คลองสายหนึ่งเพชรบุรี
บุญบาลประดิษฐ์ขอนแก่น
จักรวรรดิราชาวาสวัดจักรวรรดิรชาวาส
ศาลาลอยนครราชสีมา (ธ)
ป่าเลไลยก์สุพรรณบุรี
อโสกวนารามร้อยเอ็ด
ศรีบุญเรืองเลย
ทองบนวัดยานนาวา
ราษฎร์ศรัทธาธรรมสุโขทัย
ศรีชมชื่นหนองคาย
ท่าไทรสุราษฎร์ธานี
ใหญ่สมุทรปราการ
ห้วยจระเข้นครปฐม
รังสิตปทุมธานี
เจียงอีศรีมงคลวรารามศรีสะเกษ
สุขไพรวันระยอง
หัวคู้สมุทรปราการ
หัวดงนาค่ายมหาสารคาม
ป่าลิไลยก์พัทลุง
ศรีภูกระดึงพัฒนารามเลย
บุญญฤทธยารามชลบุรี
ชัยพฤกษมาลาวัดชัยพฤกษมาลา
อ่างทองอ่างทอง
โพธารามพะเยา
อรุณราชวรามวัดอรุณราชวราราม
โนนไทยนครราชสีมา
รัชฎาธิษฐานวัดรัชฎาธิษฐาน
๕๔คลองสักตาก
ดอนสนามชัยร้อยเอ็ด
ประชานิมิตรนครราชสีมา
วังขนายทายิการามกาญจนบุรี
ไชโยอ่างทอง
ถ้ำห้วยกลางชุมพร
โตนดพระนครศรีอยุธยา
บางปิ้งสมุทรสาคร
ป้อมแก้วสมุทรสงคราม
สระแก้วร้อยเอ็ด
โคกเดื่อนครสวรรค์
หนองขุนชาติอุทัยธานี
คลองเขนงสุโขทัย
บวรมงคลวัดบวรนิเวศวิหาร
หงส์รัตนารามวัดหงส์รัตนาราม
กลางสมุทรปราการ
บางโฉลงในสมุทรปราการ
ไพรสณฑ์ศักดารามเพชรบูรณ์
สุวรรณมงคลตราด
เขาแก้วตรัง
สิมนาโกกาฬสินธุ์
บุปผารามวัดบุปผาราม
กุ่มหักสระบุรี
ลอยเคราะห์เชียงใหม่
โพนงามเลย
ศรีมงคลอุบลราชธานี
ท่าโขลงกิตติยารามอ่างทอง
ศรีจันทร์ขอนแก่น (ธ)
เวฬุวนารามนครราชสีมา
เนินบุญญารามชลบุรี
อนาลโยทิพยารามพะเยา (ธ)
สลุดสมุทรปราการ
มะนาวหวานนครศรีธรรมราช
ลาดพร้าวคณะขตลาดพร้า-บึงกุ่ม
โพธิ์ร้อยต้นร้อยเอ็ด
เขมาภิรตารามวัดบวรนิเวศวิหาร
ศรีวารีน้อยสมุทรปราการ
ตระพังทองสุโขทัย
มะสงนนทบุรี
ป่าวิสุทธิคุณเพชรบุรี
บ้านบุมะเขือสามัคคีร้อยเอ็ด
พระญาติการามพระนครศรีอยุธยา
ประเดิมสุราษฎร์ธานี
นาตาดีพิษณุโลก
บูรพาวนารามสุรินทร์
ชูจิตธรรมารามวัดมกุฏกษัตริยาราม
สว่างศรีสะเกษ
สว่างวงษ์นครสวรรค์
บกน้อยยโสธร
หนองผักแว่นกาญจนบุรี
วังสะพุงพัฒนารามเลย
บรมสถลวัดยานนาวา
ปฐมเกษารามกาฬสินธุ์
สุทธิจินดานครราชสีมา (ธ)
โพธินิมิตรสถิตมหาสีมารามวัดโพธินิมิตรสถิตมหาสีมาราม
มหาวนารามอุบลราชธานี
จุมพลสุทธาวาสสุรินทร์
พระสิงห์เชียงใหม่
คฤหบดีวัดคฤหบดี
ดอนไชยตาก
ศรีแก้งคร้อชัยภูมิ (ธ)
บูรพาสกลนคร
บริบูรณ์ชัยภูมิ
คลองวาฬประจวบคีรีขันธ์
ธาตุมหาชัยนครพนม
ชัยฉิมพลีคณะเขตบางแค
ครุในสมุทรปราการ
ธรรมธีรารามบุรีรัมย์
ลาดหญ้าแพรกนครปฐม
ศรีสุดารามวัดศรีสุดาราม
สระแก้วสระแก้ว
สัมพันธวงศ์วัดสัมพันธวงศ์
ประยุรวงศาวาสวัดประยุรวงศาวาส
เฉลิมพระเกีรตินนทบุรี
ประโดกนครราชสีมา
มณีวนารามอุบลราชธานี
อัมพวนารามศรีสะเกษ (ธ)
ธรรมมงคลวัดธรรมมงคล
วังกลมพิจิตร
อุตมพิชัยร้อยเอ็ด
ไตรรัตนารามคณะเขตบางเขน-จตุจักร
บ้านกล้วยนครราชสีมา
ประสิทธิ์ธรรมสารขอนแก่น
ดอนขวางนครราชสีมา
ประสาทบุญญาวาสวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
เจ้าเจ็ดนอกพระนครศรีอยุธยา
ตึกพระนครศรีอยุธยา
บางขวางวัดบวรนิเวศวิหาร
บางโฉลงนอกสมุทรปราการ
เขากำแพงสุพรรณบุรี
โนนหมันนครราชสีมา
เทพอาวาสราชบุรี
อุดมธานีนครนายก
โพธิ์กลางขอนแก่น
สังข์กระจายวัดราชสิทธาราม
ประมวลราษฎร์นครราชสีมา
ท่ามะโอลำปาง
หนองโว้งสุโขทัย
แสงเกษมอุบลราชธานี
พระธาตุดอยสุเทพเชียงใหม่
เวียงสุราษฎร์ธานี
รัตนชมภูปราจีนบุรี
วรจรรยาวาสวัดราชสิงขร
เสมียนนารีคณะเขตบางเขต-จตุจักร
สุสานนครราชสีมา
หนองสังข์ชัยภูมิ
ธาตุทองชลบุรี
มหาธาตุเพชรบุรี
สุวรรณารามวัดสุวรรณาราม
หนองไม้ตายยโสธร
พระสมุทรเจดีย์สมุทรปราการ
กระทอนนครราชสีมา
สังฆราชาคณะเขตลาดกระบัง
อุบลบรทิพย์ร้อยเอ็ด
ต้นสนชลบุรี
ดอนหวายนครราชสีมา
คลองหาดสระแก้ว
พระบรมธาตุไชยาสุราษฎร์ธานี
มหาธาตุวรวิหารราชบุรี
บ้านโดดศรีสะเกษ
จันทารามอุทัยธานี
อัมพวันปราจีนบุรี
พังตรุกาญจนบุรี
นวลนรดิศวัดปากน้ำ
จันทร์ประสิทธิ์ขอนแก่น
เจ็ดยอดเชียงราย
ดอนขมิ้นกาญจนบุรี
ศรีบุญเรืองมุกดาหาร
น้อยนพคุณวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
ปราสาททองสุพรรณบุรี
ใหม่ปิ่นเกลียวนครปฐม
ท่าเสด็จกาญจนบุรี
กกวัดราชโอรสาราม
เดิมนครราชสีมา
ศรีบุญเรืองแม่ฮ่องสอน
โสภณารามเชียงใหม่
ธรรมพิทักษ์กาฬสินธุ์
ใหม่จำปาทองลพบุรี
เกาะแก้วอรุณคามสระบุรี
สว่างสามัคคีเพชรบูรณ์
ไผ่งามปราจีนบุรี
หลักสี่คณะเขตดอนเมือง
เขาวงจินดารามกาญจนบุรี
จองคำแม่ฮ่องสอน
ลาดระโหงพระนครศรีอยุธยา
ปลูกศรัทธาคณะเขตลาดกระบัง
นางชีคณะเขตภาษีเจริญ
กลาง (นางรอง)บุรีรัมย์
ทับไทรจันทบุรี
มณีบรรพตตาก
ไชยชุมพลกาญจนบุรี
พิกุลเงินนนทบุรี
ราชธานีสุโขทัย
วังสมบูรณ์สระแก้ว
มะขามเตี้ยพิษณุโลก
ศรีมหาโพธิ์นครปฐม
พยัคฆภูมิวรารามมหาสารคาม
โคกสมานคุณสงขลา
บ้านกกตาลกาฬสินธุ์
บ้านพร้าวนอกปทุมธานี
๕๕สหธรรมิการามเพชรบุรี (ธ)
ร่ำเปิง(ตโปทาราม)เชียงใหม่
กระชงคารามสุโขทัย
คณิกาผลวัดบพิตรพิมุข
สิริกาญจนารามกาญจนบุรี
ศรีจันทร์เลย
บ้านใหม่สิริวัฒนารามชัยนาท
สุทธารามวัดทองนพคุณ
น้ำอ้อมศรีสะเกษ
น้อยชลบุรี
สิริกมลาวาสคณะขตลาดพร้า-บึงกุ่ม
กันตทารามวัดหังส์รัตนาราม
วรามาตยภัณฑสารารามวัดปากน้ำ
โปรดเกษเชษฐารามสมุทรปราการ
ป่าเทพเจริญธรรมขอนแก่น
เทพนิมิตสุรินทร์
โคกกะพี้สระบุรี
มัชฌิมาวาสสงขลา
แจ้งพรหมนครสิงห์บุรี
กุดจอกใหญ่นครราชสีมา
กลางวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
บ้านโสกเชือกร้อยเอ็ด
ทรงธรรมชัยภูมิ
บุคคโลวัดราชสิงขร
มะทายจันทบุรี
หม้อคำตวงเชียงใหม่
มหาธาตุเลย
เชิดสำราญชลบุรี
ใหม่ผดุงเขตนนทบุรี
เจริญสุขารามสมุทรสาคร
มูลจินดารามปทุมธานี
เพลงวัดปากน้ำ
อรัญญบรรพตวัดปทุมวนาราม
บางน้ำชนคณะเขตธนบุรี
สาลวนารามอุทัยธานี
ศรีเรืองบุญนนทบุรี
สว่างอารมณ์มุกดาหาร
ถ้ำดาวรายประจวบคีรีขันธ์
พระธาตุช่อแฮแพร่
แจ้งเจริญดอนชลบุรี
บุญฑริกาวาสเชียงใหม่
สุเขตตารามสุรินทร์
เสถียรรัตนารามนครปฐม
มงคลประสิทธิ์ร้อยเอ็ด
อร่ามมงคลกาฬสินธุ์
หัวกระบือวัดราชโอรสาราม
ดงมูลเหล็กวัดระฆังโฆสิตาราม
ถ้ำอ่างหินกาญจนบุรี
โนนกุ่มนครราชสีมา
มงคลสุทธาวาสนครราชสีมา
อัมพวันเหนือยโสธร
คุริงชุมพร
พลับพลาชัยวัดราชบุรณะ
ศรีบูรณาวาสสมุทรสาคร
โพธิ์ศรีเลย
อโศการามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
สว่างอารมย์ร้อยเอ็ด
ช่างฆ้องลำพูน
หนองนกไข่สมุทรสาคร
ลำพันจันทบุรี
เพียนามศรีสะเกษ
แพรกษาสมุทรปราการ
โบสถ์อินทรสารเพชรคณะเขตภาษีเจริญ
ปากคลองมะขามเฒ่าชัยนาท
ปากน้ำอุบลราชธานี
สว่างอารมณ์ร้อยเอ็ด
ตาขันระยอง
คลองเรียนสงขลา
ดอนสามง่ามกาญจนบุรี
มกุฏกษัตริยารามวัดมกุฏกษัตริยาราม
นางนองวัดราชโอรสราม
ทับกฤชกลางนครสวรรค์
สว่างคงคากาฬสินธุ์
ท่าพระหงษ์ขอนแก่น
ราษฎร์บูรณะวัดทองนพคุณ
สันติการามพระนครศรีอยุธยา
เลียบนครราชสีมา
สัมมาชัญญาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
ศรีสุมังคล์หนองคาย
เจษฎารามสมุทรสาคร
ก้ำก่อแม่ฮ่องสอน
สามัคคีธรรมพังงา
หนองปรงปทุมธานี
หนองโสมงนครราชสีมา
บางขุนนนท์วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์
ทองศาลางามคณะเขตภาษีเจริญ
ประชารังสรรค์ศรีสะเกษ (ธ)
เพชรวรารามเพชรบูรณ์
ศรีเตี้ยลำพูน
ท่าทองนครสวรรค์
ห้วงพัฒนาตราด (ธ)
มะพร้าวเตี้ยวัดบุณยประดิษฐ์
หนองพลับกาญจนบุรี
บางน้อยในนครปฐม
บ้านธิหลวงลำพูน
ลานคาสุพรรณบุรี
โกเมศรัตนารามวัดโสมนัสวิหาร
ยางวัดบางนาใน
ใหม่พิเรนทร์วัดอรุณราชวราราม
บางเลนเจริญนนทบุรี
ตะเคียนคู่ชลบุรี
พระแท่นศิลาอาสน์อุตรดิตถ์
พรหมสุรินทร์สุรินทร์
บางภาษีนครปฐม
กลางมหาสารคาม
โพธิ์รัตนารามนครปฐม
พุทธจักรมงคลชยารามวัดรัชฎาธิษฐาน
ดอนไชยพะเยา
สุวรรณบำรุงราชวรารามปทุมธานี
นวลนรดิศคณะเขตภาษีเจริญ
ธาตุประสิทธิ์นครพนม
เสาธงทองนครศรีธรรมราช
ราษฎร์ศรัทธาชลบุรี
ธรรมาธิปไตยอุตรดิตถ์
ราษฎร์บูรณะวัดบพิตรพิมุข
ส่วนร่มบารมีพิษณุโลก
ท่าล้อลำปาง
โพธิ์ศรีถาวรวัดนาคกลาง
ศรีอุบลรัตนารามอุบลราชธานี (ธ)
จันทารามวัดอินทาราม
ท่าวัวสระบุรี
ศาลาทองนครราชสีมา
หนองกบสระบุรี
โพธิ์ศรีมหาสารคาม
เขาซับพงโพดนครราชสีมา (ธ)
กลางพรหมนครสิงห์บุรี
ทุ่งสวรรค์ชุมพร
บ้านทองกาญจนบุรี
สำโรงเหนือวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
ป่าโมกอ่างทอง
มุจลินทารามชุมพร
กองแก้ววัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
เนินกระปรอกระยอง
อุทัยธารามวัดสามพระยา
ศาลาปูนพระนครศรีอยุธยา
ทรงบนนครศรีธรรมราช
เมืองมางเชียงใหม่
ราษฎร์ประชุมชนารามกาญจนบุรี
แม่คาววังเชียงราย
ทำเลทองปทุมธานี
หลักสี่ราษฎร์สโมสรสมุทรสาคร
บ้านโฮ่งหลวงลำพูน
คงคารามเพชรบุรี
เสาธงนอกสมุทรปราการ
หนังวัดราชโอรสาราม
สมบูรณ์ธรรมกายารามพิจิตร
กันมาตุยารามวัดเทพศิรินทราวาส
ศรีเขตนันทารามนนทบุรี
สระเกษอำนาจเจริญ
จันทรสโมสรวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
พร้าวพิจิตร
หน้าพระธาตุชลบุรี
พะไลนครราชสีมา
บางกระเจ้านอกวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
กลางสุพรรณบุรี
วิเวกการามเชียงใหม่
สุนีย์ศรัทธาธรรมฉะเชิงเทรา
ท่าพระเนาว์ขอนแก่น
ประสิทธิชัยตรัง
ควรแร่พัทลุง
พระยาทำวัดระฆังโฆสิตาราม
วังยาวประจวบคีรีขันธ์
จันทารามศรีสะเกษ
ด่านสำโรงสมุทรปราการ
เทพนิมิตรฉะเชิงเทรา (ธ)
อินทารามพระนครศรีอยุธยา
พรหมสาครสิงห์บุรี
หันเตยนครราชสีมา
เทพมงคลอำนาจเจริญ
ธาตุกุดกว้างขอนแก่น
สุวรรณรัตนารามสมุทรสาคร
บางกระเจ้ากลางวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
สำราญนิวาสร้อยเอ็ด
อรุณรังษีหนองคาย (ธ)
โพธิ์ชัยบ้านหวายกาฬสินธุ์
มหาธาตุราชบุรี
ไผ่ล้อมพระนครศรีอยุธยา
ราษฎร์ศรัทธารามชัยนาท
สมุหประดิษฐารามสระบุรี
หนองเสม็ดสันติธรรมารามชลบุรี
สว่างหนองอียอสุรินทร์
พลงช้างเผือกระยอง
กู่เต้าเชียงใหม่
จันทารามกำแพงเพชร
ทุ่งสมอกาญจนบุรี
วรามาตยภัณฑสารารามวัดอินทาราม
ธรรมบูชาสุราษฎร์ธานี (ธ)
ชัยสุนทรกาฬสินธุ์
วังน้ำเย็นสระแก้ว
กำแพงวัดราชโอรสาราม
นิเวศธรรมประวัติพระนครศรีอยุธยา (ธ)
โคกพุทราอ่างทอง
อัมพวันวัดสร้อยทอง
ประดิษฐ์ธรรมคุณหนองคาย
นิเวศธรรมประวัติพระนครศรีอยุธยา
ศิรินทราวาสอุดรธานี
อุปนันทารามระนอง
คลองครุคณะขตลาดพร้า-บึงกุ่ม
แพงศรีร้อยเอ็ด
ดอนหวายยโสธร
โพธารามอำนาจเจริญ
ป่าพร้าวนอกเชียงใหม่
หนองบัวเหนือตาก
โพธิ์ชัยหนองคาย
สุจิตต์ธัมมารามบุรีรัมย์
บางปลานครปฐม
ชัยชนะสงครามวัดประยุรวงศาวาส
ใหม่รางวัลย์กาญจนบุรี
สุวรรณารามนครปฐม
บางรักน้อยนนทบุรี
ราชบพิธสถิตมหาสีมารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
บ้านหนองคูคำร้อยเอ็ด
บรมวงศ์อิศรวรารามพระนครศรีอยุธยา
บ้านเกาะสิเหร่ภูเก็ต
ตึกนนทบุรี
เทียนดัดนครปฐม
อัมพวันสิงห์บุรี
ยางศรีเจริญชัยนาท
โพธิ์ศรีปราจีนบุรี
หนองใหญ่คณะเขตสายไหม
บรรหารแจ่มใสสุพรรณบุรี
บ้านไฮศรีสะเกษ
พระบาทมิ่งเมืองแพร่
พิชัยสงครามสมุทรปราการ
อุโมงค์(สวนพุทธธรรม)เชียงใหม่
ดอนแดงอำนาจเจริญ
มหาธาตุยโสธร
พระมหาธาตุนครศรีธรรมราช (ธ)
เกาะลอยชลบุรี
กัญจน์นิธยารามเชียงใหม่
แสนมาเมืองหลวงเชียงใหม่
บวรนิเวศโนนทันกาฬสินธุ์
วังตะกูนครปฐม
เซิดสำราญชลบุรี
พุฒิปรางค์ปราโมทย์นนทบุรี
ใหม่สามัคคีสระบุรี
ปัจฉิมเชียงยืนมหาสารคาม
จำปาสุรินทร์
ศรีฐานปิยารามเพชรบูรณ์
อิสาณบุรีรัมย์
นาหุบนครสวรรค์
พระแท่นดงรังกาญจนบุรี
บางโพโอมาวาสวัดสร้อยทอง
หอไตรปิฏการามกาฬสินธุ์
สวนดอกเชียงใหม่
บูรพาพิทยารามจันทบุรี
หันตราพระนครศรีอยุธยา
พระธาตุคีรีเขตพังงา
ชยาลังการณ์เชียงใหม่
ศิริบุญธรรมหนองบัวลำภู
ท่ามะกากาญจนบุรี
ราษฎร์ศรัทธารามปทุมธานี
พระเจ้าตนหลวงลำพูน
โพธิ์ทัยมณีเพชรบุรี
กุยบุรีประจวบคีรีขันธ์
เขื่อนอุบลรัตน์ขอนแก่น
ญาณเวศกวันวัดพระพิเรนทร์
ในเรืองศรีเพชรบูรณ์
ป่ากลางทุ่งปทุมธานี
ภาษีคณะเขตคลองเตย-วัฒนา
กำแพงดินพิจิตร
ป่าไม้แดงเชียงใหม่
บ้านบัวบุรีรัมย์
หนองพันเทาสุพรรณบุรี
ศรีษะทองนครปฐม
มะขุนหวานลำพูน
โป่งตามุขชลบุรี
อินทารามวัดอินทาราม
ไสกระดานเพชรบุรี
เทพปูรณารามขอนแก่น
ลาดบัวขาววัดเทพลีลา
ช่างเหล็กวัดสุวรรณาราม
เจ้าอามวัดสุวรรณาราม
ถ้ำขุนกระทิงชุมพร
สว่างสุวรรณารามนครพนม
โคกมะยมพระนครศรีอยุธยา
ประชานิมิตเพชรบูรณ์
ป้ายอุบลนครราชสีมา (ธ)
บ่อชะแนงอำนาจเจริญ
โพรงมะเดื่อนครปฐม
วรดิตถารามตราด (ธ)
สามัคคีขอนแก่น
เหนือสกลนคร
หนองตะไก้นครราชสีมา
โพธิ์ชัยสมสะอาดหนองบัวลำภู
บุณฑริกาวาสกาฬสินธุ์
ทุ่งหวังตรัง
วิเศษการวัดระฆังโฆสิตาราม
หนองตาแดงลพบุรี
ชัยสิทธาวาสปทุมธานี
คลองบุญสระบุรี
อริยวงศารามราชบุรี
สุปัฏนารามอุบลราชธานี (ธ)
อรัญญิกพิษณุโลก
โชติทายการามราชบุรี
โลกโมฬีเชียงใหม่
ศรีเมืองเพชรบูรณ์
โพธิ์ประทับช้างวัดบพิตรพิมุข
ศรีชมชื่นเลย
สวรรคารามสุโขทัย
ทุ่งสว่างศรีสะเกษ
เวตวันธรรมาวาสคณะเขตบางซื่อ
หงส์รัตนารามวัดหังส์รัตนาราม
รวกบางบำหรุวัดคฤหบดี
โพธิ์แตงใต้พระนครศรีอยุธยา (ธ)
หงษารามนครราชสีมา
จอมมณีหนองคาย
ช่องอู่นครราชสีมา
ต้นส้นอ่างทอง
ธรรมิการามประจวบคีรีขันธ์ (ธ)
ถ้ำเขาปูนกาญจนบุรี
เทพสิงหารอุดรธานี
ศรีษะคีรีสงขลา
คูขุดชุมพร
โพธิ์ศรีอ่างทอง
หนองปรึกนครราชสีมา
เขตชัยภูมิ
พระพิเรนทร์วัดพระพิเรนทร์
ท้องคุ้งสมุทรปราการ
โพธิ์เผือกพระนครศรีอยุธยา
ลำดวนหนองคาย
บุพพารามเชียงใหม่
ทรงศิลาชัยภูมิ
หนองปลิงนครสวรรค์
โพธิ์คลานสุพรรณบุรี
ใหม่วัดสุวรรณาราม
สุทธิวาตวรารามสมุทรสาคร
หัวขัวลำพูน
ทองเนียมวัดสัมพันธวงศ์
เวตวันวิทยารามอุบลราชธานี
ใหม่ทองเสนวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
บ้านแกอ่างทอง
ควนแร่พัทลุง
ปราสาทนนทบุรี
บางตะคอยสมุทรสาคร
พระปรางค์สิงห์บุรี
อำมาตย์เชียงราย
ราษฎร์บำรุงชลบุรี
กลางปักธงชัยนครราชสีมา
มหาธาตุนครพนม
นาคกลางวัดนาคกลาง
มุจลินทารามสระแก้ว
ป่าเรไรร้อยเอ็ด
ยายร่มวัดราชโอรสาราม
พิชยญาติการามวัดพิชยญาติการาม
ประชุมราษฎร์ปทุมธานี
เชตวันเชียงใหม่
บางด้วนในสมุทรปราการ
หลักร้อยนครราชสีมา
อัมพวันยโสธร
สุนีย์ศรัทธารามฉะเชิงเทรา
แหลมปอชุมพร
กลางทุมมาวาสชลบุรี
ศรีเมืองจันทบุรี
พระศรีมหาธาตวัดพระศรีมหาธาตุ
โคกขามสมุทรสาคร
อุดมงค์(สวนพุทธ)เชียงใหม่
นิโครธารามตรัง
คร้อพนันกาญจนบุรี
อุบลวนารามนนทบุรี
บัวแก้วเกษรปทุมธานี
โพธิทองวัดอนงคาราม
ศรีชมภูองค์ตื้อหนองคาย
นาเชือกมหาสารคาม
หนองเป็ดอุบลราชธานี
หนองบัวสุรินทร์
มัชฌิมาวาสชัยภูมิ
เชตุพนเชียงใหม่
บ่อสามแสนกำแพงเพชร
กุฎยารามตรัง
มีชัยท่าเลย
ครุฑวัดระฆังโฆสิตาราม
เหนือกาฬสินธุ์
โพธิ์ศรีสกลนคร
เทวสังฆารามกาญจนบุรี (ธ)
ชุมพลนิกายารามพระนครศรีอยุธยา
ดิสหงษารามวัดพรหมวงศาราม
พระพุทธบาทตะเมาะเชียงใหม่
โพธิ์ขอนแก่น
สุคันธาวาสสมุทรปราการ
หรงบนนครศรีธรรมราช
ชัยชุมพลนครศรีธรรมราช
ใหญ่ศรีสุพรรณวัดใหญ่ศรีสุพรรณ
ป่าจันทวนารามยโสธร
ราษฎร์ศิริร้อยเอ็ด
ปทุมมาลัยอุบลราชธานี
ตรีทศเทพวัดบวรนิเวศวิหาร
โพสพผลเจริญปทุมธานี
พระศรีเจริญอำนาจเจริญ
นาคปรกคณะเขตภาษีเจริญ
สวนร่มบารมีพิษณุโลก
โพธิ์ทองเจริญนครราชสีมา
เจริญธรรมารามคณะเขตสายไหม
ปากล้องลำพูน
ตาก้องนครปฐม
สุคันธารามวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
คูบางหลวงอนุกิจวิธูรปทุมธานี
พระธาตุพนมนครพนม
นันทวันชลบุรี
ตึกคชหิรัญพระนครศรีอยุธยา
จอมสุทธาวาสสุรินทร์
หนองแอวมองอำนาจเจริญ
สาลิการามตรัง
โกศลสิตารามนครราชสีมา
มหัตตมังคลารามสงขลา
ทะเลบกนครปฐม
ตะพานหินพิจิตร
เกรียงไกรเหนือนครสวรรค์
เทพากรวัดเทพากร
โนนม่วงศรีสะเกษ