จัดลำดับวัดที่มีผู้สอบบาลีสนามหลวงได้มากที่สุดประจำปี พ.ศ.๒๕๕๐

มีผู้ออนไลน์ขณะนี้ ท่าน
จัดลำดับวัดที่มีผู้สอบบาลีสนามหลวงได้มากที่สุดประจำปี พ.ศ.๒๕๕๐ [ไม่รวมบาลีศึกษา]
อันดับ วัด สำนักเรียน จำนวนผู้สอบได้
โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๖๓
พระธรรมกายปทุมธานี๑๖๒
ตากฟ้านครสวรรค์๑๒๘
จองคำลำปาง๙๕
โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๘๓
หาดใหญ่สิตารามสงขลา๖๙
ปากน้ำวัดปากน้ำ๖๖
บัวขวัญนนทบุรี๖๑
บางนาในวัดบางนาใน๖๐
๑๐พระพุทธบาทสระบุรี๕๖
๑๑สร้อยทองวัดสร้อยทอง๕๒
เทพลีลาวัดเทพลีลา๕๒
๑๒สุทธิวารีจันทบุรี๔๙
คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๔๙
๑๓พิชโสภารามอุบลราชธานี๔๗
๑๔พระศรีรัตนมหาธาตุพิษณุโลก๔๖
๑๕ธาตุขอนแก่น๔๒
ปิตุลาธิราชรังสฤษฏิ์ฉะเชิงเทรา๔๒
๑๖ชัยศรีขอนแก่น๔๐
๑๗สามพระยาวัดสามพระยา๓๙
๑๘หัวลำโพงวัดหัวลำโพง๓๗
๑๙หลวงพ่อสดธรรมกายารามราชบุรี๓๕
๒๐มหาพฤฒารามวัดมหาพฤฒาราม๓๒
ชนะสงครามวัดชนะสงคราม๓๒
อาวุธวิกสิตารามวัดอาวุธวิกสิตาราม๓๒
๒๑ไตรมิตรวิทยารามวัดไตรมิตรวิทยาราม๓๑
พระปฐมเจดีย์นครปฐม๓๑
บางไผ่นนทบุรี๓๑
ชัยมงคลชลบุรี๓๑
๒๒ชูจิตธรรมารามพระนครศรีอยุธยา (ธ)๓๐
๒๓พระประโทณเจดีย์นครปฐม๒๙
๒๔จักรวรรดิราชาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาส๒๘
พนัญเชิงวรวิหารพระนครศรีอยุธยา๒๘
บุณยประดิษฐ์วัดบุณยประดิษฐ์๒๘
๒๕สุทัศนเทพวรารามวัดสุทัศนเทพวราราม๒๗
พระนอนจักรสีห์สิงห์บุรี๒๗
๒๖ราชสิงขรวัดราชสิงขร๒๖
เขียนเขตปทุมธานี๒๖
๒๗หนองแวงขอนแก่น๒๔
ดาวดึงษารามวัดดาวดึงษาราม๒๔
๒๘แสนสุขคณะเขตมีนบุรี๒๓
๒๙มหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์๒๒
พระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม๒๒
๓๐นครสวรรค์นครสวรรค์๒๑
บ้านส้องสุราษฎร์ธานี๒๑
พระสิงห์เชียงราย๒๑
บูรพารามใต้ยโสธร๒๑
๓๑บูรพาภิรามร้อยเอ็ด๒๐
๓๒สว่างใต้กาฬสินธุ์๑๙
บพิตรพิมุขวัดบพิตรพิมุข๑๙
สะแกนครราชสีมา๑๙
ราชบุรณะวัดราชบุรณะ๑๙
มงคลธรรมกายารามเชียงราย๑๙
พระธาตุศรีจอมทองเชียงใหม่๑๙
โพธารามนครสวรรค์๑๙
สระเกศวัดสระเกศ๑๙
๓๓นิมมานรดีวัดนิมมานรดี๑๘
สวนหงส์สุพรรณบุรี๑๘
๓๔ราชนัดดารามวัดเทพธิดาราม๑๗
กัลยาณมิตรวัดกัลยาณมิตร๑๗
๓๕ขันเงินชุมพร๑๖
ปัญญานันทารามปทุมธานี๑๖
๓๖อมรคีรีวัดคฤหบดี๑๕
เบญจมบพิตรดุสิตวนารามวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม๑๕
บางบำหรุวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์๑๕
๓๗ไชยชุมพลชนะสงครามกาญจนบุรี๑๔
เนินพระระยอง๑๔
เกียรติแก้วสามัคคีศรีสะเกษ๑๔
สว่างหัวนาคำกาฬสินธุ์๑๔
ศาลานครราชสีมา๑๔
พระงามนครปฐม๑๔
กษัตราธิราชวรวิหารพระนครศรีอยุธยา๑๔
๓๘โพธิ์ปฐมาวาสสงขลา๑๓
พยัคฆารามสุพรรณบุรี๑๓
ท่าตอนเชียงใหม่๑๓
วีระวงศาวาสกาฬสินธุ์ (ธ)๑๓
อรุณราชวรารามวัดอรุณราชวราราม๑๓
ป้อมวิเชียรโชติการามสมุทรสาคร๑๓
ชลประทานรังสฤษฎ์นนทบุรี๑๓
ระฆังโฆสิตารามวัดระฆังโฆสิตาราม๑๓
ปทุมคงคาวัดปทุมคงคา๑๓
๓๙ราชคฤห์คณะเขตธนบุรี๑๒
ไผ่ดำสิงห์บุรี (ธ)๑๒
มงคลทับคล้อพิจิตร๑๒
หนองบัวกาฬสินธุ์๑๒
ยานนาวาวัดยานนาวา๑๒
นรนาถสุนทริการามวัดนรนาถสุนทริการาม๑๒
เพชรสมุทรวรวิหารสมุทรสงคราม๑๒
พระธาตุพนมนครพนม๑๒
ราชโอรสารามวัดราชโอรสาราม๑๒
บ้านขุนเชียงใหม่๑๒
สันต้นผึ้งเชียงราย๑๒
๔๐พระศรีมหาธาตุวัดพระศรีมหาธาตุ๑๑
หนองกุงขอนแก่น๑๑
พญาภูน่าน๑๑
ศรีใครอำนาจเจริญ๑๑
กิ่งแก้วสมุทรปราการ๑๑
ต้นสนอ่างทอง๑๑
วารินทรารามอุบลราชธานี๑๑
บัวงามราชบุรี๑๑
ทุ่งแฝกปราจีนบุรี๑๑
ราชาธิวาสวิหารวัดราชาธิวาสวิหาร๑๑
๔๑ทองนพคุณวัดทองนพคุณ๑๐
ปทุมวนารามวัดปทุมวนาราม๑๐
ดอยสัพพัญญูเชียงใหม่๑๐
ละหารนนทบุรี๑๐
กลางร้อยเอ็ด๑๐
บ่อชะเนงอำนาจเจริญ๑๐
ศรีนวลขอนแก่น๑๐
สองพี่น้องสุพรรณบุรี๑๐
ราษฎร์บำรุงวัดสัมพันธวงศ์๑๐
ราษฎร์บูรณะปัตตานี๑๐
ท่าเกวียนฉะเชิงเทรา๑๐
หัวช้างลพบุรี๑๐
๔๒มหาพุทธารามศรีสะเกษ
เขาพุทธโคดมชลบุรี
กุยบุรีประจวบคีรีขันธ์
สุวรรณประสิทธิ์คณะเขตลาดพร้าว-บึงกุ่ม
เกาะแก้วสุวรรณารามฉะเชิงเทรา
ลาดพร้าวคณะเขตลาดพร้าว-บึงกุ่ม
พระบรมธาตุกำแพงเพชร
แจ้งแสงอรุณสกลนคร
๔๓ลุ่มระยอง
บวรมงคลวัดบวรนิเวศวิหาร
ศรีโสดาเชียงใหม่
จอมแจ้งขอนแก่น
วิชิตสังฆารามภูเก็ต
ประชานิยมกาฬสินธุ์ (ธ)
เศวตฉัตรวัดทองนพคุณ
พรหมวงศารามวัดพรหมวงศาราม
ใหญ่อินทารามชลบุรี
ทัพป่าจิกมหาสารคาม
ท่าพระเจริญพรตนครสวรรค์
สำราญนิเวศอำนาจเจริญ (ธ)
โกเมศรัตนารามวัดโสมนัสวิหาร
เชิงเลนนนทบุรี
บุญรอดธรรมารามคณะเขตพระโขนง-บางนา
กะพังสุรินทร์ตรัง
มหาวนารามอุบลราชธานี
๔๔เจดีย์งามเชียงใหม่
ศรีชมชื่นหนองคาย
พระสิงห์วรมหาวิหารเชียงใหม่
มหาธาตุยโสธร
ด่านประชากรชุมพร
อุดมรังสีคณะเขตหนองแขม
๔๕ตาลล้อมชลบุรี
พิพัฒน์มงคลสุโขทัย
ราชธานีสุโขทัย
เฉลิมพระเกียรตินนทบุรี
อนงคารามวัดอนงคาราม
เขาวังราชบุรี
เสมียนนารีคณะเขตบางเขน-จตุจักร
จันทรสามัคคีหนองคาย (ธ)
คูหาสวรรค์พัทลุง
อนุภาษกฤษฎารามภูเก็ต
มหาสวัสดิ์นาคพุฒารามนครปฐม
กลางบุรีรัมย์
โพธิสมภรณ์อุดรธานี (ธ)
ศาลาแดงคณะเขตบางแค
อนาลโยทิพยารามพะเยา
เพชรวรารามเพชรบูรณ์ (ธ)
ศรีโคมคำพะเยา
พายัพนครราชสีมา
ศิริวราวาสศรีสะเกษ
เปรมประชาปทุมธานี
ขนอนใต้พระนครศรีอยุธยา
๔๖ทุ่งสว่างนครราชสีมา
ศิลานิมิตรเชียงใหม่
ประดิษฐารามวัดกัลยาณมิตร
หนองพันเทาสุพรรณบุรี
พระธาตุสามหมื่นชัยภูมิ
ใหม่จำปาทองลพบุรี
มะขามเรียงสระบุรี
เทพธิดารามวัดเทพธิดาราม
คันลัดสมุทรปราการ
สังเวชวิศยารามวัดสามพระยา
ปฐมแพงศรีกาฬสินธุ์
กวิศรารามลพบุรี
โพธิ์นครราชสีมา
ท่าหลวงพิจิตร
คำเขื่อนแก้วอุบลราชธานี
พระธาตุหริภุญชัยลำพูน
โปรดเกศเชษฐารามสมุทรปราการ
พระธาตุดอยสะเก็ดเชียงใหม่
บ่อทองราษฎร์บำรุงชลบุรี
คลองวาฬประจวบคีรีขันธ์
ชัยภูมิพิทักษ์ชัยภูมิ
สุวรรณคีรีวิหารระนอง
มหรรณพารามวัดมหรรณพาราม
บางโฉลงในสมุทรปราการ
เทวราชกุญชรวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
มะนาวหวานนครศรีธรรมราช
โพธิ์ชัยโคกใหญ่กาฬสินธุ์
วรนาถบรรพตนครสวรรค์
กาญจนสิงหาสน์วัดกาญจนสิงหาสน์
บึงนครราชสีมา
เกตุสโมสรฉะเชิงเทรา
ไตรภูมิกาฬสินธุ์
๔๗ราชบพิธสถิตมหาสีมารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
ธาตุมหาชัยนครพนม
ป่าเลไลยก์สุพรรณบุรี
ใหม่อมตรสวัดสามพระยา
พุคำบรรพตสระบุรี (ธ)
ห้วยทรายใต้เพชรบุรี
พัฒนราษฎร์บำรุงกำแพงเพชร
บรมนิวาสวัดบรมนิวาส
บ้านเขวาศรีสะเกษ
เมืองคงศรีสะเกษ
คลองละมุงอุตรดิตถ์
คลองเตยในคณะเขตคลองเตย
ปัจจิมเชียงยืนมหาสารคาม
พัฒนารามสุราษฎร์ธานี
มัชฌันติการามวัดบวรนิเวศวิหาร
ชัยฉิมพลีคณะเขตบางแค
ศรีบุญเรืองคณะเขตบางกะปิ
บุญมั่นศรัทธารามกำแพงเพชร
รัชฎาธิษฐานวัดรัชฎาธิษฐาน
ไตรสามัคคีสมุทรปราการ
สวนร่มบารมีพิษณุโลก
สว่างฟ้าพฤฒารามชลบุรี
อาษาสงครามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
ประโดกนครราชสีมา
ดุสิดารามวัดดุสิดาราม
สระกำแพงใหญ่ศรีสะเกษ
สุวรรณารามวัดสุวรรณาราม
เทียนถวายปทุมธานี
ไชยวารกาฬสินธุ์
วิเวกวรารามตราด
โพธิสมภารหนองคาย
บวรนิเวศวิหารวัดบวรนิเวศวิหาร
กลางกาฬสินธุ์
ม่วงคณะเขตบางแค
ไผ่เหลืองนนทบุรี
ทองธรรมิการามสมุทรสาคร
บุญญฤทธยารามชลบุรี
ชัยชนะสงครามวัดบพิตรพิมุข
ใหม่จันทบุรี
ธรรมิการามประจวบคีรีขันธ์ (ธ)
๔๘ท่ากระท้อนตราด
จันทร์ฝั่งตะวันตกพิษณุโลก
นางนองวัดราชโอรสาราม
แจ้งสว่างนอกขอนแก่น
บรมสถลวัดยานนาวา
สมรโกฏินนทบุรี
ทุ่งกวาวแพร่
สวัสดิ์วารีสีมารามวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
ปทุมมาลัยอุบลราชธานี
โกศลสิตารามนครราชสีมา
ลาดระโหงพระนครศรีอยุธยา
เจดีย์หลวงเชียงใหม่ (ธ)
ดุสิตารามวัดดุสิดาราม
ร่องซ้อแพร่
ท่าบึงขอนแก่น
วังน้ำเย็นสระแก้ว
เหนือสกลนคร
หลักสี่คณะเขตดอนเมือง-หลักสี่
หนองเป็ดอุบลราชธานี
ด่านสำโรงสมุทรปราการ
ช่องลมนนทบุรี
สุดสวาสดิ์พิษณุโลก
ห้วยยางชลบุรี
ทองบนวัดยานนาวา
ป้อมแก้วสมุทรสงคราม
สังฆารามสุโขทัย
อุดมธานีนครนายก
ท่ามะโอลำปาง
โสมนัสวิหารวัดโสมนัสวิหาร
หลวงสุมังคลารามศรีสะเกษ (ธ)
ศรีสุดารามวัดศรีสุดาราม
กลางเมืองเก่าชัยภูมิ
ราษฎร์ศรัทธาธรรมสุโขทัย
ทับคล้อพิจิตร
อริยวงศารามราชบุรี (ธ)
บุปผารามวัดบุปผาราม
สันติธรรมเชียงใหม่ (ธ)
ประยุรวงศาวาสวัดประยุรวงศาวาส
อุตมพิชัยร้อยเอ็ด
ห้วยจรเข้นครปฐม
หงส์ประดิษฐารามสงขลา
เครือวัลย์ชลบุรี
โพธิ์ภาวนารามชัยนาท
ลาดหญ้าแพรกนครปฐม
ตองปุลพบุรี
เพชรวรารามเพชรบูรณ์
ศรีประวัตินนทบุรี
ศรีบุรีรตนารามสระบุรี
ราชสิทธารามวัดราชสิทธาราม
ศิวารามพระนครศรีอยุธยา
มิ่งเมืองร้อยเอ็ด (ธ)
เขากำแพงสุพรรณบุรี
พลับพลาชัยเพชรบุรี
มหาธาตุเพชรบูรณ์
โพธิ์เงินสิงห์บุรี
วังตะกูนครปฐม
โค้งสนามเป้าจันทบุรี
ดอนสามง่ามกาญจนบุรี
แสงสวรรค์นครสวรรค์
กลางวรวิหารสมุทรปราการ
ป่าดาราภิรมย์เชียงใหม่ (ธ)
ธรรมมงคลวัดธรรมมงคล
คูเมืองศรีสะเกษ
ศรีษะทองนครปฐม
โพธิ์ชัยศรีอุดรธานี
หนองหอไตรกาฬสินธุ์
๔๙วิเศษการวัดระฆังโฆสิตาราม
ใต้โพธิ์ค้ำกาฬสินธุ์
สันทรายมูลเชียงใหม่
ขวัญเมืองระบือธรรมมหาสารคาม
มูลจินดารามปทุมธานี
ทุ่งมะสังกาญจนบุรี
จันทรประสิทธิ์ขอนแก่น
แสงสิริธรรมนนทบุรี
สหกรณ์ธรรมนิมิตพระนครศรีอยุธยา
ปรังกาสีกาญจนบุรี
ดวงแขวัดบวรนิเวศวิหาร
หนามแดงสมุทรปราการ
มกุฏกษัตริยารามวัดมกุฏกษัตริยาราม
เวียงสุราษฎร์ธานี
บกน้อยยโสธร
ศรีแก้งคร้อชัยภูมิ (ธ)
บางประทุนนอกวัดราชโอรสาราม
สมานราษฎร์ชลบุรี
โพธารามสุพรรณบุรี
สว่างคงคากาฬสินธุ์
จันทร์แก้วเพ็ชร ถาวรวรารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
นางชีคณะเขตภาษีเจริญ
ศรีบูรณาวาสสมุทรสาคร
พระสมุทรเจดีย์สมุทรปราการ
โพธินิมิตรสถิตมหาสีมารามวัดโพธินิมิตรสถิตมหาสีมาราม
พระนารายณ์มหาราชนครราชสีมา
คฤหบดีวัดคฤหบดี
ศาลาปูนวรวิหารพระนครศรีอยุธยา
ท่ามะกากาญจนบุรี
ลำโพนนทบุรี
ดงบ้านนาร้อยเอ็ด
สระเกษอำนาจเจริญ
สุวรรณมงคลตราด
กกวัดราชโอรสาราม
หงส์รัตนารามวัดหงส์รัตนาราม
สว่างวงษ์นครสวรรค์
ปรีดารามนครปฐม
อร่ามมงคลกาฬสินธุ์
พระพุทธบาทตากผ้าลำพูน
มหาธาตุเพชรบุรี
บัวลอยสระบุรี
พรหมจริยาวาสนครสวรรค์
อโศการามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
จองคำแม่ฮ่องสอน
สลุดสมุทรปราการ
พังตรุกาญจนบุรี
พระพิเรนทร์วัดพระพิเรนทร์
หนองไผ่ล้อมปราจีนบุรี
ศรีเรืองบุญนนทบุรี
พระสิงห์เชียงใหม่
ธรรมนิมิตต์ชลบุรี
จอมคีรีนาคพรตนครสวรรค์
พระยาทำวรวิหารวัดระฆังโฆสิตาราม
ศิริบุญธรรมหนองบัวลำภู
ธรรมาภิรตารามวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
ปลูกศรัทธาคณะเขตลาดกระบัง
ศรีเทพประดิษฐารามนครพนม (ธ)
อินทารามเชียงใหม่
ปากน้ำอุบลราชธานี
"แค,นอก"นนทบุรี
บางเลนเจริญนนทบุรี
ประชานิมิตเพชรบูรณ์
ไร่ขิงนครปฐม
ศรีจันทร์ขอนแก่น
พระพุทธบาทเขาลูกช้างเพชรบุรี
หนองพลับกาญจนบุรี
เวฬุวนารามนครราชสีมา
อภัยทายารามวัดพรหมวงศาราม
ราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามวัดบวรนิเวศวิหาร
สรรพยาวัฒนารามชัยนาท
บ้านโป่งราชบุรี
สามัคคีธรรมพังงา
จุมพลสุทธาวาสสุรินทร์
สุวรรณภูมิสุพรรณบุรี
สังข์กระจายวัดราชสิทธาราม
วรจรรยาวาสวัดราชสิงขร
มณีบรรพตตาก
โพธิ์ชัยหนองคาย
หัวคู้สมุทรปราการ
ยางน้อยอุบลราชธานี
เทพศิรินทราวาสวัดเทพศิรินทราวาส
ครุในสมุทรปราการ
เมืองสรวงเก่าร้อยเอ็ด
ลาดปลาเค้าคณะเขตลาดพร้าว-บึงกุ่ม
แจ้งนครศรีธรรมราช
บ้านโสกเชือกร้อยเอ็ด
ถ้ำห้วยกลางชุมพร
มหาธาตุราชบุรี
สมุหประดิษฐารามสระบุรี
ดอนอีลุ่มนครราชสีมา
โภคาจูฑามาตย์กระบี่
บ้านพร้าวนอกปทุมธานี
เพลงวัดปากน้ำ
ทุงยูเชียงใหม่
นาควัชรโสภณกำแพงเพชร (ธ)
ตาลเรียงขอนแก่น
บูรพ์นครราชสีมา
ไร่เกาะต้นสำโรงนครปฐม
ศรีอุบลรัตนารามอุบลราชธานี (ธ)
ไทยชุมพลสุโขทัย
สวนพลูวัดหัวลำโพง
กองแก้ววัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
ศิริเสาธงสมุทรปราการ
คูบางหลวงอนุกิจวิธูรปทุมธานี
ใหญ่ชัยมงคลพระนครศรีอยุธยา
รัตนชมภูปราจีนบุรี
พิชัยพัฒนารามขอนแก่น
คลองครุคณะเขตลาดพร้าว-บึงกุ่ม
บางพูดนอกนนทบุรี
หนองตองเชียงใหม่
"ตำหนัก,ใต้"นนทบุรี
บ้านเกาะสิเหร่ภูเก็ต
พระธาตุช่อแฮแพร่
ช่องลมราชบุรี
เขตชัยภูมิ
ธรรมาธิปไตยอุตรดิตถ์
๕๐กุดจอกใหญ่นครราชสีมา
รังสิตปทุมธานี
โคกกลางนครราชสีมา
ปากน้ำนนทบุรี
ช่างฆ้องลำพูน
บ้านม่วงสระบุรี
ศรีบุญเรืองแม่ฮ่องสอน
ชัยมงคลสงขลา
โพธิ์ศรีอ่างทอง
ยางศรีเจริญชัยนาท
สุทธิวรารามวัดยานนาวา
แจงร้อนสมุทรปราการ
ป่าเห็วลำพูน
สุคันธาวาสสมุทรปราการ
มุจลินทารามชุมพร
ท่าช้างพิจิตร
พิชยญาติการามวัดพิชยญาติการาม
เกาะแก้วสมุทรปราการ
คลองน้ำเจ็ดตรัง
ช่อแลพระงามเชียงใหม่
เจ้าเจ็ดนอกพระนครศรีอยุธยา
ตลาดชัยบุรีรัมย์
ท่าทองสุโขทัย
โพธิ์ประทับช้างวัดบพิตรพิมุข
เวฬุวนารามบุรีรัมย์
เหนือเสลภูมิร้อยเอ็ด (ธ)
อุโมงค์ (สวนพุทธธรรม)เชียงใหม่
โนนเกษตรนครราชสีมา
ภูมินทร์น่าน
ราษฎร์บำรุงชลบุรี
บางน้อยในนครปฐม
ลาดบัวขาววัดเทพลีลา
เนินบุญญารามวัดอนงคาราม
สัมมาชัญญาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
ลาดปู่ทรงธรรมเลย
หน้าต่างในพระนครศรีอยุธยา
คลองสายหนึ่งเพชรบุรี
บ้านเปลือยนอกร้อยเอ็ด
หนองหอยราชบุรี
เชี่ยวโอสถนครนายก
ประชุมราษฎร์ปทุมธานี
ไร่ดอนเพชรบุรี
คูยางกำแพงเพชร
ท่าล้อลำปาง
น้ำอ้อมศรีสะเกษ
เจ็ดยอดเชียงใหม่
ทองวัดคฤหบดี
สัจจะธรรมวัดไตรมิตรวิทยาราม
พุทธบูชาวัดบวรนิเวศวิหาร
บางปลาสมุทรสาคร
กลางมหาสารคาม
โคกเดื่อนครสวรรค์
อุบลวรรณารามราชบุรี
ลำพันจันทบุรี
ตองปุพระนครศรีอยุธยา
บ้านตะโคงบุรีรัมย์
มะเดื่อนนทบุรี
ชัยภูมิวนารามชัยภูมิ
ธรรมพิทักษ์กาฬสินธุ์
เทพรัตนารามวัดบวรนิเวศวิหาร
ภาษีคณะเขตคลองเตย
มาบจันทร์ระยอง
จอมมณีหนองคาย
เสาธงนอกสมุทรปราการ
บูรพารามยโสธร
พิกุลเงินนนทบุรี
บุพพารามเชียงใหม่
ศรีสวัสดิ์มหาสารคาม
เกาะอ่างทอง
แจ้งพรหมนครสิงห์บุรี
บ้านหงาวระนอง
ช่องลมเพชรบูรณ์ (ธ)
บ้านสวนพัทลุง
ต้นสนชลบุรี
ใหม่กรงทองปราจีนบุรี
ป่างิ้วเชียงใหม่
ราษฎร์สามัคคีชลบุรี
บ้านหนองตูมขอนแก่น
"สลัก,เหนือ"นนทบุรี
ทองในคณะเขตสวนหลวง
มหาธาตุวรวิหารราชบุรี
ทุ่งครุคณะเขตราษฎร์บูรณะ
หนองแอวมองอำนาจเจริญ
หนองปลิงนครสวรรค์
ท่าไทรสุราษฎร์ธานี
สามัคคีนครราชสีมา
สวรรคารามสุโขทัย
กุฏยารามตรัง
พระมหาชินธาตุเจ้าดอยตุงเชียงราย
โพธิยารามสมุทรปราการ
มหัตตมังคลารามสงขลา
โพธิ์งามชัยนาท
สิรินธรเทพรัตนารามนครปฐม (ธ)
แหลมยางชุมพร
พระมหาชินธาตุเจ้าตอยตุงเชียงราย
บุรณศิริมาตยารามวัดบวรนิเวศวิหาร
ท่าช้างลำพูน
ประชารังสรรค์ศรีสะเกษ (ธ)
ศรีธนูสุราษฎร์ธานี
ถ้ำอ่างหินกาญจนบุรี
บางปลานครปฐม
ศีรษะคีรีสงขลา
บางกระเจ้ากลางวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
พระธาตุราษฎร์บำรุงหนองคาย
อรัญญิกพิษณุโลก
โพธิสมภรณ์อุดรธานี
บึงบาประภาสะวัตปทุมธานี
พระแท่นดงรังกาญจนบุรี
โพธิ์ขอนแก่น
ท่าเดื่อสระบุรี
มะลิวัดระฆังโฆสิตาราม
ไผ่งามปราจีนบุรี
อุทัยมัคคารามนครราชสีมา
เหนือกาฬสินธุ์
ห้วงพัฒนาตราด (ธ)
สุเขตตารามสุรินทร์
โคกสมานคุณสงขลา
อินทรวิหารวัดสามพระยา
มะขามหลวงลำพูน
กลางสมุทรปราการ
ทิพสุคนธารามกาญจนบุรี
มงคลหลวงขอนแก่น
ยายร่มวัดราชโอรสาราม
ประมวลราษฎร์นครราชสีมา
อ่างทองอ่างทอง
ดงมูลเหล็กวัดระฆังโฆสิตาราม
บางโฉลงนอกสมุทรปราการ
ไผ่ล้อมพระนครศรีอยุธยา
กลางนางรองบุรีรัมย์
คะตึกเชียงมั่นลำปาง
โรงธรรมสามัคคีเชียงใหม่ (ธ)
ชูจิตธรรมารามวัดมกุฏกษัตริยาราม
ถ้ำเขาปูนกาญจนบุรี
สิริกาญจนารามกาญจนบุรี (ธ)
บางน้ำชนคณะเขตธนบุรี
โป่งศรีแพร่
นางในอ่างทอง
มงคลประสิทธิ์ร้อยเอ็ด
พร้าวพิจิตร
บึงทองหลางวัดเทพลีลา
ชะอำเพชรบุรี
สุวรรณบำรุงราชวรารามปทุมธานี
ป่าวิสุทธิคุณเพชรบุรี
โพธิ์ศรีสิงห์บุรี (ธ)
ตระพังทองสุโขทัย
ช่องรอชุมพร
ศีริวราวาสศรีสะเกษ
อุโมงค์(สวนพุทธธรรม)เชียงใหม่
ยางสุทธารามวัดระฆังโฆสิตาราม
ต้นไทรย์คณะเขตสวนหลวง
สหกรณ์โฆสิตารามสมุทรสาคร
กลางมิ่งเมืองร้อยเอ็ด
พระรูปเพชรบุรี
เสนหานครปฐม (ธ)
อ่างทองวรวิหารอ่างทอง
สวนแก้วนนทบุรี
ชัยภูมพิทักษ์ชัยภูมิ
ปฐมเกษารามกาฬสินธุ์
ห้วยจระเข้นครปฐม
คงคารามเพชรบุรี
บุคคโลวัดยานนาวา
นายางเพชรบุรี
หนองนกไข่สมุทรสาคร
พระราม ๙ กาญจนาภิเษกวัดบวรนิเวศวิหาร
ประชาระบือธรรมวัดทองนพคุณ
สุขไพรวันระยอง
ศรีสุมังคล์หนองคาย
ใหญ่สมุทรปราการ
หนองโสมงนครราชสีมา
หนองแวงนครราชสีมา
ศรีบุญเรืองเชียงใหม่
พยัคฆภูมิวรารามมหาสารคาม
บ้านอ่างจันทบุรี
โบสถ์วรดิตถ์อ่างทอง
ฝั่งหมิ่นเชียงราย
นิโครธารามตรัง
พระญาติการามพระนครศรีอยุธยา
คลองบุญสระบุรี
สันคะยอมเชียงใหม่
สัตหีบชลบุรี
สระแก้วสระแก้ว
โพธิ์กลางขอนแก่น
เจ้าอามวัดศรีสุดาราม
บางพูดในนนทบุรี
อินทารามวัดอินทาราม
พระประทานพรชลบุรี
โตนด(๑)พระนครศรีอยุธยา
ทำเลทองปทุมธานี
โบสถ์ดอนพรหมนนทบุรี
บัวแก้วเกษรปทุมธานี
เขาซับพงโพดนครราชสีมา (ธ)
ทุ่งท่าเสานครสวรรค์
คูหาสุราษฎร์ธานี
ปิ่วหลวงลำปาง
"สลัก,ใต้"นนทบุรี
ควนแร่พัทลุง
พระบาทมิ่งเมืองแพร่
มัชฌิมาวาสสงขลา
ใหม่(ยายแป้น)วัดสุวรรณาราม
แก้วอินทยารามชุมพร
น้อยนพคุณวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
ก้ำก่อแม่ฮ่องสอน
บางพลีใหญ่ในสมุทรปราการ
บูรพาสกลนคร
บางขวางวัดบวรนิเวศวิหาร
เจียงอีศรีมงคลวรารามศรีสะเกษ
เขาวงจินดารามกาญจนบุรี
สุทธจินดานครราชสีมา (ธ)
วังตะวันตกนครศรีธรรมราช
มณีบรรพตวรวิหารตาก
สว่างแสงจันทร์ร้อยเอ็ด
หนองม่วงกาญจนบุรี
เทพปูรณารามขอนแก่น
ทับขี้เหล็กชัยนาท
บางแก้วฉะเชิงเทรา
ใหญ่สว่างอารมณ์นนทบุรี
หอไตรปิฏการามกาฬสินธุ์
บางกระเบาปราจีนบุรี
เกาะเพชรบุรี
เกาะแก้วอรุณคามสระบุรี
ทับกฤชกลางนครสวรรค์
กุฏิการามวัดสามพระยา
บางด้วนในสมุทรปราการ
บางหญ้าแพรกสมุทรสาคร
หลวงอุบลราชธานี
ราชวรินทร์คณะเขตธนบุรี
วังกลมพิจิตร
คลองทรายระยอง
พระโยคสุราษฎร์ธานี
วังแดงพิจิตร
หนองปรงปทุมธานี
ท่ากระดาษเชียงใหม่
มะขามเตี้ยพิษณุโลก
พรหมสุรินทร์สุรินทร์
ทุ่งป่าแดดเชียงราย
คลองเตยในวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์
ทิพพาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
สันหลวงลำพูน
วชิรธรรมสาธิตคณะเขตพระโขนง-บางนา
เพลงวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์
บางกระเจ้านอกวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
ดงสักกาญจนบุรี
หนองลานกาญจนบุรี
คูหาสวรรค์คณะเขตภาษีเจริญ
สามัคคีผดุงพันธ์สุราษฎร์ธานี (ธ)
ร่องฟองแพร่
กำแพงวัดราชโอรสาราม
ป่าแสงอรุณขอนแก่น (ธ)
นางในธัมมิการามอ่างทอง
กลางขอนแก่น
กำแพงดินพิจิตร
พระมหาธาตุนครศรีธรรมราช (ธ)
ผาแดงหลวงลำปาง
พิชัยสงครามสมุทรปราการ
ประสาทนิกรชุมพร
ดอนเจดีย์สุพรรณบุรี
บึงพระนครราชสีมา
เทพรังษียโสธร (ธ)
โสภณารามเชียงใหม่
จงโกวัดระฆังโฆสิตาราม
เวฬุวันหนองคาย (ธ)
หนองโว้งสุโขทัย
แพงศรีร้อยเอ็ด
ร่องคำกาฬสินธุ์
ลานคาสุพรรณบุรี
จอมสุทธาวาสสุรินทร์
เหนือร้อยเอ็ด
หรงบนนครศรีธรรมราช
กลางวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
เชตุพนเชียงราย
สุคันธารามวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
สบล้องลำพูน
วรมาตยภัณฑสารารามวัดปากน้ำ
โพรงมะเดื่อนครปฐม
ประดิษฐ์ธรรมคุณหนองคาย
อินทารามพระนครศรีอยุธยา
เลียบนครราชสีมา
ท้ายเมืองนนทบุรี
ชยาลังการ์เชียงใหม่
โคกสีทองหลางมหาสารคาม
หนองเส้งลำพูน
ตึกพระนครศรีอยุธยา
ลำนารายณ์ลพบุรี
เมืองสาตรหลวงเชียงใหม่
เทพธงชัยวัดชนะสงคราม
ราษฏร์บำรุงชลบุรี
ดอยหล่อเชียงใหม่
อุทัยทิศมหาสารคาม
ด่านวัดยานนาวา
กู้นนทบุรี
ท่าจัดสุพรรณบุรี
ทองธรรมชาติวัดทองธรรมชาติ
ป่าแสงอรุณขอนแก่น
หนองไผ่ล้อมนครราชสีมา
สวนลำใยลำพูน
แพรกษาสมุทรปราการ
ชัยชุมพลนครศรีธรรมราช
คร้อพนันกาญจนบุรี
ตะพานหินพิจิตร
ป่ากลางทุ่งปทุมธานี
ศรีวารีน้อยสมุทรปราการ
ธรรมธีรารามบุรีรัมย์
จินตาวาสพัทลุง
แสนเมืองมาหลวงเชียงใหม่
คลองส่งน้ำนครราชสีมา
ดงลานแพร่
นอกชลบุรี
เมืองยะลายะลา
ช่างเหล็กวัดสุวรรณาราม
กันตทารารามวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์
ศรีบุญเรืองเลย
เจ้าเจ็ดในพระนครศรีอยุธยา
ศรีสระแก้วหนองบัวลำภู
จันทารามศรีสะเกษ
เขาวงพระจันทร์กาญจนบุรี
กลางสุพรรณบุรี
บุตาวงษ์บุรีรัมย์
สุขวรารามนครปฐม
ศาลาปูนพระนครศรีอยุธยา
ศรีชมภูอุบลราชธานี
บ้านฟ่อนลำปาง
คลองเตยนอกคณะเขตสวนหลวง
สังฆนารามสุรินทร์
เจริญสุขารามสมุทรสาคร
สามัคคีมหาสารคาม
น้อยชลบุรี
ราษฎร์โพธิ์ทองสมุทรปราการ
พระพุทธบาทเขากระโดงบุรีรัมย์
สาลีโขภิตารามนนทบุรี
ม่วงสามสิบอุบลราชธานี
เกาะแก้วพิศดารกาฬสินธุ์
ศรีจอมทองสระบุรี
พราหมณีนครนายก
ท่าคอยเพชรบุรี
เทพปูรณารามวัดบพิตรพิมุข
ป่าประดู่ระยอง
พระพุทธบาทห้วยต้มลำพูน
หลักสี่ราษฎร์สโมสรสมุทรสาคร
โพธิ์ชัยนครพนม
คีรีวันต์นครราชสีมา
สุนทรประดิษฐ์พิษณุโลก
ศรีสุทธาวาสเลย (ธ)
โพธิ์เอนอ่างทอง
สามโก้อ่างทอง
ธรรมบูชาสุราษฎร์ธานี (ธ)
มัชฌิมาวาสสงขลา (ธ)
เมืองมางเชียงใหม่
ศาลาลอยนครราชสีมา (ธ)
บ้านโฮ่งหลวงลำพูน
ชัยชนะสงครามวัดยานนาวา
เทพนิมิตต์คณะเขตดอนเมือง-หลักสี่
ใหม่รางวาลย์กาญจนบุรี
ชัยพฤกษมาลาวัดชัยพฤกษมาลา
จันทารามคณะเขตธนบุรี
อโศการามกาฬสินธุ์
หนองตาแดงลพบุรี
ป่าเทพเจริญธรรมขอนแก่น
ทุ่งสวรรค์ชุมพร
บุมะเขือสามัคคีร้อยเอ็ด
นางพญาพิษณุโลก
ประเดิมสุราษฎร์ธานี
ป่ากล้วยเชียงราย
จันทราวาสชุมพร
ปากคลองมะขามเฒ่าชัยนาท
ชากมะกรูดระยอง
วิมุตยารามวัดเทพากร
เทพเจริญชุมพร
ทางกระบือนครนายก
รวกสุทธารามวัดสุวรรณาราม
เลียบสงขลา
วังยาวประจวบคีรีขันธ์
รวกบางบำหรุวัดสุวรรณาราม
ท่าเสด็จกาญจนบุรี
ศรีสิทธิการามชัยนาท
เทพนิมิตรฉะเชิงเทรา (ธ)
โนนทองอุบลราชธานี
อุปนันทารามระนอง
สำโรงเหนือวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
ลอยเคราะห์เชียงใหม่
ไพรสณฑ์ศักดารามเพชรบูรณ์
ใหม่ทองเสนวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
สิงห์ปทุมธานี
สุวรรณารามนครปฐม
ไตรภูมิหนองคาย