จัดลำดับวัดที่มีผู้สอบบาลีสนามหลวงได้มากที่สุดประจำปี พ.ศ.๒๕๕๑

มีผู้ออนไลน์ขณะนี้ ท่าน
จัดลำดับวัดที่มีผู้สอบบาลีสนามหลวงได้มากที่สุดประจำปี พ.ศ.๒๕๕๑ [ไม่รวมบาลีศึกษา]
อันดับ วัด สำนักเรียน จำนวนผู้สอบได้
โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๒๐๘
พระธรรมกายปทุมธานี๑๘๐
ตากฟ้านครสวรรค์๑๗๓
จองคำลำปาง๑๒๕
ปิตุลาธิราชรังสฤษฏิ์ฉะเชิงเทรา๗๖
โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๖๗
หาดใหญ่สิตารามสงขลา๖๖
ปากน้ำวัดปากน้ำ๖๕
บางนาในวัดบางนาใน๖๔
๑๐เทพลีลาวัดเทพลีลา๕๔
๑๑พิชโสภารามอุบลราชธานี๕๒
๑๒พระพุทธบาทสระบุรี๔๙
๑๓คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๔๘
สุทธิวารีจันทบุรี๔๘
๑๔สร้อยทองวัดสร้อยทอง๔๕
บูรพารามใต้ยโสธร๔๕
๑๕อาวุธวิกสิตารามวัดอาวุธวิกสิตาราม๔๒
๑๖สามพระยาวัดสามพระยา๓๙
๑๗พระนอนจักรสีห์สิงห์บุรี๓๖
นิมมานรดีวัดนิมมานรดี๓๖
หลวงพ่อสดธรรมกายารามราชบุรี๓๖
๑๘บัวขวัญนนทบุรี๓๔
๑๙ชัยศรีขอนแก่น๓๓
๒๐ชูจิตธรรมารามพระนครศรีอยุธยา (ธ)๓๒
๒๑พระปฐมเจดีย์นครปฐม๓๑
ธาตุขอนแก่น๓๑
๒๒พนัญเชิงพระนครศรีอยุธยา๓๐
๒๓เขียนเขตปทุมธานี๒๙
๒๔บางไผ่นนทบุรี๒๘
๒๕ดาวดึงษารามวัดดาวดึงษาราม๒๗
๒๖มหาพฤฒารามวัดมหาพฤฒาราม๒๖
๒๗พระสิงห์เชียงราย๒๕
บพิตรพิมุขวัดบพิตรพิมุข๒๕
แสนสุขคณะเขตมีนบุรี๒๕
๒๘สุทัศนเทพวรารามวัดสุทัศนเทพวราราม๒๔
จักรวรรดิราชาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาส๒๔
อมรคีรีคณะเขตบางพลัด๒๔
พญาภูน่าน๒๔
๒๙พระศรีรัตนมหาธาตุพิษณุโลก๒๓
หัวลำโพงวัดหัวลำโพง๒๓
ราชสิงขรวัดราชสิงขร๒๓
ชนะสงครามวัดชนะสงคราม๒๓
๓๐หนองแวงขอนแก่น๒๒
ชัยมงคลชลบุรี๒๒
๓๑โพธารามนครสวรรค์๒๐
ชัยพรหนองคาย๒๐
มงคลธรรมกายารามเชียงราย๒๐
๓๒ท่าตอนเชียงใหม่๑๙
กษัตราธิราชพระนครศรีอยุธยา๑๙
๓๓เบญจมบพิตรดุสิตวนารามวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม๑๘
พระธาตุศรีจอมทองเชียงใหม่๑๘
ราชโอรสารามวัดราชโอรสาราม๑๘
สว่างใต้กาฬสินธุ์๑๘
๓๔อรุณราชวรารามวัดอรุณราชวราราม๑๗
มหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์๑๗
วารินทรารามอุบลราชธานี๑๗
นครสวรรค์นครสวรรค์๑๗
บุณยประดิษฐ์วัดบุณยประดิษฐ์๑๗
๓๕กลางมิ่งเมืองร้อยเอ็ด๑๖
ศาลานครราชสีมา๑๖
ไผ่ดำสิงห์บุรี (ธ)๑๖
ศรีชมชื่นหนองคาย๑๖
กัลยาณมิตรวัดกัลยาณมิตร๑๖
๓๖ไตรมิตรวิทยารามวัดไตรมิตรวิทยาราม๑๕
บ้านส้องสุราษฎร์ธานี๑๕
โพธิ์ชัยศรีอุดรธานี๑๕
เทพธิดารามวัดเทพธิดาราม๑๕
ชัยฉิมพลีคณะเขตบางแค๑๕
ขันเงินชุมพร๑๕
เปรมประชาปทุมธานี๑๕
พระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม๑๕
พระประโทณเจดีย์นครปฐม๑๕
ท่าพระเจริญพรตนครสวรรค์๑๕
๓๗หัวช้างลพบุรี๑๔
นรนาถสุนทริการามวัดนรนาถสุนทริการาม๑๔
ปัญญานันทารามปทุมธานี๑๔
บูรพาภิรามร้อยเอ็ด๑๔
มหาธาตุยโสธร๑๔
๓๘พระธาตุพนมนครพนม๑๓
เกียรติแก้วสามัคคีศรีสะเกษ๑๓
มงคลทับคล้อพิจิตร๑๓
สันต้นผึ้งเชียงราย๑๓
ยานนาวาวัดยานนาวา๑๓
๓๙สวนหงส์สุพรรณบุรี๑๒
โพธิสมภรณ์อุดรธานี (ธ)๑๒
เนินพระระยอง๑๒
ระฆังโฆสิตารามวัดระฆังโฆสิตาราม๑๒
๔๐โพธิ์ศรีสิงห์บุรี (ธ)๑๑
จันทรสามัคคีหนองคาย (ธ)๑๑
บางบำหรุวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์๑๑
ราชบุรณะวัดราชบุรณะ๑๑
บ้านขุนเชียงใหม่๑๑
หนองบัวกาฬสินธุ์๑๑
พระงามนครปฐม๑๑
๔๑หนองพันเทาสุพรรณบุรี๑๐
พระประโทนเจดีย์นครปฐม๑๐
ปทุมวนารามวัดปทุมวนาราม๑๐
ทองนพคุณวัดทองนพคุณ๑๐
ชลประทานรังสฤษฏ์นนทบุรี๑๐
เพชรสมุทรวรวิหารสมุทรสงคราม๑๐
โค้งสนามเป้าจันทบุรี๑๐
โพธิ์ทองขอนแก่น๑๐
อนาลโยทิพยารามพะเยา๑๐
ดอยสัพพัญญูเชียงใหม่๑๐
๔๒ธาตุทองวัดธาตุทอง
ตาลล้อมชลบุรี
สุวรรณประสิทธิ์คณะเขตลาดพร้าว-บึงกุ่ม
พายัพนครราชสีมา
ป้อมวิเชียรโชติการามสมุทรสาคร
ศิวารามพระนครศรีอยุธยา
นาฬิกวนาวาสหนองคาย
ละหารนนทบุรี
๔๓พระพุทธบาทตากผ้าลำพูน
ไร่ขิงนครปฐม
เพชรวรารามเพชรบูรณ์
มะนาวหวานนครศรีธรรมราช
กะพังสุรินทร์ตรัง
เมืองสรวงเก่าร้อยเอ็ด
พยัคฆารามสุพรรณบุรี
ชัยสามหมอชัยภูมิ
คลองละมุงอุตรดิตถ์
มหาพุทธารามศรีสะเกษ
มหรรณพารามวัดมหรรณพาราม
พระธาตุดอยสะเก็ดเชียงใหม่
กลางบุรีรัมย์
โพธิ์ปฐมาวาสสงขลา
๔๔อโศการามกาฬสินธุ์
คลองเตยในคณะเขตคลองเตย
ราชาธิวาสวิหารวัดราชาธิวาสวิหาร
มหาวนารามอุบลราชธานี
ศิริวราวาสศรีสะเกษ
ราษฎร์บำรุงวัดสัมพันธวงศ์
ลาดพร้าวคณะเขตลาดพร้าว-บึงกุ่ม
พระสิงห์เชียงใหม่
มหาสวัสดิ์นาคพุฒารามนครปฐม
สว่างหัวนาคำกาฬสินธุ์
ชัยภูมิพิทักษ์ชัยภูมิ
บุญรอดธรรมารามคณะเขตพระโขนง-บางนา
พรหมวงศารามวัดพรหมวงศาราม
โพธิ์ชัยหนองคาย
บ่อชะเนงอำนาจเจริญ
เทียนถวายปทุมธานี
ทุ่งแฝกปราจีนบุรี
ไชยชุมพลชนะสงครามกาญจนบุรี
๔๕บุญญฤทธยารามชลบุรี
คำเขื่อนแก้วอุบลราชธานี
ท่าเกวียนฉะเชิงเทรา
แสงสวรรค์นครสวรรค์
เขาวังราชบุรี
ทองบนวัดยานนาวา
พระธาตุช่อแฮแพร่
ศิริเสาธงสมุทรปราการ
ใหญ่อินทารามชลบุรี
อุดมรังษีคณะเขตหนองแขม
พระธาตุราษฎร์บำรุงหนองคาย
มิ่งเมืองพลารามขอนแก่น
ด่านประชากรชุมพร
บวรนิเวศวิหารวัดบวรนิเวศวิหาร
บ้านอ่างจันทบุรี
วรนาถบรรพตนครสวรรค์
ตองปุลพบุรี
ศรีสุมังคล์หนองคาย
คันลัดสมุทรปราการ
บูรพาสกลนคร
สระเกศวัดสระเกศ
ปทุมคงคาวัดปทุมคงคา
บางโฉลงในสมุทรปราการ
๔๖เสนหานครปฐม (ธ)
ศาลาลอยสุรินทร์
พระบรมธาตุกำแพงเพชร
สำราญนิเวศอำนาจเจริญ (ธ)
สว่างสุวรรณารามนครพนม
ศรีประวัตินนทบุรี
ราชคฤห์คณะเขตธนบุรี
ลุ่มระยอง
โพธิ์เงินสิงห์บุรี
ใหม่จำปาทองลพบุรี
เวฬุวนารามคณะเขตดอนเมือง-หลักสี่
ราชนัดดารามวัดเทพธิดาราม
บ้านเปลือยนอกร้อยเอ็ด
กวิศรารามลพบุรี
วิชิตสังฆารามภูเก็ต
ราชสิทธารามวัดราชสิทธาราม
อภัยทายารามวัดพรหมวงศาราม
โปรดเกษเชษฐารามสมุทรปราการ
ปราสาททองสุพรรณบุรี
พระธาตุหริภุญชัยลำพูน
เฉลิมพระเกียรตินนทบุรี
สะเดาบุรีรัมย์
โพธิสมภารหนองคาย
อาษาสงครามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
ตองปุพระนครศรีอยุธยา
เกาะแก้วสุวรรณารามฉะเชิงเทรา
บ่อทองราษฎร์บำรุงชลบุรี
ศิลานิมิตรเชียงใหม่
อนงคารามวัดอนงคาราม
ลาดระโหงพระนครศรีอยุธยา
มหาธาตุเพชรบูรณ์
เสมียนนารีคณะเขตบางเขน-จตุจักร
ศรีใครอำนาจเจริญ
เครือวัลย์ชลบุรี
ไชยวารกาฬสินธุ์
ราษฎร์บูรณะปัตตานี
สะแกนครราชสีมา
๔๗ลาดหญ้าแพรกนครปฐม
จันทรประสิทธิ์ขอนแก่น
พิชยญาติการามวัดพิชยญาติการาม
ขนอนใต้พระนครศรีอยุธยา
ท่ามะโอลำปาง
พิพัฒน์มงคลสุโขทัย
บึงนครราชสีมา
สามัคคีธรรมหนองบัวลำภู
หนองหอไตรกาฬสินธุ์
ยางสีสุราชมหาสารคาม
โตนด (๑)พระนครศรีอยุธยา
พระบาทมิ่งเมืองแพร่
ดงบ้านนาร้อยเอ็ด
ป่าเลไลยก์สุพรรณบุรี
บัวงามราชบุรี
หนองปลิงนครสวรรค์
ศรีบุญเรืองคณะเขตบางกะปิ
สว่างฟ้าพฤฒารามชลบุรี
วังกลมพิจิตร
จุมพลสุทธาวาสสุรินทร์
ศาลาปูนพระนครศรีอยุธยา
ดอนสามง่ามกาญจนบุรี
นางนองวัดราชโอรสาราม
หนองกุงขอนแก่น
ปรีดารามนครปฐม
มะขามเตี้ยพิษณุโลก
ปฐมแพงศรีกาฬสินธุ์
มิ่งเมืองร้อยเอ็ด (ธ)
ชุมพรรังสรรค์ชุมพร
เหนือเสลภูมิร้อยเอ็ด
ไตรภูมิกาฬสินธุ์
สว่างรังษีขอนแก่น
บ้านโป่งราชบุรี
บรมนิวาสวัดบรมนิวาส
ประดิษฐารามวัดกัลยาณมิตร
ป้อมแก้วสมุทรสงคราม
ธรรมพิทักษ์กาฬสินธุ์
ทองธรรมชาติวัดทองธรรมชาติ
ศรีบุรีรตนารามสระบุรี
มหาธาตุราชบุรี
สุทธจินดานครราชสีมา (ธ)
๔๘ประชานิยมกาฬสินธุ์ (ธ)
หนองเป็ดอุบลราชธานี
ชลประทานรังสฤษฎ์นนทบุรี
นางชีคณะเขตภาษีเจริญ
วิเวกวรารามตราด
มกุฏกษัตริยารามวัดมกุฏกษัตริยาราม
ใต้โพธิ์ค้ำกาฬสินธุ์
เขาวงจินดารามกาญจนบุรี
สุวรรณารามวัดสุวรรณาราม
วชิรธรรมสาธิตคณะเขตพระโขนง-บางนา
ทองวัดคฤหบดี
ห้วยจระเข้นครปฐม
สุวรรณภูมิสุพรรณบุรี
ชัยพฤกษมาลาวัดชัยพฤกษมาลา
กกวัดราชโอรสาราม
บึงทองหลางวัดเทพลีลา
บุญบาลประดิษฐ์ขอนแก่น
ศรีอุบลรัตนารามอุบลราชธานี (ธ)
บกน้อยยโสธร
สันติธรรมเชียงใหม่ (ธ)
พระพิเรนทร์วัดพระพิเรนทร์
โพธิ์ชัยโคกใหญ่กาฬสินธุ์
หนองไผ่ล้อมปราจีนบุรี
ศรีโสดาเชียงใหม่
ศรีษะเกษหนองคาย
เกาะอ่างทอง
ใหม่จันทบุรี
เทวราชกุญชรวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
ใหม่ปิ่นเกลียวนครปฐม
ศรีสระแก้วหนองบัวลำภู
ป่าดาราภิรมย์เชียงใหม่ (ธ)
เชิงเลนนนทบุรี
ไร่เกาะต้นสำโรงนครปฐม
ดุสิดารามวัดดุสิดาราม
ประสิทธิ์ธรรมสารขอนแก่น
เกตุสโมสรฉะเชิงเทรา
หนองหอยราชบุรี
สังเวชวิศยารามวัดสามพระยา
ศรีชมชื่นอุดรธานี
ธรรมธีรารามบุรีรัมย์
ร่องซ้อแพร่
หงษ์ประดิษฐารามสงขลา
ภูมินทร์น่าน
นิโครธารามตรัง
นอกชลบุรี
อัมพวันปราจีนบุรี
"ตำหนัก,ใต้"นนทบุรี
จันทารามวัดอินทาราม
ลานคาสุพรรณบุรี
สุทธิวาตวรารามสมุทรสาคร
โสมนัสวิหารวัดโสมนัสวิหาร
โพธิ์กลางขอนแก่น
เจ็ดยอดเชียงใหม่
ศรีวิชัยวัฒนารามชัยนาท
เศวตฉัตรวัดทองนพคุณ
ราษฎร์ศรัทธาธรรมสุโขทัย
ดอนเจดีย์สุพรรณบุรี
วังตะกูนครปฐม
คูหาสวรรค์พัทลุง
ทัพคล้ายอุทัยธานี
พระศรีมหาธาตุวัดพระศรีมหาธาตุ
ชัยชนะสงครามวัดบพิตรพิมุข
จอมคีรีนาคพรตนครสวรรค์
ถ้ำห้วยกลางชุมพร
สระทองร้อยเอ็ด
คูเมืองศรีสะเกษ
ศรีแก้งคร้อชัยภูมิ (ธ)
สองพี่น้องสุพรรณบุรี
สังฆารามสุโขทัย
กิ่งแก้วสมุทรปราการ
ธรรมชาติการามหนองคาย
สุปัญญารามร้อยเอ็ด (ธ)
ท่าไทรสุราษฎร์ธานี
ประยุรวงศาวาสวัดประยุรวงศาวาส
๔๙ครุฑวัดระฆังโฆสิตาราม
สูงสระบุรี
ทองธรรมิการามสมุทรสาคร
พังตรุกาญจนบุรี
มหาบุศย์คณะเขตสวนหลวง
เขาฉกรรจ์สระแก้ว
ประชานิมิตเพชรบูรณ์
ยางชุมเพชรบุรี
สว่างวงษ์นครสวรรค์
ประดิษฐ์ธรรมคุณหนองคาย
ศรีมงคลอุบลราชธานี
ด่านสำโรงสมุทรปราการ
บางปลานครปฐม
สุวรรณคีรีวิหารระนอง
บุญยืนน่าน
อุบลบรทิพย์ร้อยเอ็ด
เดิมนครราชสีมา
ป่าเทพเจริญธรรมขอนแก่น
ป่าศรีสำราญศรีสะเกษ (ธ)
เทพอาวาสราชบุรี
สิริกาญจนารามกาญจนบุรี
วังยาวประจวบคีรีขันธ์
ท่าโขลงกิตติยารามอ่างทอง
บวรนิเวศโนนทันกาฬสินธุ์
หนองม่วงไข่แพร่
เจดีย์หลวงเชียงใหม่ (ธ)
บางประทุนนอกวัดราชโอรสาราม
อริยวงศารามราชบุรี (ธ)
วังม่วงสระบุรี
พระมหาธาตุนครศรีธรรมราช (ธ)
ป่าประชาธรรมนิคมนครราชสีมา (ธ)
หัวคู้สมุทรปราการ
ช่างฆ้องลำพูน
ราษฎร์ประชุมชนารามกาญจนบุรี
ประสิทธิชัยวัดอรุณราชวราราม
ท่าหลวงพิจิตร
มะเดื่อนนทบุรี
ห้วยทรายใต้เพชรบุรี
โพรงมะเดื่อนครปฐม
มะขามเรียงสระบุรี
ธรรมสถิติ์วรารามราชบุรี
ไตรสามัคคีสมุทรปราการ
ปฐมเกษารามกาฬสินธุ์
อุดมรังสีคณะเขตหนองแขม
ศรีชมภูองค์ตื้อหนองคาย
โพธารามสุพรรณบุรี
บวรมงคลวัดบวรนิเวศวิหาร
บรมสถลวัดยานนาวา
ท่าเดื่อสระบุรี
ศิรินทราวาสอุดรธานี
พระแก้วเชียงราย
สว่างศรีสะเกษ
ห้วยยางชลบุรี
เจริญธรรมารามคณะเขตสายไหม
กุยบุรีประจวบคีรีขันธ์
ต้นสนเพชรบุรี
ศรีธนูสุราษฎร์ธานี
บ้านเขวาศรีสะเกษ
มณเฑียรเชียงใหม่
ปากน้ำอุบลราชธานี
เขาซับพงโพดนครราชสีมา (ธ)
หนองขุนชาติอุทัยธานี
เชี่ยวโอสถนครนายก
ปากบางกาญจนบุรี
ใหม่ผดุงเขตนนทบุรี
ท่าบึงขอนแก่น
แจ้งแสงอรุณสกลนคร
สี่แยกสมเด็จกาฬสินธุ์
ป่าประดู่ระยอง
ไผ่เหลืองนนทบุรี
น้อยสุวรรณารามสมุทรปราการ
ยางน้อยอุบลราชธานี
หนามแดงสมุทรปราการ
ม่วงคณะเขตบางแค
บูรพ์นครราชสีมา
ตะกุดเครือปลอกนครราชสีมา
โบสถ์มณีตาก
เขาพุทธโคดมชลบุรี
คูยางกำแพงเพชร
หงส์รัตนารามวัดหงส์รัตนาราม
ราษฎร์บำรุงชลบุรี
บัวลอยสระบุรี
สุวรรณมงคลตราด
เทพศิรินทราวาสวัดเทพศิรินทราวาส
ธาตุมหาชัยนครพนม
ท่ากระดาษเชียงใหม่
กลางกาฬสินธุ์
ไพรีพินาศชัยภูมิ
สุขไพรวันระยอง
แคนครปฐม
ดอนขมิ้นกาญจนบุรี
ก้อน่าน
ประสิทธิชัยตรัง
เสาธงนอกสมุทรปราการ
นาควัชรโสภณกำแพงเพชร (ธ)
สลุดสมุทรปราการ
ปลูกศรัทธาคณะเขตลาดกระบัง
มหาธาตุนครพนม
เกาะแก้วอรุณคามสระบุรี
กำแพงดินพิจิตร
สัจจะธรรมวัดไตรมิตรวิทยาราม
บางกระเบาปราจีนบุรี
ไร่ดอนเพชรบุรี
เหนือร้อยเอ็ด
รัชฎาธิษฐานวัดรัชฎาธิษฐาน
ศักดิ์พระนครศรีอยุธยา
ทุ่งพร้าวเชียงราย
แจ้งสว่างนอกขอนแก่น
๕๐หนองโว้งสุโขทัย
บางปิ้งสมุทรสาคร
โคกตะเคียนนครศรีธรรมราช
บัวจูมอุดรธานี
โพธารามกำแพงเพชร
สิริธรรมวัดสามพระยา
ห้วยพระจันทร์อุทัยธานี
เมืองคงศรีสะเกษ
สิงห์ท่ายโสธร
ปัจจิมเชียงยืนมหาสารคาม
เขากำแพงสุพรรณบุรี
ท่าพูดนครปฐม
อุบลวนารามนนทบุรี
พลับพลาชัยเพชรบุรี
ประสาทพระนครศรีอยุธยา
ประสาทบุญญาวาสวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
เนรมิตวิปัสสนาเลย
หนองดินแดงนครปฐม
ท่าการ้องพระนครศรีอยุธยา
จอมแจ้งขอนแก่น
นารังกาวรารามศรีสะเกษ
ศรีโคมคำพะเยา
อุทยานนทีชลบุรี
หนองพระบางสระบุรี
ศรีเทพประดิษฐารามนครพนม (ธ)
โกสินารายน์ราชบุรี
ศรีสุพรรณเชียงใหม่
เชตุพนเชียงราย
ศาลาแดงคณะเขตบางแค
นิโครธารามพัทลุง
โพธิ์นครราชสีมา
บางเดื่อปทุมธานี
บุปผารามวัดบุปผาราม
ห้วยหินลาดหนองคาย
กลางสุรินทร์สุรินทร์
พระพุทธบาทเขากระโดงบุรีรัมย์
แสนเมืองมาหลวงเชียงใหม่
ประชุมมิตรบำรุงระยอง
ป่านันทิกวันขอนแก่น
สบย่างน่าน
ราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามวัดบวรนิเวศวิหาร
ราชบพิธสถิตมหาสีมารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
ศรีนวลขอนแก่น
มัชฌันติการามวัดบวรนิเวศวิหาร
กระบี่น้อยกระบี่
ทิพพาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
โภคาจูฑามาตย์กระบี่
ธรรมาธิปไตยอุตรดิตถ์
หรงบนนครศรีธรรมราช
เทพปูรณารามวัดบพิตรพิมุข
ปังหวานชุมพร
ศรีนครารามอุดรธานี
สระแก้วสระแก้ว
หมอนไม้อุตรดิตถ์
เกษตรพันธารามสมุทรสาคร
บ้านเปลือยใหญ่ร้อยเอ็ด
บ้านกล้วยสุพรรณบุรี
ควนแร่พัทลุง
โพธิยารามสมุทรปราการ
ไทยชุมพลสุโขทัย
สามโก้อ่างทอง
สุวรรณารามลำพูน
นาคปรกคณะเขตภาษีเจริญ
ทุ่งท่าเสานครสวรรค์
จันทร์แก้วเพ็ชรถาวรวนารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
คอกวัวสุพรรณบุรี
ปทุมมาลัยอุบลราชธานี
สมุหประดิษฐารามสระบุรี
ศรีวิหารเจริญสุรินทร์
เทพรังษียโสธร (ธ)
สุวรรณบำรุงราชวรารามปทุมธานี
กันมาตุยารามวัดเทพศิรินทราวาส
เกาะลอยชลบุรี
บางโฉลงนอกสมุทรปราการ
ครุในสมุทรปราการ
ศรีบุญเรืองสกลนคร
พระปรางค์สิงห์บุรี
ชัยภูมิวนารามชัยภูมิ
บางแก้วฉะเชิงเทรา
บูรพาพิทยารามจันทบุรี
สุปัฎนารามอุบลราชธานี (ธ)
เชียงมั่นเชียงใหม่
หนองปรงปทุมธานี
กาญจนสิงหาสน์วัดกาญจนสิงหาสน์
ลำดวนหนองคาย
หลวงสุมังคลารามศรีสะเกษ (ธ)
สมรโกฏินนทบุรี
สัมพันธวงศ์วัดสัมพันธวงศ์
คันธาวาสเชียงใหม่
ทุ่งสว่างนครราชสีมา
สรรพยาวัฒนารามชัยนาท
ยอดแก้วหนองคาย
อุปนันทารามระนอง
ใหม่ทองเสนวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
ร้องน่าน
โพธินิมิตรสถิตมหาสีมารามวัดโพธินิมิตรสถิตมหาสีมาราม
ชัยมงคลสงขลา
ท่าคอยเพชรบุรี
ป่าจันทวนารามยโสธร
ชัยชุมพลนครศรีธรรมราช
ราษฎร์บูรณารามชุมพร
บุญมั่นศรัทธารามกำแพงเพชร
ห้วยบงลำพูน
โนนม่วงศรีสะเกษ
โคกวัดวัดสามพระยา
ตาลเรียงขอนแก่น
ใต้คณะเขตสวนหลวง
หนองโสมงนครราชสีมา
ชมภูเวกนนทบุรี
วีระวงศาวาสกาฬสินธุ์ (ธ)
ทิพย์สุคนธารามกาญจนบุรี
ใหญ่บ้านบ่อสมุทรสาคร
บางช้างเหนือนครปฐม
พิชัยสงครามสมุทรปราการ
ใหม่เนินพยอมชลบุรี
แก้วฟ้าจุฬามณีวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
นางในธัมมิการามอ่างทอง
ศรีสุทธาวาสเลย (ธ)
ราษฎร์บำเพ็ญพระนครศรีอยุธยา
ไพรสณฑ์ศักดารามเพชรบูรณ์
ปงสนุกพะเยา
ท่ากระท้อนตราด
บางกระเจ้านอกวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
หนองกุงอำนาจเจริญ
ช้างค้ำลำพูน
"สลัก,ใต้"นนทบุรี
เขาแดงตกพัทลุง
คีรีวันต์นครราชสีมา
บางโฉลองนอกสมุทรปราการ
ท่าสว่างบุรีรัมย์
โสภณารามเชียงใหม่
มงคลหลวงขอนแก่น
ใต้บ้านบ่อสมุทรสาคร
มงคลน่าน
ปากน้ำวัดสร้อยทอง
สว่างคงคากาฬสินธุ์
เวฬุราชิณคณะเขตธนบุรี
วังคีรีน่าน
บ้านแฉ่งนครราชสีมา
ศิริพงษ์ธรรมนิมิตคณะเขตสายไหม
ดอนแย้สงขลา
พระมหาชินธาตุเจ้าดอยตุงเชียงราย
วิเวกรัตนธัชมุนีนครศรีธรรมราช (ธ)
โพธิ์ทองอุตรดิตถ์
ต้นไทรย์คณะเขตสวนหลวง
โพธิ์ขอนแก่น
โบสถ์สามเสนวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
เกาะเพชรบุรี
ประโดกนครราชสีมา
ตรีสตกูฎประจวบคีรีขันธ์
ลักษณารามเพชรบุรี
สามพรานนครปฐม
คุ้งยางสุโขทัย
เขาวงสระบุรี
หนองปลาขอลำพูน
ไผ่ล้อมพระนครศรีอยุธยา
นาหุบนครสวรรรค์
คร้อพนันกาญจนบุรี
เกตุแก้วสระบุรี
กัลยาณบริหารกาฬสินธุ์
โนนทองอุบลราชธานี
ผาอ่างแม่ฮ่องสอน
รวกบางบำหรุวัดสุวรรณาราม
ประชาบำรุงเพชรบูรณ์
โคกขี้หนอนชลบุรี
พิมพาวาสฉะเชิงเทรา (ธ)
ศรีวารีน้อยสมุทรปราการ
ศรีวิชัยวนารามเลย
ราษฎร์สามัคคีชลบุรี
บางหญ้าแพรกสมุทรปราการ
อร่ามมงคลกาฬสินธุ์
โกเมศรัตนารามวัดโสมนัสวิหาร
อ่างทองอ่างทอง
สุทัศนารามอุบลราชธานี (ธ)
ราษฎร์ศรัทธาเพชรบูรณ์
หินซ้อนใต้สระบุรี
โป่งตามุขชลบุรี
วาปีรัตนารามนครสวรรค์
โปรดเกศเชษฐารามสมุทรปราการ
มัชฌิมาวาสสงขลา (ธ)
บูรพารามยโสธร
หัวช้างมหาสารคาม
อโศการามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
ศรีเรืองบุญนนทบุรี
แม่คำเชียงราย
ช่องลม นาเกลือวัดนรนาถสุนทริการาม
เวฬุวันหนองคาย (ธ)
ลาดบัวขาววัดเทพลีลา
ธรรมาภิรตารามวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
ปทุมสรารามเชียงใหม่
กลางร้อยเอ็ด
กำแพงบางจากวัดปากน้ำ
คลองวาฬประจวบคีรีขันธ์
ป่าวิเวกมุกดาหาร
ดอนขวางนครราชสีมา
ทุ่งสวรรค์ชุมพร
พระปรางค์มุนีสิงห์บุรี
หนองเส้งลำพูน
ช่องรอชุมพร
ก้ำก่อแม่ฮ่องสอน
สุวรรณรังสรรค์ระยอง
ตะพานหินพิจิตร
ศิริพงศ์วัดสามพระยา
โคกขามสมุทรสาคร
แสงธรรมสุทธารามนครสวรรค์
ป่าศรัทธารามนครราชสีมา
พระศรีเจริญอำนาจเจริญ
เจษฎารามสมุทรสาคร
เวียงสุราษฎร์ธานี
สวนแก้วนนทบุรี
สุคันธาวาสสมุทรปราการ
ตาขันระยอง
จอมสุดารามวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
บ้านขามสระบุรี
ศรีษะทองนครปฐม
บึงพระนครศรีอยุธยา
อรัญญิกพิษณุโลก
หม้อคำตวงเชียงใหม่
ไตรรัตนารามคณะเขตบางเขน-จตุจักร
ดอนเมืองคณะเขตดอนเมือง-หลักสี่
ฤกษ์อุดมอำนาจเจริญ
ชาวเหนือราชบุรี
นาเชือกมหาสารคาม
ราษบูรณะปัตตานี
ปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ฉะเชิงเทรา
สุวรรณารามหนองคาย
จำปาสุรินทร์
โบสถ์วรดิตถ์อ่างทอง
จันทรังษีอำนาจเจริญ
สุทัศน์ร้อยเอ็ด
เพลงวัดปากน้ำ
หัวป้อมในสงขลา
เจริญทัศน์อุบลราชธานี
ประสิทธิชัยวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์
อินทารามวัดอินทาราม
แหลมทรายสงขลา
แม่ย่อยเชียงใหม่
ขุนไกรสุพรรณบุรี
บ่อกรังสุราษฎร์ธานี
สุคันธารามวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
โพธิ์ศรีในอุดรธานี
อำมาตย์เชียงราย
แก้วพิทักษ์เจริญธรรมวัดบุปผาราม
คลองสายหนึ่งเพชรบุรี
เสนหานครปฐม
จันทารามศรีสะเกษ
สมุทรการนครราชสีมา
เขาพนมไตยนครศรีธรรมราช
ธรรมิการามประจวบคีรีขันธ์
ขอนหอมสระบุรี
วิหารแดงสระบุรี
ปรังกาสีกาญจนบุรี
ไกลกังวลประจวบคีรีขันธ์
ป่าค่าง (กู่น้อย)ลำพูน
เพชรวรารามเพชรบูรณ์ (ธ)
หนองบัวทองวัดสามพระยา
ท่ามะกากาญจนบุรี
ท่าช้างเหนือสระบุรี
ยางคณะเขตสวนหลวง
สามัคคีธรรมร้อยเอ็ด
ไชยมงคลอุบลราชธานี
ศิริบุญธรรมหนองบัวลำภู
หนองกะพ้อคณะเขตบางขุนเทียน
หัวนาเลาเพชรบูรณ์
บุญทวีเพชรบุรี
อุดมธานีนครนายก
เกตุพระนครศรีอยุธยา
เขมาภิรตารามวัดบวรนิเวศวิหาร
โนนสวรรค์เลย
สามผานจันทบุรี
ใหญ่สมุทรปราการ
จันทารามอุทัยธานี
เจียงอีศรีมงคลวรารามศรีสะเกษ
คลองตะเคียนสุโขทัย
ลำพันจันทบุรี
พระญาติการามพระนครศรีอยุธยา
ประดู่ฉิมพลีวัดราชสิทธาราม
สระเกษอำนาจเจริญ
คลองตาคล้ายนนทบุรี
บำเพ็ญวิหารธรรมหนองคาย
แสงเกษมอุบลราชธานี
บางรักน้อยนนทบุรี
สันหลวงพะเยา
เทพปูรณารามขอนแก่น
แจ้งหนองหว้าวัดบพิตรพิมุข
มณีศรีมหาธาตุพังงา
มีชัยท่าหนองคาย
แก้วไพฑูรย์วัดราชโอรสาราม
บูรพากู่กาสิงห์ร้อยเอ็ด
วรามาตยภัณฑสารารามวัดปากน้ำ
มุจลินทารามชุมพร
อิสานนครราชสีมา
โพธิ์ประทับช้างวัดบพิตรพิมุข
พิกุลทองสิงห์บุรี
ยางสุพรรณบุรี
สุเขตตารามสุรินทร์
แหลมยางชุมพร
สังคาวอุดรธานี
ชีแวะลพบุรี
ธาตุกุดกว้างขอนแก่น
สุวรรณรัตนารามสมุทรสาคร
หนองพลวงน้อยนครราชสีมา
สหราษฎร์บำรุงปทุมธานี
แก้วมงคลสมุทรสาคร
ประเดิมสุราษฎร์ธานี
วังน้ำขาวนครปฐม
นางพญาพิษณุโลก
สันหลวงลำพูน
กำแพงวัดราชโอรสาราม
พุคำบรรพตสระบุรี (ธ)
แก้วแจ่มฟ้าวัดมหาพฤฒาราม
ต้นสนอ่างทอง
เวฬุวันร้อยเอ็ด
หนองตองเชียงใหม่
ใหม่ปินเกลียวนครปฐม
บำรุงรื่นคณะเขตลาดกระบัง
โกศลสิตารามนครราชสีมา
ระกาศรีสะเกษ
โบสถ์ดอนพรหมนนทบุรี
ไตรภูมิหนองคาย
เทพนิมิตรฉะเชิงเทรา (ธ)
โนนศรีสะอาดวัดสามพระยา
ป่ากลางทุ่งปทุมธานี
บางสะแกนอกวัดอินทาราม
กุ่มหักสระบุรี
ทรงศิลาชัยภูมิ
คลองส่งน้ำนครราชสีมา
สันคะยอมเชียงใหม่
สังข์กระจายวัดราชสิทธาราม
ทองในคณะเขตสวนหลวง
วาฬุกรมณีทุ่งหนองคาย
ศรีอุบลรัตนรามอุบลราชธานี (ธ)
วงษ์ลาภารามคณะเขตหนองแขม
อุทัยทิศมหาสารคาม
อุโมงค์เชียงใหม่
วิเศษการวัดระฆังโฆสิตาราม
ทองพุ่มพวงนครราชสีมา
บางขันปทุมธานี
โพธิ์งามชัยนาท
เมืองมางเชียงใหม่
อนุภาษกฤษฎารามภูเก็ต
อัมพวันวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
สระมณีอุดรธานี
โพธารามพะเยา
เทพเจริญชุมพร
ดอนดีแพร่
บ้านโสกเชือกร้อยเอ็ด
พระแท่นดงรังกาญจนบุรี
ศรีมงคลนครพนม
สระเรียงนครศรีธรรมราช
สามัคคีชัยชุมพร