จัดลำดับวัดที่มีผู้สอบบาลีสนามหลวงได้มากที่สุดประจำปี พ.ศ.๒๕๕๒

มีผู้ออนไลน์ขณะนี้ ท่าน
จัดลำดับวัดที่มีผู้สอบบาลีสนามหลวงได้มากที่สุดประจำปี พ.ศ.๒๕๕๒ [ไม่รวมบาลีศึกษา]
อันดับ วัด สำนักเรียน จำนวนผู้สอบได้
โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๕๙
ตากฟ้านครสวรรค์๑๕๕
พระธรรมกายปทุมธานี๑๔๑
จองคำลำปาง๑๑๑
ปิตุลาธิราชรังสฤษฏิ์ฉะเชิงเทรา๑๐๙
ธาตุขอนแก่น๘๒
โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๗๔
หาดใหญ่สิตารามสงขลา๖๖
ปากน้ำวัดปากน้ำ๖๕
๑๐บางนาในวัดบางนาใน๖๒
๑๑บัวขวัญนนทบุรี๕๘
๑๒เทพลีลาวัดเทพลีลา๕๔
๑๓หนองแวงขอนแก่น๕๑
๑๔บูรพารามใต้ยโสธร๔๔
๑๕อาวุธวิกสิตารามวัดอาวุธวิกสิตาราม๔๒
๑๖คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๔๑
พิชโสภารามอุบลราชธานี๔๑
๑๗สามพระยาวัดสามพระยา๔๐
๑๘ท่าพระเจริญพรตนครสวรรค์๓๙
๑๙พนัญเชิงพระนครศรีอยุธยา๓๘
๒๐บางไผ่นนทบุรี๓๗
๒๑พระพุทธบาทสระบุรี๓๕
๒๒สุทธิวารีจันทบุรี๓๔
ชัยศรีขอนแก่น๓๔
พระนอนจักรสีห์สิงห์บุรี๓๔
๒๓ท่าตอนเชียงใหม่๓๒
๒๔โพธิ์ชัยศรีอุดรธานี๒๙
จักรวรรดิราชาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาส๒๙
๒๕ชูจิตธรรมารามพระนครศรีอยุธยา (ธ)๒๘
สร้อยทองวัดสร้อยทอง๒๘
๒๖แสนสุขคณะเขตมีนบุรี๒๗
๒๗นิมมานรดีวัดนิมมานรดี๒๖
พระศรีรัตนมหาธาตุพิษณุโลก๒๖
พระประโทณเจดีย์นครปฐม๒๖
๒๘พญาภูน่าน๒๕
ไตรมิตรวิทยารามวัดไตรมิตรวิทยาราม๒๕
๒๙สวนหงส์สุพรรณบุรี๒๔
หลวงพ่อสดธรรมกายารามราชบุรี๒๔
มหาพฤฒารามวัดมหาพฤฒาราม๒๔
๓๐ดาวดึงษารามวัดดาวดึงษาราม๒๓
๓๑ชัยมงคลชลบุรี๒๒
จากแดงสมุทรปราการ๒๒
สุทัศนเทพวรารามวัดสุทัศนเทพวราราม๒๒
๓๒ไผ่ดำสิงห์บุรี (ธ)๒๑
โพธารามนครสวรรค์๒๑
เขียนเขตปทุมธานี๒๑
อโศการามกาฬสินธุ์๒๑
ประชานิมิตเพชรบูรณ์๒๑
๓๓ชัยพรหนองคาย๒๐
ศาลานครราชสีมา๒๐
บึงนครราชสีมา๒๐
พระปฐมเจดีย์นครปฐม๒๐
นครสวรรค์นครสวรรค์๒๐
๓๔หัวลำโพงวัดหัวลำโพง๑๙
อมรคีรีคณะเขตบางพลัด๑๙
ราชโอรสารามวัดราชโอรสาราม๑๙
ชัยฉิมพลีคณะเขตบางแค๑๙
๓๕ชนะสงครามวัดชนะสงคราม๑๘
ศรีวิชัยวนารามเลย๑๘
ขันเงินชุมพร๑๘
กษัตราธิราชพระนครศรีอยุธยา๑๘
เกตุสโมสรฉะเชิงเทรา๑๘
๓๖เกียรติแก้วสามัคคีศรีสะเกษ๑๗
ธาตุทองวัดธาตุทอง๑๗
สะแกนครราชสีมา๑๗
พรหมวงศารามวัดพรหมวงศาราม๑๗
โพธิ์ชัยหนองคาย๑๗
๓๗ราชสิงขรวัดราชสิงขร๑๖
พระธาตุศรีจอมทองเชียงใหม่๑๖
ปัญญานันทารามปทุมธานี๑๖
กลางร้อยเอ็ด๑๖
๓๘พระบาทมิ่งเมืองแพร่๑๕
โพธิ์ทองขอนแก่น๑๕
นรนาถสุนทริการามวัดนรนาถสุนทริการาม๑๕
มหาธาตุเพชรบูรณ์๑๕
ชัยสามหมอชัยภูมิ๑๕
โพธิสมภรณ์อุดรธานี (ธ)๑๕
๓๙สว่างหัวนาคำกาฬสินธุ์๑๔
วีระวงศาวาสกาฬสินธุ์ (ธ)๑๔
พระบรมธาตุกำแพงเพชร๑๔
หนองกุงขอนแก่น๑๔
มงคลธรรมกายารามเชียงราย๑๔
ละหารนนทบุรี๑๔
ราษฎร์บูรณะปัตตานี๑๔
๔๐พิกุลทองสิงห์บุรี๑๓
กลางบุรีรัมย์๑๓
หนองพันเทาสุพรรณบุรี๑๓
อรุณราชวรารามวัดอรุณราชวราราม๑๓
เชิงเลนนนทบุรี๑๓
พระธาตุพนมนครพนม๑๓
บ้านขุนเชียงใหม่๑๓
สว่างใต้กาฬสินธุ์๑๓
๔๑บุณยประดิษฐ์วัดบุณยประดิษฐ์๑๒
กัลยาณมิตรวัดกัลยาณมิตร๑๒
พระงามนครปฐม๑๒
บพิตรพิมุขวัดบพิตรพิมุข๑๒
ชัยภูมิพิทักษ์ชัยภูมิ๑๒
๔๒เสมียนนารีคณะเขตบางเขน-จตุจักร๑๑
ธาตุกุดกว้างขอนแก่น๑๑
ศรีใครอำนาจเจริญ๑๑
มหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์๑๑
หัวช้างลพบุรี๑๑
เพชรสมุทรวรวิหารสมุทรสงคราม๑๑
ศรีสระแก้วหนองบัวลำภู๑๑
พระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม๑๑
เวฬุวนารามคณะเขตดอนเมือง-หลักสี่๑๑
สว่างโยมาลัยอุดรธานี๑๑
๔๓ศรีชมชื่นหนองคาย๑๐
ปทุมวนารามวัดปทุมวนาราม๑๐
พยัคฆารามสุพรรณบุรี๑๐
ระฆังโฆสิตารามวัดระฆังโฆสิตาราม๑๐
พระธาตุช่อแฮแพร่๑๐
๔๔เทพนิมิตรฉะเชิงเทรา (ธ)
บ้านส้องสุราษฎร์ธานี
เนินพระระยอง
สี่แยกสมเด็จกาฬสินธุ์
ใหญ่อินทารามชลบุรี
พระสิงห์เชียงราย
สุวรรณประสิทธิ์คณะเขตลาดพร้าว-บึงกุ่ม
ไตรภูมิกาฬสินธุ์
สระเกศวัดสระเกศ
เบญจมบพิตรดุสิตวนารามวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
ทองนพคุณวัดทองนพคุณ
ไชยชุมพลชนะสงครามกาญจนบุรี
ปฐมเกษารามกาฬสินธุ์
กลางกาฬสินธุ์
แจ้งสว่างนอกขอนแก่น
วังสะพุงพัฒนารามเลย
บ่อสุพรรณสุพรรณบุรี
๔๕ปทุมคงคาวัดปทุมคงคา
ชัยชนะสงครามวัดบพิตรพิมุข
ชลประทานรังสฤษฏ์นนทบุรี
สุวรรณมงคลตราด
เฉลิมพระเกียรตินนทบุรี
แจ้งแสงอรุณสกลนคร
ป้อมวิเชียรโชติการามสมุทรสาคร
มงคลทับคล้อพิจิตร
กะพังสุรินทร์ตรัง
ศรีโสดาเชียงใหม่
ทุ่งแฝกปราจีนบุรี
ใหม่จำปาทองลพบุรี
มหาธาตุยโสธร
๔๖ไพรีพินาศชัยภูมิ
อุดมรังสีคณะเขตหนองแขม
สนธิกรประชารามเพชรบูรณ์ (ธ)
ราชสิทธารามวัดราชสิทธาราม
ท่าเกวียนฉะเชิงเทรา
โพธิ์ปฐมาวาสสงขลา
พระแท่นดงรังกาญจนบุรี
ไพรสณฑ์ศักดารามเพชรบูรณ์
ประดิษฐ์ธรรมคุณหนองคาย
ศรีนวลขอนแก่น
บ่อชะเนงอำนาจเจริญ
ไชโยอ่างทอง
เทพธิดารามวัดเทพธิดาราม
คีรีวงศ์นครสวรรค์
ไชยวารกาฬสินธุ์
หนองปลิงนครสวรรค์
ศรีษะเกษหนองคาย
ศิริวราวาสศรีสะเกษ
ตาลล้อมชลบุรี
มีชัยท่าหนองคาย
๔๗มหาวนารามอุบลราชธานี
หนองเป็ดอุบลราชธานี
ยานนาวาวัดยานนาวา
ศิวารามพระนครศรีอยุธยา
ศาลาลำดวนสระแก้ว
หลวงพิสัยเจติยารามหนองคาย
ราชบุรณะวัดราชบุรณะ
ชลประทานรังสฤษฎ์นนทบุรี
สุวรรณคีรีวิหารระนอง
หนองบัวกาฬสินธุ์
ราษฎร์บำรุงวัดสัมพันธวงศ์
คำเขื่อนแก้วอุบลราชธานี
เกาะแก้วสุวรรณารามฉะเชิงเทรา
อริยวงศารามราชบุรี (ธ)
ศรีเทพประดิษฐารามนครพนม (ธ)
ศรีชมชื่นอุดรธานี
ยอดแก้วหนองคาย
แพงศรีร้อยเอ็ด
บัวงามราชบุรี
ดอยสัพพัญญูเชียงใหม่
ราษฎร์ศรัทธาธรรมสุโขทัย
สองพี่น้องสุพรรณบุรี
๔๘ลำดวนหนองคาย
แสงสวรรค์นครสวรรค์
อนงคารามวัดอนงคาราม
ศิรินทราวาสอุดรธานี
พระธาตุดอยสะเก็ดเชียงใหม่
ส้มเสี้ยวนครสวรรค์
ดุสิดารามวัดดุสิดาราม
พังตรุกาญจนบุรี
พระธาตุช่อแฮ่แพร่
ทองบนวัดยานนาวา
สว่างฟ้าพฤฒารามชลบุรี
มิ่งเมืองพลารามขอนแก่น
ท่ามะโอลำปาง
โปรดเกศเชษฐารามสมุทรปราการ
บางบำหรุวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์
ร่องคำกาฬสินธุ์
สว่างสุวรรณารามนครพนม
ไร่ขิงนครปฐม
พระธาตุแช่แห้งน่าน
อาษาสงครามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
อร่ามมงคลกาฬสินธุ์
โพธิ์กลางขอนแก่น
จันทรประสิทธิ์ขอนแก่น
สำราญนิเวศอำนาจเจริญ (ธ)
กิ่งแก้วสมุทรปราการ
มหาสวัสดิ์นาคพุฒารามนครปฐม
เจดีย์งามเชียงใหม่
สะเดาบุรีรัมย์
บ่อทองราษฎร์บำรุงชลบุรี
สันต้นผึ้งเชียงราย
คลองละมุงอุตรดิตถ์
ด่านประชากรชุมพร
ปรีดารามนครปฐม
โพธิ์ชัยโคกใหญ่กาฬสินธุ์
บ้านเก่าบ่ออำนาจเจริญ
ห้วยทรายใต้เพชรบุรี
ไร่เกาะต้นสำโรงนครปฐม
ศักดิ์พระนครศรีอยุธยา
นาหุบนครสวรรค์
พิพัฒน์มงคลสุโขทัย
บกน้อยยโสธร
๔๙ท่าหลวงพิจิตร
ทัพป่าจิกมหาสารคาม
หนองหอยราชบุรี
พิกุลทองนนทบุรี
ประชานิยมกาฬสินธุ์ (ธ)
สระมณีอุดรธานี
ธรรมพิทักษ์กาฬสินธุ์
ลุ่มระยอง
เทียนถวายปทุมธานี
เขื่องกลางอุบลราชธานี
อนาลโยทิพยารามพะเยา
ราชนัดดารามวัดเทพธิดาราม
บุญบาลประดิษฐ์ขอนแก่น
โพธิ์นครราชสีมา
อโศการามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
ลาดระโหงพระนครศรีอยุธยา
ลานคาสุพรรณบุรี
หัวดงนาค่ายมหาสารคาม
โลกโมฬีเชียงใหม่
นาฬิกวนาวาสหนองคาย
บุญรอดธรรมารามคณะเขตพระโขนง-บางนา
วิเวกวรารามตราด
นวลจันทร์คณะเขตลาดพร้าว-บึงกุ่ม
ทองธรรมชาติวัดทองธรรมชาติ
ชุมพรรังสรรค์ชุมพร
ใหม่สัญญาศิริเขตอุดรธานี
คลองเตยในคณะเขตคลองเตย
โสมนัสวิหารวัดโสมนัสวิหาร
ท่านาตาก
อุบลบรทิพย์ร้อยเอ็ด
นอกชลบุรี
จอมมณีหนองคาย
ป่านันทิกวันขอนแก่น
กลางมิ่งเมืองร้อยเอ็ด
กุยบุรีประจวบคีรีขันธ์
กวิศรารามลพบุรี
กลางขอนแก่น
คลองส่งน้ำนครราชสีมา
เปรมประชาปทุมธานี
ดอนดีแพร่
ไผ่เหลืองนนทบุรี
บ้านพาสน์พระนครศรีอยุธยา
บูรพาสกลนคร
พายัพนครราชสีมา
พระสิงห์เชียงใหม่
จันทร์แก้วเพ็ชรถาวรวรารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
โพธิ์งามเพชรบูรณ์
วารินทรารามอุบลราชธานี
ลาดพร้าวคณะเขตลาดพร้าว-บึงกุ่ม
ปัจจิมร้อยเอ็ด
ลาดปลาเค้าคณะเขตลาดพร้าว-บึงกุ่ม
ปากคลองมะขามเฒ่าชัยนาท
ดงคำอุดรธานี
๕๐มงคลหลวงขอนแก่น
อภัยทายารามวัดพรหมวงศาราม
วารีสารเลย
ใหม่ปิ่นเกลียวนครปฐม
ใหม่กรงทองปราจีนบุรี
พระประโทนเจดีย์นครปฐม
เสนหานครปฐม (ธ)
พระพุทธบาทตากผ้าลำพูน
พิชัยสงครามสมุทรปราการ
โพรงมะเดื่อนครปฐม
หนองสามขากาฬสินธุ์
ศรีบุญเรืองเชียงราย
บางสะพานพิษณุโลก
ท่าบึงขอนแก่น
ภคินีนาถวัดภคินีนาถ
สามัคคีธรรมพังงา
บางแก้วฉะเชิงเทรา
หนองโว้งสุโขทัย
ชัยมงคลสงขลา
ป้อมแก้วสมุทรสงคราม
บางโฉลงในสมุทรปราการ
ห้วยจระเข้นครปฐม
ศิลานิมิตรเชียงใหม่
มะสงนนทบุรี
ปากน้ำอุบลราชธานี
นางในธัมมิการามอ่างทอง
โค้งสนามเป้าจันทบุรี
สร้อยทองสร้อยทอง
สุคันธารามวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
ศรีคุณเมืองหนองคาย
ประสิทธิ์ธรรมสารขอนแก่น
เจดีย์หลวงเชียงใหม่ (ธ)
สวนหงษ์สุพรรณบุรี
สวนร่มบารมีพิษณุโลก
ไตรสามัคคีสมุทรปราการ
ยางน้อยอุบลราชธานี
เมธังกราวาสแพร่
บรมนิวาสวัดบรมนิวาส
โพธิสมภารหนองคาย
ไทยชุมพลสุโขทัย
ท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์ขอนแก่น
ไทรใต้นครสวรรค์
ร่องซ้อแพร่
โคกสมานคุณสงขลา
ราชคฤห์คณะเขตธนบุรี
มเหยงคณ์พระนครศรีอยุธยา
ทุ่งท่าเสานครสวรรค์
เจ็ดยอดเชียงใหม่
ใหม่จันทบุรี
เครือวัลย์ชลบุรี
ตาลเรียงขอนแก่น
วิจารณ์สว่างโศกขอนแก่น
มะขามเตี้ยพิษณุโลก
แสงดาวน่าน
พิศาลรัญญาวาสหนองบัวลำภู (ธ)
บางประทุนนอกวัดราชโอรสาราม
พระธาตุหริภุญชัยลำพูน
บุญญฤทธยารามชลบุรี
ปลาเดิดศรีสะเกษ
เศวตฉัตรวัดทองนพคุณ
ศรีบุรีรตนารามสระบุรี
ศรีโคมคำพะเยา
เทวราชกุญชรวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
บูรพาภิรามร้อยเอ็ด
จอมคีรีนาคพรตนครสวรรค์
ป่าดาราภิรมย์เชียงใหม่ (ธ)
ขนอนใต้พระนครศรีอยุธยา
ยางสุทธารามวัดระฆังโฆสิตาราม
๕๑นางนองวัดราชโอรสาราม
ทุ่งกวาวแพร่
ปากอ่าวบางตะบูนเพชรบุรี
บ้านอ่างจันทบุรี
อ่างแก้วระยอง
บางบำหรุมหาธาตุ
คลองเตยนอกคณะเขตสวนหลวง
มิ่งเมืองร้อยเอ็ด (ธ)
คีรีวันต์นครราชสีมา
เดิมนครราชสีมา
ราษฎร์รังสรรค์กระบี่
มิ่งเมืองน่าน
พระธาตุดอยสุเทพเชียงใหม่
หงส์ประดิษฐารามสงขลา
สรรพยาวัฒนารามชัยนาท
โนนเกษตรนครราชสีมา
มหาธาตุราชบุรี
เขตชัยภูมิ
โพธิ์กลางเพชรบูรณ์
สมรโกฏินนทบุรี
อุทัยโนนเขวากาฬสินธุ์
ประดิษฐารามวัดกัลยาณมิตร
มหาธาตุนครพนม
มหรรณพารามวัดมหรรณพาราม
ศรีบุญเรืองคณะเขตบางกะปิ
พระธาตุราษฎร์บำรุงหนองคาย
นพวงศารามปัตตานี (ธ)
ศรีบัวบางหนองคาย
บุญศรีมุนีกรณ์คณะเขตลาดพร้าว-บึงกุ่ม
โพธิ์เงินสิงห์บุรี
ป่าเทพเจริญธรรมขอนแก่น
ม่วงคณะเขตบางแค
พรหมสุรินทร์สุรินทร์
ศรีบุญเรืองเลย
คูเมืองศรีสะเกษ
ทับคล้อพิจิตร
มหาบุศย์คณะเขตสวนหลวง
ลาดหญ้าแพรกนครปฐม
ชัยภูมิวนารามชัยภูมิ
พระมหาชินธาตุเจ้าดอยตุงเชียงราย
บ้านกกตาลกาฬสินธุ์
เขาวังราชบุรี
ราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามวัดบวรนิเวศวิหาร
โกศลสิตารามนครราชสีมา
วังยาวประจวบคีรีขันธ์
อุดมธานีนครนายก
เรืองยศสุทธารามวัดราชสิงขร
พระพุทธบาทห้วยต้มลำพูน
ศิริเสาธงสมุทรปราการ
ป่ากลางทุ่งปทุมธานี
เกตุแก้วสระบุรี
สามัคคีคุณาวาสระยอง
โพธารามพะเยา
ปัจจิมเชียงยืนมหาสารคาม
ชัยมงคลสระแก้ว
เนินหลังเต่าชลบุรี
สว่างอารมย์ร้อยเอ็ด
แก้วโกรวรารามกระบี่
ป่าจันทวนารามยโสธร
ต้นสนอ่างทอง
เจ้าเจ็ดในพระนครศรีอยุธยา
เมืองคงศรีสะเกษ
แจ้งเจริญดอนชลบุรี
ทรงศิลาชัยภูมิ
บ้านโดดศรีสะเกษ
ชัยพฤกษมาลาวัดชัยพฤกษมาลา
ตะคร้อนครราชสีมา
ดงสักกาญจนบุรี
คูหาสวรรค์พัทลุง
โพธิ์งามชัยนาท
ดอนเจดีย์สุพรรณบุรี
ราชาธิวาสวิหารวัดราชาธิวาสวิหาร
พระญาติการามพระนครศรีอยุธยา
ภูมินทร์น่าน
ป่าเลย์ไลยก์สุพรรณบุรี
ฉิมทายกาวาสวัดระฆังโฆสิตาราม
ปฐมแพงศรีกาฬสินธุ์
ตาขันระยอง
โพธิ์งามหนองคาย
หนองม่วงไข่แพร่
ศรีประวัตินนทบุรี
ศาลาปูนพระนครศรีอยุธยา
อินทารามวัดอินทาราม
ควนสบายกระบี่
เนินขามชัยนาท
ปากน้ำฝั่งใต้คณะเขตภาษีเจริญ
บวรนิเวศวิหารวัดบวรนิเวศวิหาร
บางโฉลงนอกสมุทรปราการ
สังเวชวิศยารามวัดสามพระยา
ประเดิมสุราษฎร์ธานี
เกาะแก้วพระนครศรีอยุธยา
กลางสุรินทร์สุรินทร์
ป่าประดู่ระยอง
โกเสยเขตหนองคาย
อุทัยทิศมหาสารคาม
พยัคฆภูมิวรารามมหาสารคาม
หนองไผ่ล้อมปราจีนบุรี
สุทธจินดานครราชสีมา (ธ)
บรมสถลวัดยานนาวา
มหัตตมังคลารามสงขลา
กระบี่น้อยกระบี่
นครอินทร์นนทบุรี
บุปผารามวัดบุปผาราม
ทองธรรมิการามสมุทรสาคร
มะนาวหวานนครศรีธรรมราช
เสาธงนอกสมุทรปราการ
วิชิตสังฆารามภูเก็ต
๕๒เขาวงจินดารามกาญจนบุรี
สุวรรณรังสรรค์ระยอง
หงส์รัตนารามวัดหงส์รัตนาราม
พะไลนครราชสีมา
กมลธัชชยารามลำพูน
ต้นไทรย์คณะเขตสวนหลวง
ยายร่มวัดราชโอรสาราม
ท่าลี่ศรีสะอาดหนองคาย
ตะกุดนครราชสีมา
บุพพารามเชียงใหม่
สะแกนนทบุรี
ทุงยูเชียงใหม่
หนามแดงสมุทรปราการ
ป่าซางเชียงราย
พัฒนารามสุราษฎร์ธานี
ท่าพระเนาว์ขอนแก่น
ชัยมงคลเชียงใหม่
ธรรมมงคลวัดธรรมมงคล
สำโรงใต้วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
ศรีสุทธาวาสเลย (ธ)
เชิงคีรีสุโขทัย
โตนด (๑)พระนครศรีอยุธยา
มรรคสำราญขอนแก่น
พุทไธศวรรย์พระนครศรีอยุธยา
บัวแก้วเกษรปทุมธานี
ป่าศิวิลัยนครพนม (ธ)
ดอนสว่างกาญจนบุรี
หนังวัดราชโอรสาราม
มณีศรีมหาธาตุพังงา
คันธาวาสเชียงใหม่
ราษฎร์บูรณะสมุทรปราการ
เทพมงคลอำนาจเจริญ
วรนาถบรรพตนครสวรรค์
นางพญาพิษณุโลก
หนองพระบางสระบุรี
ก้อน่าน
ใหม่อมตรสวัดสามพระยา
แสงสรรค์นครสวรรค์
โบสถ์วรดิตถ์อ่างทอง
พลับพลาชัยเพชรบุรี
จันทารามศรีสะเกษ
อ่างทองอ่างทอง
ลักษณารามเพชรบุรี
ช่องลมนนทบุรี
ส่างอรุณน่าน
สลุดสมุทรปราการ
กลางจันทบุรี
ป่าวิสุทธิคุณเพชรบุรี
เหนือสุรินทร์
ชินวรารามปทุมธานี
สันตยาวาสเลย
แก่งคอยสระบุรี
สิริกาญจนารามกาญจนบุรี
กำแพงบางจากวัดปากน้ำ
ชาวเหนือราชบุรี
โบสถ์สามเสนวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
สุริยาเย็นนครราชสีมา
อำมาตย์เชียงราย
ราษฎร์สังคมมหาสารคาม
ลาดปลาดุกนนทบุรี
วัฒนารามลำปาง
เมืองสรวงเก่าร้อยเอ็ด
พระแก้วเชียงราย
สุทธิวรารามวัดยานนาวา
โป่งตามุขชลบุรี
พระมหาธาตุนครศรีธรรมราช (ธ)
กุกุรัตนารามหนองคาย
ป่าตึงก๊างหงส์เชียงใหม่
โภคาจูฑามาตย์กระบี่
โชคอำนวยพรหนองคาย
ปากน้ำนนทบุรี
โบสถ์ดอนพรหมนนทบุรี
สระแก้วร้อยเอ็ด
สมบูรณ์ธรรมกายารามพิจิตร
เชียงยืนน่าน
ศรีบุญเรืองเชียงใหม่
ยางชุมเพชรบุรี
มงคลน่าน
สุวรรณวิหารวัดไตรมิตรวิทยาราม
มัชฌิมบุรีอุดรธานี
หัวคู้สมุทรปราการ
บูรพารามยโสธร
ศีรษะช้างนครราชสีมา
บ่อทับใต้อุทัยธานี
สว่างอารมณ์อุบลราชธานี
โพธิ์พระนครศรีอยุธยา
หนองพะองสมุทรสาคร
หนองลานกาญจนบุรี
เทพสิงหารอุดรธานี
บางพลีใหญ่ในสมุทรปราการ
ขุนไกรสุพรรณบุรี
ประชาธรรมนิคมนครราชสีมา (ธ)
บึงทองหลางวัดเทพลีลา
กันมาตุยารามวัดเทพศิรินทราวาส
กกวัดราชโอรสาราม
หนองโบสถ์ระยอง
ร่องฟองแพร่
หิรัญรุจีวัดหิรัญรูจี
บางลำพูเพชรบุรี
สันเจดีย์ลำพูน
โพธิ์ทองเจริญนครราชสีมา
ชัยศรีภูมิ์เชียงใหม่
มหาวันลำพูน
เจียงอีมงคลวรารามศรีสะเกษ
โคกหมูชัยนาท
วังสิงห์คำเชียงใหม่
สุทัศนารามอุบลราชธานี (ธ)
คลองเขนงสุโขทัย
ทัพคล้ายอุทัยธานี
ตองปุพระนครศรีอยุธยา
พรหมจริยาวาสนครสวรรค์
บางกระเบาปราจีนบุรี
บุญยืนน่าน
ไผ่ล้อมพระนครศรีอยุธยา
นิโครธารามตรัง
นาควัชรโสภณกำแพงเพชร (ธ)
บรมสถลวัดราชสิงขร
โนนค้ออำนาจเจริญ
หนองหัวฟานนครราชสีมา
เกรียงไกรกลางนครสวรรค์
ท่าพูดนครปฐม
ราษฎร์ศรัทธารามชัยนาท
ศรีนาเรืองน่าน
กาญจนสิงหาสน์วัดกาญจนสิงหาสน์
โกสินารายน์ราชบุรี
โยธานิมิตรอุดรธานี (ธ)
วาปีรัตนารามนครสวรรค์
ชุ้งสระบุรี
ธาตุฃอนแก่น
รับน้ำวัดอนงคาราม
ปังหวานชุมพร
ป่าเลไลยก์สุพรรณบุรี
ศรีสงครามนครพนม
โศภนาลัยแพร่
นครบาลชัยภูมิ
สาลีโขภิตารามนนทบุรี
หนองเสม็ดตราด
ห้วยซ้อน่าน
ใหญ่สมุทรปราการ
บางรักใหญ่นนทบุรี
บางหลวงปทุมธานี
ศรีจันทร์เลย
สุขไพรวันระยอง
โสภณารามเชียงใหม่
สมสนุกสกลนคร
ท่ามะกากาญจนบุรี
ร้องกวางแพร่
วรามาตยภัณฑสารารามวัดปากน้ำ
ประยุรวงศาวาสวัดประยุรวงศาวาส
สุสานนครราชสีมา
ไร่ดอนเพชรบุรี
แก้วฟ้าจุฬามณีวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
กุมภประดิษฐ์หนองคาย
บูรพ์นครราชสีมา
พระธาตุผาเงาเชียงราย
บ้านเปลือยใหญ่ร้อยเอ็ด
ธรรมนาวาพระนครศรีอยุธยา
สุปัฎนารามอุบลราชธานี (ธ)
พระพุทธบาทเขากระโดงบุรีรัมย์
สัมพันธวงศ์วัดสัมพันธวงศ์
มัชฌันติการามวัดบวรนิเวศวิหาร
บ่อพุทธารามสุราษฎร์ธานี
โนนสวรรค์เลย
แม่หอพระเชียงใหม่
แหลมทรายสงขลา
ศรีชมภูองค์ตื้อหนองคาย
สวนแก้วนนทบุรี
รวกบางบำหรุวัดสุวรรณาราม
ดอนขวางนครราชสีมา
โคกนครราชสีมา
อรัญญิการามมหาสารคาม
พระธาตุดอยน้อยเชียงใหม่
ธรรมนิมิตสมุทรสงคราม (ธ)
เมืองรามน่าน
หนองทาระภูชัยนาท
ช่องลมนาเกลือวัดนรนาถสุนทริการาม
รุ่งเรืองธรรมหนองคาย
ศรีวารีน้อยสมุทรปราการ
อนุภาษกฤษฎารามภูเก็ต
ตะคองเก่านครราชสีมา
เขาฉกรรจ์สระแก้ว
ไทรงามสุรินทร์
สันติการามพระนครศรีอยุธยา
บ่อตะกั่วพุทธารามนครปฐม
สวนตาลน่าน
บุรณศิริมาตยารามวัดบวรนิเวศวิหาร
ปากบางกาญจนบุรี
ทุ่งครุสมุทรปราการ
เขากำแพงสุพรรณบุรี
ฟ้าเวียงอินทร์เชียงใหม่
ศรีวิหารเจริญสุรินทร์
มหาสอนลพบุรี
ดอนสามง่ามกาญจนบุรี
ดวงแขวัดบวรนิเวศวิหาร
สีสุกวัดราชโอรสาราม
นาแหลมเหนือแพร่
เต็มรักสามัคคีนนทบุรี
เขาตะเคราเพชรบุรี
ม่วยต่อแม่ฮ่องสอน
ใต้คณะเขตสวนหลวง
ป่าพัฒนาพรหนองคาย
สันคือเชียงใหม่
ทองนพคุณมหาสารคาม
ท่าอิฐนนทบุรี
มีชัยทุ่งหนองคาย
ศรีมงคลอุบลราชธานี
ช่องลมสุพรรณบุรี
เทพนิมิตอุทัยธานี
เขาบุญมีดารารามชลบุรี
ราษฏร์บำรุงวัดสัมพันธวงศ์
สว่างแสงจันทร์ร้อยเอ็ด
ป่าเหมือดเชียงใหม่
สวัสดิ์วารีสีมารามวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
ป่าธรรมสามัคคีหนองคาย
บึงทับช้างนครราชสีมา
ดงพลับนครสวรรค์
ตะพานหินพิจิตร
อิสาณสุรินทร์
ลิ้นช้างเพชรบุรี
มงคลเทพารามสงขลา
น้ำโท้งลำปาง
หนองโพธิ์นครนายก
ป่างิ้วเชียงใหม่
หนองเสม็ดสันติธรรมารามชลบุรี
คลองน้ำเจ็ดตรัง
สันติธรรมเชียงใหม่ (ธ)
บางกร่างนนทบุรี
กระจังวัดกาญจนสิงหาสน์
โพธิ์ชัยสกลนคร
บางพึ่งสมุทรปราการ
หนองเป็ดวัดหัวลำโพง
ศรีชลสินธุ์นครราชสีมา
นาเมืองพิษณุโลก
โพธารามสุพรรณบุรี
สวนหอมน่าน
ตาโกยวัดอรุณราชวราราม
บุญทวีเพชรบุรี
อมฤตกำแพงเพชร
นิโครธารามพัทลุง
สังคาวอุดรธานี
บางด้วนนอกสมุทรปราการ
ศรีอุปลารามกาญจนบุรี
โพธิ์ศรีสิงห์บุรี (ธ)
พระธาตุช้างค้ำน่าน
ทรงธรรมชัยภูมิ
สระเกศเพชรบูรณ์
ใหญ่สว่างอารมณ์นนทบุรี
สุเขตตารามสุรินทร์
ธรรมิการามประจวบคีรีขันธ์ (ธ)
ท่าพระวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์
บางเดื่อปทุมธานี
โพนงามเลย
คันธารามเชียงใหม่
สระสิมศรีสะเกษ
ม่วงสามสิบอุบลราชธานี
จำศีลสระบุรี
แหลมยางชุมพร
ใหม่ธงชัยกำแพงเพชร
ป่าแพ่งเชียงใหม่
โพธินิมิตรสถิตมหาสีมารามวัดโพธินิมิตรสถิตมหาสีมาราม
ดงมูลเหล็กวัดระฆังโฆสิตาราม
ทองหลางนครราชสีมา
ป้อมเพชรบุรี
บุญรอดธรรมารามวัดหัวลำโพง
พิชยญาติการามวัดพิชยญาติการาม
กระทอนนครราชสีมา
ป่าทัพม้ามหาสารคาม
ดงลานแพร่
โพธิ์ร้อยต้นร้อยเอ็ด
โนนโพธิ์อำนาจเจริญ
ศรีเรืองบุญนนทบุรี
เวียงสุราษฎร์ธานี
เกตุมดีศรีวรารามสมุทรสาคร
หัวป้อมในสงขลา
บางขวางวัดบวรนิเวศวิหาร
ปากบ่อคณะเขตสวนหลวง
โซ่พิสัยหนองคาย
คูหาสุวรรณสุโขทัย
บุ่งนครราชสีมา
ศรีชมภูอุบลราชธานี
เชตวันแพร่
มกุฏกษัตริยารามวัดมกุฏกษัตริยาราม
นาทวีสงขลา
สันทรายมูลเชียงใหม่
ศรีหนองหินเลย
ใหม่ทองเสนวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
ป่าวิเวกมุกดาหาร
บ้านกล้วยนครราชสีมา
เนินบุญญารามชลบุรี
ลำพันจันทบุรี
วังม่วงสระบุรี
สุทธิวาตวรารามสมุทรสาคร
ศรีเจริญโพนบกอุดรธานี
หนองจิกสระบุรี
ลาดสนุ่นปทุมธานี
สวนพลูวัดหัวลำโพง
ในกลางเพชรบุรี
ศรีสุดารามวัดศรีสุดาราม
หนองหงส์จันทบุรี
ลานนาบุญนนทบุรี
เขาพุทธโคดมชลบุรี
พระพิเรนทร์วัดพระพิเรนทร์
รวกสุทธารามวัดสุวรรณาราม
โพธิ์ทองบนนนทบุรี
เวฬุวันหนองคาย (ธ)
วิจิตรการนิมิตรวัดปากน้ำ
เมืองมางเชียงใหม่
ศรีเขตนันทารามนนทบุรี
จันทรสามัคคีหนองคาย (ธ)
คอกวัวสุพรรณบุรี
เชตวันเชียงราย
ดอนเมืองคณะเขตดอนเมือง-หลักสี่
แสงเกษมอุบลราชธานี
พระศรีมหาธาตุวัดพระศรีมหาธาตุ
หลักสี่คณะเขตดอนเมือง-หลักสี่
ประโดกนครราชสีมา
ฝั่งหมิ่นเชียงราย
โพธิ์ทองอุตรดิตถ์
บ้านฟ่อนลำปาง
สวนดอกลำปาง
เชี่ยวโอสถนครนายก
หนองปลาขอลำพูน
น้ำตกกาญจนบุรี
พระธาตุสุนันทาเชียงใหม่
ห้วยบงลำพูน
เสาหินพิษณุโลก
สุวรรณารามวัดสุวรรณาราม
พระธาตุศรีมงคลสกลนคร
ครุในสมุทรปราการ
ชายพะเนานครราชสีมา
ด่านเกวียนนครราชสีมา
ประชุมโยธีพังงา
บ้านบนเพชรบุรี
ดู่ใต้น่าน
หนองปรงปทุมธานี
ต้นสนเพชรบุรี
ทุ่งหวังตรัง
วังกลมพิจิตร
เขาแดงตกพัทลุง
ศรีนครารามอุดรธานี
แพรกษาสมุทรปราการ
หนองปรูนครราชสีมา
ศาลาลอยสุรินทร์
กลางสมุทรปราการ
ธงน้อยน่าน
บางปิ้งสมุทรสาคร
ยางสุพรรณบุรี
สหราษฎร์บำรุงปทุมธานี
วังตะกูนครปฐม
บ้านเขวาศรีสะเกษ
มหาพุทธารามศรีสะเกษ