จัดลำดับวัดที่มีผู้สอบบาลีสนามหลวงได้มากที่สุดประจำปี พ.ศ.๒๕๕๕

มีผู้ออนไลน์ขณะนี้ ท่าน
จัดลำดับวัดที่มีผู้สอบบาลีสนามหลวงได้มากที่สุดประจำปี พ.ศ.๒๕๕๕ [ไม่รวมบาลีศึกษา]
อันดับ วัด สำนักเรียน จำนวนผู้สอบได้
พระธรรมกายปทุมธานี๑๗๔
จองคำลำปาง๑๑๖
โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๐๖
ตากฟ้านครสวรรค์๑๐๕
หาดใหญ่สิตารามสงขลา๙๘
ปากน้ำวัดปากน้ำ๙๔
บางนาในวัดบางนาใน๖๖
บัวขวัญนนทบุรี๖๓
ธาตุขอนแก่น๖๒
๑๐ประชานิมิตเพชรบูรณ์๕๘
๑๑พิชโสภารามอุบลราชธานี๕๖
๑๒ศรีสุทธาวาสเลย (ธ)๕๐
๑๓มหาธาตุเพชรบูรณ์๔๙
ชูจิตธรรมารามพระนครศรีอยุธยา (ธ)๔๙
๑๔โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๔๔
๑๕สร้อยทองวัดสร้อยทอง๓๙
๑๖จากแดงสมุทรปราการ๓๖
หนองแวงขอนแก่น๓๖
ชัยมงคลชลบุรี๓๖
ท่าหลวงพิจิตร๓๖
๑๗มัชฌิมาวาสอุดรธานี๓๕
๑๘สามพระยาวัดสามพระยา๓๔
๑๙พระบรมธาตุกำแพงเพชร๓๓
พระนอนจักรสีห์สิงห์บุรี๓๓
๒๐กัลยาณมิตรวัดกัลยาณมิตร๓๒
๒๑ชัยศรีขอนแก่น๓๑
ดาวดึงษารามวัดดาวดึงษาราม๓๑
๒๒อาวุธวิกสิตารามวัดอาวุธวิกสิตาราม๓๐
เทพลีลาวัดเทพลีลา๓๐
๒๓คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๒๗
บูรพารามใต้ยโสธร๒๗
ไวกูลฐารามอุดรธานี๒๗
๒๔สวนดอกเชียงใหม่๒๕
กฤษณเวฬุพุทธารามสิงห์บุรี (ธ)๒๕
มหาธาตุยโสธร๒๕
แสนสุขคณะเขตมีนบุรี๒๕
๒๕สุทธิวารีจันทบุรี๒๔
พระธาตุพนมนครพนม๒๔
ศรีเอี่ยมคณะเขตพระโขนง-บางนา๒๔
๒๖ปทุมวนารามวัดปทุมวนาราม๒๓
เจียงอีศรีมงคลวรารามศรีสะเกษ๒๓
ปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ฉะเชิงเทรา๒๓
ชนะสงครามวัดชนะสงคราม๒๓
๒๗ศรีโคมคำพะเยา๒๒
ศรีบุญเรืองเลย๒๒
๒๘น้ำวิ่งเพชรบูรณ์๒๑
พระปฐมเจดีย์นครปฐม๒๑
บ่อชะเนงอำนาจเจริญ๒๑
๒๙โพธารามนครสวรรค์๒๐
สังฆารามสุโขทัย๒๐
บ้านขุนเชียงใหม่๒๐
พนัญเชิงพระนครศรีอยุธยา๒๐
เบญจมบพิตรดุสิตวนารามวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม๒๐
๓๐หนองบัวกาฬสินธุ์๑๙
พระธาตุศรีจอมทองเชียงใหม่๑๙
ชลประทานรังสฤษฎ์นนทบุรี๑๙
ชัยฉิมพลีคณะเขตบางแค๑๙
๓๑กษัตราธิราชพระนครศรีอยุธยา๑๘
สุวรรณุทการามอุดรธานี๑๘
นรนาถสุนทริการามวัดนรนาถสุนทริการาม๑๘
พระบาทมิ่งเมืองแพร่๑๘
๓๒ธาตุทองวัดธาตุทอง๑๗
ไตรมิตรวิทยารามวัดไตรมิตรวิทยาราม๑๗
ชัยพรหนองคาย๑๗
๓๓หัวคู้สมุทรปราการ๑๖
โคกกะเทียมลพบุรี๑๖
พระประโทณเจดีย์นครปฐม๑๖
พระศรีรัตนมหาธาตุพิษณุโลก๑๖
พระพุทธบาทสระบุรี๑๖
๓๔คีรีวันต์นครราชสีมา๑๕
แจ้งแสงอรุณสกลนคร๑๕
วังสะพุงพัฒนารามเลย๑๕
โพนชัยเลย๑๕
ไพรีพินาศชัยภูมิ๑๕
บึงนครราชสีมา๑๕
ราชโอรสารามวัดราชโอรสาราม๑๕
๓๕ศรีใครอำนาจเจริญ๑๔
กะพังสุรินทร์ตรัง๑๔
เกียรติแก้วสามัคคีศรีสะเกษ๑๔
หลวงพ่อสดธรรมกายารามราชบุรี๑๔
จักรวรรดิราชาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาส๑๔
สวนหงส์สุพรรณบุรี๑๔
ทรงศิลาชัยภูมิ๑๔
๓๖บางไผ่นนทบุรี๑๓
สุวรรณประสิทธิ์คณะเขตลาดพร้าว-บึงกุ่ม๑๓
สะแกนครราชสีมา๑๓
หัวช้างลพบุรี๑๓
พญาภูน่าน๑๓
กลางบุรีรัมย์๑๓
ท่าพระเจริญพรตนครสวรรค์๑๓
มหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์๑๓
หัวดงนาค่ายมหาสารคาม๑๓
๓๗พราหมณีนครนายก๑๒
สุทัศนเทพวรารามวัดสุทัศนเทพวราราม๑๒
นิเวศธรรมประวัติพระนครศรีอยุธยา (ธ)๑๒
ไชยชุมพลชนะสงครามกาญจนบุรี๑๒
มงคลทับคล้อพิจิตร๑๒
บุณยประดิษฐ์วัดบุณยประดิษฐ์๑๒
ตาลเรียงขอนแก่น๑๒
บพิตรพิมุขวัดบพิตรพิมุข๑๒
ธรรมิการามประจวบคีรีขันธ์ (ธ)๑๒
ศรีวิชัยวนารามเลย๑๒
ไทรเหนือนครสวรรค์๑๒
ราชสิงขรวัดราชสิงขร๑๒
ทองนพคุณวัดทองนพคุณ๑๒
๓๘บูรพาภิรามร้อยเอ็ด๑๑
อมรคีรีคณะเขตบางพลัด๑๑
ราษฎร์บูรณะปัตตานี๑๑
พระธาตุช่อแฮแพร่๑๑
กลางร้อยเอ็ด๑๑
ใหม่กรงทองปราจีนบุรี๑๑
ไตรภูมิหนองคาย๑๑
นครสวรรค์นครสวรรค์๑๑
หลวงพิสัยเจติยารามหนองคาย๑๑
ปากน้ำอุบลราชธานี๑๑
อรุณราชวรารามวัดอรุณราชวราราม๑๑
ศาลานครราชสีมา๑๑
ขันเงินชุมพร๑๑
มหาพุทธารามศรีสะเกษ๑๑
๓๙สองพี่น้องสุพรรณบุรี๑๐
คลองเตยในคณะเขตคลองเตย๑๐
ศรีโสดาเชียงใหม่๑๐
สำราญนิเวศอำนาจเจริญ (ธ)๑๐
สระเกศเพชรบูรณ์๑๐
เปรมประชาปทุมธานี๑๐
พระธาตุดอยสะเก็ดเชียงใหม่๑๐
พระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม๑๐
เขาวังราชบุรี๑๐
พิกุลทองสิงห์บุรี๑๐
ชัยสามหมอชัยภูมิ๑๐
สะเดาบุรีรัมย์๑๐
๔๐กุยบุรีประจวบคีรีขันธ์
ศรีสุมังคล์หนองคาย
จันทร์ตะวันตกพิษณุโลก
กิ่งแก้วสมุทรปราการ
กลางกาฬสินธุ์
ทองบนวัดยานนาวา
เขียนเขตปทุมธานี
โพธิ์ทองขอนแก่น
อาษาสงครามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
ไร่ขิงนครปฐม
ทุ่งแฝกปราจีนบุรี
ท่าตอนเชียงใหม่
ยานนาวาวัดยานนาวา
ศิริมงคลอุดรธานี
โชคอำนวยพรหนองคาย
พิชัยพัฒนารามขอนแก่น
๔๑สว่างสุวรรณารามนครพนม
กวิศรารามลพบุรี
ศรีชมชื่นอุดรธานี
หนองหอยราชบุรี
มงคลธรรมกายารามเชียงราย
อภิสิทธิ์มหาสารคาม
นิมมานรดีวัดนิมมานรดี
พยัคฆารามสุพรรณบุรี
มหาพฤฒารามวัดมหาพฤฒาราม
หัวลำโพงวัดหัวลำโพง
พยัคฆภูมิวรารามมหาสารคาม
โพธิ์นครราชสีมา
เสมียนนารีวัดเสมียนนารี
ท่าสว่างบุรีรัมย์
มงคลชัยพัฒนาสระบุรี
ทับกฤชกลางนครสวรรค์
๔๒สุทธจินดานครราชสีมา (ธ)
ห้วยจระเข้นครปฐม
ปัญญานันทารามปทุมธานี
อโศการามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
ศิริวราวาสศรีสะเกษ
สระมณีอุดรธานี
ป่าเทพนิมิตขอนแก่น
หนองขุนชาติอุทัยธานี
พรหมวงศารามวัดพรหมวงศาราม
ซับไม้แดงใหม่เพชรบูรณ์
ชัยภูมิวนารามชัยภูมิ
เขาพุทธโคดมชลบุรี
ละหารนนทบุรี
บางสะพานพิษณุโลก
ป้อมวิเชียรโชติการามสมุทรสาคร
ปทุมคงคาวัดปทุมคงคา
คำเขื่อนแก้วอุบลราชธานี
๔๓มีชัยท่าหนองคาย
สุวรรณมงคลตราด
ไชยมงคลอุบลราชธานี (ธ)
มหาวนารามอุบลราชธานี
จอมมณีหนองคาย
สว่างฟ้าพฤฒารามชลบุรี
เมืองสรวงเก่าร้อยเอ็ด
ศาลาลอยนครราชสีมา (ธ)
ประดิษฐารามคณะเขตธนบุรี
โพธิ์งามหนองคาย
โคกมนเพชรบูรณ์
หนองหงส์จันทบุรี
ทัพป่าจิกมหาสารคาม
มงคลโกวิทารามอุบลราชธานี
นอกชลบุรี
"สลัก,เหนือ"นนทบุรี
เชตวันแพร่
มหาธาตุราชบุรี
ร่องซ้อแพร่
ไชโยอ่างทอง
ด่านประชากรชุมพร
ปากคลองมะขามเฒ่าชัยนาท
นวลจันทร์คณะเขตลาดพร้าว-บึงกุ่ม
จอมแจ้งศรีบุญเรืองอุดรธานี
มเหยงคณ์พระนครศรีอยุธยา
หนองปลิงนครสวรรค์
สระเกศวัดสระเกศ
ป่าเลไลยก์เลย
ธาตุน้อยนครศรีธรรมราช
๔๔พรสวรรค์สุพรรณบุรี
มหาธาตุเพชรบุรี
ศรีสระแก้วหนองบัวลำภู
ใหญ่อินทารามชลบุรี
เกาะอ่างทอง
โพธิ์งามชัยนาท
อรัญญวิเวกหนองคาย
ศรีชมชื่นหนองคาย
เพชรสมุทรวรวิหารสมุทรสงคราม
บวรนิเวศวิหารวัดบวรนิเวศวิหาร
ระฆังโฆสิตารามวัดระฆังโฆสิตาราม
สุวรรณประสิทธ์คณะเขตลาดพร้าว-บึงกุ่ม
ราชาธิวาสวิหารวัดราชาธิวาสวิหาร
อนุภาษกฤษฎารามภูเก็ต
ศรีจันทร์เลย
หนังวัดราชโอรสาราม
บุพพารามเชียงใหม่
ศิรินทราวาสอุดรธานี
เทวราชกุญชรวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
จุมพลสุทธาวาสสุรินทร์
อุทัยทิศมหาสารคาม
เทพศิรินทราวาสวัดเทพศิรินทราวาส
เทพหิรัณย์ชัยนาท
ป่าเลไลยก์สุพรรณบุรี
สี่แยกสมเด็จกาฬสินธุ์
เนินพระระยอง
บ้านโดดศรีสะเกษ
วังขามเพชรบูรณ์
สุคันธารามวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
บรบือสรารามมหาสารคาม
ราษฎร์บำรุงวัดสัมพันธวงศ์
ดงบ้านนาร้อยเอ็ด
ศรีเมืองหนองคาย (ธ)
สว่างหัวนาคำกาฬสินธุ์
สระกำแพงใหญ่ศรีสะเกษ
บัวถนนบุรีรัมย์
บ้านส้องสุราษฎร์ธานี
พระสิงห์เชียงราย
พายัพนครราชสีมา
๔๕จันทรังษีวรารามหนองคาย
น้อยนพคุณวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
มิ่งเมืองน่าน
ป่าทรงคุณปราจีนบุรี
นางนองวัดราชโอรสาราม
สุวรรณมงคลมหาสารคาม
จันทรประสิทธิ์ขอนแก่น
พระพุทธบาทตากผ้าลำพูน
เชิงเลนนนทบุรี
ตองปุพระนครศรีอยุธยา
พระธาตุผาเงาเชียงราย
พระศรีมหาธาตุวัดพระศรีมหาธาตุ
สันต้นผึ้งเชียงราย
โกรกกรากสมุทรสาคร
เอราวัณพัฒนารามเลย
เหล่าอ้อยสระแก้ว
ส้มเสี้ยวนครสวรรค์
แสงสวรรค์นครสวรรค์
ประมวลราษฎร์นครราชสีมา
บึงพระลานชัยร้อยเอ็ด (ธ)
วิชิตสังฆารามภูเก็ต
ชัยภูมิพิทักษ์ชัยภูมิ
สนธิกรประชารามเพชรบูรณ์ (ธ)
บ่อทับใต้อุทัยธานี
โพธิสมภรณ์อุดรธานี (ธ)
ไผ่เหลืองนนทบุรี
พระสิงห์เชียงใหม่
บางพลีใหญ่กลางสมุทรปราการ
สว่างใต้กาฬสินธุ์
หลักสี่คณะเขตดอนเมือง-หลักสี่
สว่างบูรพารามนครราชสีมา
คลองหาดสระแก้ว
ตะกุดเครือปลอกนครราชสีมา
ราชคฤห์คณะเขตธนบุรี
สว่างวงษ์นครสวรรค์
ปทุมวนารามนครราชสีมา
ไร่เกาะต้นสำโรงนครปฐม
บรมนิวาสวัดบรมนิวาส
อิสานนครราชสีมา
สามัคคีธรรมร้อยเอ็ด
๔๖ศรีประชาวัฒนารามนครปฐม
ทุ่งท่าเสานครสวรรค์
พิพัฒน์มงคลสุโขทัย
ดวงแขวัดบวรนิเวศวิหาร
มัชฌิมบุรีอุดรธานี
อริยวงศารามราชบุรี (ธ)
บุญมั่นศรัทธารามกำแพงเพชร
มหาบุศย์คณะเขตสวนหลวง
ท่ากระท้อนตราด
ไทรใต้นครสวรรค์
ทุ่งสว่างนครราชสีมา
สูงเม่นแพร่
ศรีบุรีรตนารามสระบุรี
เชี่ยวโอสถนครนายก
น้ำตกกาญจนบุรี
ตะพานหินพิจิตร
นาฬิกวนาวาสหนองคาย
ศรีประวัตินนทบุรี
มหาสวัสดิ์นาคพุฒารามนครปฐม
ท่าบึงขอนแก่น
หนองกระโดนนครปฐม
บุญศรีมุนีกรณ์คณะเขตลาดพร้าว-บึงกุ่ม
ไตรสามัคคีสมุทรปราการ
พระงามนครปฐม
ศรีชุมพรอุดรธานี
คีรีวงศ์นครสวรรค์
ดุสิดารามวัดดุสิดาราม
โพธิ์เงินสิงห์บุรี
โพนงามเลย
โพธิ์พระนครศรีอยุธยา
หนองกุงขอนแก่น
บัวงามราชบุรี
แสงสรรค์ปทุมธานี
เขาจรเข้ลพบุรี
ปลาเดิดศรีสะเกษ
หงส์รัตนารามวัดหงส์รัตนาราม
บูรพาสกลนคร
เวฬุวนารามคณะเขตดอนเมือง-หลักสี่
ลุ่มระยอง
ลาดปู่ทรงธรรมเลย
โศภนาลัยแพร่
เขตอุดมหนองคาย
กู้นนทบุรี
ท่ามะโอลำปาง
ราษฎร์ศรัทธาธรรมสุโขทัย
มหรรณพารามวัดมหรรณพาราม
โพธิ์ชัยหนองคาย
ดอนผิงแดดเพชรบุรี
อร่ามมงคลกาฬสินธุ์
เทพธิดารามวัดเทพธิดาราม
เทพอาวาสราชบุรี
มะขามเรียงสระบุรี
ศาลพันท้ายนรสิงห์สมุทรสาคร
เหนือร้อยเอ็ด
ราชบุรณะวัดราชบุรณะ
หนองว่านเหลืองฉะเชิงเทรา
สว่างธรรมาวาสหนองคาย
หนองเป็ดอุบลราชธานี
ดอนเมืองคณะเขตดอนเมือง-หลักสี่
ครุในสมุทรปราการ
วรนาถบรรพตนครสวรรค์
ห้วยน้ำทรัพย์ฉะเชิงเทรา
สว่างโยมาลัยอุดรธานี
นางในธัมมิการามอ่างทอง
ประยุรวงศาวาสวัดประยุรวงศาวาส
พระไชยเชษฐาธิราชหนองคาย
มณีบรรพตตาก
เชตุพนเชียงใหม่
อัมพวันปราจีนบุรี
สว่างอารมณ์หนองบัวลำภู
บางพึ่งสมุทรปราการ
คูหาสวรรค์พัทลุง
ราชสิทธารามวัดราชสิทธาราม
ประเชชัยเพชรบูรณ์
บ่อชะแนงอำนาจเจริญ
๔๗ศรีนวลขอนแก่น
หนองสามขากาฬสินธุ์
อุดมอินทราวาสอุดรธานี
เตยนนทบุรี
ศรีบุญเรืองคณะเขตบางกะปิ
ครุนอกสมุทรปราการ
เรืองยศสุทธารามคณะเขตบางคอแหลม
วีระวงศาวาสกาฬสินธุ์ (ธ)
เทพนิมิตรฉะเชิงเทรา (ธ)
บริบูรณ์ชัยภูมิ
ขนอนใต้พระนครศรีอยุธยา
โตนด ๑พระนครศรีอยุธยา
ธรรมธีรารามบุรีรัมย์
ดอยสัพพัญญูเชียงใหม่
กุศลนารีหนองคาย
ศิวารามพระนครศรีอยุธยา
ถ้ำสำเภาทองชุมพร
ทุ่งสว่างชัยภูมิยโสธร
ราษฎ์ประชุมชนารามกาญจนบุรี
ใหม่สันตินครราชสีมา
บางแก้วฉะเชิงเทรา
ปากน้ำฝั่งใต้คณะเขตภาษีเจริญ
พร้าวพิจิตร
คูเมืองศรีสะเกษ
สมรโกฏินนทบุรี
โนนพระแก้วหนองคาย
บรรพตารามเพชรบูรณ์
บกน้อยยโสธร
หนองบัวสุรินทร์
หนองโสมงนครราชสีมา
เกตุสโมสรฉะเชิงเทรา
คูบางหลวงอนุกิจวิธูรปทุมธานี
ศรีชมภูองค์ตื้อหนองคาย
เวียงสุราษฎร์ธานี
เหนือเสลภูมิร้อยเอ็ด
สวนดอกลำปาง
วิสุทธิศรีสุมังคลารามนครราชสีมา
สระแก้วนครราชสีมา
สามัคคีนครราชสีมา
ยางคณะเขตสวนหลวง
พระธาตุสุนันทาเชียงใหม่
ศรีนครารามอุดรธานี
พลับพลาชัยเพชรบุรี
อุทัยโนนเขวากาฬสินธุ์
วาปีรัตนารามนครสวรรค์
เมืองคงศรีสะเกษ
ใหม่ทองเสนวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
บ้านเก่าบ่ออำนาจเจริญ
ด้ามพร้าอุบลราชธานี
ใหม่สุนทรนครราชสีมา
บางนานอกคณะเขตพระโขนง-บางนา
หนองม่วงไข่แพร่
หนองจะบกนครราชสีมา
สังเวชวิศยารามวัดสามพระยา
ชัยมงคลสระแก้ว
เหล่ามีชัยหนองคาย
ท่าเกวียนฉะเชิงเทรา
พระบรมธาตุชัยนาท
ไตรภูมิกาฬสินธุ์
ทับคล้อพิจิตร
ตาเงินนครราชสีมา
"แค,นอก"นนทบุรี
พระนารายณ์มหาราชนครราชสีมา
เขมาภิรตารามวัดบวรนิเวศวิหาร
ดงพลับนครสวรรค์
ลาดพร้าวคณะเขตลาดพร้าว-บึงกุ่ม
เขาบุญมีดารารามชลบุรี
ใหญ่สมุทรปราการ
พระพุทธฉายสระบุรี
อำนาจอำนาจเจริญ
สามัคคีธรรมหนองคาย
เขาป่าแก้วสระแก้ว
ไชโยวรวิหารอ่างทอง
สั้นต้นผึ้งเชียงราย
ราชบพิธสถิตมหาสีมารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
จันทรสามัคคีหนองคาย (ธ)
มะนาวหวานนครศรีธรรมราช
คลองเตยนอกคณะเขตสวนหลวง
หนองตองเชียงใหม่
กลางสมุทรปราการ
นาหุบนครสวรรค์
ศรีมงคลอุบลราชธานี
สะไมย์น่าน
ธรรมาธิปไตยอุตรดิตถ์
บ้านอ่างจันทบุรี
กุมภประดิษฐ์หนองคาย
แสงดาวน่าน
สระแก้ววารีรามสกลนคร
โพธิ์ศรีสิงห์บุรี (ธ)
โพธิสมภารหนองคาย
บางเตยนอกปทุมธานี (ธ)
สวรรค์ขอนแก่น
สามัคคีชัยเพชรบูรณ์
คลองเตยนอกคณะเขตคลองเตย
ปรีดารามนครปฐม
นาควัชรโสภณกำแพงเพชร (ธ)
โนนโพธิ์อำนาจเจริญ
ป่าแพ่งเชียงใหม่
โพธิ์ศรีปราจีนบุรี
สุวรรณารามหนองคาย
หายโศกหนองคาย
เวฬุวันนครสวรรค์
ป่าศรีสำราญศรีสะเกษ (ธ)
โพธิ์ศรีทุ่งอุดรธานี
โพธิ์ชัยสมสะอาดหนองบัวลำภู
ดอนขวางนครราชสีมา
มาบจันทร์ระยอง
อรัญญิกาวาสหนองคาย
สองแควแพร่
ใหม่สามัคคีสระบุรี
ประโดกนครราชสีมา
มหัตตมังคลารามสงขลา
จอมแจ้งขอนแก่น
เขาตะเคราเพชรบุรี
บ้านบอนหนองคาย
อู่ทองสุพรรณบุรี
ศรีษะเกษหนองคาย
ราษฎร์บูรณะสมุทรปราการ
โชติรสธรรมากรหนองคาย
ป่าภูเขียวชัยภูมิ
ไผ่ล้อมพระนครศรีอยุธยา
สัตตนารถปริวัตรราชบุรี (ธ)
ด่านเกวียนนครราชสีมา
แจ้งสว่างนอกขอนแก่น
เทวสุนทรวัดเสมียนนารี
เก่าโบราณชลบุรี
วชิรธรรมสาธิตคณะเขตพระโขนง-บางนา
หนองฟ้าแลบเลย
โบสถ์วรดิตถ์อ่างทอง
มหาธาตุวชิรมงคลกระบี่
แหลมไผ่ศรีฉะเชิงเทรา
สุดสวาสดิ์พิษณุโลก
เจ้าเจ็ดนอกพระนครศรีอยุธยา
บ้านเปลือยใหญ่ร้อยเอ็ด
ห้วยทรายใต้เพชรบุรี
เมืองกายเชียงใหม่
๔๘ท่าไทรสุราษฎร์ธานี
พรหมจริยาวาสนครสวรรค์
กระจังวัดกาญจนสิงหาสน์
สระแก้วหนองคาย
ม่วงสิงห์บุรี
มงคลนิมิตรอุตรดิตถ์
ทุ่งสว่างนาจารย์เพชรบูรณ์
พระพิเรนทร์วัดพระพิเรนทร์
ห้วยน้ำทิพย์ฉะเชิงเทรา
สิงห์ท่ายโสธร
อุโมงค์สวนพุทธธรรมเชียงใหม่
ไผ่โสมนรินทร์พระนครศรีอยุธยา
คลองขุดปทุมธานี
ศรีเกิดหนองคาย
ชัยมงคลเชียงใหม่
สันติธรรมเชียงใหม่ (ธ)
ต้นสนอ่างทอง
สุทธิจินดานครราชสีมา (ธ)
ราชผาติการามวัดราชาธิวาสวิหาร
บ้านกกตาลกาฬสินธุ์
ช่องแคนครสวรรค์
ศาลเจ้าไก่ต่อนครสวรรค์
ทุ่งสมอเพชรบูรณ์
ป่าจันทวนารามยโสธร
หลวงอุบลราชธานี
พระแก้วเพชรบูรณ์
โพธิสัมพันธ์ระยอง (ธ)
คลองน้ำเจ็ดตรัง
ลครทำวัดระฆังโฆสิตาราม
ศรีเทพเริงสดวนารามหนองคาย
สามัคคีผดุงพันธ์สุราษฎร์ธานี (ธ)
ต้นห้าแพร่
เกตุแก้วสระบุรี
ป่าดาราภิรมย์เชียงใหม่ (ธ)
สุริยาเย็นนครราชสีมา
อินทราวาสพัทลุง
เกรียงไกรเหนือนครสวรรค์
กลางลพบุรี
สมุหนาคหนองคาย
เด่นชัยแพร่
สาลิโขภิตารามนนทบุรี
ป่าประดู่ระยอง
ชีปะขาวสิงห์บุรี
วิเศษวานิชตาก
แหลมสุวรรณารามสมุทรสาคร
บ้านหนองลาดสกลนคร
สามัคคีธรรมพังงา
พุทธบูชาวัดบวรนิเวศวิหาร
สุทัศน์ร้อยเอ็ด
ศรีรัตนวรารามพิจิตร
โคกแย้มพัทลุง
ตะเคียนทองบุรีรัมย์
เพชรสุวรรณเพชรบุรี
เกาะแก้วสุวรรณารามฉะเชิงเทรา
ราษฏร์บำรุงวัดสัมพันธวงศ์
ปากอ่างน้อยกำแพงเพชร
ท่าสะอาดหนองคาย (ธ)
คลองละมุงอุตรดิตถ์
หนองเคร่าหนองคาย
ศรีจันทร์ขอนแก่น (ธ)
ลำมหาเมฆปทุมธานี
ฝั่งหมิ่นเชียงราย
สระตลุงตาก
บางบำหรุวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์
อินทรวนารามบุรีรัมย์
สันมะเค็ดเชียงราย
ป่าหนองโกสามัคคีธรรมหนองคาย
หนองไผ่ล้อมปราจีนบุรี
สวนลำใยลำพูน
เสนาสนารามพระนครศรีอยุธยา (ธ)
บางพระนครปฐม
สุทธิวรารามวัดยานนาวา
น้ำจั้นลพบุรี
ธรรมพิทักษ์กาฬสินธุ์
หนองดุกนครสวรรค์
ป่าโมกอ่างทอง
ทุ่งโพธิ์บุรีรัมย์
ไร่อ้อยนครราชสีมา
อรัญญาวาสน่าน
บำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
พระธาตุแช่แห้งน่าน
พะเนียงแตกนครปฐม
สุวรรณารามวัดสุวรรณาราม
ลาดปลาเค้าคณะเขตลาดพร้าว-บึงกุ่ม
อนงคารามวัดอนงคาราม
ฟ่อนสร้อยเชียงใหม่
สุรชายารามราชบุรี (ธ)
โพธิ์ศรีสกลนคร
ชุ้งสระบุรี
ชัยชนะสงครามวัดบพิตรพิมุข
บุละกอนครราชสีมา
กลางคลองสระบัววัดอินทาราม
พิกุลนครสวรรค์
เวฬุวันอุบลราชธานี
ปัจฉิมทัศน์มหาสารคาม
ไชยภูมิพระนครศรีอยุธยา
สัตหีบชลบุรี
สุทธิวาตวรารามสมุทรสาคร
บ่อน้ำสถิตย์หนองคาย
ชัยมงคลสมุทรปราการ
วังตะกูนครปฐม
เมธังกราวาสแพร่
กาหลงสมุทรสาคร
ไทยงามสระบุรี
ป้อมแก้วสมุทรสงคราม
ปลาซิวศรีสะเกษ
ชัยมงคลสงขลา
ปากออกเพชรบูรณ์
สอนประชารามสกลนคร
ป่าลำใยหนองคาย
ดอยจำค่าแพร่
ใหม่อมตรสวัดสามพระยา
เกษมสุวรรณบุรีรัมย์
ราษฎร์จำนงค์หนองคาย
พระนอนนนทบุรี
คูหาสวรรค์พิษณุโลก
เขากำแพงสุพรรณบุรี
ราษฎร์ศรัทธารามชัยนาท
จันทราวาสชุมพร
บางโฉลงในสมุทรปราการ
รัตนสุนทรแพร่
พระศรีเจริญอำนาจเจริญ
สวนจันทร์นครศรีธรรมราช
จตุราษฏร์บำรุงบุรีรัมย์
แสนเมืองมาหลวงเชียงใหม่
คลองโพธิ์นครนายก (ธ)
ไทรงามสงขลา
ยางโทนนครสวรรค์
สว่างวารีหนองคาย
ทุ่งมนพระนครศรีอยุธยา
รวกบางบำหรุวัดสุวรรณาราม
โพธสมภารหนองคาย
วังยาวประจวบคีรีขันธ์
ม่วงชุมสิงห์บุรี
ใหม่ปิ่นเกลียวนครปฐม
สะแกนนทบุรี
สว่างคงคากาฬสินธุ์
ป่ารวกลำปาง
มงคลนิมิตพิษณุโลก
ศาลาลำดวนสระแก้ว
สง่างามปราจีนบุรี
โพธิสมภรณ์อุดรธานี
อ่างทองกำแพงเพชร
บางพลีน้อยสมุทรปราการ
คันธาวาสเชียงใหม่
สุวรรณารามหนองบัวลำภู
ศาลาลอยสุรินทร์
ป่าตะครองใต้บุรีรัมย์
ดอนคานครสวรรค์
สวนร่มบารมีพิษณุโลก
มงคลวรารามวัดราชโอรสาราม
ควนสบายกระบี่
ศรีบุญเรืองหนองคาย
ทุ่งหวังตรัง
เขาลอยราชบุรี
ศรีบุญเรืองสกลนคร
เขาแก้ววนารามสระบุรี
เทียนดัดนครปฐม
ศรีชลสินธุ์นครราชสีมา
เขาแดงตกพัทลุง
โนนม่วงร้อยเอ็ด
โพธิ์ทองหนองบัวลำภู
เทียนถวายปทุมธานี
โคนอนวัดปากน้ำ
เขากระแจะจันทบุรี (ธ)
ธรรมาภิรตารามวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
ลานนาปทุมธานี
สวนอธิษฐานพิษณุโลก
ท่าโขลงกิตติยารามอ่างทอง
มณีสถิตกปิฏฐารามอุทัยธานี
ศรีประชาสรรค์ขอนแก่น
บางขวางวัดบวรนิเวศวิหาร
ลาดระโหงพระนครศรีอยุธยา
เทพสิงหารอุดรธานี
แสงนิมิตรอุดรธานี
อมรินทรารามวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์
แจ้งตลาดโพธิ์บุรีรัมย์
เทพรังสรรค์บุรีรัมย์
ชันนครศรีธรรมราช
โกเสยเขตหนองคาย
สวนพูลวัดหัวลำโพง
ทรงธรรมพิจิตร
ป่านันทิกวันขอนแก่น
ศรีบัวบางหนองคาย
แหลมยางชุมพร
เวฬุวันร้อยเอ็ด
ใหม่ธงฃัยกำแพงเพชร
ป่าตาลใต้เชียงราย
คะตึกเชียงมั่นลำปาง
ยางโองบนตาก
ราษฎร์บำรุงสมุทรสาคร
หนองละมั่งนครราชสีมา
เลียบเลย
ไผ่เลี้ยงคณะเขตหนองแขม
พระธาตุราษฎร์บำรุงหนองคาย
ภิบาลวังม่วงสระบุรี
บรมวงศ์อิศรวรารามพระนครศรีอยุธยา
โสมนัสวิหารวัดโสมนัสวิหาร
ลำดวนหนองคาย
คลองวาฬประจวบคีรีขันธ์
โบสถ์ดอนพรหมนนทบุรี
จันทร์ตะวันออกพิษณุโลก
ปลักแรดพิษณุโลก
นครบาลชัยภูมิ
หนองบัวน่าน
พลมานีย์คณะเขตลาดกระบัง
บุญยืนน่าน
ห้วยม่วงนครปฐม
สีสุกวัดราชโอรสาราม
ป่าทรงธรรมหนองคาย
บางแก้วสมุทรปราการ
ทำเลทองปทุมธานี
ท่ากระดาษเชียงใหม่
บ้านอ้อยสระบุรี
บางบัววัดเสมียนนารี
อรัญญิกาเสนานิคมกาฬสินธุ์
ม่วงคณะเขตบางแค
ศิริมงคลเพชรบูรณ์
นาแกยโสธร
บ้านค้อมหาสารคาม
ตองปุลพบุรี
สังข์กระจายวัดราชสิทธาราม
ในกลางเพชรบุรี
ป่าดอนท่าม่วงหนองคาย
เกตุมดีศรีวรารามสมุทรสาคร
ปากห้วยแพร่
เทพนิมิตรภูเก็ต
สามัคคีวนารามสระบุรี
อินทรังสฤษฎิ์สกลนคร
ใหม่หนองกกนครราชสีมา
สิงห์วัดราชโอรสาราม
ตำหนักนครนายก (ธ)
โคกศรีบุรีรัมย์
สังคาวอุดรธานี
โพธิ์ปฐมาวาสสงขลา
ราชคีรีหิรัญยารามพิษณุโลก
เขาวงจินดารามกาญจนบุรี
ชลธารารามเลย
ทรายขาววัดบพิตรพิมุข
สุทธาวาสหนองคาย
ศรีชมชื่นขอนแก่น
ราชนัดดารามวัดเทพธิดาราม
ศิริเสาธงสมุทรปราการ
ศรีทองนพคุณร้อยเอ็ด
เมืองมางเชียงใหม่
โนนสะอาดอุดรธานี
สระรังษีอำนาจเจริญ
ขจรรังสรรค์ภูเก็ต
โกศลสิตารามนครราชสีมา
บุขี้เหล็กบุรีรัมย์
ช่องลมชลบุรี
แก่นเหล็กเพชรบุรี
เนินพระเนาวนารามหนองคาย
ราชประดิษฐสถิตมหาสีมารามวัดบวรนิเวศวิหาร
พระบางมงคลนครสวรรค์
ศักดิ์พระนครศรีอยุธยา
"ตำหนัก,ใต้"นนทบุรี
พระธาตุบังพวนหนองคาย
พระปรางค์สิงห์บุรี
วังขนายทายิการามกาญจนบุรี
ไทรใหญ่นนทบุรี
ราชธานีสุโขทัย
ธาตุเรณูนครพนม
สองพีน้องสุพรรณบุรี
ดอนแต้วนครราชสีมา
ป่าประชาธรรมนิคมนครราชสีมา (ธ)
ร่ำเปิง(ตโปทาราม)เชียงใหม่
ศรีมูลเรืองเชียงใหม่
มะพร้าวเตี้ยคณะเขตบางแค
ทรงคนองนครปฐม
เขาซับพงโพดนครราชสีมา (ธ)
ดงคำอุดรธานี
ดอนธาตุนรงค์หนองบัวลำภู
นาคนิมิตรวัดราชโอรสาราม
สระแก้วนครสวรรค์
สหกรณ์ธรรมนิมิตพระนครศรีอยุธยา
บ้านแฉ่งนครราชสีมา
หนองโจดนครราชสีมา
ไผ่ล้อมนครปฐม
บางประทุมนอกวัดราชโอรสาราม
มกุฏกษัตริยารามวัดมกุฏกษัตริยาราม
เพลงวิปัสสนาวัดสุวรรณาราม
ชมนิมิตรสมุทรปราการ
ธัญญวารีสุพรรณบุรี
หนองหัวฟานนครราชสีมา
ชายคลองพัทลุง
ทองธรรมชาติวัดทองธรรมชาติ
มณีวนารามอุบลราชธานี
บ้านหนองตูมขอนแก่น
บางพลีใหญ่ในสมุทรปราการ
ราษฎร์บำรุงชลบุรี
ประดู่บางจากวัดปากน้ำ
ห้วงพัฒนาตราด (ธ)
ม่วงแควัดมหาพฤฒาราม
บ้านโสกเชือกร้อยเอ็ด
ห้วยไคร้ใหม่เชียงราย
ศรีมงคลเลย
อุโมงค์(สวนพุทธธรรม)เชียงใหม่
บ้านเปลือยนอกร้อยเอ็ด
ไพรสณฑ์ตรัง
สุวรรณคีรีวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์
โพธิ์ทูลอ่างทอง
ป่านามกุลหนองคาย
แก้วแจ่มฟ้าวัดมหาพฤฒาราม
สุภโสภณบุรีรัมย์
วังฆ้องนครศรีธรรมราช
ชุมแพหนองคาย
ไพรสณฑ์ศักดารามเพชรบูรณ์
เทวสังฆารามกาญจนบุรี
คลองพุทราพระนครศรีอยุธยา
อัมพวันหนองคาย
ป่าวิสุทธิคุณเพชรบุรี
แพรกษาสมุทรปราการ
บ้านอ้นร้อยเอ็ด
ดงชัยเชียงราย
เจ็ดยอดเชียงราย
ดอนไชยตาก
โพธิ์ทัยมณีเพชรบุรี
หนองบัวรองนครราชสีมา
นิคมเขตบุรีรัมย์
หนองไม้ตายยโสธร
ศรีคุณเมืองหนองคาย
เฉลิมพระเกียรตินนทบุรี
ศรีสุทธารามสมุทรสาคร
สรรพยาวัฒนารามชัยนาท
บางหลวงนครปฐม
มหาโลกพระนครศรีอยุธยา
บุญรอดธรรมารามคณะเขตพระโขนง-บางนา
กลางขอนแก่น
มะขามเตี้ยพิษณุโลก
หนองแจงเพชรบูรณ์
แจ้งปราจีนบุรี
นิคมซอย ๘นครราชสีมา
เมืองรามน่าน
มงคลวรารามวัดศรีสุดาราม
"สลัก,ใต้"นนทบุรี
ด่านสำโรงสมุทรปราการ
ต้นเปาเชียงใหม่
โคกบำรุงราษฎร์ราชบุรี
กาญจนสิงหาสน์วัดกาญจนสิงหาสน์
บุณฑริกาวาสกาฬสินธุ์
แจงร้อนคณะเขตราษฎร์บูรณะ-ทุ่งครุ
ตาคลีนครสวรรค์
ยางตลาดยโสธร
ภูมินทร์น่าน
จอมคีรีนาคพรตนครสวรรค์
ไทรงามสุรินทร์
สุวรรณคีรีวิหารระนอง
ทองในคณะเขตสวนหลวง
ใหม่จันทบุรี
ดอนกอกเพชรบุรี
เสาธงกลางสมุทรปราการ
โคกเปี้ยวสงขลา (ธ)
ศรีอุทัยสระบุรี
มิ่งเมืองร้อยเอ็ด (ธ)
ศรีฐานปิยารามเพชรบูรณ์
บูรพารามขอนแก่น
โคกสว่างหนองคาย
ร่องฟองแพร่
น้อยนอกนนทบุรี
เกาะลอยชลบุรี
โพธิ์ชัยพฤกษ์หนองคาย
หนองพระบางสระบุรี
ดอนมูลชัยตาก
แก้วพิทักษ์เจริญธรรมวัดบุปผาราม
ศรีภูมิเลย (ธ)
บ้านเกาะสิเหร่ภูเก็ต
ใหม่เจริญธรรมชัยนาท
มัชฌันติการามวัดบวรนิเวศวิหาร
เสาธงนอกสมุทรปราการ
คามวาสีพิจิตร
กมลธัชชยารามลำพูน
ปัจฉิมวันอำนาจเจริญ
เชตุพนเชียงราย
ผ่องพลอยวิริยารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
โคกเบี้ยวสงขลา (ธ)
ศรีสำโรงบุรีรัมย์
ปุรณาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์
โกรกพะใต้นครสวรรค์
วังม่วงสระบุรี
ธาตุกุดกว้างขอนแก่น
หุบกระทิงราชบุรี
ยอดพระพิมลนนทบุรี
กลางมิ่งเมืองร้อยเอ็ด
คูยางกำแพงเพชร
ศรีล้อมลำปาง
หนองโว้งสุโขทัย
กำมะเชียรสุพรรณบุรี
กุดจิกนครราชสีมา
ป่าตองนครราชสีมา (ธ)
ตะกล่ำคณะเขตสวนหลวง
ยอดแก้วหนองคาย
เจดีย์หลวงเชียงใหม่ (ธ)
ศีรษะทองนครปฐม
เกาะแก้วพระนครศรีอยุธยา
ปิตุลาธิราชรังสฤษฏิ์ฉะเชิงเทรา
รัตนคูหาถ้ำผาแซงอุดรธานี
หนองจอกเพชรบุรี
มหาสอนลพบุรี
ใหม่ธงชัยกำแพงเพชร
สะพานนครราชสีมา
นิคมเกษมอุบลราชธานี
นวราษฎร์น่าน
นาเหลืองในน่าน
แก้วไพฑูรย์วัดราชโอรสาราม
เวตวันธรรมาวาสวัดมหาพฤฒาราม
นางชีคณะเขตภาษีเจริญ
วิเวกวรารามตราด
ไพรสณฑ์สันติธรรมหนองคาย
ตรีทศเทพวัดบวรนิเวศวิหาร
กู่คำน่าน
พระธาตุศรีมงคลสกลนคร
พระมหาธาตุนครศรีธรรมราช (ธ)
บึงสามพันล่างเพชรบูรณ์
กัลยาโฆสิตารามศรีสะเกษ
พระนอนแพร่
ศรีวารีน้อยสมุทรปราการ
พระแท่นดงรังกาญจนบุรี
บางด้วนนอกสมุทรปราการ
โค้งสนามเป้าจันทบุรี
อนาลโยทิพยารามพะเยา (ธ)
บางปิ้งสมุทรสาคร
ศรีบุญเรืองเชียงใหม่
เทวราชขอนแก่น
หนองกระดี่อุทัยธานี
สัมมาชัญญาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
กลางราชครูธารามอ่างทอง
ป่าโพนงามหนองคาย
ประดิษฐ์ธรรมคุณหนองคาย
สุสานนครราชสีมา
วังหงษ์ใต้แพร่
บ่อพุทธารามสุราษฎร์ธานี
สุภกิจเจริญหนองคาย
บางเลนเจริญนนทบุรี
บางรักใหญ่นนทบุรี
โพธิ์ศรีสุขารามกาญจนบุรี
สุวรรณภูมิสุพรรณบุรี
ธรรมคุณหนองคาย
ท่ากฤษณาชัยนาท
คันลัดสมุทรปราการ
ต้าเหล่าแพร่
ปริวาสวัดยานนาวา
จำปาทองบุรีรัมย์