จัดลำดับวัดที่มีผู้สอบบาลีสนามหลวงได้มากที่สุดประจำปี พ.ศ.๒๕๕๖

มีผู้ออนไลน์ขณะนี้ ท่าน
จัดลำดับวัดที่มีผู้สอบบาลีสนามหลวงได้มากที่สุดประจำปี พ.ศ.๒๕๕๖ [ไม่รวมบาลีศึกษา]
อันดับ วัด สำนักเรียน จำนวนผู้สอบได้
พระธรรมกายปทุมธานี๑๘๘
จองคำลำปาง๑๔๐
โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๒๔
หาดใหญ่สิตารามสงขลา๙๐
โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๘๕
ตากฟ้านครสวรรค์๗๘
บางนาในวัดบางนาใน๖๗
บัวขวัญนนทบุรี๖๑
ปากน้ำวัดปากน้ำ๕๓
๑๐ชัยศรีขอนแก่น๔๓
ชัยมงคลชลบุรี๔๓
๑๑หนองแวงขอนแก่น๔๒
๑๒สร้อยทองวัดสร้อยทอง๔๑
๑๓สามพระยาวัดสามพระยา๔๐
กัลยาณมิตรวัดกัลยาณมิตร๔๐
๑๔ชูจิตธรรมารามพระนครศรีอยุธยา (ธ)๓๘
๑๕จากแดงสมุทรปราการ๓๗
พิชโสภารามอุบลราชธานี๓๗
ไตรมิตรวิทยารามวัดไตรมิตรวิทยาราม๓๗
ธาตุขอนแก่น๓๗
๑๖ศรีโคมคำพะเยา๓๖
สังฆานุภาพกำแพงเพชร๓๖
ศรีเอี่ยมวัดศรีเอี่ยม๓๖
บ้านขุนเชียงใหม่๓๖
๑๗พราหมณีนครนายก๓๕
๑๘ไวกูลฐารามอุดรธานี๓๔
๑๙ชนะสงครามวัดชนะสงคราม๓๒
๒๐อาวุธวิกสิตารามวัดอาวุธวิกสิตาราม๓๑
๒๑เกียรติแก้วสามัคคีศรีสะเกษ๒๙
๒๒จักรวรรดิราชาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาส๒๘
คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๒๘
โพธิ์ทองขอนแก่น๒๘
ศรีบุญเรืองเลย๒๘
ธาตุทองวัดธาตุทอง๒๘
๒๓บูรพารามใต้ยโสธร๒๖
พระนอนจักรสีห์สิงห์บุรี๒๖
ศรีสุทธาวาสเลย (ธ)๒๖
พระธาตุพนมนครพนม๒๖
ป่าหินสูงเจริญธรรมราชบุรี (ธ)๒๖
๒๔ชัยพรหนองคาย๒๕
สว่างอารมณ์หนองบัวลำภู๒๕
ดาวดึงษารามวัดดาวดึงษาราม๒๕
๒๕พระปฐมเจดีย์นครปฐม๒๔
เทพลีลาวัดเทพลีลา๒๔
๒๖โพธารามนครสวรรค์๒๓
หนองไผ่ล้อมปราจีนบุรี๒๓
สังฆารามสุโขทัย๒๓
แสนสุขวัดแสนสุข๒๓
๒๗ปิตุลาธิราชรังสฤษฏิ์ฉะเชิงเทรา๒๒
เบญจมบพิตรดุสิตวนารามวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม๒๒
๒๘ศรีวิชัยวนารามเลย๒๑
พระธาตุศรีจอมทองเชียงใหม่๒๑
สุวรรณประสิทธิ์คณะเขตลาดพร้าว-บึงกุ่ม๒๑
๒๙ชัยฉิมพลีวัดชัยฉิมพลี๒๐
พระประโทณเจดีย์นครปฐม๒๐
ปากน้ำอุบลราชธานี๒๐
๓๐พระสิงห์เชียงราย๑๙
หัวคู้สมุทรปราการ๑๙
ท่าพระเจริญพรตนครสวรรค์๑๙
ศรีสระแก้วหนองบัวลำภู๑๙
๓๑กลางกาฬสินธุ์๑๘
๓๒เขียนเขตปทุมธานี๑๗
สวนหงส์สุพรรณบุรี๑๗
นรนาถสุนทริการามวัดนรนาถสุนทริการาม๑๗
๓๓อรุณราชวรารามวัดอรุณราชวราราม๑๖
ทรงศิลาชัยภูมิ๑๖
ปทุมวนารามวัดปทุมวนาราม๑๖
ราชสิงขรวัดราชสิงขร๑๖
สุทธิวารีจันทบุรี๑๖
๓๔กษัตราธิราชพระนครศรีอยุธยา๑๕
พระบาทมิ่งเมืองแพร่๑๕
สวนดอกเชียงใหม่๑๕
๓๕ไชยชุมพลชนะสงครามกาญจนบุรี๑๔
ช้างนครนายก๑๔
บางไผ่นนทบุรี๑๔
คลองเตยในคณะเขตคลองเตย๑๔
มหาพฤฒารามวัดมหาพฤฒาราม๑๔
มงคลทับคล้อพิจิตร๑๔
ชลประทานรังสฤษดิ์นนทบุรี๑๔
วรนาถบรรพตนครสวรรค์๑๔
สุวรรณารามบึงกาฬ๑๔
คำเขื่อนแก้วอุบลราชธานี๑๔
นิเวศธรรมประวัติพระนครศรีอยุธยา (ธ)๑๔
๓๖พนัญเชิงพระนครศรีอยุธยา๑๓
สว่างสุวรรณารามนครพนม๑๓
หนองปลิงนครสวรรค์๑๓
ท่าหลวงพิจิตร๑๓
โพธิ์ศรีปราจีนบุรี๑๓
ดอนธาตุนรงค์หนองบัวลำภู๑๓
พญาภูน่าน๑๓
อรัญญวิเวกบึงกาฬ๑๓
๓๗หลวงพ่อสดธรรมกายารามราชบุรี๑๒
หัวลำโพงวัดหัวลำโพง๑๒
ราชโอรสารามวัดราชโอรสาราม๑๒
มหาวนารามอุบลราชธานี๑๒
ศิริวราวาสศรีสะเกษ๑๒
ปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ฉะเชิงเทรา๑๒
ไพรีพินาศชัยภูมิ๑๒
สว่างใต้กาฬสินธุ์๑๒
พระพุทธบาทสระบุรี๑๒
อมรคีรีวัดอมรคีรี๑๒
ป้อมวิเชียรโชติการามสมุทรสาคร๑๒
๓๘พายัพนครราชสีมา๑๑
หนองหงส์จันทบุรี๑๑
ด้ามพร้าอุบลราชธานี๑๑
คูหาสวรรค์พัทลุง๑๑
พระพุทธบาทตากผ้าลำพูน๑๑
นิมมานรดีวัดนิมมานรดี๑๑
พรสวรรค์สุพรรณบุรี๑๑
โพธิ์งามหนองคาย๑๑
พระธาตุแช่แห้งน่าน๑๑
พระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม๑๑
แจ้งแสงอรุณสกลนคร๑๑
โพนชัยเลย๑๑
นวลจันทร์คณะเขตลาดพร้าว-บึงกุ่ม๑๑
๓๙บพิตรพิมุขวัดบพิตรพิมุข๑๐
หลวงพิสัยเจติยารามหนองคาย๑๐
มหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์๑๐
ราชบุรณะวัดราชบุรณะ๑๐
พิพัฒน์มงคลสุโขทัย๑๐
เทพนิมิตรฉะเชิงเทรา (ธ)๑๐
หัวช้างลพบุรี๑๐
เนินพระระยอง๑๐
นครสวรรค์นครสวรรค์๑๐
ใหม่กรงทองปราจีนบุรี๑๐
ฝั่งหมิ่นเชียงราย๑๐
เปรมประชาปทุมธานี๑๐
สง่างามปราจีนบุรี๑๐
โคกกะเทียมลพบุรี๑๐
ขันเงินชุมพร๑๐
ทุ่งแฝกปราจีนบุรี๑๐
ลำนารายณ์ลพบุรี๑๐
มหาธาตุยโสธร๑๐
โพธิ์ชัยหนองคาย๑๐
๔๐พระบรมธาตุกำแพงเพชร
ห้วยน้ำทรัพย์ฉะเชิงเทรา
สระเกศวัดสระเกศ
ราษฎร์บำรุงวัดสัมพันธวงศ์
เสมียนนารีวัดเสมียนนารี
แจ้งสว่างนอกขอนแก่น
พระสิงห์เชียงใหม่
ระฆังโฆสิตารามวัดระฆังโฆสิตาราม
นอกชลบุรี
ทับกฤชกลางนครสวรรค์
ราชคฤห์คณะเขตธนบุรี
สุทัศนเทพวรารามวัดสุทัศนเทพวราราม
เหล่าอ้อยสระแก้ว
เอราวัณพัฒนารามเลย
น้อยนพคุณวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
ปัญญานันทารามปทุมธานี
บ้านบอนหนองคาย
พรหมวงศารามวัดพรหมวงศาราม
หนองกุงขอนแก่น
เกตุสโมสรฉะเชิงเทรา
๔๑เทพศิรินทราวาสวัดเทพศิรินทราวาส
พระแก้วดอนเต้าสุชาดารามลำปาง
บ้านส้องสุราษฎร์ธานี
เขาวังราชบุรี
ท่าตอนเชียงใหม่
สองพี่น้องสุพรรณบุรี
บุละกอนครราชสีมา
ดอนเมืองคณะเขตดอนเมือง-หลักสี่
ศิริมงคลอุดรธานี
ศรีสงครามนครพนม
ศรีใครอำนาจเจริญ
สุวรรณารามหนองบัวลำภู
จันทรประสิทธิ์ขอนแก่น
ศรีมงคลอุบลราชธานี
พระธาตุช่อแฮแพร่
ศรีโสดาเชียงใหม่
ศรีนครารามอุดรธานี
โกรกพระใต้นครสวรรค์
ราษฎร์ศรัทธาธรรมสุโขทัย
ไตรภูมิบึงกาฬ
หนองเป็ดอุบลราชธานี
ศาลานครราชสีมา
ละหารนนทบุรี
๔๒วารินทรารามอุบลราชธานี
กะพังสุรินทร์ตรัง
ศรีชมชื่นหนองคาย
ศรีษะเกษหนองคาย
อภิสิทธิ์มหาสารคาม
พระธาตุดอยสะเก็ดเชียงใหม่
มเหยงคณ์พระนครศรีอยุธยา
เจียงอีศรีมงคลวรารามศรีสะเกษ
โพธิสมภารหนองคาย
บวรนิเวศวิหารวัดบวรนิเวศวิหาร
กฤษณเวฬุพุทธารามสิงห์บุรี (ธ)
ไชยมงคลอุบลราชธานี (ธ)
มัชฌิมบุรีอุดรธานี
บ่อชะเนงอำนาจเจริญ
๔๓มิ่งเมืองน่าน
ยานนาวาวัดยานนาวา
ศรีนวลขอนแก่น
สลักเหนือนนทบุรี
ทุ่งสว่างชัยภูมิยโสธร
กลางบุรีรัมย์
พระงามนครปฐม
กลางสุรินทร์
ยางคณะเขตสวนหลวง
วิชิตสังฆารามภูเก็ต
อมรินทรารามสุรินทร์
โกรกกรากสมุทรสาคร
วังสะพุงพัฒนารามเลย
ศรีสุมังคล์หนองคาย
มหาธาตุเพชรบูรณ์
นางในธัมมิการามอ่างทอง
พระธาตุดอยตุงเชียงราย
โพธิ์ศรีสกลนคร
พยัคฆารามสุพรรณบุรี
บูรพาภิรามร้อยเอ็ด
สะแกนครราชสีมา
ห้วยจระเข้นครปฐม
กู้นนทบุรี
สวนดอกลำปาง
๔๔เวฬุวนารามคณะเขตดอนเมือง-หลักสี่
ราชาธิวาสวิหารวัดราชาธิวาสวิหาร
ลุ่มระยอง
จอมไตรตรัง
ธาตุเรณูนครพนม
สระกำแพงใหญ่ศรีสะเกษ
โพธิสมภรณ์อุดรธานี (ธ)
มหาสอนลพบุรี
ไร่ขิงนครปฐม
เขาสนามชัยประจวบคีรีขันธ์
มณีวนารามอุบลราชธานี
ใหญ่อินทารามชลบุรี
โนนสวัสดิการามนครพนม
กลางขอนแก่น
เรืองยศสุทธารามคณะเขตบางคอแหลม
อรัญญิกาวาสหนองคาย
ชัยสามหมอชัยภูมิ
หนองหอยราชบุรี
บุญศรีมุนีกรณ์คณะเขตลาดพร้าว-บึงกุ่ม
โนนโพธิ์อำนาจเจริญ
พิชัยพัฒนารามขอนแก่น
มณีบรรพตตาก
สัมมาชัญญาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
แหลมไผ่ศรีฉะเชิงเทรา
ตาลเรียงขอนแก่น
สว่างหัวนาคำกาฬสินธุ์
ชัยภูมิพิทักษ์ชัยภูมิ
โศภนาลัยแพร่
มงคลธรรมกายารามเชียงราย
ป่าศรีถาวรนิมิตนครนายก (ธ)
ป่าเลไลยก์เลย
มัชฌิมาวาสอุดรธานี
อุดมอินทราวาสอุดรธานี
ราชนัดดารามวัดเทพธิดาราม
มหาธาตุราชบุรี
สุวรรณุทการามอุดรธานี
ลำผักชีวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
ตาลเอนพระนครศรีอยุธยา
มหาธาตุนครพนม
อริยวงศารามราชบุรี (ธ)
๔๕สระมณีอุดรธานี
กวิศรารามลพบุรี
ราษฎร์บูรณะปัตตานี
บัวถนนบุรีรัมย์
มหาสวัสดิ์นาคพุฒารามนครปฐม
สายทองหนองบัวลำภู
ชัยภูมิวนารามชัยภูมิ
เขาพุทธโคดมชลบุรี
เหนือสกลนคร
ศรีบุญเรืองมุกดาหาร
ทุ่งท่าเสานครสวรรค์
ชัยชนะสงครามวัดบพิตรพิมุข
โชติรสธรรมากรบึงกาฬ
เชตวันแพร่
ปัจจิมร้อยเอ็ด
บางกระเบาปราจีนบุรี
คลองหาดสระแก้ว
คีรีวงศ์นครสวรรค์
วีระวงศาวาสกาฬสินธุ์ (ธ)
หนองขุนชาติอุทัยธานี
พิศาลรัญญาวาสหนองบัวลำภู (ธ)
อนงคารามวัดอนงคาราม
โพธิ์ชัยสมสะอาดหนองบัวลำภู
ป่าศิวิลัยนครพนม
สระแก้วขอนแก่น
มีชัยท่าหนองคาย
ไร่เกาะต้นสำโรงนครปฐม
พระธาตุผาเงาเชียงราย
วุฒารามขอนแก่น
ไตรภูมินครพนม
สูงเม่นแพร่
หนองว่านเหลืองฉะเชิงเทรา
ปทุมวนารามนครราชสีมา
โปรดเกศเชษฐารามสมุทรปราการ
บุพพารามเชียงใหม่
หนองกระโดนนครปฐม
มหาพุทธารามศรีสะเกษ
๔๖พระธาตุหริภุญชัยลำพูน
ไชยมงคลอุบลราชธานี
ศาลาแดงคณะเขตบางแค
ศรีจันทร์ขอนแก่น (ธ)
พัฒนราษฎร์บำรุงกำแพงเพชร
ราชธานีสุโขทัย
นครบาลชัยภูมิ
ส้มเสี้ยวนครสวรรค์
หาดเสี้ยวสุโขทัย
มะขามเตี้ยพิษณุโลก
เทวราชกุญชรวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
เซกาเจติยารามบึงกาฬ
พระศรีเจริญอำนาจเจริญ
ศรีสุธาทิพย์อุดรธานี
ชัยมงคลสงขลา
สังคาวอุดรธานี
เจษฎารามสมุทรสาคร
ลาดปู่ทรงธรรมเลย
คลองบางเดื่อนครสวรรค์
มรรคสำราญขอนแก่น
บางปรือตราด
คีรีวันต์นครราชสีมา
บึงนครราชสีมา
หนองบัวกาฬสินธุ์
โพธิ์ศรีวรรณารามสุรินทร์
หงส์รัตนารามวัดหงส์รัตนาราม
ราชผาติการามวัดราชาธิวาสวิหาร
ต้นสนอ่างทอง
อ่างทองอ่างทอง
ทองบนวัดยานนาวา
บรมนิวาสวัดบรมนิวาส
ใหม่โคกไม้แดงบุรีรัมย์
ป่าเลไลยก์สุพรรณบุรี
ป่าดอนหายโศกอุดรธานี (ธ)
เกตการามสมุทรสงคราม (ธ)
ธาตุโพธิ์ชัยอุดรธานี
ดอนเสลาราชบุรี
ผ่องพลอยวิริยารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
หนองเคร่าหนองคาย
เสนาสนารามพระนครศรีอยุธยา (ธ)
ประชานิมิตเพชรบูรณ์
พระพุทธบาทห้วยต้มลำพูน
ท่ามะโอลำปาง
พยอมชลบุรี
ชลประทานรังสฤษฎ์นนทบุรี
ด่านประชากรชุมพร
มงคลโกวิทารามอุบลราชธานี
ร่องซ้อแพร่
ผาอ่างแม่ฮ่องสอน
บางแก้วฉะเชิงเทรา
บุณยประดิษฐ์วัดบุณยประดิษฐ์
หงษ์ประดิษฐารามสงขลา
ปทุมคงคาวัดปทุมคงคา
ทุ่งสว่างนครราชสีมา
เมตตากิตติคุณอุดรธานี (ธ)
ธรรมิการามประจวบคีรีขันธ์ (ธ)
ดอนมูลน่าน
สุวรรณมงคลตราด
สว่างฟ้าพฤฒารามชลบุรี
ชายคลองพัทลุง
จอมแจ้งขอนแก่น
บึงพระลานชัยร้อยเอ็ด (ธ)
ไตรสามัคคีสมุทรปราการ
เจดีย์หลวงเชียงใหม่ (ธ)
จอมมณีหนองคาย
ดุสิดารามวัดดุสิดาราม
ปรีดารามนครปฐม
ชัยพฤกษมาลาวัดชัยพฤกษมาลา
บ่อทับใต้อุทัยธานี
ไชยวารกาฬสินธุ์
ละหานค่ายชัยภูมิ
โชคอำนวยพรหนองคาย
ท่าจันทร์วิปัสสนานครสวรรค์
สุวรรณคีรีวิหารระนอง
ท่าบึงขอนแก่น
บ้านเก่าบ่ออำนาจเจริญ
กุยบุรีประจวบคีรีขันธ์
โพธิ์ชัยโคกใหญ่กาฬสินธุ์
๔๗ประดิษฐารามวัดราชสิทธาราม
ศิริบุญธรรมหนองบัวลำภู
ยางน้อยอุบลราชธานี
ศรีชมชื่นอุดรธานี
อนาลโยทิพยารามพะเยา (ธ)
เทวสุนทรวัดเสมียนนารี
ใต้บ้านบ่อสมุทรสาคร
บูรพาสกลนคร
บางพลีใหญ่กลางสมุทรปราการ
เชี่ยวโอสถนครนายก
สุริยวงศาวาสหนองคาย
ศรีบุญเรืองหนองคาย
ไทรเหนือนครสวรรค์
ทุ่งพร้าวเชียงราย
บูรพาอุดรธานี
ปลาเดิดศรีสะเกษ
เทพนรรัตน์สมุทรสาคร
ลักษณารามเพชรบุรี
ทองธรรมชาติวัดทองธรรมชาติ
ตะพานหินพิจิตร
ไผ่เหลืองนนทบุรี
โพธิคุณตาก
โสมนัสวิหารวัดโสมนัสวิหาร
ตาขันระยอง
ไชโยวรวิหารอ่างทอง
โบสถ์วรดิตถ์อ่างทอง
ดอนไชยตาก
วุฒิมงคลแพร่
ปากคลองมะขามเฒ่าชัยนาท
ป่าหนองโกสามัคคีธรรมหนองคาย
เมืองสรวงเก่าร้อยเอ็ด
โป่งคำน่าน
สุวรรณคีรีวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์
อัมพวันปราจีนบุรี
ประชานิยมกาฬสินธุ์ (ธ)
ประชิตกัลยาณมุนีเพชรบูรณ์
มหาโพธิ์แพร่
ดอกเอื้องเชียงใหม่
พะยอมชลบุรี
สวนลำใยลำพูน
เทพสิงหารอุดรธานี
โพธิยารามหนองคาย
ดงคำอุดรธานี
นางนองวัดราชโอรสาราม
ราษฎร์บำรุงสมุทรสาคร
เพชรสมุทรวรวิหารสมุทรสงคราม
ศรีประชาวัฒนารามนครปฐม
ท่ากระดาษเชียงใหม่
สวรรคนิเวศแพร่
คีรีสามัคคีทรงธรรมหนองคาย
โคกเปี้ยวสงขลา (ธ)
วังขนายทายิการามกาญจนบุรี
เขาวงจินดารามกาญจนบุรี
หนองสรวงนครราชสีมา
ลำดวนหนองคาย
จันทราวาสชุมพร
สังเวชวิศยารามวัดสามพระยา
ห้วยหินฝนชัยภูมิ
ตาก้องนครปฐม
บางโฉลงในสมุทรปราการ
กิ่งแก้วสมุทรปราการ
บ้านอ่างจันทบุรี
พระพุทธฉายสระบุรี
ดอนแก้วตาก
ชัยมงคลสระแก้ว
สว่างวงษ์นครสวรรค์
กลางสมุทรปราการ
สะพานคำสกลนคร
ศรีบุญเรืองเชียงใหม่
คลองน้ำเจ็ดตรัง
วิจารณ์สว่างโศกขอนแก่น
ลาดพร้าวคณะเขตลาดพร้าว-บึงกุ่ม
ยอดแก้วหนองคาย
ตำหนักนครนายก (ธ)
มงคลชัยพัฒนาสระบุรี
สะพานคณะเขตคลองเตย
ทองนพคุณวัดทองนพคุณ
กำแพงงามสุโขทัย
โพธิ์ปฐมาวาสสงขลา
ศรีชุมพรอุดรธานี
เชียวโอสถนครนายก
โพนงามหนองคาย
จอมคีรีนาคพรตนครสวรรค์
สังคมสามัคคีหนองบัวลำภู
เทพธิดารามวัดเทพธิดาราม
วารีสารเลย
ตองปุพระนครศรีอยุธยา
บางสะพานพิษณุโลก
แพรกษาสมุทรปราการ
ดงพลับนครสวรรค์
บ้านเกาะสิเหร่ภูเก็ต
เชิงเลนนนทบุรี
ไตรภูมิเพชรบูรณ์
โพธิ์ศรีทุ่งอุดรธานี
บุญรอดธรรมารามคณะเขตพระโขนง-บางนา
พระธาตุสุนันทาเชียงใหม่
ม่วงตารศนครปฐม
วังคมคายชัยภูมิ
ชุมพลนิกายารามพระนครศรีอยุธยา
มหัตตมังคลารามสงขลา
ศิลาเขตอุดมหนองคาย
โพธิ์งามชัยนาท
หนองอีบุตรกาฬสินธุ์
ทองธรรมิการามสมุทรสาคร
ศิวารามพระนครศรีอยุธยา
ม่วงแควัดมหาพฤฒาราม
ประสิทธิชัยตรัง
"ตำหนัก,ใต้"นนทบุรี
น้ำวิ่งเพชรบูรณ์
มีชัยทุ่งหนองคาย
ประดิษฐ์ธรรมคุณหนองคาย
ไทรใต้นครสวรรค์
ต้นธงแพร่
ป่าอ้อยน่าน
บ้านโดดศรีสะเกษ
ศรีวารีน้อยสมุทรปราการ
ศรีประวัตินนทบุรี
มหาบุศย์คณะเขตสวนหลวง
หัวดงพิจิตร
บางนานอกคณะเขตพระโขนง-บางนา
โคกเดื่อนครสวรรค์
เขาแก้ววนารามสระบุรี
บัวลอยสระบุรี
ศาลพันท้ายนรสิงห์สมุทรสาคร
เหนือร้อยเอ็ด
ป่าเวียงทองแพร่
มหรรณพารามวัดมหรรณพาราม
สุนทรประดิษฐ์อุดรธานี
บุญญฤทธยารามชลบุรี
อำมาตย์เชียงราย
๔๘หนองโสมงนครราชสีมา
เฮี้ยน่าน
จอมแจ้งศรีบุญเรืองอุดรธานี
ไทรงามสุรินทร์
แก้วพิทักษ์เจริญธรรมวัดบุปผาราม
ชุมนุมศรัทธานครปฐม (ธ)
สว่างอรัญญวารีหนองคาย
หนองโว้งสุโขทัย
ราษฎร์ประชุมชนารามกาญจนบุรี
โพธิ์นครราชสีมา
บุญมั่นศรัทธารามกำแพงเพชร
มะนาวหวานนครศรีธรรมราช
ปฐมเกษารามกาฬสินธุ์
เก่าโบราณชลบุรี
เขตอุดมหนองคาย
จำปาวัดดาวดึงษาราม
โนนฤาษีสกลนคร
บางกระเจ้านอกสมุทรปราการ
สมุหนาคหนองคาย
เพชรสุวรรณเพชรบุรี
ลำบัวพระนครศรีอยุธยา
เขาบุญมีดารารามชลบุรี
กู่เต้าเชียงใหม่
ชัยมงคลแพร่
ไผ่ล้อมพระนครศรีอยุธยา
บ้านไร่ลำพูน
โคกสว่างสระแก้ว
เศวตฉัตรวัดทองนพคุณ
พระแท่นดงรังกาญจนบุรี
ศรีสว่างวงศ์สงขลา
ศรีสะอาดเลย
สันต้นผึ้งเชียงราย
ภูมินทร์น่าน
พรหมจริยาวาสนครสวรรค์
ท่าช้างสุพรรณบุรี
บางปิ้งสมุทรปราการ
บ้านเปลือยนอกร้อยเอ็ด
โลกโมฬีเชียงใหม่
วังหม้อแพร่
ลครทำวัดระฆังโฆสิตาราม
ดอนผวานครราชสีมา
ปูคาใต้เชียงใหม่
มหาธาตุเพชรบุรี
สุทธจินดานครราชสีมา (ธ)
คลองครุคณะเขตลาดพร้าว-บึงกุ่ม
อุดมธานีนครนายก
ประดู่สมุทรสงคราม
ศรีจันทร์เลย
โคกตานราธิวาส
เขาป่าแก้วสระแก้ว
โบสถ์บนนนทบุรี
ไตรภูมิกาฬสินธุ์
ศรีภูมิเพชรบูรณ์
พิกุลทองสิงห์บุรี
ศรีชุมแพร่
ป่าแดดน่าน
ชัขภูมิพิทักษ์ชัยภูมิ
ศรีบุญเรืองคณะเขตบางกะปิ
โพธิ์งามเพชรบูรณ์
สามกระบือเผือกนครปฐม
บ้านอ้นร้อยเอ็ด
พระนอนนนทบุรี
เย้ยปราสาทบุรีรัมย์
ปทุมสรารามเชียงใหม่
พุ่มมาลาน่าน
บุญยืนน่าน
สุทัศน์ร้อยเอ็ด
บ้านหนองแวงสุรินทร์
สัตตนารถปริวัตรราชบุรี (ธ)
สุภกิจเจริญหนองคาย
บำเพ็ญเหนือคณะเขตลาดพร้าว-บึงกุ่ม
ศาลาปูนพระนครศรีอยุธยา
บ้านกกตาลกาฬสินธุ์
ศรีประชาสรรค์ขอนแก่น
เฉลิมราษฎร์ประจวบคีรีขันธ์
โพธิ์ประทับช้างพิจิตร
คุ้มจัดสรรค์ขอนแก่น (ธ)
มกุฏกษัตริยารามวัดมุกฏกษัตริยาราม
สุนทรธรรมทานวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
ศรีประชาพระนครศรีอยุธยา
ป่าขะนครนายก
พระธาตุดอยกองมูแม่ฮ่องสอน
ท่ากระบือขอนแก่น
บางปิ้งสมุทรสาคร
ราษฎร์รังสรรค์สมุทรปราการ
อร่ามมงคลกาฬสินธุ์
แม่กระต๋อมแพร่
ปากน้ำนนทบุรี
วชิรธรรมสาธิตคณะเขตพระโขนง-บางนา
อุดมมหาวันหนองคาย
โสภณารามเชียงใหม่
สามัคคีธรรมพังงา
วารีโสภนารามเลย
บุปผารามวัดบุปผาราม
พร้าวพิจิตร
เกรียงไกรกลางนครสวรรค์
สังลานปทุมธานี
ศรีล้อมลำปาง
มัชฌันติการามวัดบวรนิเวศวิหาร
สาครสุ่นประชาสรรค์คณะเขตลาดพร้าว-บึงกุ่ม
ปัญญาวุธารามเชียงใหม่
เหนือวนราชบุรี (ธ)
ศรีเมืองหนองคาย (ธ)
มะสงนนทบุรี
วังตะกูนครปฐม
ศักดิ์พระนครศรีอยุธยา
ศิริมงคลวรารามบึงกาฬ
บ้านไร่อุทัยธานี
พิทักษ์โสภณปราจีนบุรี
ใหญ่ศรีสุพรรณวัดใหญ่ศรีสุพรรณ
ทับคล้อพิจิตร
ศรีบุรีรตนารามสระบุรี
พระแก้วเชียงราย
อาวอยศรีสะเกษ
สวนดอกน่าน
ป่าหนองหินอุดรธานี (ธ)
โนนติ้วศรีสะเกษ
สีสุกวัดราชโอรสาราม
วังศาลากาญจนบุรี
ชัยมงคลเชียงใหม่
เวฬุวนารามราชบุรี
ดอนขวางนครราชสีมา
ใหม่ธงชัยกำแพงเพชร
ตะกล่ำคณะเขตสวนหลวง
นาควัชรโสภณกำแพงเพชร (ธ)
ม่วงสามสิบอุบลราชธานี
ทุ่งม่านใต้ลำปาง
ถ้ำสำเภาทองชุมพร
ศรีพันต้นน่าน
อัมพวันตาก
สว่างคงคากาฬสินธุ์
พันอ้นเชียงใหม่
จรูญราษฎร์ชลบุรี
สร้างประทายหนองคาย
วรามาตยภัณฑสรารามวัดปากน้ำ
โพธิ์ชัยสกลนคร
ชัยมงคลอ่างทอง
ยอดลำธารสกลนคร
พุทธบูชาวัดบวรนิเวศวิหาร
ป่าเทพนิมิตขอนแก่น
วังม่วงสระบุรี
พระธาตุศรีมงคลสกลนคร
ป่าโมกวรวิหารอ่างทอง
ประสิทธิเวชนครนายก
อนุภาษกฤษฎารามภูเก็ต
ศรีภูกระดึงพัฒนารามเลย
แสนเมืองมาหลวงเชียงใหม่
สะไมย์น่าน
ราษฎร์รังสรรค์กระบี่
หนามแดงสมุทรปราการ
เวฬุวันร้อยเอ็ด
สวนอธิษฐานพิษณุโลก
ป่าแพ่งเชียงใหม่
พระธาตุดอนแก้วแพร่
พงษ์ชัยแพร่
ราชสิทธารามวัดราชสิทธาราม
ท่าเจริญหนองคาย
ท้องคุ้งชลบุรี
ช่องแคนครสวรรค์
มาบจันทร์ระยอง
ส้มเกลี้ยงนนทบุรี
ร่องคำกาฬสินธุ์
ประเชชัยเพชรบูรณ์
พระบรมธาตุชัยนาท
ป่าตาลใต้เชียงราย
สุคันธารามวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
วังวารีวนนครราชสีมา
อุโมงค์สวนพุทธธรรมเชียงใหม่
ท่ากระบือสมุทรสาคร
พระยืนหนองคาย
เขาซับพงโพดนครราชสีมา (ธ)
ม่วงชุมสิงห์บุรี
สามัคคีอุทิศชัยภูมิ
ฉิมทายกาวาสวัดระฆังโฆสิตาราม
ชัยมงคลกาฬสินธุ์
สำนักขุนเณรพิจิตร
พระธาตุดอยม่วงคำลำปาง
สุปัฏนารามอุบลราชธานี (ธ)
ปทุมมาวาสเชียงใหม่
นิโครธารามน่าน
ต้นเปาเชียงใหม่
มิ่งเมืองร้อยเอ็ด (ธ)
ธาตุน้อยนครศรีธรรมราช
สุวรรณรังสรรค์ระยอง
หนองพระบางสระบุรี
ประยุรวงศาวาสวัดประยุรวงศาวาส
เทียนดัดนครปฐม
สระทองร้อยเอ็ด
ราชบพิธสถิตมหาสีมารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
ราษฎร์ศรัทธารามชัยนาท
ไกลกังวลประจวบคีรีขันธ์
บกน้อยยโสธร
ชัยมงคลพิจิตร
ทัพป่าจิกมหาสารคาม
สามพร้าวน้อยอุดรธานี
ม่วงแงวลำปาง
สวนพลูวัดหัวลำโพง
อัมพวันวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
ท่าไทรสุราษฎร์ธานี
ราษฎร์จำนงค์หนองคาย
บ้านสวนพัทลุง
ประชารังสรรค์ศรีสะเกษ (ธ)
พระธาตุดอยสุเทพเชียงใหม่
หนองไผ่น้อยบุรีรัมย์
คู้บอนคณะเขตมีนบุรี
สระแก้วหนองคาย
เจดีย์หลวงเชียงใหม่
บางกระสอบสมุทรปราการ
ตะล่อมคณะเขตภาษีเจริญ
ตันตยาภิรมตรัง
ท่ากระท้อนตราด
จันทารามปทุมธานี
เชตุพนเชียงราย
กาซ้องแพร่
หญ้าคานครราชสีมา
อุโบสถเชียงใหม่
ใหม่ปิ่นเกลียวนครปฐม
กุสุมภ์สัทธารามนครราชสีมา
ไทยทรงธรรมอุดรธานี
หนองไม้เหลืองเพชรบุรี
บางหลวงนครปฐม
เกตุมดีศรีวรารามสมุทรสาคร
มะขามเรียงสระบุรี
ชะอวดนครศรีธรรมราช
เชตวันวนารามบึงกาฬ
หิรัญรูจีวัดใหญ่ศรีสุพรรณ
หนองหอไตรกาฬสินธุ์
สันโค้งเชียงราย
มะเกลือใหม่นครราชสีมา
น้ำคาน่าน
สุสานนครราชสีมา
ทุ่งสว่างศรีสะเกษ
เทพชุมพลอุดรธานี
หลักสี่คณะเขตดอนเมือง-หลักสี่
พระศรีรัตนารามวัดอรุณราชวราราม
กระต่ายเต้นกาญจนบุรี
ดอยสัพพัญญูเชียงใหม่
ปากน้ำฝั่งใต้คณะเขตภาษีเจริญ
อิสานนครราชสีมา
เหล่าจั่นมหาสารคาม
แสงดาวน่าน
สว่างอารมย์ร้อยเอ็ด
จุมพลสุทธาวาสสุรินทร์
หนองจระเข้ระยอง
บำเพ็ญเหนือวัดแสนสุข
กระโจมทองสมุทรสาคร
มณีสถิตกปิฎฐารามอุทัยธานี
ประสิทธิ์ธรรมสารขอนแก่น
ใหม่ทองเสนวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
แสวงหาอ่างทอง
หนองกาทองเพชรบุรี
ช่างฆ้องเชียงใหม่
แก่งคอยสระบุรี
โคกสูงสงขลา
ท่าเรือกาญจนบุรี
ลัฏฐิวันเชียงใหม่
ซาวหลวงน่าน
แหลมสุวรรณารามสมุทรสาคร
ชมนิมิตรสมุทรปราการ
กลางร้อยเอ็ด
เมืองมางเชียงใหม่
ดอนมูลแพร่
แม่ยางยวงแพร่
ชัยภูมิพิทักษ์วัดอรุณราชวราราม
สระสุวรรณหนองคาย
บ้านหาญนครราชสีมา
เขมาภิรตารามวัดบวรนิเวศวิหาร
พันษีสุรินทร์
ช่องลมชลบุรี
มณีสพชุมพร
เลียบเลย
ลาดปลาเค้าคณะเขตลาดพร้าว-บึงกุ่ม
โค้งสนามเป้าจันทบุรี
สุนทรประดิษฐ์พิษณุโลก
เหมืองแดงแพร่
เกาะแก้วสุวรรณารามฉะเชิงเทรา
ถ้ำจำปากันตสีลาวาสมุกดาหาร
ท่าผาราชบุรี
ไทรคำหนองคาย
บางรักใหญ่นนทบุรี
บ่อทองราษฎร์บำรุงชลบุรี
ใหญ่สมุทรปราการ
หนังวัดราชโอรสาราม
ห้วยพุกพิจิตร
กล้วยกลางลำปาง
ศรีมงคลเชียงใหม่
สุริยาเย็นนครราชสีมา
ป่าดาราภิรมย์เชียงใหม่ (ธ)
หนองขุ่นอุบลราชธานี
ศรีหนองปลาขาวสุรินทร์
ภาษีคณะเขตคลองเตย
สวนอธิฐานพิษณุโลก
โคนอนวัดปากน้ำ
โกสินารายน์ราชบุรี
ลานคาสุพรรณบุรี
เวฬุวันอุบลราชธานี
อาษาสงครามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
ศรีบุญเรืองขอนแก่น
อรัญสถิตย์กำแพงเพชร
พังสิงห์นครศรีธรรมราช
นาแกยโสธร
ทรงธรรมพิจิตร
ป่าม่วงเชียงราย
ตาลล้อมชลบุรี
กุศลนารีหนองคาย
วิเศษการวัดระฆังโฆสิตาราม
หลักสี่คณะดอนเมือง-หลักสี่
พระศรีมหาธาตุวัดพระศรีมหาธาตุ
บึงทองหลางวัดเทพลีลา
ป่าลำใยหนองคาย
ดอนผิงแดดเพชรบุรี
ท่าสว่างบุรีรัมย์
บุตาวงษ์บุรีรัมย์
บางพูดนอกนนทบุรี
หนองโพธิ์นครนายก
ป่าประดู่ระยอง
สิทธิชัยรังสรรค์ตรัง
แสงสรรค์ปทุมธานี
ผารางแพร่
โคกเปราะหอมนครราชสีมา
วารีสุทธาวาสเชียงใหม่
พังตรุกาญจนบุรี
ป่าธรรมดานครราชสีมา
จันทรังษีอำนาจเจริญ
ปากลัดเพชรบุรี
กงลาดนครปฐม
ทุ่งหวังตรัง
ศาลาลำดวนสระแก้ว
อินทารามวัดอินทาราม
ปากน้ำเพชรบูรณ์
ใหม่จำปาทองลพบุรี
แม่สลองในเชียงราย
คูเมืองศรีสะเกษ
กระโตนนครราชสีมา
นารีราษฎร์ประดิษฐ์คณะเขตบางกะปิ
สหกรณ์โฆสิตารามสมุทรสาคร
ภิรมยารามหนองคาย
ป่าประชาสรรค์เลย (ธ)
นาคเพชรบุรี
ใหม่สุนทรนครราชสีมา
หัวดงนาค่ายมหาสารคาม
เทพากรวัดเทพากร
ไทยชุมพลสุโขทัย
ท่าสะต๋อยเชียงใหม่
ปูคาน่าน
กอกน่าน
ดงบ้านนาร้อยเอ็ด
ศรีวิหารเจริญสุรินทร์
ช่องลมราชบุรี
สัตหีบชลบุรี
คูบางหลวงอนุกิจวิธูรปทุมธานี
ท่าโขลงกิตติยารามอ่างทอง
ช้างค้ำลำพูน
บุณฑริกาวาสกาฬสินธุ์
แหลมยางชุมพร
ดอนมูลตาก
พลับพลาชัยเพชรบุรี
วังกลมพิจิตร
ท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์ขอนแก่น
ทุ่งเหียงชลบุรี
ราชประดิษฐสถิตมหาสีมารามวัดบวรนิเวศวิหาร
ดวงแขวัดบวรนิเวศวิหาร
บวรมงคลมหาสารคาม
ร่ำเปิง(ตโปทาราม)เชียงใหม่
สามัคคีชัยขอนแก่น
สำโรงใต้สมุทรปราการ
ราชคีรีหิรัญยารามพิษณุโลก
สุวรรณมงคลมหาสารคาม
ทุ่งน้อยน่าน
เฉลิมพระเกียรตินนทบุรี
โคกสว่างหนองคาย
พระพิเรนทร์วัดพระพิเรนทร์
บ้านข่าสุรินทร์
โพธิ์ศรีหนองคาย
ประดิษฐารามวัดกัลยาณมิตร
สุทธิวาตวรารามสมุทรสาคร
เทพนิมิตรภูเก็ต
อู่ทองสุพรรณบุรี
โพนงามเลย
กาญจนสิงหาสน์วัดกาญจนสิงหาสน์
สันติพลารามพิจิตร
เกรียงไกรเหนือนครสวรรค์
เนินสูงตราด
อ่วมอ่องประชานฤมิตนนทบุรี
สี่แยกสมเด็จกาฬสินธุ์
ศรีบุญเรืองเพชรบูรณ์
ต้นธงชัยลำปาง
น้ำชำแพร่
ดอกไม้วัดยานนาวา
ราชประดิษฐ์วัดบวรนิเวศวิหาร
ราษฎร์บำรุงชลบุรี
ศรีมูลเรืองเชียงใหม่
จันทรังษีวรารามหนองคาย
ใหญ่ชัยมงคลพระนครศรีอยุธยา
เทพหิรัณย์ชัยนาท
มงคลศรีชัยภูมิ
รวกบางบำหรุวัดสุวรรณาราม
กำแพงดินพิจิตร
ไชโยอ่างทอง
สันป่าเปาลำปาง