จัดลำดับวัดที่มีผู้สอบบาลีสนามหลวงได้มากที่สุดประจำปี พ.ศ.๒๕๕๗

มีผู้ออนไลน์ขณะนี้ ท่าน
จัดลำดับวัดที่มีผู้สอบบาลีสนามหลวงได้มากที่สุดประจำปี พ.ศ.๒๕๕๗ [ไม่รวมบาลีศึกษา]
อันดับ วัด สำนักเรียน จำนวนผู้สอบได้
พระธรรมกายปทุมธานี๒๔๘
โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๕๘
จองคำลำปาง๑๕๗
โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๕๑
ตากฟ้านครสวรรค์๑๓๗
หาดใหญ่สิตารามสงขลา๘๗
มัชฌิมาวาสอุดรธานี๗๘
ชูจิตธรรมารามพระนครศรีอยุธยา (ธ)๗๗
บัวขวัญนนทบุรี๖๖
๑๐ปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ฉะเชิงเทรา๖๒
๑๑ชัยมงคลชลบุรี๕๘
๑๒บางนาในวัดบางนาใน๕๔
๑๓กัลยาณมิตรวัดกัลยาณมิตร๔๘
๑๔ปากน้ำวัดปากน้ำ๔๗
๑๕ชัยศรีขอนแก่น๔๖
ท่าหลวงพิจิตร๔๖
๑๖เทพลีลาวัดเทพลีลา๔๓
๑๗กฤษณเวฬุพุทธารามสิงห์บุรี (ธ)๔๒
พิชโสภารามอุบลราชธานี๔๒
สร้อยทองวัดสร้อยทอง๔๒
๑๘บูรพารามใต้ยโสธร๔๐
สามพระยาวัดสามพระยา๔๐
๑๙สังฆานุภาพกำแพงเพชร๓๙
๒๐พราหมณีนครนายก๓๘
บ้านขุนเชียงใหม่๓๘
โพธารามนครสวรรค์๓๘
๒๑มหาธาตุเพชรบูรณ์๓๖
คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๓๖
๒๒จักรวรรดิราชาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาส๓๕
๒๓ท่าพระเจริญพรตนครสวรรค์๓๔
ศรีเอี่ยมวัดศรีเอี่ยม๓๔
ไวกูลฐารามอุดรธานี๓๔
ชนะสงครามวัดชนะสงคราม๓๔
๒๔หัวคู้สมุทรปราการ๓๓
เกียรติแก้วสามัคคีศรีสะเกษ๓๓
พระนอนจักรสีห์สิงห์บุรี๓๓
๒๕ตรีสวัสดิ์วนารามเลย (ธ)๓๒
๒๖คำเขื่อนแก้วอุบลราชธานี๓๑
๒๗สองพี่น้องสุพรรณบุรี๓๐
พระปฐมเจดีย์นครปฐม๓๐
อรุณราชวรารามวัดอรุณราชวราราม๓๐
อาวุธวิกสิตารามวัดอาวุธวิกสิตาราม๓๐
ศรีโคมคำพะเยา๓๐
ศรีนครารามอุดรธานี๓๐
๒๘มหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์๒๘
ปทุมวนารามวัดปทุมวนาราม๒๘
๒๙ไตรมิตรวิทยารามวัดไตรมิตรวิทยาราม๒๗
จากแดงสมุทรปราการ๒๗
แสนสุขวัดแสนสุข๒๗
๓๐สวนหงส์สุพรรณบุรี๒๖
ป่าหินสูงเจริญธรรมราชบุรี (ธ)๒๖
ธาตุขอนแก่น๒๖
๓๑ดาวดึงษารามวัดดาวดึงษาราม๒๔
ยานนาวาวัดยานนาวา๒๔
๓๒ศรีวิชัยวนารามเลย๒๓
พระธาตุศรีจอมทองเชียงใหม่๒๓
พระธาตุพนมนครพนม๒๓
อมรินทรารามสุรินทร์๒๓
๓๓สวนดอกเชียงใหม่๒๒
กลางบุรีรัมย์๒๒
นิเวศธรรมประวัติพระนครศรีอยุธยา (ธ)๒๒
๓๔สุวรรณประสิทธิ์คณะเขตลาดพร้าว-บึงกุ่ม๒๑
ชัยฉิมพลีวัดชัยฉิมพลี๒๑
๓๕เบญจมบพิตรดุสิตวนารามวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม๒๐
สังฆารามสุโขทัย๒๐
คลองเตยในคณะเขตคลองเตย๒๐
๓๖ไชโยอ่างทอง๑๙
ราชโอรสารามวัดราชโอรสาราม๑๙
บ่อชะเนงอำนาจเจริญ๑๙
ศรีบุญเรืองเลย๑๙
๓๗พระพุทธบาทสระบุรี๑๘
กษัตราธิราชพระนครศรีอยุธยา๑๘
บางพลีใหญ่ในสมุทรปราการ๑๘
เซกาเจติยารามบึงกาฬ๑๘
ธาตุทองวัดธาตุทอง๑๘
๓๘อรัญญวิเวกบึงกาฬ๑๗
สระมณีอุดรธานี๑๗
เหนือกาฬสินธุ์๑๗
หนองปลิงนครสวรรค์๑๗
มงคลทับคล้อพิจิตร๑๗
บพิตรพิมุขวัดบพิตรพิมุข๑๗
พนัญเชิงพระนครศรีอยุธยา๑๗
ชลประทานรังสฤษดิ์นนทบุรี๑๗
กลางกาฬสินธุ์๑๗
๓๙นรนาถสุนทริการามวัดนรนาถสุนทริการาม๑๖
วารินทรารามอุบลราชธานี๑๖
มหาพฤฒารามวัดมหาพฤฒาราม๑๖
๔๐ประชานิมิตเพชรบูรณ์๑๕
ปัญญานันทารามปทุมธานี๑๕
สุทัศน์ร้อยเอ็ด๑๕
ระฆังโฆสิตารามวัดระฆังโฆสิตาราม๑๕
ศิริวราวาสศรีสะเกษ๑๕
สว่างสุวรรณารามนครพนม๑๕
พระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม๑๕
สุทธิวารีจันทบุรี๑๕
เขียนเขตปทุมธานี๑๕
นิมมานรดีวัดนิมมานรดี๑๕
สว่างอารมณ์หนองบัวลำภู๑๕
หนองโพธิ์นครนายก๑๕
๔๑น้อยนพคุณวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม๑๔
หนองว่านเหลืองฉะเชิงเทรา๑๔
สุทัศนเทพวรารามวัดสุทัศนเทพวราราม๑๔
โชติรสธรรมากรบึงกาฬ๑๔
หนองไผ่ล้อมปราจีนบุรี๑๔
๔๒โพธิ์ศรีปราจีนบุรี๑๓
บึงนครราชสีมา๑๓
พรหมวงศารามวัดพรหมวงศาราม๑๓
พระธาตุแช่แห้งน่าน๑๓
ราชสิงขรวัดราชสิงขร๑๓
เกตุสโมสรฉะเชิงเทรา๑๓
ศรีสระแก้วหนองบัวลำภู๑๓
พระประโทณเจดีย์นครปฐม๑๓
เสมียนนารีวัดเสมียนนารี๑๓
๔๓อมรคีรีวัดอมรคีรี๑๒
ชัยพรหนองคาย๑๒
สว่างโยมาลัยอุดรธานี๑๒
ขันเงินชุมพร๑๒
พญาภูน่าน๑๒
หนองบัวกาฬสินธุ์๑๒
วรนาถบรรพตนครสวรรค์๑๒
สุวรรณารามบึงกาฬ๑๒
มหาธาตุราชบุรี๑๒
อุทัยทิศมหาสารคาม๑๒
หงส์รัตนารามวัดหงส์รัตนาราม๑๒
๔๔ประสานศรัทธาหนองบัวลำภู๑๑
พิกุลทองสิงห์บุรี๑๑
โคกกะเทียมลพบุรี๑๑
ป้อมวิเชียรโชติการามสมุทรสาคร๑๑
ส้มเสี้ยวนครสวรรค์๑๑
นวลจันทร์คณะเขตลาดพร้าว-บึงกุ่ม๑๑
ปากน้ำอุบลราชธานี๑๑
ศิริมงคลอุดรธานี๑๑
ประเชชัยเพชรบูรณ์๑๑
พระสิงห์เชียงราย๑๑
เรืองยศสุทธารามคณะเขตบางคอแหลม๑๑
หลวงพ่อสดธรรมกายารามราชบุรี๑๑
๔๕ทุ่งสว่างนครราชสีมา๑๐
เขาสนามชัยประจวบคีรีขันธ์๑๐
หนองเป็ดอุบลราชธานี๑๐
หนองแวงขอนแก่น๑๐
สุวรรณารามหนองบัวลำภู๑๐
กะพังสุรินทร์ตรัง๑๐
แจ้งแสงอรุณสกลนคร๑๐
พรสวรรค์สุพรรณบุรี๑๐
หัวลำโพงวัดหัวลำโพง๑๐
สว่างหัวนาคำกาฬสินธุ์๑๐
ท่าตอนเชียงใหม่๑๐
โพธิสมภรณ์อุดรธานี (ธ)๑๐
ราษฎร์ศรัทธาธรรมสุโขทัย๑๐
ป่าศรีถาวรนิมิตนครนายก (ธ)๑๐
วีระวงศาวาสกาฬสินธุ์ (ธ)๑๐
๔๖ทับกฤชกลางนครสวรรค์
บ้านส้องสุราษฎร์ธานี
หลวงพิสัยเจติยารามหนองคาย
วิชิตสังฆารามภูเก็ต
นอกชลบุรี
ศรีชมชื่นอุดรธานี
พระบรมธาตุกำแพงเพชร
บวรนิเวศวิหารวัดบวรนิเวศวิหาร
บุพพารามเชียงใหม่
๔๗มงคลโกวิทารามอุบลราชธานี
หนองหงส์จันทบุรี
มหาธาตุนครพนม
ศาลานครราชสีมา
มหาวนารามอุบลราชธานี
กลางร้อยเอ็ด
บ้านเก่าบ่ออำนาจเจริญ
ยางตลาดยโสธร
สระเกศวัดสระเกศ
แจ้งสว่างนอกขอนแก่น
ไร่เกาะต้นสำโรงนครปฐม
มหาชัยมหาสารคาม
บางกระเบาปราจีนบุรี
เหนือร้อยเอ็ด
ราษฎร์บำรุงวัดสัมพันธวงศ์
ลำผักชีวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
สว่างวงษ์นครสวรรค์
ทุ่งแฝกปราจีนบุรี
พยอมชลบุรี
โคเขตตารามอุดรธานี
บางปรือตราด
หนองกุงขอนแก่น
อาษาสงครามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
พระธาตุช่อแฮแพร่
บุณยประดิษฐ์วัดบุณยประดิษฐ์
ศรีใครอำนาจเจริญ
๔๘จันทรประสิทธิ์ขอนแก่น
หนองกระโดนนครปฐม
ราชบุรณะวัดราชบุรณะ
ใหม่กรงทองปราจีนบุรี
ผ่องพลอยวิริยารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
มีชัยท่าหนองคาย
สะแกนครราชสีมา
แหลมไผ่ศรีฉะเชิงเทรา
ช้างนครนายก
บางไผ่นนทบุรี
พระพุทธบาทตากผ้าลำพูน
สระเกศเพชรบูรณ์
เพชรสมุทรวรวิหารสมุทรสงคราม
นางในธัมมิการามอ่างทอง
กุยบุรีประจวบคีรีขันธ์
ไร่ขิงนครปฐม
อนงคารามวัดอนงคาราม
ราชาธิวาสวิหารวัดราชาธิวาสวิหาร
เปรมประชาปทุมธานี
คลองหาดสระแก้ว
ชัยชนะสงครามวัดบพิตรพิมุข
เขาวังราชบุรี
ไทรเหนือนครสวรรค์
ไชยวารกาฬสินธุ์
คิรีวิหารตราด (ธ)
พระศรีรัตนมหาธาตุพิษณุโลก
๔๙เนินพระระยอง
อโศการามกาฬสินธุ์
มงคลชัยพัฒนาสระบุรี
ปากน้ำฝั่งใต้คณะเขตภาษีเจริญ
ศรีชมชื่นหนองคาย
นครสวรรค์นครสวรรค์
สำราญนิเวศอำนาจเจริญ (ธ)
สี่แยกสมเด็จกาฬสินธุ์
เวฬุวนารามคณะเขตดอนเมือง-หลักสี่
หัวช้างลพบุรี
ป่าโชติการามหนองบัวลำภู
ประมวลราษฎร์นครราชสีมา
ศิรินทราวาสอุดรธานี
สัมมาชัญญาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
คูหาสวรรค์พัทลุง
เจียงอีศรีมงคลวรารามศรีสะเกษ
เหล่าอ้อยสระแก้ว
โปรดเกศเชษฐารามสมุทรปราการ
ศรีบุญเรืองคณะเขตบางกะปิ
มหาสวัสดิ์นาคพุฒารามนครปฐม
เมืองสรวงเก่าร้อยเอ็ด
สุทธจินดานครราชสีมา (ธ)
โพธิ์นครราชสีมา
เขาพุทธโคดมชลบุรี
ไชยชุมพลชนะสงครามกาญจนบุรี
ละหารนนทบุรี
ตาลเอนพระนครศรีอยุธยา
หงษ์ประดิษฐารามสงขลา
สายทองหนองบัวลำภู
๕๐ประโดกนครราชสีมา
โพธิ์ชัยโคกใหญ่กาฬสินธุ์
ศรีบุญเรืองเชียงใหม่
ชัยภูมิพิทักษ์ชัยภูมิ
บรมนิวาสวัดบรมนิวาส
กู้นนทบุรี
สุตธรรมารามนครนายก
ยางคณะเขตสวนหลวง
พระธาตุดอยตุงเชียงราย
ไทรใต้นครสวรรค์
หาดเสี้ยวสุโขทัย
สุวรรณุทการามอุดรธานี
น้ำวิ่งเพชรบูรณ์
ตาลเรียงขอนแก่น
ศรีภูมิเพชรบูรณ์
โบสถ์สิงห์บุรี (ธ)
อร่ามมงคลกาฬสินธุ์
โกรกกรากสมุทรสาคร
พระสิงห์เชียงใหม่
สังคาวอุดรธานี
อุดมธานีนครนายก
บ้านโภชน์เพชรบูรณ์
หนองสามขากาฬสินธุ์
ใหญ่อินทารามชลบุรี
โพธิสมภารหนองคาย
ศรีโสดาเชียงใหม่
มะนาวหวานนครศรีธรรมราช
ศาลพันท้ายนรสิงห์สมุทรสาคร
เก่าโบราณชลบุรี
โพธิ์ทองขอนแก่น
ธาตุเรณูนครพนม
ศักดิ์พระนครศรีอยุธยา
ดอนธาตุนรงค์หนองบัวลำภู
พระธาตุดอยสุเทพเชียงใหม่
ศรีนวลขอนแก่น
พยัคฆารามสุพรรณบุรี
วารีสารเลย
มเหยงคณ์พระนครศรีอยุธยา
พิกุลทองนนทบุรี
สุวรรณาวาสมหาสารคาม
๕๑ป่าเลไลยก์สุพรรณบุรี
เกตการามสมุทรสงคราม (ธ)
เชี่ยวโอสถนครนายก
สำนักขุนเณรพิจิตร
ใหม่อมตรสวัดสามพระยา
หนองหอยราชบุรี
ห้วยจระเข้นครปฐม
ซับอุดมมงคลธรรมเพชรบูรณ์
โนนดินแดงใต้บุรีรัมย์
ธรรมคุณหนองคาย
ไตรภูมิบึงกาฬ
เทพศิรินทราวาสวัดเทพศิรินทราวาส
กาญจนสิงหาสน์วัดกาญจนสิงหาสน์
เวฬุวันอุบลราชธานี
ดงพลับนครสวรรค์
ชัยพฤกษมาลาวัดชัยพฤกษมาลา
ลุ่มระยอง
สว่างวารีบึงกาฬ
สุวรรณมงคลตราด
โพธิ์ชัยสมสะอาดหนองบัวลำภู
เจษฎารามสมุทรสาคร
สว่างฟ้าพฤฒารามชลบุรี
พระธาตุผาเงาเชียงราย
โสมนัสวิหารวัดโสมนัสวิหาร
อริยวงศารามราชบุรี (ธ)
พระงามนครปฐม
มหาสอนลพบุรี
พิพัฒน์มงคลสุโขทัย
พายัพนครราชสีมา
โพธิคุณตาก
อินทรประทานพรกาฬสินธุ์
คีรีวันต์นครราชสีมา
มณีวนารามอุบลราชธานี
สุคันธาวาสสมุทรปราการ
อ่างทองอ่างทอง
ไพรีพินาศชัยภูมิ
ปากคลองมะขามเฒ่าชัยนาท
มัชฌิมบุรีอุดรธานี
พระธาตุราษฎร์บำรุงหนองคาย
ศรีสุธรรมารามนครสวรรค์
ท่าไทรสุราษฎร์ธานี
พระธาตุหริภุญชัยลำพูน
โพธิ์ชัยหนองคาย
ญาณเวศกวันนครปฐม
มิ่งเมืองร้อยเอ็ด (ธ)
๕๒ราษฎร์เจริญธรรมตาก
บ่อทองราษฎร์บำรุงชลบุรี
ไพรสณฑ์ศักดารามเพชรบูรณ์
ดอนเมืองคณะเขตดอนเมือง-หลักสี่
พระแก้วดอนเต้าสุชาดารามลำปาง
บ่อทับใต้อุทัยธานี
ราษฎร์บูรณะปัตตานี
ประสิทธิชัยตรัง
ร่องซ้อแพร่
สว่างใต้กาฬสินธุ์
แก้วแจ่มฟ้าวัดมหาพฤฒาราม
ปรีดารามนครปฐม
สว่างคงคากาฬสินธุ์
บางนานอกคณะเขตพระโขนง-บางนา
พรหมสุรินทร์สุรินทร์
สายไหมปทุมธานี
เนินสุทธาวาสชลบุรี
ใหม่สัญญาศิริเขตอุดรธานี
ธรรรมามูลชัยนาท
กำแพงดินพิจิตร
ศรีสุธาทิพย์อุดรธานี
กลางมิ่งเมืองร้อยเอ็ด
ครุในสมุทรปราการ
ศรีวารีน้อยสมุทรปราการ
สง่างามปราจีนบุรี
ป่าดอนหายโศกอุดรธานี (ธ)
สุวรรณภูมิสุพรรณบุรี
คลองวาฬประจวบคีรีขันธ์
หลักสี่คณะเขตดอนเมือง-หลักสี่
ดอนมูลน่าน
จำปาทองหนองคาย
สระสี่เหลี่ยมนครปฐม
ศรีสะอาดนามนกาฬสินธุ์
สุคันธารามวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
เฉลิมพระเกียรตินนทบุรี
ตองปุพระนครศรีอยุธยา
สามัคคีธรรมพังงา
สวนดอกลำปาง
กุสุมภ์สัทธารามนครราชสีมา
ศรีษะเกษหนองคาย
ทองธรรมชาติวัดทองธรรมชาติ
กลางสมุทรปราการ
ต้นสนอ่างทอง
ทรงศิลาชัยภูมิ
คลองกลางชัยนาท
ประสิทธิ์ไชยารามกาฬสินธุ์
สุวรรณคีรีวิหารระนอง
ไตรภูมินครพนม
โคกเดื่อนครสวรรค์
บูรพาภิรามร้อยเอ็ด
สวรรค์ขอนแก่น
สุวรรณารามวัดสุวรรณาราม
ปทุมคงคาวัดปทุมคงคา
ดุสิดารามวัดดุสิดาราม
หนองจอกอุทัยธานี
หนองจอกเพชรบุรี
บึงพระลานชัยร้อยเอ็ด (ธ)
มิ่งเมืองน่าน
ศาลาปูนพระนครศรีอยุธยา
สุทธิวาตวรารามสมุทรสาคร
สุทธิวรารามวัดยานนาวา
ถืมตองน่าน
ศรีสุมังคล์หนองคาย
แสงสวรรค์นครสวรรค์
ประชิตกัลยาณมุนีเพชรบูรณ์
มกุฏกษัตริยารามวัดมกุฏกษัตริยาราม
คลองบางเดื่อนครสวรรค์
เกรียงไกรเหนือนครสวรรค์
มงคลธรรมกายารามเชียงราย
ศรีเมืองหนองคาย (ธ)
ทับคล้อพิจิตร
พระธาตุดอยสะเก็ดเชียงใหม่
เมตตากิตติคุณอุดรธานี (ธ)
บางสะพานพิษณุโลก
ศรีบุญเรืองมุกดาหาร
ท่ามะโอลำปาง
เขาวงจินดารามกาญจนบุรี
ศรีจันทร์ขอนแก่น (ธ)
สามัคคีชัยขอนแก่น
ลานนาปทุมธานี
ห้วยทรายใต้เพชรบุรี
ดอนไชยตาก
สระแก้วนครราชสีมา
ไชโยวรวิหารอ่างทอง
เทพนิมิตรฉะเชิงเทรา (ธ)
ทองนพคุณวัดทองนพคุณ
พระศรีเจริญอำนาจเจริญ
โพธิ์ไทรสว่างอุดรธานี
ทุ่งท่าเสานครสวรรค์
อนุภาษกฤษฎารามภูเก็ต
มหาธาตุยโสธร
๕๓รัชฎาธิษฐานวัดรัชฎาธิษฐาน
พระบาทมิ่งเมืองแพร่
ราชสิทธารามวัดราชสิทธาราม
วังคมคายชัยภูมิ
ศิริมงคลวรารามบึงกาฬ
ทองธรรมิการามสมุทรสาคร
บ้านอิฐอ่างทอง
คีรีวงศ์นครสวรรค์
บ้านกกตาลกาฬสินธุ์
สะพานคณะเขตคลองเตย
เมืองมางเชียงใหม่
โคนอนวัดปากน้ำ
เลียบเลย
อุดมอินทราวาสอุดรธานี
ลำบัวพระนครศรีอยุธยา
บ้านไร่อุทัยธานี
พลับพลาชัยเพชรบุรี
เจดีย์หลวงเชียงใหม่ (ธ)
ศรีล้อมลำปาง
ศรีสงครามนครพนม
ม่วงแควัดมหาพฤฒาราม
ใหญ่สมุทรปราการ
เกษมสุขมุกดาหาร
มหาพุทธารามศรีสะเกษ
โพธิ์ศรีสกลนคร
โคกเปี้ยวสงขลา (ธ)
ศรีบุญเรืองเพชรบูรณ์
ราษฎร์บำรุงสมุทรสาคร
โพนชัยเลย
อโศการามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
อรัญญิกาเสนานิคมกาฬสินธุ์
พระยายังวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
แก้วพิทักษ์เจริญธรรมวัดบุปผาราม
สระแก้วสระแก้ว
พิชยญาติการามวัดพิชยญาติการาม
วารีโสภนารามเลย
สัมพันธวงศ์วัดสัมพันธวงศ์
ท่ากระดาษเชียงใหม่
บุญศรีมุนีกรณ์คณะเขตลาดพร้าว-บึงกุ่ม
ป่าศรีสำราญศรีสะเกษ (ธ)
ศรีสุทธารามสมุทรสาคร
ป่าวิสุทธิคุณเพชรบุรี
วังศาลากาญจนบุรี
ศรีบุรีรตนารามสระบุรี
ประดิษฐารามคณะเขตธนบุรี
ลาดปลาเค้าคณะเขตลาดพร้าว-บึงกุ่ม
สันติธรรมเชียงใหม่ (ธ)
ห้วยนํ้าทรัพย์ฉะเชิงเทรา
แพรกษาสมุทรปราการ
อ่างแก้ววัดปากน้ำ
โพธิ์ศรีเลย
นครบาลชัยภูมิ
ป่าอัมพวันอุดรธานี
วังตะกูนครปฐม
ภูจวงอุทัยธานี
มัชฌิมวิทยารามขอนแก่น
มัชฌันติการามวัดบวรนิเวศวิหาร
ยะหาประชารามยะลา
อุบลบรทิพย์ร้อยเอ็ด
มณีบรรพตตาก
รัตนคูหาอุดรธานี
ทองบนวัดยานนาวา
โพธิ์งามหนองคาย
เทพอาวาสราชบุรี
อรัญสถิตย์กำแพงเพชร
ราชนัดดารามวัดเทพธิดาราม
ป้อมแก้วสมุทรสงคราม
ราชธานีสุโขทัย
ศิริเสาธงสมุทรปราการ
โนนโพธิ์อำนาจเจริญ
ป่าแดงมหาวิหารเชียงใหม่
โนนติ้วศรีสะเกษ
ชัยมงคลกาฬสินธุ์
ศรีประชาวัฒนารามนครปฐม
พระพุทธฉายสระบุรี
ด่านประชากรชุมพร
สระชัยขอนแก่น
หนองขุ่นอุบลราชธานี
ธรรมาธิปไตยอุตรดิตถ์
ท่าจันทร์วิปัสสนานครสวรรค์
โพธิ์กลางเพชรบูรณ์
ประยุรวงศาวาสวัดประยุรวงศาวาส
มหันตารามอุดรธานี
บางหลวงปทุมธานี
บุละกอนครราชสีมา
ยมพระนครศรีอยุธยา
ตะกุดเครือปลอกนครราชสีมา
สนามนอกนนทบุรี
หัวดงนาค่ายมหาสารคาม
ครุนอกสมุทรปราการ
เหนือสกลนคร
ร่องคำกาฬสินธุ์
บางกระดี่วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์
ป่าดาราภิรมย์เชียงใหม่ (ธ)
มรรคสำราญขอนแก่น
ดอนมนต์หนองคาย (ธ)
อินทรเมรีนครสวรรค์
โพธิ์ศรีธรรมารามเพชรบูรณ์
วชิรธรรมสาธิตคณะเขตพระโขนง-บางนา
เอราวัณพัฒนารามเลย
ป่าทรงธรรมหนองคาย
ช้างเผือกเพชรบูรณ์
เขมาภิรตารามวัดบวรนิเวศวิหาร
บางบัววัดเสมียนนารี
โชคอำนวยพรหนองคาย
บ้านโป่งราชบุรี
ตำหนักนครนายก (ธ)
บ้านเกาะสิเหร่ภูเก็ต
ประชานิยมกาฬสินธุ์ (ธ)
บ้านนายาวเพชรบูรณ์
บางแพรกนนทบุรี
ดอนขวางนครราชสีมา
ป่าประดู่ระยอง
ลาดพร้าวคณะเขตลาดพร้าว-บึงกุ่ม
ชิโนรสารามวัดระฆังโฆสิตาราม
ประดู่พระอารามหลวงสมุทรสงคราม
บุณฑริกาวาสกาฬสินธุ์
ประสาทบุญญาวาสวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
ด้ามพร้าอุบลราชธานี
ทิพย์ศรีปัญญาอุดรธานี
เทพธิดารามวัดเทพธิดาราม
ราชคฤห์คณะเขตธนบุรี
ชายคลองพัทลุง
อำนาจอำนาจเจริญ
มะพร้าวเตี้ยวัดชัยฉิมพลี
ท่าเกวียนฉะเชิงเทรา
อภัยทายารามวัดพรหมวงศาราม
เทพนิมิตรภูเก็ต
บูรพาพิทยารามจันทบุรี
ศิริมงคลเพชรบูรณ์
โพธิ์ปฐมาวาสสงขลา
บัวงามราชบุรี
อิสานนครราชสีมา
บำเพ็ญเหนือคณะเขตลาดพร้าว-บึงกุ่ม
จุมพลสุทธาวาสสุรินทร์
กัสสปมธุโลมหนองคาย
บางขวางวัดบวรนิเวศวิหาร
โพธิ์งามชัยนาท
ม่วงตารศนครปฐม
ป่าเลไลยก์เลย
บ้านโสกเชือกร้อยเอ็ด
สะพานนครราชสีมา
สระกำแพงใหญ่ศรีสะเกษ
มงคลศิลาคุณหนองคาย
นิโครธารามพัทลุง
ราชบพิธสถิตมหาสีมารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
ประดิษฐารามวัดกัลยาณมิตร
๕๔บางปิ้งสมุทรสาคร
สระฉัททันต์เชียงใหม่
บูรณารามนครศรีธรรมราช
จำปาวัดดาวดึงษาราม
โคกมนเพชรบูรณ์
ท่าเสด็จกาญจนบุรี
ประสิทธิเวชนครนายก
สวนป่านนครศรีธรรมราช (ธ)
ศรีประชาพระนครศรีอยุธยา
สวนฝ้ายศรีสะเกษ
วังยาวประจวบคีรีขันธ์
หนองโสมงนครราชสีมา
ศรีหนองปลาขาวสุรินทร์
โนนสว่างอุดรธานี (ธ)
ด่านสำโรงสมุทรปราการ
ราษฎร์บำเพ็ญพระนครศรีอยุธยา
ศรีทัศน์หนองคาย
อุโมงค์สวนพุทธธรรมเชียงใหม่
ตาคลีนครสวรรค์
ประสิทธิ์ธรรมสารขอนแก่น
บีงพระลานชัยร้อยเอ็ด (ธ)
พลมานีย์คณะเขตลาดกระบัง
เวียงเกษมอุบลราชธานี
ศีรษะทองนครปฐม
พระธาตุช้างค้ำน่าน
จอมพลเจ้าพระยาระยอง
ตาพระยาสระแก้ว
ธาตุปากมางหนองคาย
ตรีทศเทพวัดบวรนิเวศวิหาร
บัวทองปทุมธานี
บางพระนครปฐม
ศรีสุทธาวาสเลย (ธ)
จันทร์ธาดาประชารามยะลา
มงคลนิมิตรอุตรดิตถ์
ใหม่โคกไม้แดงบุรีรัมย์
"สลัก,ใต้"นนทบุรี
ศาลาลอยนครราชสีมา (ธ)
จอมมณีหนองคาย
เรือแข่งพระนครศรีอยุธยา
สวนร่มบารมีพิษณุโลก
ดอนเสลาราชบุรี
บ้านบอนหนองคาย
เขาตะเคราเพชรบุรี
บ้านอ้นร้อยเอ็ด
กำแพงงามสุโขทัย
พันตองเชียงใหม่
สามพร้าวอุดรธานี
ในวังสงขลา
สระแก้วหนองคาย
ยางทองสงขลา
ประชุมโยธีพังงา
ไผ่ล้อมสระบุรี
ท่าบัวทองพิจิตร
สว่างอรุณน่าน
บ่อระแหงคุณารามกาญจนบุรี
คุ้มจัดสรรค์ขอนแก่น (ธ)
โกรกพระใต้นครสวรรค์
ป่าตาลนครสวรรค์
อุบลวนารามนนทบุรี
พญาวัดน่าน
ลาดบัวขาวคณะเขตสวนหลวง
บึงแสนสุขนครราชสีมา
บ้านแจ่มลำพูน
ใหญ่ศรีสุพรรณวัดใหญ่ศรีสุพรรณ
สว่างอารมย์ร้อยเอ็ด
อัมพวันตาก
มหาธาตุเพชรบุรี
แสงเกษมอุบลราชธานี
หนองพรมหน่อนครสวรรค์
พรหมจริยาวาสนครสวรรค์
ยางสุทธารามวัดระฆังโฆสิตาราม
วังดินสอพิษณุโลก
หนองหลั้วเชียงใหม่
สามัคคีธรรมหนองบัวลำภู
คร้อพนันกาญจนบุรี
บางปิ้งสมุทรปราการ
คลองอ้อมใหญ่นครปฐม
ปัจฉิมทัศน์มหาสารคาม
วิเวกการามเพชรบุรี
ราษฎร์ศรัทธาเพชรบูรณ์
มหรรณพารามวัดมหรรณพาราม
มณีไพรสณฑ์ตาก
ทุ่งเหียงชลบุรี
ทัพคล้ายอุทัยธานี
สุสานนครราชสีมา
หนองแอกนครสวรรค์
อรัญญิกาวาสหนองคาย
ลำโพนนทบุรี
ไผ่ก้านเหลืองบุรีรัมย์
เจริญธรรมพระนครศรีอยุธยา
ใหม่ปิ่นเกลียวนครปฐม
ใหม่ห้วยลึกนครปฐม
ยวดลพบุรี
เวฬุวนารามราชบุรี
อรุณสว่างวนารามกาฬสินธุ์
ถ้ำสำเภาทองชุมพร
ศรีประดู่อุบลราชธานี
โคกช้างพระนครศรีอยุธยา
แสนเมืองมาหลวงเชียงใหม่
ปทุมวนารามนครราชสีมา
ศรีเรืองบุญนนทบุรี
สุภกิจเจริญหนองคาย
แคอรัญญิกพระนครศรีอยุธยา
ภิบาลวังม่วงสระบุรี
ห้วยหินฝนชัยภูมิ
ขี้เหล็กลำพูน
บรบือสรารามมหาสารคาม
โกสินารายน์ราชบุรี
ราชบูรณะพิษณุโลก
เฮี้ยน่าน
กิ่วหลวงลำปาง
จันทึกนครราชสีมา
กระโตนนครราชสีมา
ประสาทนิกรชุมพร
สุวรรณรังสรรค์ระยอง
เขาแก้วสระบุรี
รวกบางบำหรุวัดสุวรรณาราม
สนธิกรประชารามเพชรบูรณ์ (ธ)
มงคลหลวงขอนแก่น
ศาลลำดวนสระแก้ว
สีหไกรสรวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์
ห้วยแหยงนครศรีธรรมราช
ไผ่ล้อมพระนครศรีอยุธยา
รางตันนิลประดิษฐ์สมุทรสาคร
เกษตรสุวรรณชลบุรี
อรุณรังษีหนองคาย (ธ)
ท้องคุ้งอ่างทอง
พระธาตุสุนันทาเชียงใหม่
วาปีรัตนารามนครสวรรค์
จอมคีรีนาคพรตนครสวรรค์
ยางน้อยอุบลราชธานี
ศรีรองเมืองลำปาง
กงลาดนครปฐม
นาควัชรโสภณกำแพงเพชร (ธ)
โคกสว่างสระแก้ว
คลองพุทราพระนครศรีอยุธยา
บุญรอดธรรมารามคณะเขตพระโขนง-บางนา
บางแก้วสมุทรปราการ
พระรูปเพชรบุรี
ศรีวิหารเจริญสุรินทร์
ภูเขาลาดนครราชสีมา
พระยาศิริไอยสวรรค์วัดดาวดึงษาราม
"แค,นอก"นนทบุรี
ผาอ่างแม่ฮ่องสอน
บางพูดนอกนนทบุรี
โศภนาลัยแพร่
บ้านโซงยโสธร
พระไชยเชษฐาธิราชหนองคาย
พร้าวโสภนารามพระนครศรีอยุธยา
พันอ้นเชียงใหม่
ป่านาคำน้อยวัดเทพศิรินทราวาส
ดอนสนวนกาฬสินธุ์
ศรัทธาธรรมตรัง
ศรีทองนพคุณร้อยเอ็ด
ปูคาใต้เชียงใหม่
ดงลานแพร่
ชัยภูมิอุดรธานี
บางนาวัดบางนาใน
อุดมมหาวันหนองคาย
นวลนรดิศคณะเขตภาษีเจริญ
พะเยาว์สระบุรี
หนองโว้งสุโขทัย
หนองหลวงน่าน
สว่างสามัคคีเพชรบูรณ์
สมุนน่าน
ทุ่งลานนาคณะเขตสวนหลวง
ดวงแขวัดบวรนิเวศวิหาร
บางไส้ไก่วัดใหญ่ศรีสุพรรณ
เหนือเสลภูมิร้อยเอ็ด
ศรีชุมลำปาง
ปากคลองเพชรบุรี
ศรีจันทร์เลย
บ้านหว้านครสวรรค์
ชัยสามหมอชัยภูมิ
พังสิงห์นครศรีธรรมราช
วิเศษการวัดระฆังโฆสิตาราม
ท่ากระบือสมุทรสาคร
คงคาวัดระฆังโฆสิตาราม
ทุ่งศรีเมืองอุบลราชธานี
สะพานคำสกลนคร
ดอกจานรัตนารามสุรินทร์
เทียนถวายปทุมธานี
ป่าส่างคำหนองคาย
กลางลพบุรี
ท่าเสานครปฐม
มิ่งเมืองพัฒนารามขอนแก่น
ศรีจันทร์โพธิ์ธารามกาฬสินธุ์
กุดปลาค้าวกาฬสินธุ์
เทวราชกุญชรวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
ดอนแก้วตาก
บ้านสิ้วจันทบุรี
เขาดินแดงอุทัยธานี
หนองบัวศาลานครราชสีมา
ด่านช้างนครสวรรค์
สุคนธารามหนองคาย
ชัยชุมแสงบุรีรัมย์
โคกข้าวเหนียวสระแก้ว
โนนพระแก้วหนองคาย
พะยอมพระนครศรีอยุธยา
มหัตตมังคลาจารย์สงขลา
พระยาทำวัดระฆังโฆสิตาราม
โพรงมะเดื่อนครปฐม
ป่าเซ่าอุตรดิตถ์
วังสะพุงพัฒนารามเลย
ปัจฉิมวันอำนาจเจริญ
สันป่าข่อยเชียงใหม่
เทวสุนทรวัดเสมียนนารี
ชัยพระเกียรติเชียงใหม่
จงโกลพบุรี
เขตอุดมหนองคาย
บึงพระนครศรีอยุธยา
ทรงธรรมพิจิตร
ราชประดิษฐสถิตมหาสีมารามวัดบวรนิเวศวิหาร
สังคมสามัคคีหนองบัวลำภู
เขาลอยนครปฐม
บูรพาอุดรธานี
คงคารามเพชรบุรี
ควนนาแคตรัง
สวนอธิษฐานพิษณุโลก
ดอกเอื้องเชียงใหม่
อนาลโยทิพยารามพะเยา (ธ)
กลางวังน้ำเขียวนครราชสีมา
ทุ่งกลางประจวบคีรีขันธ์
สุทัศนารามอุบลราชธานี (ธ)
นาฬิกวนาวาสหนองคาย
สามผานจันทบุรี
มงคลนิมิตรภูเก็ต
เจ้าฟ้าสระบุรี
ม่วงคณะเขตบางแค
ดงสักกาญจนบุรี
สวนสมบูรณ์ชุมพร
มะขามเรียงสระบุรี
ปากน้ำนนทบุรี
อรัญญาวาสน่าน
ทองในคณะเขตสวนหลวง
รัตนาภิมุขตรัง
เซิดสำราญชลบุรี
พุทธนิมิตอุดรธานี (ธ)
ช้างอ่างทอง
บ้านไร่เจริญผลสมุทรสาคร
ศรีมูลเรืองเชียงใหม่
บุญบาลประดิษฐ์ขอนแก่น
หนองละมั่งนครราชสีมา
สบทะลำปาง
ทรงคนองนครปฐม
นางพญาพิษณุโลก
บ้านแปะเชียงใหม่
จันทารามวัดปากน้ำ
นาเหลืองในน่าน
ศาลาลอยสุรินทร์
เตาปูนนครศรีธรรมราช
น้อยชมภู่สุพรรณบุรี
โคกเสือพระนครศรีอยุธยา
สีสุกวัดราชโอรสาราม
โบสถ์วรดิตถ์อ่างทอง
แสงอุทัยรัตนารามบึงกาฬ
อภิสิทธิ์มหาสารคาม
สิมนาโกกาฬสินธุ์
ใหม่ทองเสนวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
พุทธาธิวาสยะลา
เขาป่าแก้วสระแก้ว
ตองปุลพบุรี
ม่วงนครราชสีมา
บางโฉลงในสมุทรปราการ
หนองไผ่น้อยบุรีรัมย์
สนามเหนือนนทบุรี
ร่ำเปิง(ตโปทาราม)เชียงใหม่
ป่าจันทวนารามยโสธร
วรนายกรังสรรค์พระนครศรีอยุธยา
ราษฎร์บำรุงชลบุรี
คลองเตยนอกคณะเขตสวนหลวง
เกาะวังไทรนครปฐม
ลาดบัวขาววัดเทพลีลา
จันทรังษีวรารามหนองคาย
ใหม่ธงฃัยกำแพงเพชร
ประดู่สมุทรสงคราม
แก้วโกรวรารามกระบี่
หนองใหญ่ร้อยเอ็ด
ศรีชุมพรอุดรธานี
ใหญ่ชัยมงคลพระนครศรีอยุธยา
พระพิเรนทร์วัดพระพิเรนทร์
บ้านโนนค้อศรีสะเกษ
เนินพระเนาวนารามหนองคาย
นาคปรกคณะเขตภาษีเจริญ
ศรีสว่างวงศ์สงขลา
ศรีอุทัยสระบุรี
ทุ่งพร้าวเชียงราย
บุญยืนน่าน
นาหุบนครสวรรค์
ใต้บ้านบ่อสมุทรสาคร
ชัยมงคลแพร่
บุรณศิริมาตยารามวัดบวรนิเวศวิหาร
พระธาตุดอยกองมูแม่ฮ่องสอน
ราษฎ์ประชุมชนารามกาญจนบุรี
บางแตนปราจีนบุรี
ต้นเปาเชียงใหม่
อินทารามเพชรบุรี
ศิลาอาสน์เลย
อรัญญวาสีสระบุรี
คลองน้ำเจ็ดตรัง
หัวดงพิจิตร
ดอนเจดีย์สุพรรณบุรี
กลางสุรินทร์
แสงสรรค์ปทุมธานี
บุปผารามวัดบุปผาราม
หนองหลักอุบลราชธานี
ชาวเหนือราชบุรี
วังตะเคียนตาก
นารังกาวรารามศรีสะเกษ
สุพรรณหงษ์วนารามสกลนคร
พิชัยสงครามสมุทรปราการ
สังลานปทุมธานี
ราษฎร์ดำริหนองคาย
โพธิ์เงินสิงห์บุรี
สระแก้วร้อยเอ็ด
สามัคคีชัยเพชรบูรณ์
นารีราษฎร์ประดิษฐ์คณะเขตบางกะปิ
บ้านอ่างจันทบุรี
หนองขุนชาติอุทัยธานี
หนองพลวงน้อยนครราชสีมา
ชัยมงคลสระแก้ว
บัวถนนบุรีรัมย์
ศรีชมภูองค์ตื้อหนองคาย
ศิวารามพระนครศรีอยุธยา
ศรีมหาโพธิ์นครปฐม
ลาดปู่ทรงธรรมเลย
อนุมัจฉารามกาฬสินธุ์
โพธิ์ตำนานพัทลุง
ท่าถนนอุตรดิตถ์
สิงห์ท่ายโสธร
โบสถ์ (ล่าง)พระนครศรีอยุธยา
ชัยสถานเชียงใหม่
ตะกล่ำคณะเขตสวนหลวง
ไทยชุมพลสุโขทัย
มะขามเตี้ยพิษณุโลก
เขากำแพงสุพรรณบุรี
ปากลัดเพชรบุรี
นิกรรังสฤษฏ์ตรัง
สระทองร้อยเอ็ด
อุโบสถเชียงใหม่
กิ่งแก้วสมุทรปราการ
หนองไม้ไผ่นครราชสีมา
โนนสะอาดอุดรธานี
กำแพงคณะเขตบางขุนเทียน-บางบอน
ราษฎร์รังสรรค์กระบี่
ไชยมงคลอุบลราชธานี (ธ)
ยอดแก้วหนองคาย
เจดีย์แดงพระนครศรีอยุธยา
หนองลานกาญจนบุรี
โนนหอมสกลนคร
ท่าช้างเหนือสระบุรี
คูบางหลวงอนุกิจวิธูรปทุมธานี
ใหม่จันทบุรี
ปฐมแพงศรีกาฬสินธุ์
ชุ้งสระบุรี
"ตำหนัก,ใต้"นนทบุรี
หลวงสุมังคลารามศรีสะเกษ (ธ)
ศรีพันต้นน่าน
ขจรศิริคณะเขตสวนหลวง
หนองสนมระยอง
ทรงธรรมสมุทรปราการ
บัวลอยสระบุรี
ท่าโขลงกิตติยารามอ่างทอง
ปัญญาวุธารามเชียงใหม่
กระจังงามนครสวรรค์
เฉลิมราษฎร์ประจวบคีรีขันธ์
สุทธารามวัดทองนพคุณ
จันทร์ตะวันออกพิษณุโลก
พุทธนิมิตรเชียงใหม่
มีชัยทุ่งหนองคาย
กุฏยารามตรัง
ราษฎร์ประชุมชนารามกาญจนบุรี
โพธิ์ชลบุรี
สลักเหนือนนทบุรี
ม่วงสิงห์บุรี
สามัคคีมหาสารคาม
โนนสวรรค์กาฬสินธุ์
โนนสว่างอารมณ์เพชรบูรณ์
ธรรมาภิรตารามวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
จรูญราษฎร์ชลบุรี
ป่าหนองบุญเพียงหนองคาย
ท่าสว่างบุรีรัมย์
เทพสิงหารอุดรธานี
ยอดลำธารสกลนคร
ป่าอุดมคงคานิมิตหนองคาย
เทพบุตรชลบุรี
พระบรมธาตุชัยนาท
เสาธงนอกสมุทรปราการ
สระหินไชยมัคกาฬสินธุ์
ธรรมนิมิตสมุทรสงคราม (ธ)
หนองอีบุตรกาฬสินธุ์
นาปังน่าน
ปรินายกวัดสามพระยา
แจ้งพระนครศรีอยุธยา
บางพลีใหญ่กลางสมุทรปราการ
เสาธงทองลพบุรี
ชัยมงคลเชียงใหม่
ขึ่งเจริญน่าน
โคกขามสมุทรสาคร
กระโจมทองสมุทรสาคร
บ้านใหม่น่าน
ไตรสามัคคีสมุทรปราการ
ดอนเฟืองน่าน
พระศรีมหาธาตุวัดพระศรีมหาธาตุ