จัดลำดับวัดที่มีผู้สอบบาลีสนามหลวงได้มากที่สุดประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘

มีผู้ออนไลน์ขณะนี้ ท่าน
จัดลำดับวัดที่มีผู้สอบบาลีสนามหลวงได้มากที่สุดประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘ [ไม่รวมบาลีศึกษา]
อันดับ วัด สำนักเรียน จำนวนผู้สอบได้
พระธรรมกายปทุมธานี๒๒๔
โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๗๐
จองคำลำปาง๑๒๓
ตากฟ้านครสวรรค์๙๕
มัชฌิมาวาสอุดรธานี๙๓
โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๙๐
บัวขวัญนนทบุรี๗๒
หาดใหญ่สิตารามสงขลา๕๕
บ้านขุนเชียงใหม่๕๓
๑๐จากแดงสมุทรปราการ๕๑
๑๑ศรีเอี่ยมวัดศรีเอี่ยม๔๙
๑๒ชัยมงคลชลบุรี๔๘
๑๓ปากน้ำวัดปากน้ำ๔๖
๑๔ชัยศรีขอนแก่น๔๓
๑๕กัลยาณมิตรวัดกัลยาณมิตร๔๒
ไวกูลฐารามอุดรธานี๔๒
อุดมธานีนครนายก๔๒
๑๖ท่าหลวงพิจิตร๓๘
เจียงอีศรีมงคลวรารามศรีสะเกษ๓๘
ป่าหินสูงเจริญธรรมราชบุรี (ธ)๓๘
๑๗หนองแวงขอนแก่น๓๖
๑๘บูรพารามใต้ยโสธร๓๕
๑๙แสนสุขวัดแสนสุข๓๓
พระปฐมเจดีย์นครปฐม๓๓
๒๐ชูจิตธรรมารามพระนครศรีอยุธยา (ธ)๓๒
บางนาในวัดบางนาใน๓๒
๒๑ท่าพระเจริญพรตนครสวรรค์๓๑
๒๒สร้อยทองวัดสร้อยทอง๒๙
๒๓หนองโพธิ์นครนายก๒๗
คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๒๗
ช้างนครนายก๒๗
๒๔กลางบุรีรัมย์๒๖
เกียรติแก้วสามัคคีศรีสะเกษ๒๖
๒๕โพธารามนครสวรรค์๒๕
เทพลีลาวัดเทพลีลา๒๕
ปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ฉะเชิงเทรา๒๕
สวนดอกเชียงใหม่๒๕
สังฆานุภาพกำแพงเพชร๒๕
๒๖สามพระยาวัดสามพระยา๒๔
๒๗พิชโสภารามอุบลราชธานี๒๓
คำเขื่อนแก้วอุบลราชธานี๒๓
ชนะสงครามวัดชนะสงคราม๒๓
ศรีสระแก้วหนองบัวลำภู๒๓
๒๘สวนหงส์สุพรรณบุรี๒๒
จักรวรรดิราชาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาส๒๒
สว่างอารมณ์หนองบัวลำภู๒๒
ไตรมิตรวิทยารามวัดไตรมิตรวิทยาราม๒๒
กษัตราธิราชพระนครศรีอยุธยา๒๒
๒๙แจ้งแสงอรุณสกลนคร๒๑
ดาวดึงษารามวัดดาวดึงษาราม๒๑
๓๐นิมมานรดีวัดนิมมานรดี๒๐
พนัญเชิงพระนครศรีอยุธยา๒๐
หัวคู้สมุทรปราการ๒๐
๓๑บางพลีใหญ่ในสมุทรปราการ๑๙
ป่าโชติการามหนองบัวลำภู๑๙
อาวุธวิกสิตารามวัดอาวุธวิกสิตาราม๑๙
๓๒โคกกะเทียมลพบุรี๑๘
ตรีสวัสดิ์วนารามเลย (ธ)๑๘
ธาตุขอนแก่น๑๘
ชัยฉิมพลีวัดชัยฉิมพลี๑๘
ไทรเหนือนครสวรรค์๑๘
๓๓ประสานศรัทธาหนองบัวลำภู๑๗
พญาภูน่าน๑๗
วิชิตสังฆารามภูเก็ต๑๗
มหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์๑๗
ศิริวราวาสศรีสะเกษ๑๗
ธาตุทองวัดธาตุทอง๑๗
ชลประทานรังสฤษดิ์นนทบุรี๑๗
๓๔สองพี่น้องสุพรรณบุรี๑๖
ปทุมวนารามวัดปทุมวนาราม๑๖
พระธาตุพนมนครพนม๑๖
พรหมวงศารามวัดพรหมวงศาราม๑๖
ศรีนครารามอุดรธานี๑๖
พระนอนจักรสีห์สิงห์บุรี๑๖
พราหมณีนครนายก๑๖
หลวงพ่อสดธรรมกายารามราชบุรี๑๖
๓๕พระธาตุศรีจอมทองเชียงใหม่๑๕
พระบรมธาตุกำแพงเพชร๑๕
วรนาถบรรพตนครสวรรค์๑๕
อรุณราชวรารามวัดอรุณราชวราราม๑๕
ราชโอรสารามวัดราชโอรสาราม๑๕
๓๖ทรงศิลาชัยภูมิ๑๔
สะแกนครราชสีมา๑๔
ป่าโคกดินแดงมหาสารคาม๑๔
พระสิงห์เชียงราย๑๔
สุทธิวารีจันทบุรี๑๔
๓๗โชติรสธรรมากรบึงกาฬ๑๓
สังฆารามสุโขทัย๑๓
สระมณีอุดรธานี๑๓
หนองปลิงนครสวรรค์๑๓
๓๘เบญจมบพิตรดุสิตวนารามวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม๑๒
นิเวศธรรมประวัติพระนครศรีอยุธยา (ธ)๑๒
มงคลทับคล้อพิจิตร๑๒
หนองหงส์จันทบุรี๑๒
นรนาถสุนทริการามวัดนรนาถสุนทริการาม๑๒
วารินทรารามอุบลราชธานี๑๒
ระฆังโฆสิตารามวัดระฆังโฆสิตาราม๑๒
พิกุลทองสิงห์บุรี๑๒
ละหารนนทบุรี๑๒
คลองเตยในวัดคลองเตยใน๑๒
หนองว่านเหลืองฉะเชิงเทรา๑๒
สุทัศนเทพวรารามวัดสุทัศนเทพวราราม๑๒
๓๙เขียนเขตปทุมธานี๑๑
เสมียนนารีวัดเสมียนนารี๑๑
ส้มเสี้ยวนครสวรรค์๑๑
สระเกศวัดสระเกศ๑๑
สระกำแพงใหญ่ศรีสะเกษ๑๑
มหาชัยมหาสารคาม๑๑
พระธาตุผาเงาเชียงราย๑๑
ดอนธาตุนรงค์หนองบัวลำภู๑๑
มหาพฤฒารามวัดมหาพฤฒาราม๑๑
ลำผักชีวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม๑๑
ไพรีพินาศชัยภูมิ๑๑
๔๐พระธาตุแช่แห้งน่าน๑๐
สว่างสุวรรณารามนครพนม๑๐
นวลจันทร์คณะเขตลาดพร้าว-บึงกุ่ม๑๐
ศรีนวลขอนแก่น๑๐
ขันเงินชุมพร๑๐
โคเขตตารามอุดรธานี๑๐
น้อยนพคุณวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม๑๐
ศาลานครราชสีมา๑๐
มหาธาตุเพชรบูรณ์๑๐
กุยบุรีประจวบคีรีขันธ์๑๐
สุวรรณาวาสมหาสารคาม๑๐
๔๑บพิตรพิมุขวัดบพิตรพิมุข
พระประโทณเจดีย์นครปฐม
เวฬุวันร้อยเอ็ด
บางไผ่นนทบุรี
บ้านเก่าบ่ออำนาจเจริญ
คูหาสวรรค์พัทลุง
ศรีบุญเรืองเลย
หนองไผ่ล้อมปราจีนบุรี
อมรคีรีวัดอมรคีรี
ทองนพคุณวัดทองนพคุณ
บึงนครราชสีมา
๔๒บวรนิเวศวิหารวัดบวรนิเวศวิหาร
โพธิสมภรณ์อุดรธานี (ธ)
สายทองหนองบัวลำภู
เนินพระระยอง
พระธาตุดอยสุเทพเชียงใหม่
ไร่ขิงนครปฐม
สุตธรรมารามนครนายก
สัมมาชัญญาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
สุวรรณประสิทธิ์คณะเขตลาดพร้าว-บึงกุ่ม
บ้านส้องสุราษฎร์ธานี
สามัคคีชัยหนองบัวลำภู
๔๓หงส์รัตนารามวัดหงส์รัตนาราม
บุณยประดิษฐ์วัดบุณยประดิษฐ์
ต้นสนเพชรบุรี
พระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
แหลมไผ่ศรีฉะเชิงเทรา
พิศาลรัญญาวาสหนองบัวลำภู (ธ)
ศรีโสดาเชียงใหม่
พระธาตุดอยสะเก็ดเชียงใหม่
ทับกฤชกลางนครสวรรค์
มหาธาตุราชบุรี
นครสวรรค์นครสวรรค์
หนองเม็กอุดรธานี
ศรีวิชัยวนารามเลย
ชัยชนะสงครามวัดบพิตรพิมุข
ดอนไชยตาก
ยางตลาดยโสธร
วชิรธรรมารามพระนครศรีอยุธยา (ธ)
อุดมอินทราวาสอุดรธานี
บ้านเกาะสิเหร่ภูเก็ต
ประยุรวงศาวาสวัดประยุรวงศาวาส
ประชานิยมกาฬสินธุ์ (ธ)
ซับอุดมมงคลธรรมเพชรบูรณ์
ท่าตอนเชียงใหม่
ราชสิงขรวัดราชสิงขร
ศิริมงคลอุดรธานี
เรืองยศสุทธารามคณะเขตบางคอแหลม
ศรีโคมคำพะเยา
กลางขอนแก่น
อ่างทองอ่างทอง
หัวลำโพงวัดหัวลำโพง
วีระวงศาวาสกาฬสินธุ์ (ธ)
โกรกพระใต้นครสวรรค์
สำราญนิเวศอำนาจเจริญ (ธ)
กลางกาฬสินธุ์
๔๔ศรีสุธาทิพย์อุดรธานี
อนุภาษกฤษฎารามภูเก็ต
บูรพาภิรามร้อยเอ็ด
ตำหนักนครนายก (ธ)
บ่อชะเนงอำนาจเจริญ
ใหม่กรงทองปราจีนบุรี
บุพพารามเชียงใหม่
ศรีชมชื่นหนองคาย
พระธาตุช่อแฮแพร่
อมรินทรารามสุรินทร์
ราชบุรณะวัดราชบุรณะ
ท่าสว่างบุรีรัมย์
วังสมบูรณ์สระแก้ว
มงคลธรรมกายารามเชียงราย
โพธิ์ศรีปราจีนบุรี
ปากน้ำอุบลราชธานี
ชัยสามหมอชัยภูมิ
สุวรรณารามหนองบัวลำภู
กะพังสุรินทร์ตรัง
แพรกษาสมุทรปราการ
รัตนคูหา(ถ้ำผาแซง)อุดรธานี
เกตการามสมุทรสงคราม (ธ)
ศรีสุธรรมารามนครสวรรค์
คิรีวิหารตราด (ธ)
พยัคฆารามสุพรรณบุรี
มหาพุทธารามศรีสะเกษ
พายัพนครราชสีมา
มะนาวหวานนครศรีธรรมราช
ป้อมวิเชียรโชติการามสมุทรสาคร
พระงามนครปฐม
พรสวรรค์สุพรรณบุรี
ปัญญานันทารามปทุมธานี
๔๕พระธาตุดอยตุงเชียงราย
ปรีดารามนครปฐม
คลองหาดสระแก้ว
ป่าศรีถาวรนิมิตนครนายก (ธ)
ศิรินทราวาสอุดรธานี
พระพุทธบาทสระบุรี
เหล่าอ้อยสระแก้ว
โพธิสมภารหนองคาย
ราษฎร์ศรัทธาธรรมสุโขทัย
วิจารณ์สว่างโศกขอนแก่น
ไร่เกาะต้นสำโรงนครปฐม
ป่าอัมพวันอุดรธานี
เพชรสมุทรวรวิหารสมุทรสงคราม
พระพิเรนทร์วัดพระพิเรนทร์
มิ่งเมืองร้อยเอ็ด (ธ)
ราษฎร์บำรุงวัดสัมพันธวงศ์
โกรกกรากสมุทรสาคร
เกรียงไกรเหนือนครสวรรค์
ศรีบุญเรืองเชียงใหม่
เขาสนามชัยประจวบคีรีขันธ์
อนงคารามวัดอนงคาราม
เลียบเลย
รัตนชมพูปราจีนบุรี
ทับคล้อพิจิตร
โปรดเกศเชษฐารามสมุทรปราการ
แม่คำเชียงราย
พระธาตุหริภุญชัยลำพูน
พระบาทมิ่งเมืองแพร่
ธรรมามูลชัยนาท
ใหม่อมตรสวัดสามพระยา
พระแก้วดอนเต้าสุชาดารามลำปาง
๔๖นอกชลบุรี
สะพานคณะเขตคลองเตย
ใหม่ปิ่นเกลียวนครปฐม
มงคลโกวิทารามอุบลราชธานี
คีรีวันต์นครราชสีมา
โตนด(๑)พระนครศรีอยุธยา
เทพศิรินทราวาสวัดเทพศิรินทราวาส
ยานนาวาวัดยานนาวา
ไทรใต้นครสวรรค์
เชิงเลนนนทบุรี
โพธิคุณตาก
พระบรมธาตุชัยนาท
ราชนัดดารามวัดเทพธิดาราม
พิกุลทองนนทบุรี
เขาพุทธโคดมชลบุรี
มเหยงคณ์พระนครศรีอยุธยา
ไตรภูมินครพนม
โพนชัยเลย
หลวงพิสัยเจติยารามหนองคาย
อาษาสงครามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
มีชัยท่าหนองคาย
"แค,นอก"นนทบุรี
ประสาทบุญญาวาสวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
สามัคคีชัยขอนแก่น
เปรมประชาปทุมธานี
เทพนิมิตรฉะเชิงเทรา (ธ)
โสมนัสวิหารวัดโสมนัสวิหาร
บ้านผือสุรินทร์
เทวราชกุญชรวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
ร่ำเปิงเชียงใหม่
ชัยพฤกษมาลาวัดชัยพฤกษมาลา
สุคันธาวาสสมุทรปราการ
อรัญญวิเวกบึงกาฬ
โพธิ์ชัยโคกใหญ่กาฬสินธุ์
ดอนเมืองคณะเขตดอนเมือง-หลักสี่
ศรีใครอำนาจเจริญ
สมรโกฏินนทบุรี
ชุมพลนิกายารามพระนครศรีอยุธยา
ใหม่สัญญาศิริเขตอุดรธานี
หนองกุงขอนแก่น
ศรีภูกระดึงพัฒนารามเลย
เกตุสโมสรฉะเชิงเทรา
ธาตุกุดกว้างขอนแก่น
สุนทรประดิษฐ์พิษณุโลก
ห้วยจระเข้นครปฐม
ท่าไทรสุราษฎร์ธานี
ป่าศรีวิชัยหนองบัวลำภู (ธ)
กู้นนทบุรี
มหาวนารามอุบลราชธานี
ดงพลับนครสวรรค์
จอมแจ้งศรีบุญเรืองอุดรธานี
หนองหอยราชบุรี
เสนหานครปฐม (ธ)
โพธิ์ปฐมาวาสสงขลา
ยางน้อยอุบลราชธานี
๔๗ป่าศรีสำราญศรีสะเกษ (ธ)
บรมนิวาสวัดบรมนิวาส
ตะปันนครราชสีมา
ศิริมงคลวรารามบึงกาฬ
สะตือพระนครศรีอยุธยา
ไชโยอ่างทอง
อริยวงศารามราชบุรี (ธ)
ราษฎร์นิยมสุรินทร์
พยอมชลบุรี
ทิพย์ศรีปัญญาอุดรธานี
จอมมณีหนองคาย
สุทธิวาตวรารามสมุทรสาคร
ชัยมงคลกาฬสินธุ์
โพธิ์ชัยหนองคาย
บรบือสรารามมหาสารคาม
โพธิ์งามชัยนาท
ใหญ่ศรีสุพรรณวัดใหญ่ศรีสุพรรณ
เหนือเสลภูมิร้อยเอ็ด
ดุสิดารามวัดดุสิดาราม
โคกสะพานขาวสระแก้ว
ไชยชุมพลชนะสงครามกาญจนบุรี
สว่างหัวนาคำกาฬสินธุ์
ป่าเลไลยก์สุพรรณบุรี
สว่างใต้กาฬสินธุ์
เวฬุวันอุบลราชธานี
ร่องฟองแพร่
ตาลเรียงขอนแก่น
บ่อน้ำสถิตย์หนองคาย
สันติธรรมเชียงใหม่ (ธ)
ธาราวดีนครศรีธรรมราช
โชคอำนวยพรหนองคาย
ศรีประวัตินนทบุรี
หาดเสี้ยวสุโขทัย
สว่างอารมย์ร้อยเอ็ด
อภัยทายารามวัดพรหมวงศาราม
ประดู่พัฒนารามนครศรีธรรมราช
บางโฉลงในสมุทรปราการ
สว่างโยมาลัยอุดรธานี
กระทุ่มคณะเขตประเวศ-สะพานสูง
พิชัยพัฒนารามขอนแก่น
ศิริเสาธงสมุทรปราการ
สุคันธารามวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
แจ้งสว่างนอกขอนแก่น
พระศรีรัตนมหาธาตุพิษณุโลก
เจษฎารามสมุทรสาคร
มะขามเรียงสระบุรี
ราชคฤห์คณะเขตธนบุรี
ดอยสัพพัญญูเชียงใหม่
ทุ่งแฝกปราจีนบุรี
กิ่งแก้วสมุทรปราการ
สวรรคนิเวศแพร่
ใหม่เจริญธรรมชัยนาท
ญาณเวศกวันนครปฐม
เทพศิรินราวาสวัดเทพศิรินทราวาส
ไตรวิทยารามนครศรีธรรมราช
ศรีษะเกษหนองคาย
โนนติ้วศรีสะเกษ
ตาลเอนพระนครศรีอยุธยา
เหนือสกลนคร
มัชฌันติการามวัดบวรนิเวศวิหาร
บุญรอดธรรมารามคณะเขตพระโขนง-บางนา
บุญบาลประดิษฐ์ขอนแก่น
แจ้งปราจีนบุรี
โคกเปี้ยวสงขลา (ธ)
ชัยศรีวัดอรุณราชวราราม
สำนักขุนเณรพิจิตร
๔๘สัตหีบชลบุรี
วารีสารเลย
บ้านโสกเชือกร้อยเอ็ด
ยางคณะเขตสวนหลวง
มิ่งเมืองน่าน
วิสุทธิโสภณศรีสะเกษ
แหลมสุวรรณารามสมุทรสาคร
น้อยนอกนนทบุรี
ใหญ่อินทารามชลบุรี
เสาธงทองเพชรบูรณ์
บางสะพานพิษณุโลก
พระมหาธาตุนครศรีธรรมราช (ธ)
พระยายังวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
ศาลาลำดวนสระแก้ว
โคกเดื่อนครสวรรค์
มัชฌิมบุรีอุดรธานี
ชัยพรหนองคาย
พระพุทธบาทตากผ้าลำพูน
วาปีรัตนารามนครสวรรค์
หงษ์ประดิษฐารามสงขลา
หนองบัวกาฬสินธุ์
บางปรือตราด
บูรพาพิทยารามจันทบุรี
สุวรรณคีรีวิหารระนอง
บึงพระลานชัยร้อยเอ็ด (ธ)
ท่ากระดาษเชียงใหม่
ใหม่โคกไม้แดงบุรีรัมย์
เวฬุวนารามราชบุรี
ราษฎร์ศรัทธาชลบุรี
เอราวัณพัฒนารามเลย
สระแก้วขอนแก่น
ครุในสมุทรปราการ
ราษฎร์เจริญธรรมตาก
ไชยมงคลอุบลราชธานี
ดอนยอนครปฐม
บางกระเบาปราจีนบุรี
โนนงามบ้านสะอาดหนองคาย
ใหม่สันตินครราชสีมา
ธาตุเรณูนครพนม
สว่างวงษ์นครสวรรค์
กลางสมุทรปราการ
โสมนัสสันตยารามอุดรธานี
คลองวาฬประจวบคีรีขันธ์
บางปิ้งสมุทรสาคร
ละหานค่ายชัยภูมิ
หัวช้างลพบุรี
กาญจนสิงหาสน์วัดกาญจนสิงหาสน์
โพธิ์เงินสิงห์บุรี
พระสิงห์เชียงใหม่
ประชาราษฎร์บำรุงนครปฐม
ราชประดิษฐสถิตมหาสีมารามวัดบวรนิเวศวิหาร
สายไหมปทุมธานี
วังตะกูนครปฐม
สะพานนครราชสีมา
ทุ่งสว่างนครราชสีมา
รัชฎาธิษฐานวัดรัชฎาธิษฐาน
บัวถนนบุรีรัมย์
เทียนถวายปทุมธานี
ขนอนใต้พระนครศรีอยุธยา
โคกสมานคุณสงขลา
นาฬิกวนาวาสหนองคาย
บางพระชลบุรี
พระพุทธฉายสระบุรี
สีสุกวัดราชโอรสาราม
ดงบ้านนาร้อยเอ็ด
สวนดอกลำปาง
เนินสุทธาวาสชลบุรี
สังคมสามัคคีหนองบัวลำภู
ไชยมงคลอุบลราชธานี (ธ)
ฝั่งหมิ่นเชียงราย
ไผ่ล้อมนครปฐม
มหาชัยหนองบัวลำภู (ธ)
บำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
โพธิ์ชัยศรีอุดรธานี
โนนสว่างอุดรธานี (ธ)
ตาก้องนครปฐม
บรบือสารารามมหาสารคาม
ศรีจันทร์เลย
สิมนาโกกาฬสินธุ์
หนองสนมระยอง
ดารารามนครพนม
ศาลพันท้ายนรสิงห์สมุทรสาคร
เขาวังราชบุรี
โนนดินแดงใต้บุรีรัมย์
คูเมืองศรีสะเกษ
บัวลอยสระบุรี
ใหม่ทองเสนวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
อุดมมหาวันหนองคาย
พระศรีมหาธาตุวัดพระศรีมหาธาตุ
มะขามเตี้ยพิษณุโลก
กลางมิ่งเมืองร้อยเอ็ด
พลับพลาชัยเพชรบุรี
โพธิ์ชัยสมสะอาดหนองบัวลำภู
อุทัยทิศมหาสารคาม
พระแก้วชัยนาท
ช่างทองพระนครศรีอยุธยา
สามัคคีอุทิศชัยภูมิ
หลวงสุมังคลารามศรีสะเกษ (ธ)
บัวงามราชบุรี
มงคลชัยพัฒนาสระบุรี
เซกาเจติยารามบึงกาฬ
ป่าเสน่ห์เพชรบูรณ์
เจดีย์หลวงเชียงใหม่ (ธ)
สังคาวอุดรธานี
สว่างคงคากาฬสินธุ์
ใต้บ้านบ่อสมุทรสาคร
มะพร้าวเตี้ยวัดชัยฉิมพลี
ช่างเคี่ยนเชียงใหม่
ห้วยทรายใต้เพชรบุรี
เกาะวังไทรนครปฐม
พยัคฆภูมิวรารามมหาสารคาม
ลานสักอุทัยธานี
ประมวลราษฎร์นครราชสีมา
ศรีสุทธาวาสเลย (ธ)
คลองกลางชัยนาท
เทพอาวาสราชบุรี
บุญญฤทธยารามชลบุรี
อนาลโยทิพยารามพะเยา (ธ)
มณีวนารามอุบลราชธานี
ศรีสุทธารามสมุทรสาคร
บ้านลาดสระบุรี
ศรีประชาวัฒนารามนครปฐม
กุดแคนหนองคาย
ลาดปลาดุกนนทบุรี
สนามนอกนนทบุรี
หนองขุ่นอุบลราชธานี
สวนร่มบารมีพิษณุโลก
โพธิ์ไทรสว่างอุดรธานี
ประดู่สมุทรสงคราม
ประดิษฐารามคณะเขตธนบุรี
นางในธัมมิการามอ่างทอง
ประดู่พระอารามหลวงสมุทรสงคราม
๔๙ท่าช้างเหนือสระบุรี
ดงคำอุดรธานี
อัมพวันเหนือยโสธร
ทุ่งยาวพัทลุง
พระยาสุเรนทร์คณะเขตคลองสามวา
หลักสองราษฎร์บำรุงสมุทรสาคร
ลาดปลาเค้าคณะเขตลาดพร้าว-บึงกุ่ม
สีชมพูขอนแก่น
ชาวเหนือราชบุรี
บางกระสอบสมุทรปราการ
หนองโกลพบุรี
ถนนหักบุรีรัมย์
สวนพลูวัดหัวลำโพง
ไตรภูมิบึงกาฬ
หนองจานสระแก้ว
ศรีเทพเริงสดวนารามหนองคาย
โพนทองเลย
บ้านหนองตูมขอนแก่น
กงลาดนครปฐม
ใหม่สามัคคีสระบุรี
ทุ่งพร้าวเชียงราย
นิคมสามัคคีชัยลพบุรี (ธ)
มหาธาตุยโสธร
ธรรมคุณหนองคาย
ใหญ่สมุทรปราการ
ดับภัยใจมงคลลำพูน
ศรีสวาทอุดรธานี
โพธิ์ศรีวรรณารามสุรินทร์
ป่าลำใยหนองคาย
มงคลนิมิตรภูเก็ต
ทุ่งมะสังกาญจนบุรี
หน้าเมืองสตูลสตูล
อร่ามมงคลกาฬสินธุ์
ปากคลองพระอุดมนนทบุรี
เขมาภิรตารามวัดบวรนิเวศวิหาร
สันหนองจิกตาก
แก่งคอยสระบุรี
วังหัวแหวนลพบุรี
ดอกเอื้องเชียงใหม่
โพรงมะเดื่อนครปฐม
ทะเลบกนครปฐม
ท่ามะโอลำปาง
พระนครนครศรีธรรมราช (ธ)
บางแพรกนนทบุรี
ทัพป่าจิกมหาสารคาม
เกาะวงษ์เกียรติ์สุโขทัย
ไทรเหนือนครสววรค์
เก้านิ้วอุทัยธานี
สุวรรณารามวัดสุวรรณาราม
หนองน้ำเพชรมงคลหนองบัวลำภู
ชัยภูมิวนารามชัยภูมิ
ทุ่งหวังตรัง
สุบรรณารามนครสวรรค์
บกน้อยยโสธร
โพนงาม(บูรพาภิรมย์)สกลนคร
คันลัดสมุทรปราการ
บ้านสิงห์ราชบุรี
ภคินีนาถวัดภคินีนาถ
ศรีจันทร์ขอนแก่น (ธ)
บ้านหนองบัวระเหววัดอรุณราชวราราม
โบสถ์(ล่าง)พระนครศรีอยุธยา
คลองธรรมชัยนาท
จรเข้ใหญ่สมุทรปราการ
หนองบงนครราชสีมา
ปัญญาวุธารามเชียงใหม่
มรรคสำราญขอนแก่น
โบสถ์วรดิตถ์อ่างทอง
กระบี่ศรีสะเกษ
ชุมนุมศรัทธานครปฐม (ธ)
อัมพวันอุบลราชธานี
พระยาทำวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์
โรงเข้สมุทรสาคร
นางนองวัดราชโอรสาราม
โกสินารายน์ราชบุรี
หนองประดู่ร้อยเอ็ด
ป่าวิสุทธิคุณเพชรบุรี
จำปาบุรีรัมย์
มหาสวัสดิ์นาคพุฒารามนครปฐม
โพธิ์ชัยสกลนคร
บ้านสวนพัทลุง
เกาะโตนดจันทบุรี
เครือวัลย์วัดบุปผาราม
สุนทรารามพระนครศรีอยุธยา
คลองขวางนนทบุรี
วิจิตรการนิมิตรคณะเขตภาษีเจริญ
ห้วยพุกพิจิตร
พระแก้วเชียงราย
ประเชชัยเพชรบูรณ์
อัมพาชัยภูมิ
โพธิ์กลางเพชรบูรณ์
ศาลาลอยสุรินทร์
ศรีมงคลเชียงใหม่
ชัยภูมิพิทักษ์ชัยภูมิ
พังสิงห์นครศรีธรรมราช
หนองแกเพชรบุรี
เทวสังฆารามกาญจนบุรี
เจ้ามูลวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์
เจ้านครสงขลา
ใหม่สมุทรปราการ
บุณฑริกาวาสกาฬสินธุ์
ดอนหวายนนทบุรี
สุวรรณมงคลตราด
หนองสามขากาฬสินธุ์
จันทารามวัดปากน้ำ
สระทองร้อยเอ็ด
เมืองศาสน์ลำปาง
ศิริบ้านไร่นครราชสีมา
เพชรพลีเพชรบุรี
ทัพหลวงนครปฐม
คลองบางเดื่อนครสวรรค์
ศาลาแดงคณะเขตบางแค
ม่วงคณะเขตบางแค
ราชาธิวาสวิหารวัดราชาธิวาสวิหาร
ภูจวงอุทัยธานี
ป่าเลไลยก์เลย
เกตุมดีศรีวรารามสมุทรสาคร
เฉลิมราษฎร์ประจวบคีรีขันธ์
โพธิ์ชัยบุ่งคล้ากาฬสินธุ์
คอกวัวสุพรรณบุรี
บ้านโซงยโสธร
ตะเคียนทองระยอง
ชายคลองพัทลุง
นารีราษฎร์ประดิษฐ์คณะเขตบางกะปิ
ธรรมนิมิตสมุทรสงคราม (ธ)
สำโรงใต้สมุทรปราการ
แคสมุทรปราการ
นางชีคณะเขตภาษีเจริญ
อรัญญาวาสน่าน
บ้านอ่างจันทบุรี
ปลาซิวศรีสะเกษ
กลางมหาสารคาม
อุปนันทารามระนอง
เทพนรรัตน์สมุทรสาคร
คลองบ้านใหม่คณะเขตดอนเมือง-หลักสี่
ใหม่พิเรนทร์วัดโมลีโลกยาราม
"ตำหนัก,ใต้"นนทบุรี
ซับลำใยสระบุรี
ประชานิมิตเพชรบูรณ์
อำมาตย์เชียงราย
ท้องคุ้งชลบุรี
บางแก้วฉะเชิงเทรา
ศรีวารีน้อยสมุทรปราการ
ธาตุโพธิ์ชัยอุดรธานี
บูรพารามสุรินทร์ (ธ)
แหลมปอชุมพร
คมนียเขตพังงา
เขาวงจินดารามกาญจนบุรี
จรูญราษฎร์ชลบุรี
บางขวางวัดบวรนิเวศวิหาร
สหกรณ์ธรรมนิมิตพระนครศรีอยุธยา
คล้าวัดหัวลำโพง
ยางขาวสุทธาวาสพิจิตร
งิ้วงามสระบุรี
ภิบาลวังม่วงสระบุรี
สันต้นผึ้งเชียงราย
ชัยสถานชียงใหม่
ศรีมหาโพธิ์นครปฐม
ต้นธงชัยลำปาง
หนองกุงมหาสารคาม
พระธาตุม่อนจอมแจ้งลำปาง
ไทเหนือนครสวรรค์
สีกุกวัดสุวรรณาราม
ศิริบุญธรรมหนองบัวลำภู
พระพุทธบาทห้วยต้มลำพูน
หนองหม้อนครสวรรค์
คลองน้ำเจ็ดตรัง
คลองเปลสงขลา
ห้วงพัฒนาตราด (ธ)
ใหม่ธงฃัยกำแพงเพชร
บ้านกาบเชิงสุรินทร์
ผ่องพลอยวิริยารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
บางโฉลงนอกสมุทรปราการ
ไม้รวกสุขารามเพชรบุรี
ประดิษฐารามวัดราชสิทธาราม
อรุณธรรมเจดีย์วัดอรุณราชวราราม
วิหารทองชัยนาท
ชัยชุมแสงบุรีรัมย์
ท่าหลุกเชียงใหม่
แสงเกษมอุบลราชธานี
พระรูปเพชรบุรี
เทพปูรณารามขอนแก่น
บ้านเขวาศรีสะเกษ
เซิดสำราญชลบุรี
ธรรมโฆษณ์สงขลา
ป่าใต้เลย
หลักสี่ราษฎร์สโมสรสมุทรสาคร
ลาดพร้าวคณะเขตลาดพร้าว-บึงกุ่ม
ดอนเสลาราชบุรี
เขาแก้วสระบุรี
เทวสุนทรวัดเสมียนนารี
อัมภารามบุรีรัมย์
ทุ่งจำรองชัยนาท
ยางทองสงขลา
อุตตมาวาสอุดรธานี
สุริยวงศาวาสหนองคาย
บางแตนปราจีนบุรี
โนนงามบ้านสอาดหนองคาย
ราษฎร์บูรณะปัตตานี
ลาดหญ้าแพรกนครปฐม
กำแพงวัดราชโอรสาราม
กำแพงแก้วพระนครศรีอยุธยา
บ่อเงินปทุมธานี
ปากน้ำนนทบุรี
โพธิ์งามเพชรบูรณ์
เขาสมโภชน์ลพบุรี
ต้นเปาเชียงใหม่
ลาดชุมพลชัยภูมิ
เทพนิมิตรภูเก็ต
ดอนใหญ่ปทุมธานี
ศรีวิเศษประชานิมิตรชัยภูมิ
ท่ายางกลางชุมพร
ราษฎร์ประชุมชนารามกาญจนบุรี
จันทร์วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์
โคกสะอาดอำนาจเจริญ
จินตาวาสพัทลุง
บึงพระนครศรีอยุธยา
ไตรภูมิกาฬสินธุ์
ราษฎ์ประชุมชนารามกาญจนบุรี
นาหุบนครสวรรค์
ไตรสามัคคีสมุทรปราการ
เหนือร้อยเอ็ด (ธ)
รวกบางบำหรุวัดสุวรรณาราม
แสงดาวน่าน
หนองบัวรองนครราชสีมา
ทองนพคุณเพชรบุรี
สำนักกะท้อนระยอง
สันติพลารามพิจิตร
ปุรณาวาสคณะเขตทวีวัฒนา
นาคปรกคณะเขตภาษีเจริญ
ตะกูชัยนาท
ศาลาปูนพระนครศรีอยุธยา
มกุฏกษัตริยารามวัดมกุฏกษัตริยาราม
ทุ่งสว่างชัยภูมิ
เขาทองนครสวรรค์
ดอนเลาราชบุรี
กลางลพบุรี (ธ)
ม่วงนครราชสีมา
มาบตองระยอง
ลาดปู่ทรงธรรมเลย
สังฆทานวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์
แหลมยางชุมพร
วังเคียนชัยนาท
สามัคคีธรรมร้อยเอ็ด
ชินวรารามปทุมธานี
โพธิ์ศรีทุ่งอุดรธานี
โลกโมฬีเชียงใหม่
พัฒนาธรรมารามลพบุรี
ท่าเรือกาญจนบุรี
เนินสุทธาววาสชลบุรี
ดอนมะกอกนครปฐม
อรัญญิกาเสนานิคมกาฬสินธุ์
วังยาวสระแก้ว
บุรณศิริมาตยารามวัดบวรนิเวศวิหาร
บางน้ำวนสมุทรสาคร
บ้านยางกาญจนบุรี (ธ)
โบสถ์บนนนทบุรี
สระแก้วร้อยเอ็ด
หนองกระโดนนครปฐม
ราษฏร์บำรุงชลบุรี
ชัยมงคลสระแก้ว
สระแก้ววารีรามสกลนคร
พร้าวโสภณารามพระนครศรีอยุธยา
อินทรารามนครปฐม
สว่างสามัคคีอุดรธานี
เมตตากิตติคุณอุดรธานี (ธ)
สุวรรณธารารามชุมพร
จำปาทองหนองคาย
ศรีสว่างวงศ์สงขลา
จักร์แก้วเพ็ชรถาวรวนารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
ทุ่งเหียงชลบุรี
ธรรมารามพระนครศรีอยุธยา
กำแพงดินพิจิตร
อุ้มผางตาก
ปากคลองมะขามเฒ่าชัยนาท
บุตาวงษ์บุรีรัมย์
อุโมงค์(สวนพุทธธรรม)เชียงใหม่
แจ้งสว่างอุบลราชธานี
แม่ริมเชียงใหม่
ทุ่งสว่างบุรีรัมย์
ท่าผาราชบุรี
โพธิ์คลานสุพรรณบุรี
โพธารามพะเยา
เนินทองชุมพร
เกิดการอุดมปทุมธานี
อุโบสถเชียงใหม่
พรหมจริยาวาสนครสวรรค์
เขียนบางแก้ววัดสุวรรณาราม
จันทรประสิทธิ์ขอนแก่น
พระนอนแม่ฮ่องสอน
บูรพาชัยภูมิ
บางนานอกคณะเขตพระโขนง-บางนา
ยะหาประชารามยะลา
ใหม่ธงชัยกำแพงเพชร
ป่าจันทวนารามยโสธร
บึงทองหลางวัดบพิตรพิมุข
กวิศรารามลพบุรี
ป้อมแก้วสมุทรสงคราม
สิงห์วัดราชโอรสาราม
จันทร์ธาดาประชารามยะลา
ดอนยาวบุรีรัมย์
บ้านบอนหนองคาย
สันกำแพงเชียงใหม่
สโมสรนครสวรรค์
ศรีบุญเรืองมุกดาหาร
ไร่ดอนเพชรบุรี
เจ้าฟ้าสระบุรี
ศรีชมชื่นอุดรธานี
หนองเม็กยโสธร
พิบูลสัณหธรรมชลบุรี
ดอนโฆสิตารามสมุทรสาคร
บุญศรีมุนีกรณ์คณะเขตลาดพร้าว-บึงกุ่ม
ท่ากระบือขอนแก่น
ยายร่มวัดราชโอรสาราม
หนองใหญ่ร้อยเอ็ด
สิริกมลาวาสคณะเขตลาดพร้าว-บึงกุ่ม
พนมขวัญแพร่
สุภัทบุรพารามบุรีรัมย์
ทัศนารุณสุนทริการามวัดพรหมวงศาราม
โพธิ์ชลบุรี
สองพี่น้องสระแก้ว
จันทรารามอุดรธานี
ศรีบัวบานหนองคาย
พระนางสร้างภูเก็ต
เจ็ดโคกสมุทรสาคร
เจริญราษฎร์บำรุงนครปฐม
"กลาง,บางซื่อ"นนทบุรี
ป่าคาพระนครศรีอยุธยา (ธ)
บางพลีใหญ่กลางสมุทรปราการ
คีรีธรรมารามลพบุรี (ธ)
ไทยทรงธรรมอุดรธานี
พรหมสุรินทร์สุรินทร์
โพธิ์งามหนองคาย
บางพลีน้อยสมุทรปราการ
ศรีวิหารเจริญสุรินทร์
ป่าดาวเรืองหนองคาย
สันติคีรีศรีบรมธาตุกาญจนบุรี
สุทธิวรารามวัดยานนาวา
สระแก้วสระแก้ว
มงคลมิ่งเมืองสตูล
ศักดิ์พระนครศรีอยุธยา
ทุ่งท่าเสานครสวรรค์
มณีบรรพตตาก
เทพมงคลอำนาจเจริญ
สุวรรณเสวริยารามอ่างทอง
ไผ่ล้อมพระนครศรีอยุธยา
ไชยมงคลอุบุลราชธานี
แหลมทองอุดรธานี
คูบางหลวงอนุกิจวิธูรปทุมธานี
สวนดอกน่าน
จินดารามนครปฐม
อุทัยธารามวัดพรหมวงศาราม
พระเจดีย์ซาวหลังลำปาง
พุฒิปรางค์ปราโมทย์นนทบุรี
บางบอนคณะเขตบางบอน
ดอนทองสระบุรี
จอมคีรีนาคพรตนครสวรรค์
ศรีบุญเรืองคณะเขตบางกะปิ
บริบูรณ์ชัยภูมิ
ถ้ำดาวรายประจวบคีรีขันธ์
สวนป่านนครศรีธรรมราช (ธ)
กลางอุดมวารีกาฬสินธุ์
วิจิตรังสิตารามชัยนาท
ไตรรัตน์วนารามนครพนม (ธ)
โป่งขนมจีนจันทบุรี
ประดิษฐารามวัดกัลยาณมิตร
สุทธารามวัดทองนพคุณ
โพนทองขอนแก่น
มหาธาตุวชิรมงคลกระบี่
หัวคู้สมุทรปรการ
เมืองสรวงเก่าร้อยเอ็ด
ร่ำเปิง(ตโปทาราม)เชียงใหม่
ธาตุโพธิ์ขัยอุดรธานี
เชตุพนเชียงใหม่
เทพประดิษฐ์บุรีรัมย์
ศรีมูลเรืองเชียงใหม่
ท่าสะอาดบึงกาฬ (ธ)
เพียนามศรีสะเกษ
ตาพระยาสระแก้ว
โพธิ์ศรีเลย
ไผ่ตันวัดพรหมวงศาราม
ราษฎร์บำรุงสมุทรสาคร
เทวาพิทักษ์ร้อยเอ็ด
กองแก้วสมุทรปราการ
ท่าถนนอุตรดิตถ์
จำปาทองบุรีรัมย์
โค้งสนามเป้าจันทบุรี
นครธรรมสระแก้ว
พระธาตุศรีมงคลสกลนคร
ดอนมูลตาก
ศิวารามพระนครศรีอยุธยา
บางพระนครปฐม
สามพร้าวอุดรธานี
ศรีสุมังคล์หนองคาย
ลุ่มระยอง
วชิรธรรมสาธิตคณะเขตพระโขนง-บางนา
ลำบัวพระนครศรีอยุธยา
ปฐมแพงศรีกาฬสินธุ์
เสาธงทองลพบุรี
ทรงธรรมพิจิตร
ชัยประสิทธ์ชัยภูมิ
เทพสิงหารอุดรธานี
ชัยมงคลเชียงใหม่
ศิลานิมิตรเชียงใหม่
หนองหลั้วเชียงใหม่
เวฬุวนารามบุรีรัมย์
มีชัยทุ่งหนองคาย
มหาธาตุเพชรบุรี
เกาะแก้ววัดมหรรณพาราม
มหาธาตุนครพนม
จอมไตรตรัง
ประสิทธิ์ไชยารามกาฬสินธุ์
กำแพงนนทบุรี
สว่างอารมณ์มุกดาหาร
ตาคลีนครสวรรค์
เสนาสนารามพระนครศรีอยุธยา (ธ)
ทุ่งครุคณะเขตทุ่งครุ
สามัคคีมหาสารคาม
สุวรรณุทการามอุดรธานี
ห้วยหินฝนชัยภูมิ
ตะล่อมวัดปากน้ำ
พุทธาธิวาสยะลา
บ้านเปลือยนอกร้อยเอ็ด
เจ็ดยอดเชียงใหม่
ดอนแก้วตาก
สระบัวเพชรบุรี
ท่าเกวียนฉะเชิงเทรา
หนองดินแดงนครปฐม
มหาสอนลพบุรี
ปทุมคงคาวัดปทุมคงคา
ท่าสมอชัยนาท
พระแท่นดงรังกาญจนบุรี
สายทองหนองคาย
ป่าเดื่อเชียงใหม่
สารภีสุพรรณบุรี
เขาบุญมีดารารามชลบุรี