จัดลำดับวัดที่มีผู้สอบบาลีสนามหลวงได้มากที่สุดประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙

มีผู้ออนไลน์ขณะนี้ ท่าน
จัดลำดับวัดที่มีผู้สอบบาลีสนามหลวงได้มากที่สุดประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙ [ไม่รวมบาลีศึกษา]
อันดับ วัด สำนักเรียน จำนวนผู้สอบได้
โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๗๙
พระธรรมกายปทุมธานี๑๖๒
จองคำลำปาง๑๑๕
หาดใหญ่สิตารามสงขลา๖๖
บัวขวัญนนทบุรี๖๖
หนองแวงขอนแก่น๕๘
บางพลีใหญ่ในสมุทรปราการ๔๖
ชัยศรีขอนแก่น๔๕
ชัยมงคลชลบุรี๔๔
ปากน้ำวัดปากน้ำ๔๐
๑๐จากแดงสมุทรปราการ๓๘
บางนาในวัดบางนาใน๓๘
๑๑ศรีเอี่ยมวัดศรีเอี่ยม๓๕
๑๒สามพระยาวัดสามพระยา๓๓
กัลยาณมิตรวัดกัลยาณมิตร๓๓
๑๓พระนอนจักรสีห์สิงห์บุรี๓๒
สังฆานุภาพกำแพงเพชร๓๒
๑๔หัวคู้สมุทรปราการ๒๘
แสนสุขวัดแสนสุข๒๘
๑๕คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๒๗
สวนหงส์สุพรรณบุรี๒๗
ป่าหินสูงเจริญธรรมราชบุรี (ธ)๒๗
ชนะสงครามวัดชนะสงคราม๒๗
๑๖โชติรสธรรมากรบึงกาฬ๒๕
เทพลีลาวัดเทพลีลา๒๕
สร้อยทองวัดสร้อยทอง๒๕
๑๗ชูจิตธรรมารามพระนครศรีอยุธยา (ธ)๒๔
สวนดอกเชียงใหม่๒๔
๑๘กลางบุรีรัมย์๒๓
พิกุลทองสิงห์บุรี๒๓
บ้านขุนเชียงใหม่๒๓
พระปฐมเจดีย์นครปฐม๒๓
๑๙อาวุธวิกสิตารามวัดอาวุธวิกสิตาราม๒๑
ศรีบุญเรืองเลย๒๑
๒๐ไตรมิตรวิทยารามวัดไตรมิตรวิทยาราม๒๐
จักรวรรดิราชาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาส๒๐
ไพรีพินาศชัยภูมิ๒๐
อรุณราชวรารามวัดอรุณราชวราราม๒๐
๒๑ธรรมมงคลวัดธรรมมงคล๑๙
ไวกูลฐารามอุดรธานี๑๙
ทรงศิลาชัยภูมิ๑๙
มหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์๑๙
๒๒พระธาตุศรีจอมทองเชียงใหม่๑๗
เขาสนามชัยประจวบคีรีขันธ์๑๗
พิชโสภารามอุบลราชธานี๑๗
๒๓ตาลเรียงขอนแก่น๑๖
ชลประทานรังสฤษดิ์นนทบุรี๑๖
ผ่องพลอยวิริยารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม๑๖
โพนชัยเลย๑๖
เกียรติแก้วสามัคคีศรีสะเกษ๑๖
๒๔ดาวดึงษารามวัดดาวดึงษาราม๑๕
พนัญเชิงพระนครศรีอยุธยา๑๕
สองพี่น้องสุพรรณบุรี๑๕
คำเขื่อนแก้วอุบลราชธานี๑๕
ตรีสวัสดิ์วนารามเลย (ธ)๑๕
พรหมวงศารามวัดพรหมวงศาราม๑๕
ไร่ขิงนครปฐม๑๕
หลวงพ่อสดธรรมกายารามราชบุรี๑๕
๒๕ศรีวิชัยวนารามเลย๑๔
พระธาตุผาเงาเชียงราย๑๔
ธาตุขอนแก่น๑๔
พระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม๑๔
วารินทรารามอุบลราชธานี๑๔
ขันเงินชุมพร๑๔
๒๖คูหาสวรรค์พัทลุง๑๓
หนองบัวกาฬสินธุ์๑๓
กษัตราธิราชพระนครศรีอยุธยา๑๓
สุทัศนเทพวรารามวัดสุทัศนเทพวราราม๑๓
โคกกะเทียมลพบุรี๑๓
สุทธิวารีจันทบุรี๑๓
กลางกาฬสินธุ์๑๓
ปทุมวนารามวัดปทุมวนาราม๑๓
ประสานศรัทธาหนองบัวลำภู๑๓
นิมมานรดีวัดนิมมานรดี๑๓
๒๗เนินพระระยอง๑๒
สุวรรณประสิทธิ์คณะเขตลาดพร้าว-บึงกุ่ม๑๒
เขียนเขตปทุมธานี๑๒
ชัยชนะสงครามวัดบพิตรพิมุข๑๒
ชัยภูมิพิทักษ์ชัยภูมิ๑๒
บูรพารามใต้ยโสธร๑๒
บุณยประดิษฐ์วัดบุณยประดิษฐ์๑๒
กฤษณเวฬุพุทธารามสิงห์บุรี (ธ)๑๒
๒๘บางไผ่นนทบุรี๑๑
ศรีสระแก้วหนองบัวลำภู๑๑
สระเกศวัดสระเกศ๑๑
ราชโอรสารามวัดราชโอรสาราม๑๑
๒๙ตากฟ้านครสวรรค์๑๐
นวลจันทร์คณะเขตลาดพร้าว-บึงกุ่ม๑๐
ราชสิงขรวัดราชสิงขร๑๐
หัวลำโพงวัดหัวลำโพง๑๐
กะพังสุรินทร์ตรัง๑๐
วังสมบูรณ์สระแก้ว๑๐
สังฆารามสุโขทัย๑๐
น้อยนพคุณวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม๑๐
อนงคารามวัดอนงคาราม๑๐
อ่างทองอ่างทอง๑๐
ระฆังโฆสิตารามวัดระฆังโฆสิตาราม๑๐
๓๐ชัยสามหมอชัยภูมิ
ศรีบุญเรืองเชียงใหม่
โพธิ์งามหนองคาย
พระสิงห์เชียงราย
วิชิตสังฆารามภูเก็ต
ศรีนวลขอนแก่น
ศาลานครราชสีมา
ศรีโคมคำพะเยา
พระธาตุพนมนครพนม
หนองหงส์จันทบุรี
ธาตุทองวัดธาตุทอง
ลำผักชีวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
ศรีใครอำนาจเจริญ
แจ้งแสงอรุณสกลนคร
อรัญญวิเวกบึงกาฬ
๓๑พยอมชลบุรี
บึงนครราชสีมา
มหาธาตุเพชรบูรณ์
ป่าโคกดินแดงมหาสารคาม
พระธาตุดอยสุเทพเชียงใหม่
เบญจมบพิตรดุสิตวนารามวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
บ่อชะเนงอำนาจเจริญ
สัมมาชัญญาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
สายทองหนองบัวลำภู
มหาสอนลพบุรี
วิจารณ์สว่างโศกขอนแก่น
พระธาตุดอยสะเก็ดเชียงใหม่
มหาพฤฒารามวัดมหาพฤฒาราม
บ้านเก่าบ่ออำนาจเจริญ
ลาดปู่ทรงธรรมเลย
๓๒กลางขอนแก่น
โกเสยเขตหนองคาย
ยางคณะเขตสวนหลวง
ซับอุดมมงคลธรรมเพชรบูรณ์
วีระวงศาวาสกาฬสินธุ์ (ธ)
ชัยฉิมพลีวัดชัยฉิมพลี
เทพศิรินทราวาสวัดเทพศิรินทราวาส
หนองไผ่ล้อมปราจีนบุรี
อมรคีรีวัดอมรคีรี
บวรนิเวศวิหารวัดบวรนิเวศวิหาร
หนองเป็ดอุบลราชธานี
สะแกนครราชสีมา
หงษ์ประดิษฐารามสงขลา
ไชยชุมพลชนะสงครามกาญจนบุรี
อร่ามมงคลกาฬสินธุ์
เทวราชกุญชรวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
บ้านผือสุรินทร์
ชัยพรหนองคาย
๓๓ธาราวดีนครศรีธรรมราช
โพธิสมภารหนองคาย
โสมนัสวิหารวัดโสมนัสวิหาร
นิเวศธรรมประวัติพระนครศรีอยุธยา (ธ)
รอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์มุกดาหาร
สว่างสุวรรณารามนครพนม
แจ้งสว่างอุบลราชธานี
ศรีชมภูองค์ตื้อหนองคาย
อริยวงศารามราชบุรี (ธ)
นางในธัมมิการามอ่างทอง
แพรกษาสมุทรปราการ
ใหม่โคกไม้แดงบุรีรัมย์
น้ำไคร้น่าน
มเหยงคณ์พระนครศรีอยุธยา
สว่างใต้กาฬสินธุ์
ลุ่มระยอง
แคนอกนนทบุรี
ป้อมวิเชียรโชติการามสมุทรสาคร
มณีวนารามอุบลราชธานี
หงส์รัตนารามวัดหงส์รัตนาราม
สุวรรณารามหนองบัวลำภู
ป่าหนองดินดำชัยภูมิ
๓๔บพิตรพิมุขวัดบพิตรพิมุข
ประเชชัยเพชรบูรณ์
เรืองยศสุทธารามคณะเขตบางคอแหลม
สมรโกฏินนทบุรี
สายไหมปทุมธานี
ธรรมามูลชัยนาท
ห้วยจระเข้นครปฐม
พระแก้วดอนเต้าสุชาดารามลำปาง
โคกสมานคุณสงขลา
วังขนายทายิการามกาญจนบุรี
ดอนธาตุนรงค์หนองบัวลำภู
สุคันธาวาสสมุทรปราการ
ศรีประวัตินนทบุรี
กระทุ่มคณะเขตประเวศ-สะพานสูง
หนองคายพัฒนารามหนองคาย
พระบรมธาตุกำแพงเพชร
ราษฎร์บำรุงวัดสัมพันธวงศ์
หนองหอยราชบุรี
ราชนัดดารามวัดเทพธิดาราม
สระกำแพงใหญ่ศรีสะเกษ
เย้ยปราสาทบุรีรัมย์
คลองเตยในวัดคลองเตยใน
ประดู่พัฒนารามนครศรีธรรมราช
เซกาเจติยารามบึงกาฬ
บูรพาพิทยารามจันทบุรี
คีรีวันต์นครราชสีมา
ร่อนนานครศรีธรรมราช
พระงามนครปฐม
มหาวนารามอุบลราชธานี
โพธิ์ปฐมาวาสสงขลา
ขนอนใต้พระนครศรีอยุธยา
มหาธาตุราชบุรี
เกตการามสมุทรสงคราม (ธ)
โปรดเกศเชษฐารามสมุทรปราการ
กุยบุรีประจวบคีรีขันธ์
๓๕มหาธาตุนครพนม
สุวรรณคีรีระนอง
ประชานิยมกาฬสินธุ์ (ธ)
ศาลาลอยสุรินทร์
ยานนาวาวัดยานนาวา
มัชฌิมาวาสอุดรธานี
ราชบุรณะวัดราชบุรณะ
ดอนเมืองคณะเขตดอนเมือง-หลักสี่
สามัคคีธรรมหนองบัวลำภู
แจ้งนครศรีธรรมราช
สำราญนิเวศอำนาจเจริญ (ธ)
ชัยมงคลกาฬสินธุ์
มีชัยท่าหนองคาย
เจียงอีศรีมงคลวรารามศรีสะเกษ
ชัยภูมิวนารามชัยภูมิ
ดอนไชยตาก
ต้นสนเพชรบุรี
ป่าส่างคำหนองคาย
บ้านส้องสุราษฎร์ธานี
สว่างอารมณ์หนองบัวลำภู
ใหม่อมตรสวัดสามพระยา
มะนาวหวานนครศรีธรรมราช
เจดีย์หลวงเชียงใหม่ (ธ)
กู้นนทบุรี
ประมวลราษฎร์นครราชสีมา
สว่างคงคากาฬสินธุ์
นรนาถสุนทริการามวัดนรนาถสุนทริการาม
ละหารนนทบุรี
บ้านเกาะสิเหร่ภูเก็ต
ราษฎร์บูรณะปัตตานี
เอราวัณพัฒนารามเลย
ประดู่สมุทรสงคราม
ตะปันนครราชสีมา
พระประโทณเจดีย์นครปฐม
โพธิสมภรณ์อุดรธานี (ธ)
เขาพุทธโคดมชลบุรี
เวฬุวนารามคณะเขตดอนเมือง-หลักสี่
จอมมณีหนองคาย
ศิริวราวาสศรีสะเกษ
พระธาตุดอยตุงเชียงราย
ท่าตอนเชียงใหม่
สุภโสภณบุรีรัมย์
เจ็ดยอดเชียงใหม่
กลางลพบุรี (ธ)
บางปรือตราด
๓๖โพธิคุณตาก
ประชานิมิตเพชรบูรณ์
เวฬุวนารามราชบุรี
ทุ่งมะสังกาญจนบุรี
พระพุทธบาทสระบุรี
ธาตุดำหนองคาย
ป่าโชติการามหนองบัวลำภู
ชัยศรีคณารามนครราชสีมา
ทินกรนิมิตนนทบุรี
พระพุทธฉายสระบุรี
ห้วยหินฝนชัยภูมิ
บางบอนคณะเขตบางบอน
ศิวารามพระนครศรีอยุธยา
สามัคคีอุทิศชัยภูมิ
ญาณเวศกวันวัดพระพิเรนทร์
พระพุทธบาทตากผ้าลำพูน
ศรีโสดาเชียงใหม่
ศรีสุทธาวาสเลย (ธ)
บางระโหงนนทบุรี
สว่างหัวนาคำกาฬสินธุ์
โกศลสิตารามนครราชสีมา
พังตรุกาญจนบุรี
มหาธาตุยโสธร
พญาภูน่าน
สุวรรณภูมิสุพรรณบุรี
ไร่เกาะต้นสำโรงนครปฐม
นอกชลบุรี
พรสวรรค์สุพรรณบุรี
โบสถ์ดอนพรหมนนทบุรี
ราษฎร์บูรณะคณะเขตราษฎร์บูรณะ
โพธิ์กลางเพชรบูรณ์
เพชรสมุทรวรวิหารสมุทรสงคราม
ศิริบุญธรรมหนองบัวลำภู
ทุ่งสว่างศรีสะเกษ
ใหญ่สมุทรปราการ
อภัยทายารามวัดพรหมวงศาราม
มรรคสำราญขอนแก่น
สะพานคณะเขตคลองเตย
บัวถนนบุรีรัมย์
โคกเปี้ยวสงขลา (ธ)
เสมียนนารีวัดเสมียนนารี
มหาธาตุนครศรีธรรมราช (ธ)
ญาณเวศกวันนครปฐม
พยัคฆารามสุพรรณบุรี
เนรัญชรารามเพชรบุรี (ธ)
พระสิงห์เชียงใหม่
เขมาภิรตารามวัดบวรนิเวศวิหาร
เชิงเลนนนทบุรี
สามัคคีชัยหนองบัวลำภู
อมรินทรารามสุรินทร์
ราษฎร์ศรัทธาธรรมสุโขทัย
ศรีอุดมอุบลราชธานี
ไพรสณฑ์ศักดารามเพชรบูรณ์
จำปาทองหนองคาย
บุละกอนครราชสีมา
ศาลาปูนพระนครศรีอยุธยา
หนองกุงขอนแก่น
พุทธาธิวาสยะลา
เนินสุทธาวาสชลบุรี
อรุณรังษีหนองคาย (ธ)
ม่วงคณะเขตบางแค
เหนือกาฬสินธุ์
สวนดอกลำปาง
๓๗ดงกลางขอนแก่น
รางตันนิลประดิษฐ์สมุทรสาคร
ธาตุเรณูนครพนม
ยางน้อยอุบลราชธานี
จันทรสามัคคีหนองคาย (ธ)
โพธิ์ทองขอนแก่น
สะพานนครราชสีมา
ประยุรวงศาวาสวัดประยุรวงศาวาส
ท่าช้างเหนือสระบุรี
ศรีบุญเรืองลำพูน
เขาวังราชบุรี
ปากน้ำอุบลราชธานี
เสนหานครปฐม (ธ)
เกาะวังไทรนครปฐม
ตำหนักปทุมธานี
ป่าจันทวนารามยโสธร
โขดหินระยอง
ประสิทธิชัยตรัง
จันทร์ธาดาประชารามยะลา
วังตะกูนครปฐม
ท่าสว่างบุรีรัมย์
แหลมไผ่ศรีฉะเชิงเทรา
บางสะพานพิษณุโลก
วชิรธรรมารามพระนครศรีอยุธยา (ธ)
บุพพารามเชียงใหม่
อรัญญวาสีหนองคาย (ธ)
มะขามเตี้ยพิษณุโลก
แสงสวรรค์นครสวรรค์
ทุ่งศรีเมืองอุบลราชธานี
พระศรีมหาธาตุวัดพระศรีมหาธาตุ
สุคันธารามวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
บ้านลาดสระบุรี
สุทธิวาตวรารามสมุทรสาคร
มหาสวัสดิ์นาคพุฒารามนครปฐม
บางโฉลงในสมุทรปราการ
สำนักกะท้อนระยอง
ราชบพิธสถิตมหาสีมารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
ปรีดารามนครปฐม
กำแพงแสนนครปฐม
มงคลโกวิทารามอุบลราชธานี
มัชฌันติการามวัดบวรนิเวศวิหาร
หนองสนมระยอง
ศรีเมืองมางพะเยา
พิศาลรัญญาวาสหนองบัวลำภู (ธ)
จำปาบุรีรัมย์
เหล่าอ้อยสระแก้ว
คลองละมุงอุตรดิตถ์
วังสะพุงพัฒนารามเลย
เจ้าอามคณะเขตบางกอกน้อย
ครุในสมุทรปราการ
เสาธงทองลพบุรี
แสนตอสุโขทัย
กลางสุรินทร์
บ่อเงินปทุมธานี
ชุมแพหนองคาย
ทับไทรจันทบุรี
สุคนธารามพระนครศรีอยุธยา
ศรีชมชื่นหนองคาย
ส้มเสี้ยวนครสวรรค์
หนองจอกเพชรบุรี
ศรีภูกระดึงพัฒนารามเลย
บุญศรีมุนีกรณ์คณะเขตลาดพร้าว-บึงกุ่ม
ภคินีนาถวัดภคินีนาถ
ตาก้องนครปฐม
สะอาดขอนแก่น
บุตาวงษ์บุรีรัมย์
วารีสารเลย
ธาตุกุดกว้างขอนแก่น
ทุ่งเหียงชลบุรี
สังคมสามัคคีหนองบัวลำภู
ภิบาลวังม่วงสระบุรี
หัวอิฐนครศรีธรรมราช
โพธิ์งามเพชรบูรณ์
อนาลโยทิพยารามพะเยา (ธ)
ศรีหนองหินเลย
บัวงามราชบุรี
อนุภาษกฤษฎารามภูเก็ต
สว่างวงษ์นครสวรรค์
ทองธรรมิการามสมุทรสาคร
ดอนใหญ่ปทุมธานี
ไชยวารกาฬสินธุ์
ศรีโพธิมาลัยปราจีนบุรี
ยางตลาดยโสธร
ทองนพคุณวัดทองนพคุณ
สัตหีบชลบุรี
ยกกระบัตรสมุทรสาคร
ศรีนครารามอุดรธานี
หนองไผ่น้อยบุรีรัมย์
โสธรวรารามฉะเชิงเทรา
สิริกาญจนารามกาญจนบุรี (ธ)
ชัยมงคลสงขลา
เมืองสรวงเก่าร้อยเอ็ด
ศรีวิหารเจริญสุรินทร์
หลักสี่คณะเขตดอนเมือง-หลักสี่
ศรีบุรีรตนารามสระบุรี
กกวัดราชโอรสาราม
มหาพุทธารามศรีสะเกษ
หย่วนพะเยา
สุวรรณารามบึงกาฬ
ทองบนวัดยานนาวา
ป่ากลางทุ่งปทุมธานี
สันติธรรมเชียงใหม่ (ธ)
มงคลธรรมกายารามเชียงราย
ฝั่งหมิ่นเชียงราย
ศรีเทพเริงสดวนารามหนองคาย
อุดมธานีนครนายก
ปราสาทสิทธิ์ราชบุรี
ปาโมกข์พังงา
บุญรอดธรรมารามคณะเขตพระโขนง-บางนา
พระธาตุราษฏร์บำรุงหนองคาย
นางนองวัดราชโอรสาราม
ราษฎร์บำรุงสมุทรสาคร
ไผ่เหลืองนนทบุรี
สลักเพชรตราด
พระซองนครพนม
ศักดิ์พระนครศรีอยุธยา
บุรณศิริมาตยารามวัดบวรนิเวศวิหาร
พระไกรสีห์คณะเขตบางกะปิ
บางแก้วฉะเชิงเทรา
สุนทรประดิษฐ์พิษณุโลก
เกตการามสมุทรสงคราม
ป่าอุดมคงคานิมิตหนองคาย
สระจรเข้นครราชสีมา
ท่าหลวงพิจิตร
ประชาราษฎร์บำรุงนครปฐม
อโศการามกาฬสินธุ์
นครบาลชัยภูมิ
หลวงประชาบูรณะนครปฐม
ทองธรรมชาติวัดทองธรรมชาติ
พระธาตุสุนันทาเชียงใหม่
ศรีบุญเรืองมุกดาหาร
ป่าดาราภิรมย์เชียงใหม่ (ธ)
๓๘ลุ่มคงคารามนนทบุรี
พิพัฒน์มงคลสุโขทัย
ศรีวนารามชลบุรี
บ้านตุ่นพะเยา
ศรีรัตนารามนนทบุรี
กำแพงวัดราชโอรสาราม
มหาชัยหนองบัวลำภู (ธ)
เขาพระอังคารบุรีรัมย์
โคกกรุงสระบุรี
โนนโพธิ์อำนาจเจริญ
ปิตุลาธิราชรังสฤษฏิ์ฉะเชิงเทรา
เมืองมางเชียงใหม่
ร่ำเปิง (ตโปทาราม)เชียงใหม่
ประดิษฐารามคณะเขตธนบุรี
ศาลพันท้ายนรสิงห์สมุทรสาคร
เชตุพนเชียงใหม่
ธรรมเจริญวัดราชสิงขร
ป่าอภัยวันนครราชสีมา
สุวรรณเสวริยารามอ่างทอง
ช้างนครนายก
สลักเหนือนนทบุรี
ห้วยซ้อน่าน
พระยาทำวัดระฆังโฆสิตาราม
จันทราวาสชุมพร
ต้นสนอ่างทอง
ภูจวงอุทัยธานี
สามัคคีสุทธาวาสวัดอาวุธวิกสิตาราม
สุวรรณธารารามชุมพร
น้ำอ้อมศรีสะเกษ
พระแท่นดงรังกาญจนบุรี
ศรีดอนคำแพร่
หนองกลางด่านราชบุรี
บางหลวงปทุมธานี
ไตรวิทยารามนครศรีธรรมราช
ด้ามพร้าอุบลราชธานี
ไผ่ล้อมนครปฐม
ราชาธิวาสวิหารวัดราชาธิวาสวิหาร
ตรีทศเทพวัดบวรนิเวศวิหาร
ด่านสำโรงสมุทรปราการ
สะตือพระนครศรีอยุธยา
บางประทุนนอกวัดราชโอรสาราม
ดอนโฆสิตารามสมุทรสาคร
ตาคลีนครสวรรค์
บางพระชลบุรี
โพธิ์ศรีปราจีนบุรี
มหาธาตุเพชรบุรี
ประดิษฐารามวัดกัลยาณมิตร
ศิลานมิตรเชียงใหม่
สุทธิวรารามวัดยานนาวา
ภูเงินสกลนคร
สบสายแพร่
น้ำวนปทุมธานี
บ้านอิฐอ่างทอง
เทพปูรณารามขอนแก่น
ป่าหนองปรือบุรีรัมย์
ห้วยบงลพบุรี
อิสานนครราชสีมา
ตรีสวัสดิ์วนารามเลย
กระโจมทองสมุทรสาคร
กองดินระยอง
พระศรีรัตนมหาธาตุพิษณุโลก
ป่าศรีภูทอกเลย
พระราม๙กาญจนาภิเษกวัดบวรนิเวศวิหาร
ด่านประชากรชุมพร
ราษฎร์บำรุงชลบุรี
น้ำโจ้ลำปาง
คูเมืองศรีสะเกษ
หลวงอุบลราชธานี
น้อยนางหงษ์สมุทรสาคร
อาฮงศิลาวาสบึงกาฬ (ธ)
ไร่เหนือเพชรบูรณ์
ทุ่งยาวพัทลุง
ทรงธรรมพิจิตร
กิ่วหลวงลำปาง
บางขวางวัดบวรนิเวศวิหาร
หลวงพิสัยเจติยารามหนองคาย
หนองโสนนครราชสีมา
ศรีจันทร์เลย
อุทุมพรสุรินทร์
บ้านโป่งราชบุรี
ร้องตองน่าน
จรเข้ใหญ่สมุทรปราการ
แหลมยางชุมพร
เจษฎารามสมุทรสาคร
บ้านสิงห์ราชบุรี
เทียนถวายปทุมธานี
ใหญ่ศรีสุพรรณวัดใหญ่ศรีสุพรรณ
แหลมปอชุมพร
ดอนขวางนครราชสีมา
น้ำสิงห์ใต้อุตรดิตถ์
สระเศรษฐีนครสวรรค์
เขากำแพงสุพรรณบุรี
ทุ่งกาไชยพะเยา
โพรงมะเดื่อนครปฐม
โบสถ์ดอนพหรมนนทบุรี
สระแก้วหนองคาย
ป่าวิสุทธิคุณเพชรบุรี
นครอินทร์วัดราชสิทธาราม
ใต้โพธิ์ค้ำกาฬสินธุ์
ปากน้ำฝั่งใต้วัดระฆังโฆสิตาราม
พันตองเชียงใหม่
โบสถ์สิงห์บุรี
ราษฏร์นิยมสุรินทร์
อ่าวช่อตราด
บ้านสวนพัทลุง
หนองระกำราชบุรี
สุวรรณคีรีวิหารระนอง
อุทัยธารามวัดพรหมวงศาราม
บุญบาลประดิษฐ์ขอนแก่น
น้อยนางหงษ์วัดดาวดึงษาราม
อุโมงค์(สวนพุทธธรรม)เชียงใหม่
"ตำหนัก,ใต้"นนทบุรี
สีทาใต้สระบุรี
สระเกษอำนาจเจริญ
หนองหลั้วเชียงใหม่
ธรรมจริยาภิรมย์สมุทรสาคร
สำนักสงฆ์ม่อนปูอิ่นเชียงใหม่
โคกสะอาดอำนาจเจริญ
ปากช่องธรรมทานเพชรบูรณ์
อัมพวนารามพัทลุง
กระโตนนครราชสีมา
ราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามวัดบวรนิเวศวิหาร
โพธิ์ชัยศรีอุดรธานี
ดอนมนต์หนองคาย (ธ)
โล่ห์สุทธาวาสอ่างทอง
ตำหนักนครนายก (ธ)
กลางคลองสามปทุมธานี
โคนอนวัดปากน้ำ
ไชโยวรวิหารอ่างทอง
วรนาถบรรพตนครสวรรค์
ควนตรัง
สุวรรณุทการามอุดรธานี
พระรูปเพชรบุรี
โกรกกรากสมุทรสาคร
วังตะกูสุพรรณบุรี
แก้วฟ้าสมุทรสงคราม
ใหม่ห้วยลึกนครปฐม
โบสถ์สมพรชัยวัดยานนาวา
โบสถ์สามเสนวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
กิ่งแก้วสมุทรปราการ
หนองหอไตรกาฬสินธุ์
ไทรวัดราชโอรสาราม
ทองนพคุณเพชรบุรี
ใหม่สันตินครราชสีมา
เทพสรธรรมารามปทุมธานี (ธ)
จอมคีรีนาคพรตนครสวรรค์
สว่างฟ้าพฤฒารามชลบุรี
สระแก้วอุดรธานี
สันติธรรมารามวัดใหญ่ศรีสุพรรณ
คลองภูมิวัดยานนาวา
กลางสมุทรปราการ
จันทรประสิทธิ์ขอนแก่น
พระธาตุยอยหงษ์น่าน
ตลาดเหนือปทุมธานี
ใหม่สามัคคีสระบุรี
ชะแมบจันทบุรี
บุญยืนลำปาง
เหนือสกลนคร
คลองน้ำเจ็ดตรัง
ศรีอ้วนลำปาง
พุทธบูชาวัดบวรนิเวศวิหาร
หนองกระโดนนครปฐม
บางนานอกคณะเขตพระโขนง-บางนา
พระแก้วเชียงราย
หนองเทาอุบลราชธานี
บ้านข่าสุรินทร์
ชุ้งสระบุรี
ศิริมงคลสมุทรสาคร
ราชมณเฑียรเชียงใหม่
สุปัฏนารามอุบลราชธานี (ธ)
ยางขาวหนองคาย (ธ)
สันฐานลำปาง
ท่าช้างตาก
หนองไม้แดงนครสวรรค์
ธรรมคุณหนองคาย
กุดน้ำใสนครราชสีมา
บ้านดอนนครราชสีมา
ดงสักกาญจนบุรี
พญาวัดน่าน
พระราม ๙ กาญจนาภิเษกคณะเขตบางกะปิ
ตองปุพระนครศรีอยุธยา
พระยายังวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
กลางวรวิหารสมุทรปราการ
สวนสำราญสระบุรี
กุ่มหักสระบุรี
ศิริอัมพวันวังยางกาฬสินธุ์
เนินทองชุมพร
ศรีสุมังคล์หนองคาย
พระนอน(ขอนม่วง)เชียงใหม่
ประชาสามัคคีชัยภูมิ
กุ่มโคกสุพรรณบุรี
อู่ยาสุพรรณบุรี
ไชยมงคลพะเยา
ป่าเลไลยก์สุพรรณบุรี
ปากน้ำนนทบุรี
มีชัยทุ่งหนองคาย
นครสวรรค์นครสวรรค์
ห้วงพัฒนาตราด (ธ)
สามร้อยยอดประจวบคีรีขันธ์
สุวรรณารามวัดสุวรรณาราม
โคกขามสมุทรสาคร
แสนเมืองมาหลวงเชียงใหม่
เทพมงคลอำนาจเจริญ
ม่วงสิงห์บุรี (ธ)
หนองสังข์ชัยภูมิ
สุวรรณรัตนารามนครปฐม
ท่ากระท้อนตราด
แม่คำเชียงราย
ดอนเจดีย์แม่ฮ่องสอน
คอกช้างยะลา
อุปคุตเชียงใหม่
อุบลวนารามนนทบุรี
จอมแจ้งขอนแก่น
ชัยมงคลเชียงใหม่
ภูดรนิ่มเสนาะระยอง
ดอนตันพะเยา
ไก่จ้นพระนครศรีอยุธยา
น้อยหนองหว้าบุรีรัมย์
ตองปุลพบุรี
ราษฎร์สามัคคีชลบุรี
นาโบสถ์ตาก
ศรีมงคลเชียงใหม่
เทพนิมิตรฉะเชิงเทรา (ธ)
ประชิตกัลยาณมุนีเพชรบูรณ์
บ่อทองราษฎร์บำรุงชลบุรี
บางปะกอกคณะเขตราษฎร์บูรณะ
ทุ่งเศรษฐีคณะเขตประเวศ-สะพานสูง
ลาดปลาเค้าคณะเขตลาดพร้าว-บึงกุ่ม
สุทธารามลำปาง
ตึกนนทบุรี
ศรีเมืองหนองคาย (ธ)
โพธิ์ชัยโคกใหญ่กาฬสินธุ์
สนธิกรประชารามเพชรบูรณ์ (ธ)
ทำเลทองปทุมธานี
พระเจดีย์ซาวหลังลำปาง
ม่วงชุมสิงห์บุรี
จันทรังษีวรารามหนองคาย
สังฆารามชัยนาท
มงคลชัยพัฒนาสระบุรี
ป่ากล้วยลำปาง
ท่าดินแดงนครสวรรค์
ราชคฤห์คณะเขตธนบุรี
มัชฌิมภูมิตรัง
กัปปาสิกวันหนองคาย
ตาลเอนพระนครศรีอยุธยา
ป่าอัมพวันอุดรธานี
ปัจฉิมวันอำนาจเจริญ
สวนจันทร์นครศรีธรรมราช
แหลมสุวรรณารามสมุทรสาคร
เขาดินสุพรรณบุรี
สวนตาลน่าน
สวนป่านนครศรีธรรมราช (ธ)
ท้ายเกาะใหญ่ปทุมธานี
เขตอุดมหนองคาย
สุวรรณมงคลตราด
บูรพารามใต้วัดเสมียนนารี
บ้านระกาศสมุทรปราการ
อรัญญิกาเสนานิคมกาฬสินธุ์
สระบัวเพชรบุรี
ศรีษะเกษหนองคาย
ปากอ่างน้อยกำแพงเพชร
บ้านหนองบัวระเหวชัยภูมิ
พรหมจริยาวาสนครสวรรค์
ธรรมศาลานครปฐม
ใหม่พระยาทำชลบุรี
สีสุกวัดราชโอรสาราม
โกสินารายน์วัดอรุณราชวราราม
ศรีประชาวัฒนารามนครปฐม
ชัยพฤกษมาลาวัดชัยพฤกษมาลา
ชัยมงคลสมุทรปราการ
อินทรารามนครปฐม
สุมังคลารามยโสธร
เจ้าฟ้าสระบุรี
อุทัยทิศมหาสารคาม
ใหม่สายตะกูบุรีรัมย์
ศรีภูมิมาลำปาง
สิงห์ท่าขอนแก่น
เทพอาวาสราชบุรี
ใต้บ้านบ่อสมุทรสาคร
บางกร่างนนทบุรี
ภาวนาภิรตารามวัดกัลยาณมิตร
จันทารามวัดปากน้ำ
เครือวัลย์วัดบุปผาราม
คลองไผ่สามัคคีสระบุรี
ไตรภูมินครพนม
โคกท่าเจริญชลบุรี
ซับกระดานสระบุรี
ใหญ่ชัยมงคลนครศรีธรรมราช
นางสาวสมุทรสาคร
ป่าศรีสำราญศรีสะเกษ (ธ)
โนนสว่างอารมณ์เพชรบูรณ์
มหัตตมังคลารามสงขลา
ถืมตองน่าน
คำสมบูรณ์ขอนแก่น
ท่ามะโอลำปาง
นิวาสสถานเชียงใหม่
สระปทุมนครสวรรค์
มหรรณพารามวัดมหรรณพาราม
โพธิ์ชัยศรีบึงกาฬ
ทุ่งสว่างนครราชสีมา
สนามนอกนนทบุรี
ห้วยกรดกาญจนบุรี
ดุสิดารามวัดดุสิดาราม
พังสิงห์นครศรีธรรมราช
ศรีวารีน้อยสมุทรปราการ
วังเคียนชัยนาท
เขาแก้วสระบุรี
สวนสมบูรณ์ชุมพร
ร่ำเปิงเชียงใหม่
พรหมสุรินทร์สุรินทร์
ทุ่งท่าเสานครสวรรค์
หลักสี่ราษฎร์สโมสรสมุทรสาคร
วุฒิมงคลแพร่
ช่องลมราชบุรี
ลำโพนนทบุรี
ประชาบำรุงมหาสารคาม (ธ)
ธรรมบูชาสุราษฎร์ธานี (ธ)
ใหม่กลางคลองสิบปทุมธานี
ผาอ่างแม่ฮ่องสอน
ลานนาปทุมธานี
ช่องแคนครสวรรค์
อัมพาชัยภูมิ
โพธิ์ชลบุรี
บางช้างเหนือนครปฐม
สุทธจินดานครราชสีมา (ธ)
ม่วยต่อแม่ฮ่องสอน
ราชประดิษฐสถิตมหาสีมารามวัดบวรนิเวศวิหาร
ดอยสัพพัญญูเชียงใหม่
พระพิเรนทร์วัดพระพิเรนทร์
ห้วยเกี๋ยงพะเยา
ราษฎร์ประคองธรรมนนทบุรี
สว่างมีชัยบึงกาฬ
ปากช่องบุรีรัมย์
สำราญลพบุรี
ประโดกนครราชสีมา
กรอกยายชาระยอง
สว่างธรรมาวาสหนองคาย
เทพนิมิตรภูเก็ต
ธรรมโชติสมุทรสาคร
แลงระยอง
บ้านโภชน์เพชรบูรณ์
สันติวนารามเลย
คิรีวิหารตราด (ธ)
โพธิ์ขอนแก่น
บำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
ศรีมูลเรืองเชียงใหม่
เกาะวาลุการามลำปาง
โชติการามนนทบุรี
ศรีสะอาดเลย
ไชโยอ่างทอง
ดงบ้านนาร้อยเอ็ด
พระธาตุมงคลวนารามบุรีรัมย์
พร้าวโสภณารามพระนครศรีอยุธยา
อุโบสถเชียงใหม่
อรัญสถิตย์กำแพงเพชร
โพธารามนครสวรรค์
จินตาวาสพัทลุง
เขาสมโภชน์ลพบุรี
พระธาตุดอยม่วงคำลำปาง
ไทรเหนือนครสวรรค์
มะลิคณะเขตบางกอกน้อย
ศรีสว่างวงศ์สงขลา
โนนสว่างอุดรธานี (ธ)
ตานีสโมสรปัตตานี
เทวสังฆารามกาญจนบุรี
ขึ่งเจริญน่าน
ท่าไทรสุราษฎร์ธานี
แคสมุทรปราการ
โพนงามหนองคาย
กงลาดนครปฐม
ดอกไม้คณะเขตบางคอแหลม
จันทร์แก้วเพ็ชรถาวรวนารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
พิชยญาติการามวัดพิชยญาติการาม
ราชประดิษฐานพระนครศรีอยุธยา
ถ้ำพระโพธิสัตว์สระบุรี
พระนารายณ์มหาราชนครราชสีมา
ทับคล้อพิจิตร
สำโรงเกียรติศรีสะเกษ
ท่าจันทร์วิปัสสนานครสวรรค์
คลองอ้อมใหญ่นครปฐม
คอกวัวสุพรรณบุรี
ศรีดอนมูลพะเยา
ลำพันจันทบุรี
สามัคคีวนารามอุดรธานี (ธ)
ปากน้ำฝั่งใต้คณะเขตภาษีเจริญ
หนองจะบกนครราชสีมา
สิตารามวัดยานนาวา
ห้วยทรายใต้เพชรบุรี
สำโรงเหนือสมุทรปราการ
โพธิ์เงินสิงห์บุรี
พยัคฆภูมิวรารามมหาสารคาม
ลาดชุมพลชัยภูมิ
ลานแหลมนครปฐม
บ้านอ้นร้อยเอ็ด
นิโครธารามพัทลุง
ชาวเหนือราชบุรี
พระธาตุช่อแฮแพร่
แก้วฟ้าจุฬามณีวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม