จัดลำดับวัดที่มีผู้สอบบาลีสนามหลวงได้มากที่สุดประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑

มีผู้ออนไลน์ขณะนี้ ท่าน
จัดลำดับวัดที่มีผู้สอบบาลีสนามหลวงได้มากที่สุดประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ [ไม่รวมบาลีศึกษา]
อันดับ วัด สำนักเรียน จำนวนผู้สอบได้
โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๐๖
พระธรรมกายปทุมธานี๒๐๕
จองคำลำปาง๑๑๐
ตากฟ้านครสวรรค์๗๔
บัวขวัญนนทบุรี๗๒
ชัยมงคลชลบุรี๖๕
บางพลีใหญ่ในสมุทรปราการ๕๗
ชัยศรีขอนแก่น๔๙
ศรีเอี่ยมวัดศรีเอี่ยม๔๒
มัชฌิมาวาสอุดรธานี๔๒
๑๐ปากน้ำวัดปากน้ำ๓๙
ไวกูลฐารามอุดรธานี๓๙
๑๑หาดใหญ่สิตารามสงขลา๓๗
๑๒กัลยาณมิตรวัดกัลยาณมิตร๓๔
สังฆานุภาพกำแพงเพชร๓๔
พนัญเชิงพระนครศรีอยุธยา๓๔
๑๓บูรพารามใต้ยโสธร๓๒
แสนสุขวัดแสนสุข๓๒
๑๔สวนหงส์สุพรรณบุรี๓๑
สร้อยทองวัดสร้อยทอง๓๑
๑๕พระปฐมเจดีย์นครปฐม๓๐
๑๖ศรีนครารามอุดรธานี๒๙
ศรีสระแก้วหนองบัวลำภู๒๙
๑๗อาวุธวิกสิตารามวัดอาวุธวิกสิตาราม๒๘
๑๘เทพลีลาวัดเทพลีลา๒๗
โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๒๗
๑๙ศรีบุญเรืองเลย๒๖
๒๐บางนาในวัดบางนาใน๒๕
สามพระยาวัดสามพระยา๒๕
พิชโสภารามอุบลราชธานี๒๕
ศิริมงคลอุดรธานี๒๕
หัวคู้สมุทรปราการ๒๕
บ้านขุนเชียงใหม่๒๕
ศรีวิชัยวนารามเลย๒๕
๒๑สวนดอกเชียงใหม่๒๔
๒๒จักรวรรดิราชาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาส๒๓
บ่อชะเนงอำนาจเจริญ๒๓
อรุณราชวรารามวัดอรุณราชวราราม๒๓
๒๓ชนะสงครามวัดชนะสงคราม๒๒
คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๒๒
อุดมอินทราวาสอุดรธานี๒๒
สุทัศนเทพวรารามวัดสุทัศนเทพวราราม๒๒
๒๔โคเขตตารามอุดรธานี๒๑
กษัตราธิราชพระนครศรีอยุธยา๒๑
ไตรมิตรวิทยารามวัดไตรมิตรวิทยาราม๒๑
ชูจิตธรรมารามพระนครศรีอยุธยา (ธ)๒๑
หลวงพ่อสดธรรมกายารามราชบุรี๒๑
๒๕จอมแจ้งศรีบุญเรืองอุดรธานี๒๐
ป่าอัมพวันอุดรธานี๒๐
อมรคีรีวัดอมรคีรี๒๐
ประสานศรัทธาหนองบัวลำภู๒๐
๒๖ดาวดึงษารามวัดดาวดึงษาราม๑๙
โพนชัยเลย๑๙
จากแดงสมุทรปราการ๑๙
๒๗สุทธิวารีจันทบุรี๑๘
สายทองหนองบัวลำภู๑๘
สระกำแพงใหญ่ศรีสะเกษ๑๘
กลางบุรีรัมย์๑๘
ป่าอุบลแก้วอุบลราชธานี๑๘
แจ้งแสงอรุณสกลนคร๑๘
สระมณีอุดรธานี๑๘
๒๘ปทุมวนารามวัดปทุมวนาราม๑๗
มหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์๑๗
อรัญญวิเวกบึงกาฬ๑๗
เกียรติแก้วสามัคคีศรีสะเกษ๑๗
๒๙พระสิงห์เชียงราย๑๖
ศรีใครอำนาจเจริญ๑๖
ดอนธาตุนรงค์หนองบัวลำภู๑๖
พระธาตุศรีจอมทองเชียงใหม่๑๖
๓๐พระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม๑๕
ผ่องพลอยวิริยารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม๑๕
ละหารนนทบุรี๑๕
ศรีรัตนธรรมารามวัดธรรมมงคล๑๕
พระนอนจักรสีห์สิงห์บุรี๑๕
ท่าพระเจริญพรตนครสวรรค์๑๕
สะแกนครราชสีมา๑๕
๓๑วารินทรารามอุบลราชธานี๑๔
โสมนัสสันตยารามอุดรธานี๑๔
บพิตรพิมุขวัดบพิตรพิมุข๑๔
ขันเงินชุมพร๑๔
บึงนครราชสีมา๑๔
พระศรีรัตนมหาธาตุพิษณุโลก๑๔
๓๒โชติรสธรรมากรบึงกาฬ๑๓
คูหาสวรรค์พัทลุง๑๓
ชลประทานรังสฤษดิ์นนทบุรี๑๓
เขียนเขตปทุมธานี๑๓
ศรีสะอาดอุดรธานี๑๓
โพธิ์งามหนองคาย๑๓
เขาสนามชัยประจวบคีรีขันธ์๑๓
โคกกะเทียมลพบุรี๑๓
๓๓พระธาตุผาเงาเชียงราย๑๒
ประโดกนครราชสีมา๑๒
พระบรมธาตุกำแพงเพชร๑๒
โพธิ์ชัยหนองคาย๑๒
ดอนไชยตาก๑๒
๓๔หงส์รัตนารามวัดหงส์รัตนาราม๑๑
วังสมบูรณ์สระแก้ว๑๑
ระฆังโฆสิตารามวัดระฆังโฆสิตาราม๑๑
บวรนิเวศวิหารวัดบวรนิเวศวิหาร๑๑
มัชฌิมบุรีอุดรธานี๑๑
คีรีวันต์นครราชสีมา๑๑
ลำผักชีวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม๑๑
อร่ามมงคลกาฬสินธุ์๑๑
ศิรินทราวาสอุดรธานี๑๑
๓๕แพรกษาสมุทรปราการ๑๐
รัตนคูหาอุดรธานี๑๐
เบญจมบพิตรดุสิตวนารามวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม๑๐
พิกุลทองสิงห์บุรี๑๐
นิมมานรดีวัดนิมมานรดี๑๐
เทพศิรินทราวาสวัดเทพศิรินทราวาส๑๐
๓๖สว่างอารมณ์หนองบัวลำภู
รอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์มุกดาหาร
ไทรเหนือนครสวรรค์
ไพรีพินาศชัยภูมิ
บางไผ่นนทบุรี
ศรีชมชื่นอุดรธานี
พระงามนครปฐม
มหาธาตุเพชรบูรณ์
ศรีโคมคำพะเยา
พรหมวงศารามวัดพรหมวงศาราม
ศาลานครราชสีมา
ไชยคำอำนาจเจริญ
๓๗ช้างนครนายก
ช่องลมวัดยานนาวา
โพธิสมภรณ์อุดรธานี (ธ)
พระธาตุพนมนครพนม
สัมมาชัญญาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
ชัยมงคลกาฬสินธุ์
พายัพนครราชสีมา
พระพุทธบาทสระบุรี
เขาถ้ำชลบุรี
ศรีชมภูองค์ตื้อหนองคาย
ชัยศรีคณารามนครราชสีมา
อุดมธานีนครนายก
ญาณเวศกวันนครปฐม
โคกสมานคุณสงขลา
ห้วยหินฝนชัยภูมิ
ปากน้ำอุบลราชธานี
๓๘ชัยชนะสงครามวัดบพิตรพิมุข
อ่างทองอ่างทอง
หนองปลิงนครสวรรค์
ชัยฉิมพลีวัดชัยฉิมพลี
อุบลวนารามนนทบุรี
หนองกระดูกเนื้อนครสวรรค์
ชัยพรหนองคาย
แจ้งสว่างอุบลราชธานี
พระวรราชาทินัดดามาตุเพชรบูรณ์
กระทุ่มคณะเขตประเวศ-สะพานสูง
มหาสอนลพบุรี
ราษฎร์บำรุงอุดรธานี
สุวรรณประสิทธิ์คณะเขตบึงกุ่ม
ศรีกลมประชาสามัคคีหนองบัวลำภู
นรนาถสุนทริการามวัดนรนาถสุนทริการาม
อริยวงศารามราชบุรี (ธ)
ป้อมวิเชียรโชติการามสมุทรสาคร
ศรีบุญเรืองมุกดาหาร
โคกท่าเจริญชลบุรี
สองพี่น้องสุพรรณบุรี
สว่างสุวรรณารามนครพนม
พระธาตุดอยสุเทพเชียงใหม่
บ้านผือสุรินทร์
หนองหงส์จันทบุรี
สระแก้วหนองคาย
พระธาตุดอยตุงเชียงราย
สังฆารามสุโขทัย
ต้นสนเพชรบุรี
สัตหีบชลบุรี
เสมียนนารีวัดเสมียนนารี
เจดีย์หลวงเชียงใหม่ (ธ)
เรืองยศสุทธารามคณะเขตบางคอแหลม
๓๙สว่างใต้กาฬสินธุ์
มหาพฤฒารามวัดมหาพฤฒาราม
นวลจันทร์คณะเขตบึงกุ่ม
อรัญญวาสีหนองคาย (ธ)
โสมนัสวิหารวัดโสมนัสวิหาร
สว่างโยมาลัยอุดรธานี
วิชิตสังฆารามภูเก็ต
บุณยประดิษฐ์วัดบุณยประดิษฐ์
สระบัวอุดรธานี
สุวรรณาวาสมหาสารคาม
หัวลำโพงวัดหัวลำโพง
วีระวงศาวาสกาฬสินธุ์ (ธ)
ราษฎร์ประชุมชนารามกาญจนบุรี
ราชสิงขรวัดราชสิงขร
คลองเตยในวัดคลองเตยใน
น้อยนางหงษ์วัดอมรคีรี
เขตอุดมหนองคาย
ราชโอรสารามวัดราชโอรสาราม
มเหยงคณ์พระนครศรีอยุธยา
คำเขื่อนแก้วอุบลราชธานี
หนองไผ่ล้อมปราจีนบุรี
เทวสังฆารามกาญจนบุรี
ชัยภูมิพิทักษ์ชัยภูมิ
โพธิ์ชัยอุดรธานี
เนินพระระยอง
สิริกาญจนารามกาญจนบุรี (ธ)
ใหม่สัญญาศิริเขตอุดรธานี
น้อยนพคุณวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
ศาลาปูนพระนครศรีอยุธยา
โนนโพธิ์อำนาจเจริญ
ศรีสุธาทิพย์อุดรธานี
บ้านเก่าบ่ออำนาจเจริญ
๔๐จันทรารามอุดรธานี
บุพพารามเชียงใหม่
สว่างสามัคคีอุดรธานี
ใหม่อยู่สงัดชลบุรี
หนองเม็กอุดรธานี
ตะปันนครราชสีมา
กุยบุรีประจวบคีรีขันธ์
เลียบน้ำไหลชัยภูมิ
อนงคารามวัดอนงคาราม
ป่าดาราภิรมย์เชียงใหม่ (ธ)
หงษ์ประดิษฐารามสงขลา
บัวถนนบุรีรัมย์
ราชบพิธสถิตมหาสีมารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
วาปีรัตนารามนครสวรรค์
ประมวลราษฎร์นครราชสีมา
สวนดอกลำปาง
ซอยสองจันทบุรี
หนองโพธิ์นครนายก
ป่าโคกดินแดงมหาสารคาม
พุทธนิมิตอุดรธานี (ธ)
กฤษณเวฬุพุทธารามสิงห์บุรี (ธ)
พราหมณีนครนายก
พระไชยเชษฐาธิราชหนองคาย
เจ็ดยอดเชียงใหม่
โพธิ์ศรีสว่างอุดรธานี
มหาธาตุราชบุรี
พญาภูน่าน
จอมมณีหนองคาย
ศรีสุทธาวาสเลย (ธ)
มัชฌันติการามวัดบวรนิเวศวิหาร
เปรมประชาปทุมธานี
ธาตุทองวัดธาตุทอง
บุณฑริกาวาสกาฬสินธุ์
๔๑สีสุกวัดราชโอรสาราม
มณีวนารามอุบลราชธานี
ยางน้อยอุบลราชธานี
สุธรรมวดีคณะเขตบางขุนเทียน
ศาลาลำดวนสระแก้ว
ราชสิทธารามวัดราชสิทธาราม
อำนาจอำนาจเจริญ
ลาดปู่ทรงธรรมเลย
ป่าโชติการามหนองบัวลำภู
ราชบุรณะวัดราชบุรณะ
บ้านไร่นครราชสีมา
อุดมมหาวันหนองคาย
สว่างคงคากาฬสินธุ์
โขดหินระยอง
ทองนพคุณวัดทองนพคุณ
เขาบุญมีดารารามชลบุรี
ไร่ขิงนครปฐม
ศรีโสภณอุดรธานี
เนินสุทธาวาสชลบุรี
นิเวศธรรมประวัติพระนครศรีอยุธยา (ธ)
อุบลบรทิพย์ร้อยเอ็ด
เทพสิงหารอุดรธานี
สุคันธาวาสสมุทรปราการ
มีชัยท่าหนองคาย
สำราญนิเวศอำนาจเจริญ (ธ)
จันทรังษีวรารามหนองคาย
โปรดเกศเชษฐารามสมุทรปราการ
เกตการามสมุทรสงคราม (ธ)
ศรีภูกระดึงพัฒนารามเลย
ตำหนักนครนายก (ธ)
กะพังสุรินทร์ตรัง
พระพุทธฉายสระบุรี
ราษฎร์บูรณะคณะเขตราษฎร์บูรณะ
ยางคณะเขตสวนหลวง
หนองกุงขอนแก่น
มงคลโกวิทารามอุบลราชธานี
บางพระชลบุรี
ศรีบุญเรืองคณะเขตบางกะปิ
เทวราชกุญชรวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
ธัญญะผลปทุมธานี
มงคลชัยพัฒนาสระบุรี
บุตาวษ์บุรีรัมย์
ศรีสวาทอุดรธานี
ศิริวราวาสศรีสะเกษ
ยานนาวาวัดยานนาวา
กู้นนทบุรี
ศรีโสดาเชียงใหม่
ศรีอุดมอุบลราชธานี
ชัยภูมิอุดรธานี
เก่าโบราณชลบุรี
โคกเปี้ยวสงขลา (ธ)
ปทุมคงคาวัดปทุมคงคา
ศาลาไชยลำปาง
วารีสารเลย
ศรีษะเกษหนองคาย
สระเกศวัดสระเกศ
บุญศรีมุนีกรณ์คณะเขตบึงกุ่ม
สุวรรณคีรีวิหารระนอง
พระสิงห์เชียงใหม่
๔๒ศาลาลอยนครราชสีมา
ประชาราษฎร์บำรุงนครปฐม
คีรีสามัคคีทรงธรรมหนองคาย
พระโตอุบลราชธานี
บางระโหงนนทบุรี
พระธาตุช่อแฮแพร่
ทรงศิลาชัยภูมิ
เวฬุวนารามคณะเขตดอนเมือง-หลักสี่
นาหว้าอำนาจเจริญ
อัมพวนารามพัทลุง
ห้วยทรายใต้เพชรบุรี
โกเสยเขตหนองคาย
พระแก้วดอนเต้าสุชาดารามลำปาง
หัวกระบือคณะเขตบางขุนเทียน
ใหม่กรงทองปราจีนบุรี
ศรีประวัตินนทบุรี
เขื่อนเพชรเพชรบุรี
บางสะพานพิษณุโลก
โพนทันเลย
ป่าหนองปรือบุรีรัมย์
เลียบเลย
โพธิ์ศรีปราจีนบุรี
นิยมบวรอุดรธานี
หนองคายพัฒนารามหนองคาย
มหาธาตุนครพนม
เขมาภิรตารามวัดบวรนิเวศวิหาร
ประดู่พัฒนารามนครศรีธรรมราช
ไตรวิทยารามนครศรีธรรมราช
ศรีจันทร์ขอนแก่น (ธ)
โพธารามนครสวรรค์
มะขามเตี้ยพิษณุโลก
บัวงามราชบุรี
ศรีบุญเรืองเชียงใหม่
ราษฎร์บูรณะปัตตานี
พระพุทธบาทตากผ้าลำพูน
ท่าหลวงพิจิตร
เม็งรายมหาราชเชียงราย
ชัยมงคลสงขลา
ไร่เกาะต้นสำโรงนครปฐม
ราชคฤห์คณะเขตธนบุรี
เหล่าอ้อยสระแก้ว
อนุภาษกฤษฎารามภูเก็ต
คลองวาฬประจวบคีรีขันธ์
สมรโกฏินนทบุรี
สว่างหัวนาคำกาฬสินธุ์
สุนทรประดิษฐ์พิษณุโลก
ศรีสุมังคลารามเลย
ชายคลองพัทลุง
ป่าคอวังน่าน
นอกชลบุรี
หนังวัดราชโอรสาราม
สามพร้าวอุดรธานี
ประยุรวงศาวาสวัดประยุรวงศาวาส
ลุ่มระยอง
แสงสว่างโพธิ์ทองกาฬสินธุ์
หนองเป็ดอุบลราชธานี
หัวคู้สมุทรปรการ
โค้งสนามเป้าจันทบุรี
สุทธาโภชน์คณะเขตลาดกระบัง
พระแก้วเพชรบูรณ์
โนนดินแดงใต้บุรีรัมย์
พระธาตุราษฎร์บำรุงหนองคาย
ขนอนใต้พระนครศรีอยุธยา
ไชยชุมพลชนะสงครามกาญจนบุรี
สวนอธิษฐานพิษณุโลก
บูรพาพิทยารามจันทบุรี
โกรกกรากสมุทรสาคร
หนองจอกคณะเขตหนองจอก
ประชานิมิตเพชรบูรณ์
ห้วยกอยยโสธร
มงคลทับคล้อพิจิตร
ท่าสว่างบุรีรัมย์
พัฒนารามสุราษฎร์ธานี
ราษฎร์บำรุงวัดสัมพันธวงศ์
มะม่วงหมู่สงขลา
บ้านส้องสุราษฎร์ธานี
๔๓สุวรรณุทการามอุดรธานี
โคกเดื่อนครสวรรค์
เทียนถวายปทุมธานี
สระกำแพงใหญ่ศรีษะเกษ
เชิงเลนนนทบุรี
บางช้างเหนือนครปฐม
ใหม่โคกไม้แดงบุรีรัมย์
เพชรสมุทรวรวิหารสมุทรสงคราม
ป่าศรีภูทอกเลย
บางค้อนนทบุรี
ลานสักอุทัยธานี
ดอนตูมราชบุรี
อาษาสงครามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
สามัคคีธรรมร้อยเอ็ด
สะพานศรีสกลนคร
ระกาศรีสะเกษ
พระธาตุมงคลวนารามบุรีรัมย์
บ้านหลวงเชียงใหม่
ทุ่งยาวพัทลุง
ท่าลี่ศรีสะอาดหนองคาย
พยอมชลบุรี
บางโฉลงนอกสมุทรปราการ
หนองเต่าทองกำแพงเพชร
อรัญญาวาสน่าน
ราชาธิวาสวิหารวัดราชาธิวาสวิหาร
หลวงลำปาง
ศรีบุญเรืองสกลนคร
ร่อนนานครศรีธรรมราช
เพียนามศรีสะเกษ
ศรีสว่างอรุณอุดรธานี
งิ้วรายพิจิตร
หนองเคร่าหนองคาย
บ้านป่าสระบุรี
หนองสามขากาฬสินธุ์
วังหินจันทบุรี
สวัสดิ์วารีสีมารามวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
พังตรุกาญจนบุรี
ราชนัดดารามวัดเทพธิดาราม
ดงคำอุดรธานี
พระธาตุดอยสะเก็ดเชียงใหม่
ยายร่มวัดราชโอรสาราม
ปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ฉะเชิงเทรา
มงคลธรรมกายารามเชียงราย
ร่ำเปิงเชียงใหม่
ประสิทธิเวชนครนายก
สี่แยกเจริญพรนครปฐม
ทับไทรจันทบุรี
วิภาวดีกาญจนาสุราษฎร์ธานี (ธ)
เสาธงทองลพบุรี
ใหญ่ศรีสุพรรณวัดใหญ่ศรีสุพรรณ
ศรีวิหารเจริญสุรินทร์
ประดู่สมุทรสงคราม
ศิวารามพระนครศรีอยุธยา
ราชผาติการามวัดราชาธิวาสวิหาร
เมืองมางเชียงใหม่
จำปาทองหนองคาย
เทพนิมิตต์คณะเขตดอนเมือง-หลักสี่
สายไหมปทุมธานี
สุวรรณภูมิสุพรรณบุรี
ดอนทองสระบุรี
ป่าหลวงตาบัว ญาณสัมปันโนกาญจนบุรี
โนนสะเคียนสกลนคร
ปอบิดนครราชสีมา
บุปผารามวัดบุปผาราม
จันทรังษีเลย (ธ)
วชิรธรรมารามพระนครศรีอยุธยา (ธ)
ราษฎร์เจริญธรรมตาก
ห้วยจระเข้นครปฐม
เวฬุวนารามราชบุรี
อัมพวันวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
น้อยนอกนนทบุรี
โพธิ์งามชัยนาท
สามัคคีชัยหนองบัวลำภู
พุทธบูชาวัดบวรนิเวศวิหาร
สว่างฟ้าพฤฒารามชลบุรี
บึงบัวคณะเขตลาดกระบัง
ราฎษร์บำรุงวัดสัมพันธวงศ์
เขาลังพัฒนาลพบุรี
เย้ยปราสาทบุรีรัมย์
บางเตยคณะเขตบึงกุ่ม
ท่าตอนเชียงใหม่
นิโครธารามพัทลุง
โพธิคุณตาก
อโศการามกาฬสินธุ์
ศรีสุธรรมารามนครสวรรค์
วิปัสสนารังกาใหญ่นครราชสีมา
ไชโยอ่างทอง
สุคนธารามพระนครศรีอยุธยา
อัมพวันอุบลราชธานี
พระยายังวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
ปรีดารามนครปฐม
ปากคลองมะขามเฒ่าชัยนาท
พระธาตุศรีมงคลสกลนคร
เกาะโตนดจันทบุรี
คอกช้างยะลา
ดอนโพธิ์หนองคาย
หนองสนมระยอง
มหาธาตุยโสธร
ใหม่อมตรสวัดสามพระยา
บ้านบอนหนองคาย
สันฐานลำปาง
โพธิ์ชัยศรีอุดรธานี
บางปิ้งสมุทรสาคร
มหาวนารามอุบลราชธานี
พระนารายณ์มหาราชนครราชสีมา
ทองนพคุณเพชรบุรี
คฤหบดีวัดคฤหบดี
สันติวนารามเลย
สุทธิวาตวรารามสมุทรสาคร
ประชาบำรุงมหาสารคาม (ธ)
ภูจวงอุทัยธานี
พยัคฆารามสุพรรณบุรี
จันทรสามัคคีหนองคาย (ธ)
เจ้าอามคณะเขตบางกอกน้อย
ธรรมศาลานครปฐม
ปาโมกข์พังงา
พรสวรรค์สุพรรณบุรี
มูลจินดารามปทุมธานี
พระธาตุโพธิ์งามพะเยา
วังขนายทายิการามกาญจนบุรี
นิโครธารามนครศรีธรรมราช
มณีไพรสณฑ์ตาก
สามัคคีประดิษฐ์นครสวรรค์
ยางตลาดยโสธร
อมรินทรารามสุรินทร์
สระแก้วอุดรธานี
ชุมพลนิกายารามพระนครศรีอยุธยา
ธัมมปติฏฐารามอุบลราชธานี
ละหารไร่ระยอง
นาคปรกวัดปากน้ำ
ศิริบุญธรรมหนองบัวลำภู
เทพธิดารามวัดเทพธิดาราม
ธรรมโชติสมุทรสาคร
พิศาลรัญญาวาสหนองบัวลำภู (ธ)
พิรุณศาสตร์ปทุมธานี
ท้องคุ้งชลบุรี
ทิพย์ศรีปัญญาอุดรธานี
โพธิสมภารหนองคาย
กกวัดราชโอรสาราม
๔๔พรหมรังษีคณะเขตบางบอน
ศรีแก้วศรีสะเกษ
วิเศษวานิชตาก
สว่างอารมณ์อุดรธานี
คุ้งครองนครราชสีมา
ใหญ่ชัยมงคลพระนครศรีอยุธยา
โรงเข้สมุทรสาคร
แสนตอสุโขทัย
สามัคคีคุณาวาส (ธ)ระยอง
กรวดสุราษฎร์ธานี
อรุณแสงทองสกลนคร
พระพุทธแสงธรรมสระบุรี (ธ)
ลาดเป้งสมุทรสงคราม
จันทารามกำแพงเพชร
แสงสวรรค์นครสวรรค์
โพธิ์พุฒตาลคณะเขตบางบอน
พระบาทมิ่งเมืองแพร่
บูรพ์นครราชสีมา
ใต้บ้านบ่อสมุทรสาคร
ห้วยทรายขาวประจวบคีรีขันธ์
อังกัญโคกบรรเลงสุรินทร์
สามัคคีสุทธาวาสวัดอาวุธวิกสิตาราม
อัมพวันสิงห์บุรี
ประดิษฐ์ธรรมคุณหนองคาย
ธาตุขอนแก่น
โนนกาเล็นคณะเขตบางบอน
แหลมสุวรรณารามสมุทรสาคร
กลางกาฬสินธุ์
บางระกำพระนครศรีอยุธยา
สังโฆสิตารามคณะเขตบางบอน
มหาชัยมหาสารคาม
บ้านแถวพิษณุโลก
นาถวนารามขอนแก่น
นางพญาพิษณุโลก
ต้นสนอ่างทอง
ไชยศรีชมชื่นนครราชสีมา
กำมะเชียรสุพรรณบุรี
ศรีบุญเรืองวัดบพิตรพิมุข
ชัยสถานเชียงใหม่
ศรีเทพเริงสดวนารามหนองคาย
ตรีทศเทพวัดบวรนิเวศวิหาร
หนองกระโดนนครปฐม
กลางขอนแก่น
สำโรงใต้สมุทรปราการ
จันทราวาสชุมพร
แจ้งพรหมนครสิงห์บุรี
ศิริเจริญเนินหม้อราชบุรี
สำราญลพบุรี
โพธิ์กลางเพชรบูรณ์
ศรีวนารามชลบุรี
บ่อทองราษฎร์บำรุงชลบุรี
ดุสิดารมวัดดุสิดาราม
หนองลำดวนพรมศรีชลบุรี
อรัญสถิตย์กำแพงเพชร
บ้านเปียงเชียงใหม่
นาโคกสมุทรสาคร
มะนาวหวานนครศรีธรรมราช
แสงสรรค์ปทุมธานี
กำแพงแสนนครปฐม
นาท่อมพัทลุง
หลวงราชสัณฐานพะเยา
หนองปลากระดี่สระบุรี
ดอกเอื้องเชียงใหม่
สามัคคีวนารามอุดรธานี (ธ)
ขุนพรมดำริมหาสารคาม
ยอดลำธารสกลนคร
โนนประดู่นครราชสีมา
อัมพัวนบุรีรัมย์
บึงทองหลางวัดเทพลีลา
จรเข้ใหญ่สมุทรปราการ
พระแท่นดงรังกาญจนบุรี
เกาะวังไทรนครปฐม
ถาวรวรารามสงขลา
อินทารามนนทบุรี
ราชมณเฑียรเชียงใหม่
สองแควเชียงใหม่
โคธารามสมุทรปราการ
เจดีย์ขาวลำพูน
อินทรวิหารวัดสามพระยา
ศรีสุทธารามสมุทรสาคร
บางปะกอกคณะเขตราษฎร์บูรณะ
เขาป่าแก้วสระแก้ว
ด้ามพร้าอุบลราชธานี
สำโรงเหนือสมุทรปราการ
เสนาสนารามพระนครศรีอยุธยา (ธ)
เจ้าเจ็ดในพระนครศรีอยุธยา
พระธาตุแช่แห้งน่าน
สุวรรณารามอุบลราชธานี
ดอนโฆสิตารามสมุทรสาคร
บ่อไม้หว้าตาก
หนองใหญ่ร้อยเอ็ด
โคกสะอาดอำนาจเจริญ
โคกบำรุงราษฎร์ราชบุรี
โคนอนวัดปากน้ำ
กลางสวนสมุทรปราการ
พลงช้างเผือกระยอง
อัมพวันหนองคาย
โพนข่าเลย
สนามไชยราชบุรี
หลักสี่คณะเขตดอนเมือง-หลักสี่
บุรณศิริมาตยารามวัดบวรนิเวศวิหาร
ปากบ่อคณะเขตสวนหลวง
ศรีสโมสรชัยนาท
นางในธัมมิการามอ่างทอง
จันทนารามชัยนาท
สวนจันทร์นครศรีธรรมราช
โบสถ์คงคาล้อมนครราชสีมา
สุวรรณมงคลตราด
กันมาตุยารามวัดเทพศิรินทราวาส
จันทารามวัดอินทาราม
คะตึกเชียงมั่นลำปาง
ศรีชมชื่นหนองคาย
ช่องลมราชบุรี
โพนคำหนองคาย
คิรีวิหารตราด (ธ)
ทองบนวัดยานนาวา
ป้อมแก้วสมุทรสงคราม
บุญเกิดพะเยา
ปัจฉิมวันอำนาจเจริญ
ทับคล้อพิจิตร
ทุ่งเหียงชลบุรี
ศิริมงคลวรารามบึงกาฬ
พระมหาธาตุสุราษฎร์ธานี
นาเขื่อนชลบุรี
เทพพรสวรรค์ธารหวายนครสวรรค์
รางตันนิลประดิษฐ์สมุทรสาคร
บ้านดอนบุรีรัมย์
บ้านเกาะสิเหร่ภูเก็ต
ปากอ่างน้อยกำแพงเพชร
คูหาสวรรค์คณะเขตภาษีเจริญ
เพียลือหนองคาย
หงษารามนครราชสีมา
ม่วงคำพะเยา
ท่ามะโอลำปาง
ธรรมจริยาภิรมย์สมุทรสาคร
โพธิ์ศรีวิไลอุดรธานี
ครุในสมุทรปราการ
เวฬุวันตาก
มีชัยทุ่งหนองคาย
คำเม็กยโสธร
ศรีวิไลวโรดมสกลนคร
ท่าอิฐนนทบุรี
ราษฎร์ศรัทธาธรรมสุโขทัย
ร่องคำกาฬสินธุ์
โบสถ์วรดิตถ์อ่างทอง
เจ็ดลินเชียงใหม่
ภาวนาปาล์มบีชคณะสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา
ร่องฟองแพร่
ถ้ำคูหาสวรรค์อุบลราชธานี
จำปาสุราษฎร์ธานี
เสนหานครปฐม (ธ)
ธรรมคุณารามคณะเขตบางขุนเทียน
พระบรมธาตุชัยนาท
ศรีคุณเมืองเลย
บางรักน้อยนนทบุรี
ไผ่เลี้ยงคณะเขตหนองแขม
อุทยารามสมุทรสาคร (ธ)
ตาลเอนพระนครศรีอยุธยา
บางบอนคณะเขตบางบอน
ทุ่งโห้งใต้แพร่
กลางสุรินทร์
ไทยชุมพลสุโขทัย
เวฬุวนารามนครราชสีมา
บึงครอบศรัทธารามสุโขทัย
ศาลาทองนครราชสีมา (ธ)
หนองกระดี่วัดบพิตรพิมุข
แสงสิริธรรมนนทบุรี
เขาบำเพ็ญบุญชลบุรี
นินสุขารามคณะเขตบางบอน
สุทธิวรารามวัดยานนาวา
ลาดหญ้าไทรนครปฐม
บูรพารามขอนแก่น
วังไทรสุราษฎร์ธานี
บึงพระลานชัยร้อยเอ็ด (ธ)
ธรรมนิมิตสมุทรสงคราม (ธ)
ประดับสิงห์บุรี
โนนฤาษีสกลนคร
สระเกษอำนาจเจริญ
โฆษาเพชรบูรณ์
วังศิลาธรรมารามระยอง
เจียงอีศรีมงคลวรารามศรีสะเกษ
บ้านยางบุรีรัมย์
ไร่เหนือเพชรบูรณ์
โสภณารามสมุทรสาคร
แหลมปอชุมพร
มงคลมิ่งเมืองสตูล
บ้านหลวงพะเยา
อุปคุตเชียงใหม่
เจริญธรรมพระนครศรีอยุธยา
พระประดิษฐ์หนองคาย
ธาตุเรณูนครพนม
ใหญ่อินทารามชลบุรี
ศรีวรารมณ์สกลนคร
หนองไผ่น้อยบุรีรัมย์
ธงน้อยน่าน
บรมนิวาสวัดบรมนิวาส
แว่นจันทร์สมุทรสงคราม
จันทร์ในวัดราชสิงขร
ราชประดิษฐานพระนครศรีอยุธยา
ศรีถ้อยเชียงราย
หนองบุญนากนครราชสีมา
ป่าโชติกรามหนองบัวลำภู
พระมหาธาตุนครศรีธรรมราช (ธ)
ม่อนคีรีชัยลำปาง
สิมนาโกกาฬสินธุ์
ปทุมคงคาคณะเขตบางบอน
ม่วยต่อแม่ฮ่องสอน
โกรกพระใต้นครสวรรค์
สะตือพระนครศรีอยุธยา
กิตติวงศ์แม่ฮ่องสอน
ตะคร้อนครราชสีมา
อุทุมพรทารามวัดอรุณราชวราราม
ศาลพันท้ายนรสิงห์สมุทรสาคร
แคนอกนนทบุรี
ใหม่วังสีมาเพชรบูรณ์
ป่ากุญชรวนารามศรีสะเกษ
คลองเหลงนครศรีธรรมราช (ธ)
ราษฎร์บูรณะสมุทรปราการ
ลาดเพชรบุรี
มงคลประสิทธิ์ลพบุรี
หนองหอไตรกาฬสินธุ์
ปัจฉิมณีวันอุบลราชธานี
ท่าดินแดงนครสวรรค์
สุคันธารามวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
บ้านใหม่ไทยเจริญนครราชสีมา
ซับยี่หร่าจันทบุรี
ป่าหนองดินดำชัยภูมิ
ไทรวัดราชโอรสาราม
หนองจระเข้ระยอง
ประดิษฐารามวัดกัลยาณมิตร
เขาสนามชัยยโสธร
ทวีวิทยารามสกลนคร
วังสะพุงพัฒนารามเลย
บางประทุนนอกวัดราชโอรสาราม
ปากน้ำฝั่งใต้คณะเขตภาษีเจริญ
เกาะแก้วโกสุมมหาสารคาม (ธ)
ธรรมเจริญวัดราชสิงขร
กาญจนสิงหาสน์วัดกาญจนสิงหาสน์
ชุ้งสระบุรี
ท่าทองนครสวรรค์
ยางงามเพชรบูรณ์
โพธิ์ปฐมาวาสสงขลา
บ้านพร้าวนครราชสีมา
ป่าเลไลยก์สุพรรณบุรี
กุมภียานบุรีรัมย์
ป่าเห็วลำพูน
ใหม่คูเมืองคณะเขตบางบอน
บุญยืนลำปาง
พระธาตุบังพวนหนองคาย
เขาวังราชบุรี
รัตนวรารามสงขลา
ปริวาสวัดยานนาวา
บุญเรืองพะเยา
ห้วงพัฒนาตราด (ธ)
โคกกะพี้สระบุรี
บุญญฤทธยารามชลบุรี
โพธิ์ทองขอนแก่น
ธาตุคำเชียงใหม่
มงคลสุทธาวาสพังงา
เทวสุนทรวัดเสมียนนารี
สว่างวงษ์นครสวรรค์
มฤคทายวันหนองคาย
โพธิ์แก้ววัดราชโอรสาราม
ปราสาทสิทธิ์ราชบุรี
สันป่าม่วงพะเยา
กลางมิ่งเมืองร้อยเอ็ด
โคกมนเพชรบูรณ์
หนองหลั้วเชียงใหม่
วาปีประดิษฐ์หนองคาย
ดอนขวางนครราชสีมา
โพธิ์นครราชสีมา
มหาธาตุเพชรบุรี
บางพลีน้อยสมุทรปราการ
สุริยวงศาวาสหนองคาย
อ่าวช่อตราด
บรรพตมโนรมย์มุกดาหาร
สระแก้ววารีรามสกลนคร
สพานสูงนนทบุรี
พระแก้วชัยนาท
ใหญ่ชัยมงคลนครศรีธรรมราช
นาโบสถ์ตาก
มะลิคณะเขตบางกอกน้อย
สังลานปทุมธานี
ฮ่องห้าลำปาง
คลองใหญ่กระบี่
ชุมนุมศรัทธานครปฐม (ธ)
เวียงสุราษฎร์ธานี
ม่วงคณะเขตบางแค
หนองเดิ่นชัยนาท
บางยี่ขันวัดดาวดึงษาราม
ป่าศรีถาวรนิมิตนครนายก (ธ)
มิ่งเมืองร้อยเอ็ด (ธ)
คลองขวางนนทบุรี
ท่างามคณะเขตบางบอน
นครสวรรค์นครสวรรค์
ช่องลมสุพรรณบุรี
ราชธานีสุโขทัย
ไตรภูมิกาฬสินธุ์
บ้านเพชรนครราชสีมา
ต้นเปาเชียงใหม่
สุวรรณวารีสุรินทร์
ทุ่งมะสังกาญจนบุรี
ทุ่งเศรษฐีวัดศรีเอี่ยม
ลานนาบุญนนทบุรี
อุตตมาวาสอุดรธานี
ศรีสว่างสุเทพอรุณเลย
ตาลเรียงราชบุรี
แทนวันดีสุขารามคณะเขตบางบอน
ตานีนรสโมสรปัตตานี
ทุ่งเศรษฐีคณะเขตประเวศ-สะพานสูง
ศรีษะเกตุเพชรบูรณ์
คลองอ้อมใหญ่นครปฐม
ป่าจันทวนารามยโสธร
บ้านเทพพยัคฆ์บุรีรัมย์
นางนองวัดราชโอรสาราม
คลองละมุงอุตรดิตถ์
โยธานิมิตรอุดรธานี (ธ)
สวนส้มสมุทรสาคร
กิตติวนารามภูเก็ต
ป่าศรีวิชัยหนองบัวลำภู (ธ)
บางน้ำวนสมุทรสาคร
ศรีบุญยืนพะเยา
บ้านแจ่มลำพูน
คลองไผ่สามัคคีธรรมสระบุรี
ป่าส่างคำหนองคาย
พร้าวพิจิตร
โพธิ์ชลบุรี
ธาตุศรีสมพรสกลนคร
ศรีสง่าวนารามบุรีรัมย์
พิกุลทองนนทบุรี
ธรรมิการามประจวบคีรีขันธ์ (ธ)
ภิบาลวังม่วงสระบุรี
ทุ่งกาไชยพะเยา
หลักสี่ราษฎร์สโมสรสมุทรสาคร
หนองเครือชุดนครราชสีมา
มหัตตมังคลารามสงขลา
โพธิ์ชัยสกลนคร
สามัคีชัยหนองบัวลำภู
ท่าแพนครศรีธรรมราช (ธ)
อรัญญิกาเสนานิคมกาฬสินธุ์
บางกระดีคณะเขตบางบอน
ท่าช้างตาก
มะเกลือใหม่นครราชสีมา
กลางสมุทรปราการ
ธรรมโฆษณ์สงขลา
จันทร์นนทบุรี
ปลาซิวศรีสะเกษ
โคกช้างพระนครศรีอยุธยา
สุวรรณมาศมงคลเพชรบุรี (ธ)
ห้วยบงลพบุรี
ท่าช้างเหนือสระบุรี
พรหมจริยาวาสนครสวรรค์
นาคกลางวัดนาคกลาง
เกาะวาลุการามลำปาง
ศรีประชาวัฒนารามนครปฐม
ทะเลบกนครปฐม
จุมพลสุทธาวาสสุรินทร์
ใหม่ (ยายแป้น)วัดสุวรรณาราม
ศรีคุณเมืองหนองคาย
ใหม่สันตินครราชสีมา
สุวรรณารามหนองบัวลำภู
บางนานนทบุรี
กันตทารารามคณะเขตธนบุรี
"ตำหนัก,ใต้"นนทบุรี
กำแพงคณะเขตบางขุนเทียน
รัชฎาธิษฐานวัดรัชฎาธิษฐาน
สันติธรรมเชียงใหม่ (ธ)
นาควัชรโสภณกำแพงเพชร (ธ)
ป่าสุเมฆนันทารามบึงกาฬ (ธ)
พระศรีมหาธาตุวัดพระศรีมหาธาตุ
อิสานนครราชสีมา
สุพลศรัทธารามบุรีรัมย์
บางกระดี่วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์
เฉลิมพระเกียรตินนทบุรี
ชัยมงคลแพร่
จอมทองหนองคาย
เทพอาวาสราชบุรี
บ้านสวนพัทลุง
ถ้ำป่าเบียงวัดยานนาวา
หนองแวงขอนแก่น
สวนป่านนครศรีธรรมราช (ธ)
ศรีดอนมูลพะเยา
กลางร้อยเอ็ด
โคกขามสมุทรสาคร
ศรีอุทัยสระบุรี
เขาคันทรงชลบุรี
ไชยวารกาฬสินธุ์
วารีสุทธาวาสเชียงใหม่
อยู่ดีบำรุงธรรมคณะเขตสายไหม
บ้านงิ้วชลบุรี
ตาคลีนครสวรรค์
สำนักสงฆ์ม่อนปู่อินเชียงใหม่
รวกบางบำหรุวัดสุวรรณาราม
หนองระกำราชบุรี
บ่อลูกรังสระแก้ว
โคกมะม่วงพัทลุง
ลาดหญ้าแพรกนครปฐม
สนมไทยสระบุรี
จันทร์ตะวันตกพิษณุโลก
ครุนอกสมุทรปราการ
โพธิ์ศรีทุ่งอุดรธานี
ไตรภูมินครพนม
มุจลินท์กำแพงเพชร
ตาลเรียงขอนแก่น
ผาอินทร์แปลงพัฒนารามเลย
สะพานนครราชสีมา
บ้านหนองขวางบุรีรัมย์
เชียงหมั้นพะเยา
ทองธรรมมิการามสมุทรสาคร
ไร่ดอนเพชรบุรี
เกตุสโมสรฉะเชิงเทรา
ศรีวารีน้อยสมุทรปราการ
บ้านดงลำปาง
เหล่ามีชัยหนองคาย
ลครทำวัดระฆังโฆสิตาราม
ไผ่ล้อมนครปฐม
ศรีมณีวัลย์สกลนคร
แสงสิริธรมนนทบุรี
วรนาถบรรพตนครสวรรค์
ศรีสะอาดนามนกาฬสินธุ์
แทนวันดีเจริญสุขคณะเขตบางขุนเทียน
ห้วยตองสักเชียงใหม่
วิสุทธิโสภณศรีสะเกษ
คูบางหลวงอนุกิจวิธูรปทุมธานี
สันคือเชียงใหม่
สัมพันธวงศ์วัดสัมพันธวงศ์
ศิริมงคลสมุทรสาคร
บ่อพุทธารามสุราษฎร์ธานี
อุทัยธารามวัดพรหมวงศาราม
หนองม่วงคณะเขตบางบอน
นาหุบนครสวรรค์
ศรีบุรพารามตราด
บางแก้วฉะเชิงเทรา
หลวงอุบลราชธานี
ชลอนนทบุรี
คันลัดสมุทรปราการ
หนองหอยราชบุรี
ศรีบุรีรตนารามสระบุรี
ขึ่งเจริญน่าน
มงคลนิมิตรอุตรดิตถ์
บ้านอ้นร้อยเอ็ด
ศรีคำลำพูน
ภาวนาภิรตารามวัดกัลยาณมิตร
ศรีสะอาดอุดรธานี (ธ)
สุคนธาบรรพตเลย
เพลงคณะเขตภาษีเจริญ
ท่าข้ามนครปฐม
ใหญ่ชัยนาท
บ้านอิฐอ่างทอง
ธรรมามูลชัยนาท
แก้วฟ้าสมุทรสงคราม
น้ำเขียวจันทบุรี
โคกไม้แดงบุรีรัมย์
บางขุนเทียนนอกวัดราชโอรสาราม
พันเสด็จในชลบุรี
โคกพลูตาก
โนนสว่างอุดรธานี (ธ)
ธาตุดำหนองคาย
บูรพาพิทยารมจันทบุรี
อภัยทายารามวัดพรหมวงศาราม
หลักสองราษฎร์บำรุงสมุทรสาคร
ใหม่ทองเสนวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
สุวรรณคูหาพะเยา
ศรีเทพประดิษฐารามนครพนม (ธ)
โคกกรุงสระบุรี
โพธิ์ศรีสมโพธิเลย
วินิจธรรมารามยโสธร
จรูญราษฎร์ชลบุรี
สว่างมีชัยบึงกาฬ
สามัคคีอุทิศชัยภูมิ
เปรมศรัทธาสงขลา
บางเพ็งใต้วัดแสนสุข
สีทาใต้สระบุรี
อุโบสถเชียงใหม่
ปราสาททองสุพรรณบุรี
ยกกระบัตรสมุทรสาคร
สุทธจินดานครราชสีมา (ธ)
ไผ่เหลืองนนทบุรี
ละเอาะศรีสะเกษ
แม่คำสบเปินเชียงราย