จัดลำดับวัดที่มีผู้สอบบาลีสนามหลวงได้มากที่สุดประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒

มีผู้ออนไลน์ขณะนี้ ท่าน
จัดลำดับวัดที่มีผู้สอบบาลีสนามหลวงได้มากที่สุดประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ [ไม่รวมบาลีศึกษา]
อันดับ วัด สำนักเรียน จำนวนผู้สอบได้
โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๓๖
พระธรรมกายปทุมธานี๑๖๘
จองคำลำปาง๙๑
บัวขวัญนนทบุรี๖๖
ชัยมงคลชลบุรี๖๒
โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๖๐
ตากฟ้านครสวรรค์๕๘
บางพลีใหญ่ในสมุทรปราการ๕๒
ชัยศรีขอนแก่น๕๒
ศรีเอี่ยมวัดศรีเอี่ยม๔๔
๑๐ไวกูลฐารามอุดรธานี๔๑
๑๑กัลยาณมิตรวัดกัลยาณมิตร๔๐
๑๒ศรีบุญเรืองเลย๓๘
๑๓ป่าอัมพวันอุดรธานี๓๗
๑๔สร้อยทองวัดสร้อยทอง๓๕
พนัญเชิงพระนครศรีอยุธยา๓๕
แสนสุขวัดแสนสุข๓๕
๑๕หัวคู้สมุทรปราการ๓๔
๑๖หาดใหญ่สิตารามสงขลา๓๓
๑๗อาวุธวิกสิตารามวัดอาวุธวิกสิตาราม๓๒
จอมแจ้งศรีบุญเรืองอุดรธานี๓๒
สวนหงส์สุพรรณบุรี๓๒
ศรีวิชัยวนารามเลย๓๒
สามพระยาวัดสามพระยา๓๒
๑๘ปากน้ำวัดปากน้ำ๓๑
พระปฐมเจดีย์นครปฐม๓๑
๑๙บ้านขุนเชียงใหม่๓๐
ศรีสระแก้วหนองบัวลำภู๓๐
๒๐พิชโสภารามอุบลราชธานี๒๙
๒๑สังฆานุภาพกำแพงเพชร๒๘
๒๒เทพลีลาวัดเทพลีลา๒๗
จักรวรรดิราชาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาส๒๗
๒๓เกียรติแก้วสามัคคีศรีสะเกษ๒๖
กษัตราธิราชพระนครศรีอยุธยา๒๖
๒๔ขันเงินชุมพร๒๔
ประสานศรัทธาหนองบัวลำภู๒๔
๒๕คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๒๓
สระมณีอุดรธานี๒๓
ชนะสงครามวัดชนะสงคราม๒๓
๒๖สายทองหนองบัวลำภู๒๒
สว่างโยมาลัยอุดรธานี๒๒
มัชฌิมาวาสอุดรธานี๒๒
๒๗พระธาตุศรีจอมทองเชียงใหม่๒๑
ไตรมิตรวิทยารามวัดไตรมิตรวิทยาราม๒๑
จากแดงสมุทรปราการ๒๑
๒๘พราหมณีนครนายก๒๐
ศรีรัตนธรรมารามวัดธรรมมงคล๒๐
อรุณราชวรารามวัดอรุณราชวราราม๒๐
๒๙ยานนาวาวัดยานนาวา๑๙
๓๐ดอนธาตุนรงค์หนองบัวลำภู๑๘
หลวงพ่อสดธรรมกายารามราชบุรี๑๘
๓๑บางนาในวัดบางนาใน๑๗
คูหาสวรรค์พัทลุง๑๗
พระศรีรัตนมหาธาตุพิษณุโลก๑๗
๓๒ศรีนครารามอุดรธานี๑๖
ดาวดึงษารามวัดดาวดึงษาราม๑๖
สุทธาโภชน์คณะเขตลาดกระบัง๑๖
วารินทรารามอุบลราชธานี๑๖
สุทัศนเทพวรารามวัดสุทัศนเทพวราราม๑๖
โคเขตตารามอุดรธานี๑๖
อรัญญวิเวกบึงกาฬ๑๖
ศรีสุทธาวาสเลย (ธ)๑๖
สัมมาชัญญาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม๑๖
๓๓พระสิงห์เชียงราย๑๕
สุวรรณประสิทธิ์คณะเขตบึงกุ่ม๑๕
ปิตุลาธิราชรังสฤษฏิ์ฉะเชิงเทรา๑๕
บูรพารามใต้ยโสธร๑๕
สะแกนครราชสีมา๑๕
ชลประทานรังสฤษดิ์นนทบุรี๑๕
ป่าอุบลแก้วอุบลราชธานี๑๕
สว่างอารมณ์หนองบัวลำภู๑๕
ศรีใครอำนาจเจริญ๑๕
ปทุมวนารามวัดปทุมวนาราม๑๕
สวนดอกเชียงใหม่๑๕
อุดมอินทราวาสอุดรธานี๑๕
๓๔โชติรสธรรมากรบึงกาฬ๑๔
สุวรรณารามหนองบัวลำภู๑๔
สว่างสุวรรณารามนครพนม๑๔
กระทุ่มคณะเขตประเวศ-สะพานสูง๑๔
๓๕ดอนไชยตาก๑๓
พรหมวงศารามวัดพรหมวงศาราม๑๓
ลำผักชีวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม๑๓
มหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์๑๓
ศิริบุญธรรมหนองบัวลำภู๑๓
อมรคีรีวัดอมรคีรี๑๓
มหาธาตุนครพนม๑๓
เรืองยศสุทธารามคณะเขตบางคอแหลม๑๓
พระนอนจักรสีห์สิงห์บุรี๑๓
พระธาตุผาเงาเชียงราย๑๓
แพรกษาสมุทรปราการ๑๓
นวลจันทร์คณะเขตบึงกุ่ม๑๓
๓๖นิเวศธรรมประวัติพระนครศรีอยุธยา (ธ)๑๒
พิกุลทองสิงห์บุรี๑๒
ชูจิตธรรมารามพระนครศรีอยุธยา (ธ)๑๒
สุธรรมวดีคณะเขตบางขุนเทียน๑๒
อัมพวันหนองคาย๑๒
พระบรมธาตุกำแพงเพชร๑๒
เสมียนนารีวัดเสมียนนารี๑๒
ละหารนนทบุรี๑๒
ศาลานครราชสีมา๑๒
พระธาตุพนมนครพนม๑๒
น้อยนพคุณวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม๑๒
โพนชัยเลย๑๒
๓๗โสมนัสสันตยารามอุดรธานี๑๑
สุทธิวารีจันทบุรี๑๑
ธาตุทองวัดธาตุทอง๑๑
โพธิสมภรณ์อุดรธานี (ธ)๑๑
ปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ฉะเชิงเทรา๑๑
๓๘ป้อมวิเชียรโชติการามสมุทรสาคร๑๐
ไพรีพินาศชัยภูมิ๑๐
พระพุทธฉายสระบุรี๑๐
หนองกระดูกเนื้อนครสวรรค์๑๐
ห้วยหินฝนชัยภูมิ๑๐
บพิตรพิมุขวัดบพิตรพิมุข๑๐
ศรีชมภูองค์ตื้อหนองคาย๑๐
จอมมณีหนองคาย๑๐
เลียบน้ำไหลชัยภูมิ๑๐
หนองโมงบูรพารามร้อยเอ็ด๑๐
ผ่องพลอยวิริยารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม๑๐
คำเขื่อนแก้วอุบลราชธานี๑๐
พญาภูน่าน๑๐
ศิริมงคลอุดรธานี๑๐
ชัยชนะสงครามวัดชัยชนะสงคราม๑๐
โพธิ์ชัยหนองคาย๑๐
๓๙เนินพระระยอง
กลางบุรีรัมย์
สัตหีบชลบุรี
หงษ์ประดิษฐารามสงขลา
อุบลบรทิพย์ร้อยเอ็ด
นาเจริญอุบลราชธานี
เพชรสมุทรวรวิหารสมุทรสงคราม
คลองเตยในวัดคลองเตยใน
พระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
บางบอนคณะเขตบางบอน
ชัยพรหนองคาย
ศรีโคมคำพะเยา
เขตอุดมหนองคาย
๔๐เบญจมบพิตรดุสิตวนารามวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
ซอยสองจันทบุรี
เขาสนามชัยประจวบคีรีขันธ์
ลุ่มระยอง
อมรินทรารามสุรินทร์
สามัคคีชัยหนองบัวลำภู
เทพศิรินทราวาสวัดเทพศิรินทราวาส
ใหม่โคกไม้แดงบุรีรัมย์
ห้วยกอยยโสธร
หนองหงส์จันทบุรี
เขียนเขตปทุมธานี
มัชฌิมภูมิตรัง
ไตรภูมิบึงกาฬ
สองพี่น้องสุพรรณบุรี
สระบัวอุดรธานี
ช้างนครนายก
มัชฌิมบุรีอุดรธานี
๔๑เทวสังฆารามกาญจนบุรี
เซกาเจติยารามบึงกาฬ
บางไผ่นนทบุรี
พรสวรรค์สุพรรณบุรี
บวรนิเวศวิหารวัดบวรนิเวศวิหาร
โค้งสนามเป้าจันทบุรี
ราชบพิธสถิตมหาสีมารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
นิมมานรดีวัดนิมมานรดี
ศรีสุมังคลารามเลย
บูรพาพิทยารามจันทบุรี
บ้านบอนหนองคาย
ชัยสามหมอชัยภูมิ
สิริกาญจนารามกาญจนบุรี (ธ)
เกตการามสมุทรสงคราม (ธ)
ยางคณะเขตสวนหลวง
กฤษณเวฬุพุทธารามสิงห์บุรี (ธ)
รัตนคูหาอุดรธานี
ต้นสนเพชรบุรี
อนงคารามวัดอนงคาราม
๔๒ท่าพระเจริญพรตนครสวรรค์
มหาธาตุยโสธร
โพนงามเลย
ราชโอรสารามวัดราชโอรสาราม
ยอดแก้วหนองคาย
บางแก้วฉะเชิงเทรา
จันทรารามอุดรธานี
ราชคฤห์คณะเขตธนบุรี
พระธาตุช่อแฮแพร่
บุตาวงษ์บุรีรัมย์
กะพังสุรินทร์ตรัง
มหาวนารามอุบลราชธานี
พระธาตุดอยสุเทพเชียงใหม่
ท่าลี่ศรีสะอาดหนองคาย
หัวลำโพงวัดหัวลำโพง
หงส์รัตนารามวัดหงส์รัตนาราม
คีรีสามัคคีทรงธรรมหนองคาย
มัชฌันติการามวัดบวรนิเวศวิหาร
ดงคำอุดรธานี
ศรีโสดาเชียงใหม่
ชัยศรีคณารามนครราชสีมา
พระงามนครปฐม
พระพุทธบาทสระบุรี
บัวถนนบุรีรัมย์
๔๓หนองไผ่ล้อมปราจีนบุรี
ป่าไม้แดงเชียงใหม่
โพธิ์ศรีปราจีนบุรี
พระบาทมิ่งเมืองแพร่
สะอาดขอนแก่น
บางสะพานพิษณุโลก
บ้านผือสุรินทร์
มีชัยท่าหนองคาย
อริยวงศารามราชบุรี (ธ)
วังสมบูรณ์สระแก้ว
นิเวศน์ร้อยเอ็ด
ป่าส่างคำหนองคาย
แจ้งสว่างนอกขอนแก่น
ญาณเวศกวันนครปฐม
ไร่เหนือเพชรบูรณ์
ป่าโคกดินแดงมหาสารคาม
ราชบุรณะวัดราชบุรณะ
เขาถ้ำชลบุรี
โพธารามนครสวรรค์
วาปีรัตนารามนครสวรรค์
หนองแด่นอุดรธานี
น้อยนางหงษ์วัดอมรคีรี
อ่างทองอ่างทอง
นาฬิกวนาวาสหนองคาย
โคกกะเทียมลพบุรี
คีรีวันต์นครราชสีมา
สระเกศวัดสระเกศ
ประชานิมิตเพชรบูรณ์
ระฆังโฆสิตารามวัดระฆังโฆสิตาราม
สุทธาวาสชลบุรี
มะม่วงหมู่สงขลา
บึงพระลานชัยร้อยเอ็ด (ธ)
บัวงามราชบุรี
สว่างหัวนาคำกาฬสินธุ์
๔๔ไชยาประดิษฐ์หนองคาย
ศรีชมชื่นหนองคาย
มงคลโกวิทารามอุบลราชธานี
สระแก้วหนองคาย
ปรีดารามนครปฐม
โนนโพธิ์อำนาจเจริญ
ศรีบุญเรืองคณะเขตบางกะปิ
เทวราชกุญชรวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
ศรีสุธาทิพย์อุดรธานี
พายัพนครราชสีมา
มิ่งเมืองร้อยเอ็ด (ธ)
ใหม่ทองเสนวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
วารีสารเลย
โสมนัสวิหารวัดโสมนัสวิหาร
โคกเปี้ยวสงขลา (ธ)
พระธาตุดอยตุงเชียงราย
โพธิ์งามหนองคาย
ละหารไร่ระยอง
ราษฎร์ประชุมชนารามกาญจนบุรี
เจ้าอามคณะเขตบางกอกน้อย
ปากน้ำอุบลราชธานี
ป่าคอวังน่าน
ป่าภูก้อนอุดรธานี (ธ)
บ้านเก่าบ่ออำนาจเจริญ
เจ็ดยอดเชียงใหม่
ป่าศรีภูทอกเลย
มงคลชัยพัฒนาสระบุรี
ศรีคุณเมืองอุดรธานี
หนองกุงขอนแก่น
บุพพารามเชียงใหม่
นางนองวัดราชโอรสาราม
ศรีวิหารเจริญสุรินทร์
ตะพานหินพิจิตร
โนนพระแก้วหนองคาย
ไร่เกาะต้นสำโรงนครปฐม
สว่างคงคากาฬสินธุ์
ประชาราษฎร์บำรุงนครปฐม
สวนดอกลำปาง
ชุมพลนิกายารามพระนครศรีอยุธยา
ส้มเสี้ยวนครสวรรค์
เจดีย์หลวงเชียงใหม่ (ธ)
ชัยฉิมพลีวัดชัยฉิมพลี
พระธาตุดอยสะเก็ดเชียงใหม่
ทรงศิลาชัยภูมิ
โพธิ์ศรีทุ่งอุดรธานี
ป่าดาราภิรมย์เชียงใหม่ (ธ)
เครือวัลย์วัดบุปผาราม
ปาโมกข์พังงา
ป่าโชติการามหนองบัวลำภู
ราษฎร์ศรัทธาอุบลราชธานี
กำแพงคณะเขตบางขุนเทียน
นรนาถสุนทริการามวัดนรนาถสุนทริการาม
หนองโจดนครราชสีมา
๔๕พลงช้างเผือกระยอง
ธาตุขอนแก่น
วิชิตสังฆารามภูเก็ต
เปรมประชาปทุมธานี
หนองขุ่นอุบลราชธานี
สุภกิจเจริญหนองคาย
ช่องลมวัดยานนาวา
อุบลวนารามนนทบุรี
ตะปันนครราชสีมา
ใหญ่อินทารามชลบุรี
โนนสว่างอุดรธานี (ธ)
แจ้งแสงอรุณสกลนคร
ราชาธิวาสวิหารวัดราชาธิวาสวิหาร
เขมาภิรตารามวัดบวรนิเวศวิหาร
โกรกกรากสมุทรสาคร
ใหม่อมตรสวัดสามพระยา
จันทรสามัคคีหนองคาย (ธ)
ห้วงพัฒนาตราด (ธ)
สังฆารามสุโขทัย
พระพุทธบาทตากผ้าลำพูน
สามพร้าวอุดรธานี
สุวรรณคีรีวิหารระนอง
ประดู่สมุทรสงคราม
ไทรเหนือนครสวรรค์
สะพานนครราชสีมา
น้ำไคร้น่าน
บ่อทองราษฎร์บำรุงชลบุรี
มเหยงคณ์พระนครศรีอยุธยา
ราษฎร์บูรณะปัตตานี
ประมวลราษฎร์นครราชสีมา
ชัยภูมิอุดรธานี
ศรีภูกระดึงพัฒนารามเลย
มณีไพรสณฑ์ตาก
ท่าหลวงพิจิตร
ศรีสุทธารามสมุทรสาคร
เทียนถวายปทุมธานี
อนุภาษกฤษฎารามภูเก็ต
หนองปลิงนครสวรรค์
บ้านไร่นครราชสีมา
บ้านอ้นร้อยเอ็ด
อรัญญวาสีหนองคาย (ธ)
บัวลอยสระบุรี
โพธิคุณตาก
มหาพฤฒารามวัดมหาพฤฒาราม
สว่างใต้กาฬสินธุ์
ศรีษะเกษหนองคาย
พัฒนารามสุราษฎร์ธานี
มหาสอนลพบุรี
เหล่าอ้อยสระแก้ว
ศิรินทราวาสอุดรธานี
โพธิ์ศรีเลย
แม่คำเชียงราย
ตำหนักปทุมธานี
ราษฎร์ศรัทธาธรรมสุโขทัย
พระศรีมหาธาตุวัดพระศรีมหาธาตุ
บุณยประดิษฐ์วัดบุณยประดิษฐ์
กู้นนทบุรี
โคกสมานคุณสงขลา
สุทัศน์ร้อยเอ็ด
สวัสดิ์วารีสีมารามวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
บุละกอนครราชสีมา
โพธิ์งามชัยนาท
หนองโพธิ์นครนายก
พิศาลรัญญาวาสหนองบัวลำภู (ธ)
ศรีสว่างอุดรธานี
ราชสิงขรวัดราชสิงขร
ประโดกนครราชสีมา
เวฬุวันอุบลราชธานี
ไชยชุมพลชนะสงครามกาญจนบุรี
สังคมสามัคคีหนองบัวลำภู
ศาลาปูนพระนครศรีอยุธยา
วรนาถบรรพตนครสวรรค์
ศิริวราวาสศรีสะเกษ
สามัคคีอุทิศชัยภูมิ
สาธุการามสิงห์บุรี
โปรดเกศเชษฐารามสมุทรปราการ
ลาดปู่ทรงธรรมเลย
ท่าโสมตราด
ยางน้อยอุบลราชธานี
ปราสาททองสุพรรณบุรี
บูรพาภิรามร้อยเอ็ด
กกวัดราชโอรสาราม
ปราสาทสิทธิ์ราชบุรี
มหัตตมังคลารามสงขลา
นางในธัมมิการามอ่างทอง
ดอนไพรวัลย์กำแพงเพชร
สุริยวงศาวาสหนองคาย
วังขนายทายิการามกาญจนบุรี
บำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
ศาลาลำดวนสระแก้ว
ยวดลพบุรี
ภูจวงอุทัยธานี
ศรีชมชื่นอุดรธานี
โพธิ์ศรีสมโพธิเลย
พระมหาธาตุนครศรีธรรมราช (ธ)
รัตนวรารามสงขลา
๔๖หนองใหญ่คณะเขตสายไหม
ป่าบูรพาเจริญธรรมหนองคาย
ราชสิทธารามวัดราชสิทธาราม
บางหลวงปทุมธานี
พระแก้วเพชรบูรณ์
อรัญญาวาสน่าน
แจ้งสว่างอุบลราชธานี
กลางชลบุรี
บ่อพุทธารามสุราษฎร์ธานี
บุปผารามวัดบุปผาราม
แทนวันดีเจริญสุขคณะเขตบางขุนเทียน
บางน้ำวนสมุทรสาคร
เมืองสรวงเก่าร้อยเอ็ด
ป่าสันติธรรมวนารามสกลนคร (ธ)
ศิวารามพระนครศรีอยุธยา
บ้านหลวงเชียงใหม่
โพธิ์งามเพชรบูรณ์
ป่ามหาไชยสมุทรสาคร
จันทรังษีวรารามหนองคาย
เกาะโตนดจันทบุรี
หนองกระโดนนครปฐม
เขาบุญมีดารารามชลบุรี
ไทรพุทธรังสีพระนครศรีอยุธยา
ตอหมุนหนองคาย
หนองจอกคณะเขตหนองจอก
มหาบุศย์คณะเขตสวนหลวง
ดอกเอื้องเชียงใหม่
โพรงมะเดื่อนครปฐม
ยางตลาดยโสธร
สุวรรณมาศมงคลเพชรบุรี (ธ)
ธรรมคุณารามคณะเขตบางขุนเทียน
ดุสิดารามวัดดุสิดาราม
นิโรจสังฆารามยะลา
พัฒนาธรรมารามลพบุรี
พระแก้วเชียงราย
ศรีภูมิเพชรบูรณ์
พระสิงห์วรมหาวิหารเชียงใหม่
อีแงวจันทบุรี
สมุหประดิษฐารามสระบุรี
บึงนครราชสีมา
ป่าสามัคคีธรรมบุรีรัมย์
หนองคายพัฒนารามหนองคาย
พิพัฒน์มงคลสุโขทัย
ท่าตอนเชียงใหม่
ราษฎร์เจริญธรรมตาก
ราชนัดดารามวัดเทพธิดาราม
สุวรรณมงคลตราด
นครสวรรค์นครสวรรค์
มะขามเตี้ยพิษณุโลก
นอกนครราชสีมา
เย้ยปราสาทบุรีรัมย์
เวฬุวนารามคณะเขตดอนเมือง-หลักสี
ประดู่พระอารามหลวงสมุทรสงคราม
ประยุรวงศาวาสวัดประยุรวงศาวาส
หนองเต่าทองกำแพงเพชร
มงคลธรรมกายารามเชียงราย
ศรีโสภณอุดรธานี
ศรีบุรีรตนารามสระบุรี
ศรีบุญเรืองสกลนคร
คิรีวิหารตราด (ธ)
ชัยมงคลสมุทรปราการ
ทับไทรจันทบุรี
หนองเม็กอุดรธานี
โพธิ์งามเลย
คลองละมุงอุตรดิตถ์
โค้งวิไลกำแพงเพชร
ป่าวิเวกโนนแคนอุดรธานี
เหมือดขาวยโสธร
ไผ่เหลืองนนทบุรี
ท่าไทรสุราษฎร์ธานี
ไทยชุมพลสุโขทัย
เวฬุวันตาก
พยัคฆารามสุพรรณบุรี
ป่าศรีถาวรนิมิตนครนายก (ธ)
สมรโกฏินนทบุรี
ดอนตูมราชบุรี
วิปัสสนารังกาใหญ่นครราชสีมา
อัมพวันอุบลราชธานี
ใหม่ปิ่นเกลียวนครปฐม
สาครสุ่นประชาสรรค์คณะเขตลาดพร้าว
สุทธจินดานครราชสีมา (ธ)
ราษฎร์บำรุงวัดสัมพันธวงศ์
ศรีบุญเรืองมุกดาหาร
คอกช้างยะลา
อัมพวนารามบุรีรัมย์
พุทธบูชาวัดบวรนิเวศวิหาร
ธัญญะผลปทุมธานี
นิโครธารามพัทลุง
มหาธาตุเพชรบูรณ์
ใหม่กรงทองปราจีนบุรี
โคธารามสมุทรปราการ
ทองนพคุณวัดทองนพคุณ
ศรีสำราญราษฎร์บำรุงสมุทรสาคร
ชัยมงคลสงขลา
นอกชลบุรี
ดอนมูลตาก
พระธาตุบังพวนหนองคาย
บางปรือตราด
โคกท่าเจริญชลบุรี
พระธาตุแช่แห้งน่าน
เก่าโบราณชลบุรี
สองแควเชียงใหม่
ป่าสุเมฆนันทารามบึงกาฬ (ธ)
พุทธนิมิตอุดรธานี (ธ)
ตำหนักนครนายก (ธ)
โคนบุรีรัมย์
ลาดปลาเค้าคณะเขตลาดพร้าว
เชียงคานเชียงราย
บูรพาอุดรธานี
อุโมงค์(สวนพุทธธรรม)เชียงใหม่
ดอนทองสระบุรี
พระธาตุศรีมงคลสกลนคร
พลับพลาชัยเพชรบุรี
ทุ่งยาวพัทลุง
ปทุมคงคาวัดปทุมคงคา
ศรีอ้วนลำปาง
ราษฎร์บูรณะคณะเขตราษฎร์บูรณะ
หนองหอยราชบุรี
ทุ่งสว่างนครราชสีมา
หลักสี่ราษฎร์สโมสรสมุทรสาคร
สุภโสภณบุรีรัมย์
รัตนชมภูปราจีนบุรี
หนองสนมระยอง
ป่าประดู่ระยอง
คุณารามสุราษฎร์ธานี
พุทโธภาวนานนทบุรี
ทุ่งแฝกปราจีนบุรี
หน้าเมืองสตูลสตูล
โกเสยเขตหนองคาย
วารีกุฎารามร้อยเอ็ด
คฤหบดีวัดคฤหบดี
บ้านส้องสุราษฎร์ธานี
บางค้อนนทบุรี
หลวงอุบลราชธานี
ม่วงคณะเขตบางแค
บ่อลูกรังสระแก้ว
หัวกระบือคณะเขตบางขุนเทียน
โพธิ์แจ้สมุทรสาคร
พระพิเรนทร์วัดพระพิเรนทร์
วารีกุฎารามร้องเอ็ด
บางแตนปราจีนบุรี
วชิรธรรมารามพระนครศรีอยุธยา (ธ)
สว่างธรรมาวาสหนองคาย
สว่างน้ำใสขอนแก่น
หนองเป็ดอุบลราชธานี
ใหม่อยู่สงัดชลบุรี
สว่างสามัคคีอุดรธานี
สระกำแพงใหญ่ศรีสะเกษ
บางปะกอกคณะเขตราษฎร์บูรณะ
สวนอธิษฐานพิษณุโลก
สามัคคีประดิษฐ์นครสวรรค์
ธรรมามูลชัยนาท
สุวรรณวารีสุรินทร์
พระธาตุราษฎร์บำรุงหนองคาย
ดอยสัพพัญญูเชียงใหม่
มหรรณพารามวัดมหรรณพาราม
ตาลเรียงขอนแก่น
อยู่ดีบำรุงธรรมคณะเขตสายไหม
มหาธาตุราชบุรี
ยายร่มคณะเขตบางขุนเทียน
ชัยภูมิพิทักษ์ชัยภูมิ
สุนทรประดิษฐ์พิษณุโลก
ไผ่ล้อมนครปฐม
สุทธิวาตวรารามสมุทรสาคร
ระวิงเพชรบูรณ์
ศิริชัยมงคลอุดรธานี
พิรุณศาสตร์ปทุมธานี
ประชานิมิตศรีสะเกษ (ธ)
ขึ่งเจริญน่าน
๔๗กลางวรวิหารสมุทรปราการ
ต้นสนอ่างทอง
ประดิษฐ์ธรรมคุณหนองคาย
สระประทุมนครราชสีมา
เทพนรรัตน์สมุทรสาคร
ควนสบายกระบี่
บ้านโภชน์เพชรบูรณ์
ศรีถ้อยเชียงราย
ศรีโพธิ์งามสุโขทัย
เมืองมางเชียงใหม่
บ้านโนนปราจีนบุรี
ร่ำเปิงเชียงใหม่
หนองระกำราชบุรี
ศรีบุญเรืองวัดไตรมิตรวิทยาราม
บางพระชลบุรี
พระธาตุหริภุญชัยลำพูน
สุคันธาวาสสมุทรปราการ
หนองจระเข้ระยอง
หนองดิ่นชัยนาท
หนองหว้าเพชรบุรี
ไผ่โสมนรินทร์พระนครศรีอยุธยา
ปลูกศรัทธาคณะเขตลาดกระบัง
เขาแก้วสระบุรี
นางพญาพิษณุโลก
ครุในสมุทรปราการ
ศรีสงครามนครพนม
เหมืองแดงแพร่
ศาลาลอยสุรินทร์
นพรัตนารามนครศรีธรรมราช
ชายคลองพัทลุง
จันทร์ตะวันตกพิษณุโลก
สว่างมีชัยบึงกาฬ
ปอบิดนครราชสีมา
เลียบบุรีรัมย์
หนองจอกประจวบคีรีขันธ์
พุทธปัญญานนทบุรี
จรเข้ใหญ่สมุทรปราการ
โชติทายการามราชบุรี
บางยี่ขันวัดดาวดึงษาราม
คลองน้ำเย็นเหนือกำแพงเพชร
อัมพวันวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
โชติการามเชียงราย
ซับบอนเพชรบูรณ์
โพธิ์ศรีวิไลอุดรธานี
ศรีสุพรรณเชียงใหม่
คลองเจ้าฉะเชิงเทรา
กิ่งแก้วสมุทรปราการ
ป่าโนนฤาษีสกลนคร
มณีกาญจนารามตราด (ธ)
สระกำแพงใหญ่อุบลราชธานี
หัวหนองนครราชสีมา
เลียบเลย
วังศาลากาญจนบุรี
ชัยชนะสงครามพัทลุง
สระทองร้อยเอ็ด
พุทธภาวนารามสมุทรปราการ
โนนเชือกชัยภูมิ
มงคลเทพประสิทธิ์ลพบุรี
ศรีเฉลียวนภาลัยนครพนม
ซับกระดานสระบุรี
วังหินจันทบุรี
หัวข่วงลำปาง
สาวเอ้บุรีรัมย์
ไทรวัดราชโอรสาราม
ท่าช้างเหนือสระบุรี
ประดิษฐารามวัดหงส์รัตนาราม
แก้วพิจิตรหนองคาย
อุทุมพรทารามวัดอรุณราชวราราม
สุวรรณารามวัดสุวรรณาราม
โคกบำรุงราษฎร์ราชบุรี
สถิตย์ชลธารสงขลา
จำปาทองหนองคาย
เขารักเกียรติสงขลา
ศิริเสาธงสมุทรปราการ
กัลยาโฆสิตารามศรีสะเกษ
ศรีสวาทอุดรธานี
ทรายมูลเชียงราย
หนองเสม็ดบุรีรัมย์
เกาะวังไทรนครปฐม
ธรรมเจริญวัดราชสิงขร
อาษาสงครามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
โพธิสมภารหนองคาย
วังศิลาธรรมารามระยอง
อมราวาสแม่ฮ่องสอน
ท่ามะกากาญจนบุรี
โพนงามหนองคาย
สำโรงนครสวรรค์
ประเสริฐสุทธาวาสคณะเขตราษฎร์บูรณะ
โคกพุทราอ่างทอง
พระแก้วชัยนาท
บวรรังษีบุรีรัมย์
กำแพงแสนนครปฐม
โคกมะม่วงพัทลุง
ภาณุรังษีวัดเทพากร
แม่คำสบเปินเชียงราย
โพธิ์ทองขอนแก่น
ท้องคุ้งชลบุรี
ประสิทธิเวชนครนายก
กำแพงนนทบุรี
สะตือพระนครศรีอยุธยา
บ้านโป่งราชบุรี
บางนานนทบุรี
พร้าวพิจตร
หนองกระดี่นอกอุทัยธานี
ภาวนาภิรตารามวัดกัลยาณมิตร
กลางมิ่งเมืองร้อยเอ็ด
โป่งแดงพะเยา
สันติธรรมอุดรธานี
เขาวังราชบุรี
สว่างวงษ์นครสวรรค์
ป่าอภัยวันนครราชสีมา
บางปลาสมุทรสาคร
บางน้ำผึ้งในสมุทรปราการ
ลาดหญ้าไทรนครปฐม
อโศการามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
ท่าจันทร์วิปัสสนานครสวรรค์
ธรรมิการามประจวบคีรีขันธ์ (ธ)
ศรีบัวบางหนองคาย
โพธิ์ย่อยบุรีรัมย์
เฉลิมพระเกียรตินนทบุรี
โพธิ์ชัยอุดรธานี
เชี่ยวโอสถนครนายก
ถ้ำคูหาสวรรค์อุบลราชธานี
ทินกรนิมิตนนทบุรี
สามัคคีชัยขอนแก่น
ศรีวนารามนครราชสีมา
หนองนกไข่สมุทรสาคร
คลองเหลงนครศรีธรรมราช (ธ)
บางไผ่นารถนครปฐม
นางนวลกาฬสินธุ์
สำแลปทุมธานี (ธ)
กลางขอนแก่น
ไชโยอ่างทอง
ปางหลวงเชียงใหม่
บ้านสวนพัทลุง
ดงสักกาญจนบุรี
สว่างอารมณ์ปราจีนบุรี
คันลัดสมุทรปราการ
ราชสิงขรวัดทองธรรมชาติ
ปัญญาวุธารามเชียงใหม่
บางแก้ววัดศรีเอี่ยม
ศรีวนารามสมุทรสาคร
พระวรราชาทินัดดามาตุเพชรบูรณ์
มูลจินดารามปทุมธานี
อนาลโยทิพยารามพะเยา (ธ)
เนินสว่างทางหลวงเพชรบูรณ์
อิสาณบุรีรัมย์
คูยางกำแพงเพชร
อิสานขอนแก่น
อุดมธานีนครนายก
พังสิงห์นครศรีธรรมราช
โพธิ์ชัยพฤกษ์หนองคาย
นาพร้าวเก่าชลบุรี
จองคำแม่ฮ่องสอน
วิเศษวานิชตาก
น้ำคาน่าน
ศรีอุดมอุบลราชธานี
บุญญราศรีชลบุรี
สมหวังวนารามสุราษฎร์ธานี
พระธาตุศิริชัยเพชรบุรี
ช้างพระนครศรีอยุธยา
ภคินีนาถวัดภคินีนาถวรวิหาร
มงคลประสิทธิ์ลพบุรี
ภิบาลวังม่วงสระบุรี
บ้านซาดนครราชสีมา
หนองบัวสุรินทร์
เวียงสุราษฎร์ธานี
ป่าโพธิปัญญารามหนองคาย
ใหม่พระยาทำชลบุรี
บ้านค้อวัดมกุฏกษัตริยาราม
อุทัยธารามวัดพรหมวงศาราม
พระแก้วดอนเต้าสุชาดารามลำปาง
ปากท่อคณะเขตสวนหลวง
บ้านใหม่ไทยเจริญนครราชสีมา
ป่าคูณคำวิปัสสนาสกลนคร
สลักใต้นนทบุรี
ท่ากระบือสมุทรสาคร
โบสถ์สิงห์บุรี (ธ)
บางกระดี่วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์
ชัยศิริมงคลนนทบุรีขอนแก่น
ชัยภูมิวนารามชัยภูมิ
แคมป์สนเพชรบูรณ์
ดงมูลเหล็กเพชรบูรณ์
ตะเคียนงามระยอง
ประสาทบุญญาวาสวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
ป่ากุญชรวนารามศรีสะเกษ
พิทักษ์เทพาวาสราชบุรี
บางเพ็งใต้วัดแสนสุข
หวายเหนียวกาญจนบุรี
โพธิ์ตำนานพัทลุง
พิทักษ์โสภณปราจีนบุรี
สุคันธารามวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
กลางลพบุรี (ธ)
ธาตุเรณูนครพนม
บ่อเวฬุวนารามจันทบุรี
ห้วยตองสักเชียงใหม่
ป่าเพิ่มพูลลำปาง
ใหม่สามัคคีธรรมบุรีรัมย์
สามัคคีสุทธาวาสวัดอาวุธวิกสิตาราม
อ้อมน้อยสมุทรสาคร
กฤษณเวฬุพุทธารามสิงห์บุรี
บางมดโสธรารามคณะเขตทุ่งครุ
บางกระเจ้านอกสมุทรปราการ
โพนทันเลย
หนองจิกนครราชสีมา
ยกกระบัตรสมุทรสาคร
โนนเมืองวัดสุวรรณาราม
ตาลเรียงราชบุรี
ธรรมศาลานครปฐม
ธรรมโฆษณ์สงขลา
ทวีการะอนันต์ปทุมธานี
สุนทราวาสพัทลุง
มงคลนิมิตรสมุทรปราการ
เจียงอีศรีมงคลวรารามศรีสะเกษ
พระธาตุราษฏ์บำรุงหนองคาย
ทุ่งกวาวแพร่
หลักสองราษฎร์บำรุงสมุทรสาคร
น้ำเขียวจันทบุรี
ม่อนคีรีชัยลำปาง
ศรีเจริญธรรมคณะสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา
เวฬุวนารามคณะเขตดอนเมือง-หลักสี่
ป่าดอนแท่นทรายหนองคาย
ห้วยจระเข้นครปฐม
สนามแย้กาญจนบุรี
อ่างแก้ววัดปากน้ำ
ป่าเลไลยก์สุพรรณบุรี
สว่างฟ้าพฤฒารามชลบุรี
สุวรรณารามบึงกาฬ
เขาบ่อแก้วนครสวรรค์
สิงห์นนทบุรี
หนองบัวพระนครศรีอยุธยา
หนองหม้อนครสวรรค์
หนองคึมนครราชสีมา
โกรกพระเหนือนครสวรรค์
ราชมณเฑียรเชียงใหม่
อังกัญโคกบรรเลงสุรินทร์
ป่านันทบุรีญาณสังวรารามน่าน (ธ)
บางช้างเหนือนครปฐม
ป่าประทีปรัศมีสตูล
เขตนิมิตหนองคาย
ป่าหมู่ใหม่เชียงใหม่ (ธ)
สีสุกวัดราชโอรสาราม
เชียงหมั้นเชียงราย
เกษตรสุวรรณชลบุรี
เจริญธรรมารามคณะเขตสายไหม
สมณโกฏฐารามพระนครศรีอยุธยา
ธรรมมงคลวัดธรรมมงคล
แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรมสมุทรปราการ
เกตุสามัคคีธรรมเพชรบูรณ์
โคนอนวัดปากน้ำ
ธรรมเมืองแพร่
คลองวาฬประจวบคีรีขันธ์
หนองหินอุดรธานี (ธ)
แสนเมืองมาหลวงเชียงใหม่
ธรรมนิมิตสมุทรสงคราม (ธ)
ทับคล้อพิจิตร
นาหว้าอำนาจเจริญ
กกคณะเขตบางขุนเทียน
บางสะแกในวัดปากน้ำ
หนองพะองสมุทรสาคร
กุสาวดีกาญจนบุรี
อรัญญิกาวาสหนองคาย
ศรีบุญเรืองเพชรบูรณ์
ชลอนนทบุรี
โนนค้อศรีสะเกษ
วุฒารามเลย
อ่าวช่อตราด
อาสาพัฒนารามอุดรธานี
ชัยศิริสังฆารามนครราชสีมา
ดอนไก่ดีสมุทรสาคร
เสนหานครปฐม (ธ)
สิมนาโกกาฬสินธุ์
ท้ายเกาะใหญ่ปทุมธานี (ธ)
ป่ากุดท่าลือกาฬสินธุ์
ศรีบุญเรืองวัดบพิตรพิมุข
เขาน้อยจอมสวรรค์สระบุรี
หนองกบสระบุรี
หนองจะบกนครราชสีมา
สว่างอารมณ์ตาก
เทพนิมิตต์คณะเขตดอนเมือง-หลักสี่
พระแท่นดงรังกาญจนบุรี
ศรีจันทร์ขอนแก่น (ธ)
พระไชยเชษฐาธิราชหนองคาย
สมอรายนครราชสีมา
สวนส้มสมุทรสาคร
หนองบัวทองตาก
บางฝ้ายสมุทรปราการ
สว่างอารมณ์อุดรธานี
สว่างสามัคคีเพชรบูรณ์
ราษรังสรรค์บุรีรัมย์
เนินสุทธาวาสชลบุรี
สุคันธวารีเชียงใหม่
ตานีนรสโมสรปัตตานี
ตราชูวนารามของแก่น
ร้องแงน่าน
หนองหลักอุบลราชธานี
บ้านถ้ำกาญจนบุรี
โฆสิตารามพังงา
บึงน้ำใสนครสวรรค์
ธงไชยเพชรบุรี
ลาดหญ้าไทรคณะเขตบางขุนเทียน
บ้านดาบพระนครศรีอยุธยา
นาคปรกคณะเขตภาษีเจริญ
บ้านเข็กใหญ่พิษณุโลก
แสงสวรรค์นคสวรรค์
สีทาใต้สระบุรี
อัมพวันบุรีรัมย์
ราชผาติการามวัดราชาธิวาสวิหาร
สันป่าเปาลำปาง
ศิริพงษ์ธรรมนิมิตคณะเขตสายไหม
เขาขนอมนครศรีธรรมราช
เทพสวัสดิ์สกลนคร
โพสพผลเจริญปทุมธานี
ดอนโฆสิตารามสมุทรสาคร
ประดู่พัฒนารามนครศรีธรรมราช
โพธิ์แก้ววัดราชโอรสาราม
โพธิ์ศรีสิงห์บุรี (ธ)
ทุ่งเศรษฐีวัดศรีเอี่ยม
ประชาบำรุงมหาสารคาม (ธ)
รอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์มุกดาหาร
ท่าเกวียนฉะเชิงเทรา
บางปิ้งสมุทรสาคร
จันทร์นอกคณะเขตบางคอแหลม
บ้านเอกศรีสะเกษ
ชัยนามเลย
สันติธรรมารามคณะเขตธนบุรี
ทุ่งมะสังกาญจนบุรี
ราษฎร์บำรุงร้อยเอ็ด
ศิริหารตราด (ธ)
โคกกระเทียมลพบุรี
วิเวกวรารามตราด
ธาตุโพธิ์ชัยอุดรธานี
สุขสำราญบุรีรัมย์
แสนสุขเพชรบูรณ์
ปากอ่างน้อยกำแพงเพชร
นางชีคณะเขตภาษีเจริญ
หม่องกระแทะกาญจนบุรี
ห้วยทรายใต้เพชรบุรี
เขาตกน้ำสงขลา
เนรมิตวิปัสสนาเลย
เขาโพรกเพลงพัทลุง
สามบัณฑิตพระนครศรีอยุธยา
มุจลินทสรารามสระบุรี
ราษฎร์จำนงค์หนองคาย
ร่องซ้อแพร่
ดอยมูลตาก
บ่อทองกำแพงเพชร
ธรรมโชติสมุทรสาคร
ดอนใหญ่ปทุมธานี
บึงบัวคณะเขตลาดกระบัง
ศรีบัวบานหนองคาย
เขื่อนเพชรเพชรบุรี
ป่าหนองหินอุดรธานี (ธ)
ป่าหลวงตาบัว ญาณสัมปันโนกาญจนบุรี (ธ)
นากลางนครสวรรค์
บุญวาทย์วิหารลำปาง
จันทารามกำแพงเพชร
ราชธานีสุโขทัย
สัมฤทิ์ตะวันออกนครราชสีมา
ชัยสถานเชียงใหม่
ฟ้ามุ่ยเชียงใหม่
สันป่าลานตาก
กระโจมทองสมุทรสาคร
พยอมชลบุรี
สังลานปทุมธานี
ทุ่งโห้งใต้แพร่
บ้านเก่าระยอง
เกตุสโมสรฉะเชิงเทรา
ใหญ่ชัยนาท
ใหญ่สุวรรณารามเพชรบุรี
ป่าโมกอ่างทอง
เพชรวรารามเพชรบูรณ์ (ธ)
ชัยมงคลแพร่
ท่าโพธิ์นครศรีธรรมราช
ศรีสุมังคล์หนองคาย
ชุมพรรังสรรค์ชุมพร
สะแกพนารามเพชรบูรณ์
ลานตากฟ้านครปฐม
มะเกลือใหม่นครราชสีมา
แสงทองศรัทธาธรรมบุรีรัมย์
บางขุนเทียนกลางวัดราชโอรสาราม
ใหญ่สมุทรปราการ
อุทยารามสมุทรสาคร
เทวสุนทรวัดเสมียนนารี
บุญมั่นศรัทธารามกำแพงเพชร
เกษมสุขมุกดาหาร
ตรีทศเทพวัดบวรนิเวศวิหาร
ธาตุดำหนองคาย
กาสาเชียงราย
ราชบรรทมพระนครศรีอยุธยา
ศรีเทพประดิษฐารามนครพนม
ป่าประชานิคมนครราชสีมา
ศิริเจริญเนินหม้อราชบุรี
เทพธิดารามวัดเทพธิดาราม
อินทราวาสพัทลุง
โพธิยารามสมุทรปราการ
เมืองฝางบุรีรัมย์
หนองกระดี่วัดบพิตรพิมุข
เกาะเซิงหวายสระบุรี
หนองโดนสระบุรี
โนนม่วงชัยภูมิ
วารีสุทธาวาสเชียงใหม่
ศรีมงคลตาก
ป่าหนองปรือบุรีรัมย์
โพธิ์กลางเพชรบูรณ์
ชัยพฤกษมาลาวัดชัยพฤกษมาลา
เสาหงส์กาญจนบุรี
โป่งขนมจีนจันทบุรี
ลาดพร้าวคณะเขตลาดพร้าว
มฤคทายวันหนองคาย
พุดซานครราชสีมา
ปากบ่อสมุทรสาคร
ธรรมคุณหนองคาย
ศรีบุรพารามตราด
สลักป่าใหม่สงขลา
บัวแก้วเกษรปทุมธานี
ศรีสองเมืองลำพูน
สวนส้มสมุทรปราการ
ทิพย์ศรีปัญญาอุดรธานี
ศรีบุญเรืองเชียงราย
ชัยสิทธารามสุโขทัย
โคกไม้แดงบุรีรัมย์
โขดหินระยอง
อภัยคีรีตาก
หนองไผ่วัดจักรวรรดิราชาวาส
ช่องนนทรีวัดยานนาวา
โพธิ์ชลบุรี
ศรีบุญเรืองเชียงใหม่
แหลมมะขามตราด
ปาลิไลยวันชลบุรี
เชิงเลนนนทบุรี
ไผ่สิงห์นครสวรรค์
บุญทวีเพชรบุรี
โตนดพระนครศรีอยุธยา
เกิดการอุดมปทุมธานี
ศรีสโมสรชัยนาท
ท่ากระสังนครราชสีมา
ไทยจานสามัคคีบุรีรัมย์
เฮี้ยน่าน
หนองบอนบุญญารามชลบุรี
บางเพ็งใต้คณะเขตมีนบุรี
ฮ่องห้าลำปาง
ลาดบัวขาวฉะเชิงเทรา
คุ้มเหนือสุรินทร์
นิโครธารามนครศรีธรรมราช
กลางสวนสมุทรปราการ
มะนาวหวานนครศรีธรรมราช
มงคลทับคล้อพิจิตร
ใหม่สันตินครราชสีมา
วีระวงศาวาสกาฬสินธุ์ (ธ)
ม่วงบุญเรืองเชียงราย
ตาขันระยอง
โคกขามสมุทรสาคร
นาเวงสกลนคร
บ้านกล้วยยโสธร
อยู่ดีบำรุธรรมคณะเขตสายไหม
ป่าหลวงตาบัวญาณสัมปันโนกาญจนบุรี (ธ)
สุวรรณวิชัยพัทลุง
ดอนวิเวกร้อยเอ็ด
ทองบนวัดยานนาวา
วินิจธรรมารามยโสธร
สิงห์คูยางลพบุรี
ศาลาไชยลำปาง
วารีมุขารามบุรีรัมย์
ไผ่เลี้ยงคณะเขตหนองแขม
ธงน้อยน่าน
ท่าช้างตาก
"แค,นอก"นนทบุรี
วิเวกธรรมคุณเลย
บางสระเก้าจันทบุรี
ตราชูวนารามขอนแก่น
ฟุ้งประชาธรรมารามสมุทรสาคร
วังตะกูนครปฐม
ศิริมงคลวรารามบึงกาฬ
ไผ่เงินโชตนารามวัดไตรมิตรวิทยาราม
สุคนธารามพระนครศรีอยุธยา
วุฒิสมานชัยเลย
พระบรมธาตุตาก
นาควัชรโสภณกำแพงเพชร (ธ)
วังไทรสุราษฎร์ธานี
กำมะเชียรสุพรรณบุรี