จัดลำดับวัดที่มีผู้สอบบาลีสนามหลวงได้มากที่สุดประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓

มีผู้ออนไลน์ขณะนี้ ท่าน
จัดลำดับวัดที่มีผู้สอบบาลีสนามหลวงได้มากที่สุดประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ [ไม่รวมบาลีศึกษา]
อันดับ วัด สำนักเรียน จำนวนผู้สอบได้
โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๑๓
พระธรรมกายปทุมธานี๗๖
ศรีเอี่ยมวัดศรีเอี่ยม๔๓
บางพลีใหญ่ในสมุทรปราการ๔๑
บัวขวัญนนทบุรี๔๑
จองคำลำปาง๓๙
ชัยศรีขอนแก่น๓๗
ชัยมงคลชลบุรี๓๒
กัลยาณมิตรวัดกัลยาณมิตร๓๑
ศรีบุญเรืองเลย๒๗
๑๐กลางบุรีรัมย์๒๖
๑๑อาวุธวิกสิตารามวัดอาวุธวิกสิตาราม๒๕
๑๒สร้อยทองวัดสร้อยทอง๒๒
๑๓กษัตราธิราชพระนครศรีอยุธยา๒๐
ไวกูลฐารามอุดรธานี๒๐
ชัยพรหนองคาย๒๐
๑๔หาดใหญ่สิตารามสงขลา๑๙
๑๕สวนหงส์สุพรรณบุรี๑๘
๑๖ศรีชมชื่นอุดรธานี๑๖
แสนสุขวัดแสนสุข๑๖
สามพระยาวัดสามพระยา๑๖
พนัญเชิงพระนครศรีอยุธยา๑๖
๑๗บูรพารามใต้ยโสธร๑๕
พระปฐมเจดีย์นครปฐม๑๕
จากแดงสมุทรปราการ๑๕
ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๕
๑๘ไตรมิตรวิทยารามวัดไตรมิตรวิทยาราม๑๔
พระสิงห์เชียงราย๑๔
ศรีวิชัยวนารามเลย๑๔
สุทัศนเทพวรารามวัดสุทัศนเทพวราราม๑๔
เทพลีลาวัดเทพลีลา๑๔
ศรีรัตนธรรมารามวัดธรรมมงคล๑๔
๑๙สุทธาโภชน์คณะเขตลาดกระบัง๑๓
ผ่องพลอยวิริยารามวัดราชบพิธ๑๓
เกียรติแก้วสามัคคีศรีสะเกษ๑๓
จักรวรรดิราชาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาส๑๓
พระธาตุพนมนครพนม๑๓
หงส์รัตนารามวัดหงส์รัตนาราม๑๓
พระนอนจักรสีห์สิงห์บุรี๑๓
สังฆานุภาพกำแพงเพชร๑๓
สนมหมากหญ้าอุบลราชธานี๑๓
๒๐ป่าอัมพวันอุดรธานี๑๒
พระธาตุผาเงาเชียงราย๑๒
๒๑ขันเงินชุมพร๑๑
พระศรีรัตนมหาธาตุพิษณุโลก๑๑
หัวคู้สมุทรปราการ๑๑
คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๑๑
มหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์วัดมหาธาตุ๑๑
๒๒สวนดอกเชียงใหม่๑๐
คูหาสวรรค์พัทลุง๑๐
อรุณราชวรารามวัดอรุณราชวราราม๑๐
น้อยนพคุณวัดเบญจมบพิตร๑๐
ศรีสระแก้วหนองบัวลำภู๑๐
เทพศิรินทราวาสวัดเทพศิรินทราวาส๑๐
ชัยชนะสงครามวัดชัยชนะสงคราม๑๐
บพิตรพิมุขวัดบพิตรพิมุข๑๐
ดาวดึงษารามวัดดาวดึงษาราม๑๐
บางนาในวัดบางนาใน๑๐
๒๓ศิริมงคลอุดรธานี
ชูจิตธรรมารามพระนครศรีอยุธยา (ธ)
พระธาตุศรีจอมทองเชียงใหม่
ชัยสามหมอชัยภูมิ
สิริกาญจนารามกาญจนบุรี (ธ)
นิมมานรดีวัดนิมมานรดี
สว่างสุวรรณารามนครพนม
ศรีสว่างอุดรธานี
หนองแด่นอุดรธานี
ท่าสว่างบุรีรัมย์
ชนะสงครามวัดชนะสงคราม
สุทธิวารีจันทบุรี
๒๔คลองวาฬประจวบคีรีขันธ์
อมรคีรีวัดอมรคีรี
จอมแจ้งศรีบุญเรืองอุดรธานี
แพรกษาสมุทรปราการ
ศรีบุญเรืองมุกดาหาร
สายทองหนองบัวลำภู
บางไผ่นนทบุรี
บางบอนคณะเขตบางบอน
สุวรรณประสิทธิ์คณะเขตบึงกุ่ม
พิชโสภารามอุบลราชธานี
โพนชัยเลย
จอมมณีหนองคาย
๒๕สว่างโยมาลัยอุดรธานี
หนองหงส์จันทบุรี
หงษ์ประดิษฐารามสงขลา
ราชโอรสารามวัดราชโอรสาราม
แจ้งแสงอรุณสกลนคร
พระเชตุพนวัดพระเชตุพน
มีชัยท่าหนองคาย
โคกกะเทียมลพบุรี
มัชฌิมาวาสอุดรธานี
๒๖มหาพฤฒารามวัดมหาพฤฒาราม
สะแกนครราชสีมา
มหาสอนลพบุรี
พรหมวงศารามวัดพรหมวงศาราม
ห้วยหินฝนชัยภูมิ
ศาลานครราชสีมา
กระทุ่มคณะเขตประเวศ-สะพานสูง
มหาธาตุนครพนม
โสธรวรารามฉะเชิงเทรา
บ้านเก่าบ่ออำนาจเจริญ
ศรีนครารามอุดรธานี
ลำผักชีวัดราชบพิธ
สง่างามปราจีนบุรี
ยางตลาดยโสธร
อุดมอินทราวาสอุดรธานี
บวรนิเวศวิหารวัดบวรนิเวศวิหาร
เสมียนนารีวัดเสมียนนารี
เกตการามสมุทรสงคราม (ธ)
ดอนไชยตาก
๒๗ราษฎร์บำรุงวัดราษฎร์บำรุง
สุริยวงศาวาสหนองคาย
เบญจมบพิตรดุสิตวนารามวัดเบญจมบพิตร
ยอดแก้วหนองคาย
ทองนพคุณวัดทองนพคุณ
โนนพระแก้วหนองคาย
บ้านขุนเชียงใหม่
เขาสนามชัยประจวบคีรีขันธ์
ป่าอุบลแก้วอุบลราชธานี
ชัยศรีคณารามนครราชสีมา
ปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ฉะเชิงเทรา
ปรีดารามนครปฐม
ยานนาวาวัดยานนาวา
ตรีสวัสดิ์วนารามเลย (ธ)
สระมณีอุดรธานี
โพธิสมภรณ์อุดรธานี (ธ)
ป้อมวิเชียรโชติการามสมุทรสาคร
โปรดเกศเชษฐารามสมุทรปราการ
พระธาตุราษฎร์บำรุงหนองคาย
บูรพาอุดรธานี
พระธาตุดอยสุเทพเชียงใหม่
เพชรสมุทรสมุทรสงคราม
อุบลวนารามนนทบุรี
ช่องแสมสารชลบุรี
ห้วยกอยยโสธร
๒๘เทวสังฆารามกาญจนบุรี
พระพุทธฉายสระบุรี
ใหม่อยู่สงัดชลบุรี
ศรีโพธิมาลัยปราจีนบุรี
บ้านบอนหนองคาย
ทรงศิลาชัยภูมิ
บางมดโสธรารามคณะเขตทุ่งครุ
ประชานิมิตเพชรบูรณ์
พุทธนิมิตอุดรธานี (ธ)
อรัญญวิเวกบึงกาฬ
ปทุมวนารามวัดปทุมวนาราม
ชลประทานรังสฤษดิ์นนทบุรี
ธาตุทองวัดธาตุทอง
มัชฌิมบุรีอุดรธานี
นวลจันทร์คณะเขตบึงกุ่ม
สุทัศนเทพวรารามวัดสุทัศนเทพวาราม
สระกำแพงใหญ่ศรีสะเกษ
โนนสวรรค์อุดรธานี
จันทรารามอุดรธานี
เทวราชกุญชรวัดเบญจมบพิตร
อ่างทองอ่างทอง
โพนงามเลย
ดงคำอุดรธานี
ป่าส่างคำหนองคาย
ไตรภูมิบึงกาฬ
โคเขตตารามอุดรธานี
เขตอุดมหนองคาย
บุพพารามเชียงใหม่
พิกุลทองสิงห์บุรี
อริยวงศารามราชบุรี (ธ)
ไพรสณฑ์ศักดารามเพชรบูรณ์
บ้านอ้นร้อยเอ็ด
ยางคณะเขตสวนหลวง
คำเขื่อนแก้วอุบลราชธานี
รอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์มุกดาหาร
โคกสมานคุณสงขลา
ตะพานหินพิจิตร
๒๙บุตาวงษ์บุรีรัมย์
เขียนเขตปทุมธานี
มหาธาตุยโสธร
วังสมบูรณ์สระแก้ว
บุณยประดิษฐ์วัดบุณยประดิษฐ์
อนุภาษกฤษฎารามภูเก็ต
เจ็ดยอดเชียงใหม่
ซอยสองจันทบุรี
คีรีสามัคคีทรงธรรมหนองคาย
บางแก้ววัดศรีเอี่ยม
บ่อทองราษฎร์บำรุงชลบุรี
พระงามนครปฐม
กะพังสุรินทร์ตรัง
ปอบิดนครราชสีมา
สุธรรมวดีคณะเขตบางขุนเทียน
สุวรรณาวาสมหาสารคาม
สระเกศวัดสระเกศ
ราชบพิธสถิตมหาสีมารามวัดราชบพิธ
ไพรีพินาศชัยภูมิ
ระฆังโฆสิตารามวัดระฆังโฆสิตาราม
นาฬิกวนาวาสหนองคาย
สุวรรณคีรีวิหารระนอง
สาธุการามสิงห์บุรี
สุคันธาวาสสมุทรปราการ
สัมมาชัญญาวาสวัดราชบพิธ
โพธารามนครสวรรค์
เนินพระระยอง
สุวรรณมาศมงคลเพชรบุรี (ธ)
โพธิ์ศรีปราจีนบุรี
สุภโสภณบุรีรัมย์
ดอนมูลตาก
ชัยฉิมพลีวัดชัยฉิมพลี
โขดหินระยอง
ขนอนใต้พระนครศรีอยุธยา
ไผ่ล้อมนครปฐม
ชัยมงคลกาฬสินธุ์
บุปผารามวัดบุปผาราม
ตากฟ้านครสวรรค์
ตะปันนครราชสีมา
ป่าภูก้อนอุดรธานี (ธ)
พระบรมธาตุกำแพงเพชร
เลียบน้ำไหลชัยภูมิ
ศรีบุรีรตนารามสระบุรี
เจดีย์หลวงเชียงใหม่ (ธ)
ไทรเหนือนครสวรรค์
โคกเปี้ยวสงขลา (ธ)
สระแก้วหนองคาย
บ้านผือสุรินทร์
วิชิตสังฆารามภูเก็ต
วารินทรารามอุบลราชธานี
หนองสังข์ชัยภูมิ
ใหม่กรงทองปราจีนบุรี
สุทธจินดานครราชสีมา (ธ)
๓๐มณีวนารามอุบลราชธานี
ไผ่เลี้ยงคณะเขตหนองแขม
มหัตตมังคลารามสงขลา
ไชโยอ่างทอง
มเหยงคณ์พระนครศรีอยุธยา
ประสานศรัทธาหนองบัวลำภู
หลวงพ่อสดธรรมกายารามราชบุรี
บางสะพานพิษณุโลก
อุบลบรทิพย์ร้อยเอ็ด
บ้านส้องสุราษฎร์ธานี
พุทธปัญญานนทบุรี
ดุสิดารามวัดดุสิดาราม
หัวลำโพงวัดหัวลำโพง
บึงนครราชสีมา
ป่าหนองปรือบุรีรัมย์
ราชาธิวาสวิหารวัดราชาธิวาสวิหาร
ป่าศรีถาวรนิมิตนครนายก (ธ)
มัชฌันติการามวัดบวรนิเวศวิหาร
ป่าไม้แดงเชียงใหม่
โพธิ์งามชัยนาท
ป่าเลไลยก์เลย
ศรีอุดมอุบลราชธานี
หลวงลำปาง
สว่างอารมณ์ปราจีนบุรี
พุทธบูชาวัดบวรนิเวศวิหาร
มหาธาตุเพชรบูรณ์
อมรินทรารามสุรินทร์
ท่าลี่ศรีสะอาดหนองคาย
เขาบุญมีดารารามชลบุรี
ชุมพลนิกายารามพระนครศรีอยุธยา
พระพุทธบาทสระบุรี
ชัยภูมิอุดรธานี
ตองปุพระนครศรีอยุธยา
คิรีวิหารตราด (ธ)
โกเสยเขตหนองคาย
ศรีโสดาเชียงใหม่
ราชนัดดารามวัดเทพธิดาราม
สามัคคีประดิษฐ์นครสวรรค์
สังฆารามสุโขทัย
ราษฎร์ศรัทธาอุบลราชธานี
ธรรมคุณหนองคาย
ไร่ขิงนครปฐม
หัวสะพานบุรีรัมย์
สว่างคงคากาฬสินธุ์
ทิพย์ศรีปัญญาอุดรธานี
ดอยสัพพัญญูเชียงใหม่
ธรรมธีรารามบุรีรัมย์
ประชาราษฎร์บำรุงนครปฐม
มะม่วงหมู่สงขลา
พระธาตุศรีมงคลสกลนคร
ช่องลมวัดยานนาวา
จันทร์ตะวันตกพิษณุโลก
ป่าดาราภิรมย์เชียงใหม่ (ธ)
ทับคล้อพิจิตร
อุโมงค์ (สวนพุทธธรรม)เชียงใหม่
สัมพันธวงศ์วัดสัมพันธวงศ์
ธัญญะผลปทุมธานี
ศรีภูกระดึงพัฒนารามเลย
พิทักษ์เทพาวาสราชบุรี
สว่างใต้กาฬสินธุ์
ประดู่พัฒนารามนครศรีธรรมราช
นางนองวัดราชโอรสาราม
แจ้งสว่างนอกขอนแก่น
สว่างอารมณ์เพชรบูรณ์
สุภกิจเจริญหนองคาย
วินิจธรรมารามยโสธร
คีรีวันต์นครราชสีมา
ชัยภูมิวนารามชัยภูมิ
ท่าพาณิชย์ปราจีนบุรี
ใหม่ทองเสนวัดเบญจมบพิตร
พลับพลาชัยเพชรบุรี
มัชฌิมภูมิตรัง
ประดู่สมุทรสงคราม
หัวกระบือคณะเขตบางขุนเทียน
อร่ามมงคลกาฬสินธุ์
โกรกกรากสมุทรสาคร
เรืองยศสุทธารามวัดเรืองยศสุทธาราม
เทพสิงหารอุดรธานี
พระไชยเชษฐาธิราชหนองคาย
เจียงอีศรีมงคลวรารามศรีสะเกษ
นอกชลบุรี
ธรรมพิทักษ์กาฬสินธุ์
พระวรราชาทินัดดามาตุเพชรบูรณ์
ศรีโคมคำพะเยา
บางแก้วฉะเชิงเทรา
พราหมณีนครนายก
นอกนครราชสีมา
บางแตนปราจีนบุรี
น้อยนางหงษ์วัดอมรคีรี
ทุ่งสว่างหนองคาย (ธ)
พัฒนารามสุราษฎร์ธานี
โพธิ์แจ้สมุทรสาคร
อาสาพัฒนารามอุดรธานี
ศรีชมภูองค์ตื้อหนองคาย
ยวดลพบุรี
หลักสี่ราษฎร์สโมสรสมุทรสาคร
สว่างอารมณ์หนองบัวลำภู
สิงห์ปทุมธานี
ศรีคุณเมืองอุดรธานี
ศิรินทราวาสอุดรธานี
ต้นสนเพชรบุรี
ราชสิงขรวัดราชสิงขร
บวรรัตนคุณอุดรธานี
มงคลชัยพัฒนาสระบุรี
เจ้าอามคณะเขตบางกอกน้อย
เฝ้าไร่วนารามหนองคาย
พยัคฆารามสุพรรณบุรี
๓๑ใหม่เทพนิมิตรคณะเขตบางพลัด
สันป่าลานตาก
สวนดอกลำปาง
สระเกศเพชรบูรณ์
สาครสุ่นประชาสรรค์คณะเขตลาดพร้าว
ภิรมยารามหนองคาย
ศาลาลำดวนสระแก้ว
โนนดินแดงเหนือบุรีรัมย์
ป่าสุเมฆนันทารามบึงกาฬ (ธ)
หนองหอยราชบุรี
ราชบุรณะวัดราชบุรณะ
วรจรรยาวาสวัดราชสิงขร
คลองน้ำเย็นเหนือกำแพงเพชร
บางบำหรุวัดมหาธาตุ
โค้งวิไลกำแพงเพชร
ศรีชุมพรอุดรธานี
พระพิเรนทร์วัดพระพิเรนทร์
จอมมะณีย์อุดรธานี
เพียลือหนองคาย
เกษมสุขศรีสะเกษ
บ้านบัวสกลนคร
ศรีบุญเรืองวัดประยุรวงศาวาส
หนองสองห้องนครราชสีมา
สองแควเชียงใหม่
ท่าโสมตราด
อีแงวจันทบุรี
หนองม่วงใหม่ชลบุรี
ไทรวัดยานนาวา
ตำหนักปทุมธานี
หัวนากาญจนบุรี
โพธิ์รัตนารามสิงห์บุรี
ป่าแสงอรุณขอนแก่น (ธ)
ม่วยต่อแม่ฮ่องสอน
อนาลโยทิพยารามพะเยา (ธ)
นางนวลกาฬสินธุ์
เลียบเลย
สนธิกรประชารามเพชรบูรณ์ (ธ)
ร่องซ้อแพร่
อุดมธานีนครนายก
นิโรธสังฆารามยะลา
เขาลานปราจีนบุรี (ธ)
ป่าหมู่ใหม่เชียงใหม่ (ธ)
ชัยมงคลแพร่
อรัญญวาสีหนองคาย (ธ)
ม่วงสิงห์บุรี
โนนดินแดงใต้บุรีรัมย์
ดอนวิเวกร้อยเอ็ด
สารหิตาวาสเพชรบุรี
สระบัวแดงสุรินทร์
เทพอาวาสราชบุรี
ศรีบุญเรืองเชียงราย
ศรีประชาวัฒนารามนครปฐม
อัมพวันตาก
นวติตถารามหนองคาย
ไพศาลพัฒนาบุรีรัมย์
กลางกาฬสินธุ์
เขาลังพัฒนาลพบุรี
สามง่ามนครปฐม
โนนสูงทุ่งสว่างบุรีรัมย์
ปวิเวการามเลย (ธ)
บ้านโป่งราชบุรี
ทองเนียมวัดราษฎร์บำรุง
โพธิ์งามเพชรบูรณ์
ศรีสวาทอุดรธานี
ป่าดอนพระหนองคาย
บ้านซาดนครราชสีมา
ศาลาปูนพระนครศรีอยุธยา
จรูญราษฎร์ชลบุรี
โสมนัสสันตยารามอุดรธานี
จินดารามนครปฐม
ป่ามหาไชย (ธ)สมุทรสาคร
ทิพพาวาสวัดราชบพิธ
โตนดพระนครศรีอยุธยา
ภูจวงอุทัยธานี
ศรีสำราญอุดรธานี
ลานสักวัดบพิตรพิมุข
ดอนแก้วเชียงดาอุดรธานี
ศรีมงคลอุบลราชธานี
ศรีบุญเรืองสกลนคร
ใหม่สันตินครราชสีมา
วารีสุทธาวาสเชียงใหม่
ลุ่มระยอง
สันติธรรมารามคณะเขตบางขุนเทียน
สวนดอกไม้สระบุรี
อัมพวันวิทยารามอุดรธานี
หนองคายพัฒนารามหนองคาย
ธรรมคุณารามคณะเขตบางขุนเทียน
สระแก้วขอนแก่น
ไพรสณฑ์รัตนารามกำแพงเพชร (ธ)
หนองขวางบุรีรัมย์
พระมหาธาตุฯนครศรีธรรมราช (ธ)
อินทราวาสพัทลุง
ปรือคันศรีสะเกษ
มูลจินดารามปทุมธานี
เหมืองแดงแพร่
แสงแก้วโพธิญาณเชียงราย
ศรีสุมังคล์หนองคาย
เนรมิตวิปัสสนาเลย
โพนคำหนองคาย
ศรีสุทธารามสมุทรสาคร
บ้านลาดสระบุรี
อัมพวัน (หนองม่วง)บุรีรัมย์
แสงสว่างโพธิ์ทองกาฬสินธุ์
ยกกระบัตรสมุทรสาคร
เสาหงส์กาญจนบุรี
บางโปรงสมุทรปราการ
ราษฎร์บูรณะคณะเขตราษฎร์บูรณะ
ราษฎร์เจริญธรรมตาก
ต้นเปาเชียงใหม่
สุนทรประดิษฐ์พิษณุโลก
บางสะแกในวัดปากน้ำ
โพธิสมภารหนองคาย
บุปผารามบุรีรัมย์
วิจารณ์สว่างโศกขอนแก่น
ศรีโสภณอุดรธานี
ตะพุนทองระยอง
บัวถนนบุรีรัมย์
ปึกเตียนเพชรบุรี (ธ)
ละหารไร่ระยอง
ศรีบุญเรืองคณะเขตบางกะปิ
ระวิงเพชรบูรณ์
แสงสุริยารามกำแพงเพชร
ถ้ำอินทร์แปลงอุดรธานี
หนองเคร่าหนองคาย
หัวกระบือวัดราชโอรสาราม
ราชมณเฑียรเชียงใหม่
เทพนิมิตรฉะเชิงเทรา (ธ)
ดอนขวางนครราชสีมา
โป่งขนมจีนจันทบุรี
บ้านสวนพัทลุง
ทองบนวัดยานนาวา
สุทธิวาตวรารามสมุทรสาคร
จำปาทองสิงห์บุรี
ศรีชมภูบูรพารามอุดรธานี
ไชยวารกาฬสินธุ์
วิโรจนารามสุราษฎร์ธานี
พญาภูน่าน
เนินสุทธาวาสชลบุรี
สุนทราวาสพัทลุง
เหล่าอ้อยสระแก้ว
บ้านกาบเชิงสุรินทร์
มหาบุศย์คณะเขตสวนหลวง
ทุ่งเหียงชลบุรี
เชาคูบาสระบุรี
ม่วยต่อแม่ฮ่อสอน
ป่าคอวังน่าน
โกสินารายน์วัดอรุณราชวราราม
สามัคคีชัยหนองบัวลำภู
โชติทายการามราชบุรี
โคกย่างบุรีรัมย์
หนองโมงบูรพารามร้อยเอ็ด
หาดเจ้าสำราญเพชรบุรี
ศรีวิหารเจริญสุรินทร์
สระกำแพงใหญ่อุบลราชธานี
บ่อพุทธารามสุราษฎร์ธานี
ต้นสนเพชรบุรี (ธ)
สมรโกฏินนทบุรี
แม่คำเชียงราย
สองพี่น้องสุพรรณบุรี
โพธิคุณตาก
ยายร่มคณะเขตบางขุนเทียน
นิเวสคชสารหนองคาย
บ้านอิฐอ่างทอง
พรสวรรค์สุพรรณบุรี
อัมพาชัยภูมิ
เวฬุวนารามราชบุรี
บางช้างเหนือนครปฐม
แก้วพิทักษ์เจริญธรรมวัดบุปผาราม
กำแพงคณะเขตบางขุนเทียน
สว่างสามัคคีเพชรบูรณ์
ลัฏฐิวนารามเพชรบูรณ์
โพธิ์ศรีหนองคาย
สามัคคีสโมสรนครราชสีมา
นางในธัมมิการามอ่างทอง
โคกท่าเจริญชลบุรี
ฟุ้งประชาธรรมารามสมุทรสาคร
จินดิตวิหารวัดราชบพิธ
สามบัณฑิตพระนครศรีอยุธยา
ศรีวิสารอุดรธานี
โพธิ์ชัยศรีอุดรธานี
สุธรรมนิมิตหนองคาย
โนนติ้วศรีสะเกษ
เวฬุวนารามคณะเขตดอนเมือง-หลักสี่
ชัยภูมิพิทักษ์ชัยภูมิ
ประโดกนครราชสีมา
พระธาตุดอยเวียงเชียงใหม่
นาพร้าวเก่าชลบุรี
กกคณะเขตบางขุนเทียน
ซับยางราษฎร์บำรุงลพบุรี
โพธิ์ไทรสว่างอุดรธานี
เขตนิมิตหนองคาย
ศรีภิรมย์กำแพงเพชร
ท่ากระบือขอนแก่น
โนนงิ้วบุรีรัมย์
แหลมปอชุมพร
วิปัสสนารังกาใหญ่นครราชสีมา
ทุ่งยาวพัทลุง
โนนค้อศรีสะเกษ
คลองหนึ่งปทุมธานี
วังไทรวัดบพิตรพิมุข
พระบาทมิ่งเมืองแพร่
สุวรรณารามวัดสุวรรณาราม
อรุณรังษีหนองคาย (ธ)
รางตันนิลประดิษฐ์สมุทรสาคร
สิมนาโกกาฬสินธุ์
โพธิ์กลางเพชรบูรณ์
อุทุมพรสุรินทร์
ศรีศรัทธาธรรมสมุทรสงคราม
คงคากาญจนบุรี
อุดมรังสีคณะเขตหนองแขม
พิชโสภารามวัดจักรวรรดิราชาวาส
ไผ่ล้อมอุตรดิตถ์
อรัญญิกาวาสหนองคาย
ท่าเจริญหนองคาย
ชัยมงคลบุรีรัมย์
ห้วยบงลพบุรี
ใหม่จันทบุรี
หงษ์บุรีรัมย์
โนนวังสิมหนองคาย
ชุมนุมสูงระยอง
พลมานีย์คณะเขตลาดกระบัง
โคนอนวัดปากน้ำ
ทุ่งสะเดียงเพชรบูรณ์
ลุมพินีวันวรารามอุดรธานี
บางเพ็งใต้วัดแสนสุข
โพธิ์ศรีทุ่งอุดรธานี
พระธาตุพนมอุบลราชธานี
สุวรรณารามหนองบัวลำภู
เปรมประชาปทุมธานี
ชัยสถานเชียงใหม่
บ่อลูกรังสระแก้ว
ห้วงพัฒนาตราด (ธ)
ดวงแขวัดบวรนิเวศวิหาร
ปริวาศวัดยานนาวา
ไผ่โสมนรินทร์พระนครศรีอยุธยา
ธรรมนิมิตสมุทรสงคราม (ธ)
กฤษณเวฬุพุทธารามสิงห์บุรี (ธ)
ทองธรรมิการามสมุทรสาคร
ดงบังอุดรธานี
ศรีประวัตินนทบุรี
วารีสารเลย
ศรีบุญเรืองวัดบพิตรพิมุข
โพธ์ศรีแก้วมุกดาหาร
อรัญญาวาสน่าน
หน้าเมืองสตูลสตูล
ใหญ่อินทารามชลบุรี
พุทธแสงธรรมวัดเทพศิรินทราวาส
เขาพุทธโคดมชลบุรี
โนนสภารามสระบุรี
รวกบางบำหรุวัดสุวรรณาราม
สมเด็จอาสภวันเชียงใหม่
โชติรสธรรมากรบึงกาฬ
โพธิ์ศรีสมโพธิเลย
บ้านยางบุรีรัมย์
ถ้ำคูหาสวรรค์อุบลราชธานี
มาบป่าเลาสุโขทัย
เนรัญชรารามเพชรบุรี (ธ)
ชัยมงคลสงขลา
กันมาตุยารามวัดเทพศิรินทราวาส
บัวแก้วเกษรปทุมธานี
ไชยสถานเชียงราย
มณีไพรสณฑ์ตาก
เทพนิมิตเลย
สว่างธรรมาวาสหนองคาย
ลาดหญ้าไทรนครปฐม
ภิบาลวังม่วงสระบุรี
เทพนิมิตรบุรีรัมย์
กลางสุรินทร์
ป่าสันติธรรมวนารามสกลนคร (ธ)
ญาณเวศกวันนครปฐม
ประชาบำรุงคณะเขตบางขุนเทียน
แคมป์สนเพชรบูรณ์
มงคลทับคล้อพิจิตร
บำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
ดงพระโพนทองหนองคาย
จอมทองหนองคาย
หนองสองห้องบุรีรัมย์
สุวรรณารามบึงกาฬ
พยอมชลบุรี
หนองไฮบุรีรัมย์
ป่าเลไลยก์สุพรรณบุรี
หนองนกไข่สมุทรสาคร
อาษาสงครามวัดราชบพิธ
บางโคล่นอกวัดราชสิงขร
หนองโดนสระบุรี
นิโครธารามพัทลุง
ปทุมคงคาวัดปทุมคงคา
ทุ่งเศรษฐีวัดศรีเอี่ยม
ใหม่สัญญาศิริเขตอุดรธานี
มหาวนารามอุบลราชธานี
ป่าคูณคำวิปัสสนาสกลนคร
บางยี่ขันวัดดาวดึงษาราม
ป่ามะไฟปราจีนบุรี
โพธิ์นครราชสีมา
ห้วยตองสักเชียงใหม่
ทับไทรจันทบุรี
สัตหีบชลบุรี
ดอกไม้วัดยานนาวา
บางขุนเทียนนอกคณะเขตบางขุนเทียน
ไชยชุมพลชนะสงครามกาญจนบุรี
บ้านจ่าสิงห์บุรี
ปัญญาวุธารามเชียงใหม่
ปางล้อแม่ฮ่องสอน
พระธาตุบังพวนหนองคาย
ศรีล้อมลำปาง
บางปะกอกคณะเขตราษฎร์บูรณะ
โพนทันเลย
อัมพวนารามบุรีรัมย์
ธาตุเรณูนครพนม
นิคมประทีปตรัง
ราษฎร์บูรณะปัตตานี
สุทธิวรารามวัดยานนาวา
เมตารางค์ปทุมธานี (ธ)
สันต้นเปาเชียงใหม่
อินทรวิหารวัดสามพระยา
สวรรคนิเวศแพร่
จรเข้ใหญ่สมุทรปราการ
บูรพาสกลนคร
อุทยารามสมุทรสาคร (ธ)
วีระวงศาวาสกาฬสินธุ์ (ธ)
โพธิ์ทองพิษณุโลก
หนองบัวรองนครราชสีมา
เขาพระเพชรบุรี
ธรรมามูลชัยนาท
บางนานนทบุรี
สันฐานลำปาง
มงคลนิมิตรอุตรดิตถ์
บางขุนเทียนกลางวัดราชโอรสาราม
สมุหนาคหนองคาย
บูรพาพิทยารามจันทบุรี
เจ้าเจ็ดในพระนครศรีอยุธยา
ร่องมันเทศบุรีรัมย์
โพธิ์ชัยบ้านไผ่ขอนแก่น
วงษ์พัฒนาตราด
โนนสมบูรณ์บุรีรัมย์
เกาะโตนดจันทบุรี
ชัยพฤกษมาลาวัดชัยพฤกษมาลา
ศรีภูมิเพชรบูรณ์
อนงคารามวัดอนงคาราม
ไร่เหนือเพชรบูรณ์
ศรีบุญเรืองอุดรธานี
โสมนัสวิหารวัดโสมนัสวิหาร
นิยมบวรอุดรธานี
บ่อน้ำสถิตย์หนองคาย
เนกขัมมารามอำนาจเจริญ
ครุในสมุทรปราการ
สุมังคลารามยโสธร (ธ)
เมืองมางเชียงใหม่
ท้องคุ้งชลบุรี
บุละกอนครราชสีมา
เกาะวังไทรนครปฐม
ใหม่ปิ่นเกลียวนครปฐม
บางขวางวัดบวรนิเวศวิหาร
พิชยญาติการามวัดยานนาวา
ไทรพุทธรังสีพระนครศรีอยุธยา
มณีสถิตกปิฏฐารามอุทัยธานี
ท่าตอนเชียงใหม่
นิเวศน์ร้อยเอ็ด
ศรีสงครามเลย
อโศการามวัดราชบพิธ
บ้านดงอุตรดิตถ์
สว่างชมพูมุกดาหาร
ธาตุคำเชียงใหม่
บ้านงิ้วชลบุรี
บวรมงคลวัดบวรนิเวศวิหาร
โพธินิมิตรสถิตมหาสีมารามวัดโพธินิมิตร
เขาแก้วสระบุรี
โพธิ์ชัยอุดรธานี
ดอนแก้วเชียงใหม่
ตอหมุนหนองคาย
หนองเดิ่นชัยนาท
สามัคคีชัยขอนแก่น
ศรีจันทร์เลย
ไตรวิทยารามนครศรีธรรมราช
โคกไม้แดงบุรีรัมย์
วังมะเดื่อประจวบคีรีขันธ์
หนองไผ่ล้อมปราจีนบุรี
ควนสบายกระบี่
นรนาถสุนทริการามวัดนรนาถสุนทริการาม
บ่อทองปทุมธานี
ทุ่งทรายเชียงราย
บรมนิวาสวัดบรมนิวาส
ม่วงหลวงลำปาง
แทนวันดีเจริญสุขคณะเขตบางขุนเทียน
วังสะพุงพัฒนารามเลย
สีทาใต้สระบุรี
โนนสำราญบุรีรัมย์
ปฐมแพงศรีกาฬสินธุ์
บางปิ้งสมุทรสาคร
จุมพลสุทธาวาสสุรินทร์
โพธิ์ทองขอนแก่น
ราษฎร์บำรุงเพชรบุรี