วัดที่มีผู้สอบบาลี/บาลีศึกษา ได้มากที่สุด ๑๐ อันดับแรก พ.ศ.๒๕๔๐ - ๒๕๖๒

มีผู้ออนไลน์ขณะนี้ ท่าน
จัดอันดับผลสอบบาลีสนามหลวง (ท็อปเท็น) พ.ศ.๒๕๔๐ - ๒๕๖๒ [รวมบาลีศึกษา]
พ.ศ. อันดับ ๑ อันดับ ๒ อันดับ ๓ อันดับ ๔ อันดับ ๕ อันดับ ๖ อันดับ ๗ อันดับ ๘ อันดับ ๙ อันดับ ๑๐
๒๕๔๐ชูจิตธรรมาราม [๑๑๕]คลองโพธิ์ [๙๒]พระธรรมกาย [๗๒]ธาตุ [๖๕]ปากน้ำ [๖๓]จองคำ [๕๘]บพิตรพิมุข [๕๕]หนองบัว [๔๙]กลาง [๔๖]บูรพาภิราม [๔๓]
๒๕๔๑พระธรรมกาย [๘๔]จองคำ [๗๔]คลองโพธิ์ [๖๗]พระพุทธบาท [๕๓],
ธาตุ [๕๓]
ปากน้ำ [๕๐]บ้านหนองกุง [๔๖]ชูจิตธรรมาราม [๔๓]พิชโสภาราม [๔๒]บพิตรพิมุข [๓๖],
มหาสวัสดิ์นาคพุฒาราม [๓๖]
ชนะสงคราม [๓๕]
๒๕๔๒พระธรรมกาย [๙๘]จองคำ [๘๖]คลองโพธิ์ [๖๔]ปากน้ำ [๕๓]บพิตรพิมุข [๕๐],
ชนะสงคราม [๕๐]
พระพุทธบาท [๔๗]ชูจิตธรรมาราม [๔๕],
หนองแวง [๔๕]
พระธาตุหริภุญชัย [๔๔]บ้านหนองกุง [๔๓]ธาตุ [๓๙]
๒๕๔๓พระธรรมกาย [๑๑๗]จองคำ [๑๐๓]คลองโพธิ์ [๗๓]โสธรวราราม [๕๘]โมลีโลกยาราม [๕๗]ชนะสงคราม [๕๒]ตากฟ้า [๕๑],
ปากน้ำ [๕๑]
ธาตุ [๔๘]หาดใหญ่สิตาราม [๔๗]สร้อยทอง [๔๖]
๒๕๔๔พระธรรมกาย [๑๕๕]โสธรวราราม [๘๙]คลองโพธิ์ [๘๔]โมลีโลกยาราม [๗๖]จองคำ [๗๕]บ้านหนองกุง [๖๔]ตากฟ้า [๕๗]ชนะสงคราม [๕๓],
บูรพารามใต้ [๕๓]
พระประโทณเจดีย์ [๔๙]ปากน้ำ [๔๘]
๒๕๔๕จองคำ [๑๑๒]พระธรรมกาย [๙๗]โสธรวราราม [๙๐]โมลีโลกยาราม [๘๐]บ้านหนองกุง [๖๕]คลองโพธิ์ [๕๔]ชนะสงคราม [๕๓]ปากน้ำ [๕๑]พนัญเชิงวรวิหาร [๔๙]สามพระยา [๔๘]
๒๕๔๖พระธรรมกาย [๒๑๐]จองคำ [๙๑]โมลีโลกยาราม [๘๘]ตากฟ้า [๗๘]โสธรวราราม [๗๐]กลางมิ่งเมือง [๖๘]พนัญเชิงวรวิหาร [๖๕]ชูจิตธรรมาราม [๖๔]คลองโพธิ์ [๕๘]บูรพาภิราม [๕๒]
๒๕๔๗พระธรรมกาย [๒๑๓]โสธรวราราม [๑๒๖]จองคำ [๑๑๖]โมลีโลกยาราม [๘๔]ปากน้ำ [๗๐]คลองโพธิ์ [๖๒]หาดใหญ่สิตาราม [๕๘]ตากฟ้า [๕๖]พิชโสภาราม [๕๓]บัวขวัญ [๕๒]
๒๕๔๘พระธรรมกาย [๒๐๗]ตากฟ้า [๑๒๒]โสธรวราราม [๑๐๙]จองคำ [๙๙]หาดใหญ่สิตาราม [๙๓]ปากน้ำ [๘๙]โมลีโลกยาราม [๘๕]เทพลีลา [๗๔]บางนาใน [๖๙]พิชโสภาราม [๕๘]
๒๕๔๙โสธรวราราม [๑๘๓]พระธรรมกาย [๑๗๕]ตากฟ้า [๑๓๔]จองคำ [๙๙]หาดใหญ่สิตาราม [๘๘]ปากน้ำ [๗๘]โมลีโลกยาราม [๗๗]หนองแวง [๖๖]บางนาใน [๖๒]ธาตุ [๖๑]
๒๕๕๐พระธรรมกาย [๑๖๔]โสธรวราราม [๑๖๓]ตากฟ้า [๑๒๘]จองคำ [๙๕]โมลีโลกยาราม [๘๓]หาดใหญ่สิตาราม [๖๙]ปากน้ำ [๖๖]บัวขวัญ [๖๑]บางนาใน [๖๐]พระพุทธบาท [๕๖]
๒๕๕๑โสธรวราราม [๒๐๘]พระธรรมกาย [๑๘๐]ตากฟ้า [๑๗๓]จองคำ [๑๒๕]ปิตุลาธิราชรังสฤษฏิ์ [๗๖]โมลีโลกยาราม [๖๗]หาดใหญ่สิตาราม [๖๖]ปากน้ำ [๖๕]บางนาใน [๖๔]เทพลีลา [๕๔]
๒๕๕๒โสธรวราราม [๑๕๙]ตากฟ้า [๑๕๕]พระธรรมกาย [๑๔๒]จองคำ [๑๑๑]ปิตุลาธิราชรังสฤษฏิ์ [๑๐๙]ธาตุ [๘๒]โมลีโลกยาราม [๗๔]หาดใหญ่สิตาราม [๖๖]ปากน้ำ [๖๕]บางนาใน [๖๒]
๒๕๕๓โสธรวราราม [๑๓๒]พระธรรมกาย [๑๑๐]ตากฟ้า [๙๙]จองคำ [๙๐]โมลีโลกยาราม [๘๑]หาดใหญ่สิตาราม [๗๗]พิชโสภาราม [๗๒]บางนาใน [๖๓]ปากน้ำ [๕๕]หนองแวง [๕๓]
๒๕๕๔พระธรรมกาย [๑๓๑]ตากฟ้า [๑๐๔]โมลีโลกยาราม [๑๐๒]โสธรวราราม [๙๕]จองคำ [๙๔]หาดใหญ่สิตาราม [๖๕]ปากน้ำ [๖๒],
ธาตุ [๖๒]
บางนาใน [๖๐]พิชโสภาราม [๕๙]พระนอนจักรสีห์ [๔๗]
๒๕๕๕พระธรรมกาย [๑๗๔]จองคำ [๑๑๖]โมลีโลกยาราม [๑๐๖]ตากฟ้า [๑๐๕]หาดใหญ่สิตาราม [๙๘]ปากน้ำ [๙๔]บางนาใน [๖๖]บัวขวัญ [๖๓]ธาตุ [๖๒]ประชานิมิต [๕๘]
๒๕๕๖พระธรรมกาย [๑๙๗]จองคำ [๑๔๐]โมลีโลกยาราม [๑๒๔]หาดใหญ่สิตาราม [๙๐]โสธรวราราม [๘๕]ตากฟ้า [๗๘]บางนาใน [๖๗]บัวขวัญ [๖๑]ปากน้ำ [๕๓]ชัยศรี [๔๓]
๒๕๕๗พระธรรมกาย [๒๖๘]โมลีโลกยาราม [๑๖๔]จองคำ [๑๕๗]โสธรวราราม [๑๕๑]ตากฟ้า [๑๓๗]หาดใหญ่สิตาราม [๘๗]มัชฌิมาวาส [๗๘]ชูจิตธรรมาราม [๗๗]บัวขวัญ [๖๖]ปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ [๖๔]
๒๕๕๘พระธรรมกาย [๒๓๒]โมลีโลกยาราม [๑๗๕]จองคำ [๑๒๓]ตากฟ้า [๙๕]มัชฌิมาวาส [๙๓]โสธรวราราม [๙๐]บัวขวัญ [๗๒]หาดใหญ่สิตาราม [๕๕]บ้านขุน [๕๓],
จากแดง [๕๓]
ศรีเอี่ยม [๔๙]
๒๕๕๙โมลีโลกยาราม [๑๘๙]พระธรรมกาย [๑๗๐]จองคำ [๑๑๕]หาดใหญ่สิตาราม [๖๘]บัวขวัญ [๖๖]หนองแวง [๕๘]จากแดง [๔๖],
บางพลีใหญ่ใน [๔๖]
ชัยศรี [๔๕]ชัยมงคล [๔๔]ปากน้ำ [๔๐]
๒๕๖๐โมลีโลกยาราม [๒๔๖]จองคำ [๑๒๐]บัวขวัญ [๘๒]ตากฟ้า [๗๒]พระธรรมกาย [๖๐]บางพลีใหญ่ใน [๕๙]หาดใหญ่สิตาราม [๕๑]มัชฌิมาวาส [๕๐]ชัยศรี [๔๗]ศรีเอี่ยม [๔๔]
๒๕๖๑โมลีโลกยาราม [๒๓๒]พระธรรมกาย [๒๑๒]จองคำ [๑๑๐]ตากฟ้า [๗๕]บัวขวัญ [๗๒]ชัยมงคล [๖๕]บางพลีใหญ่ใน [๕๗]ชัยศรี [๔๙]ศรีเอี่ยม [๔๒],
มัชฌิมาวาส [๔๒]
ปากน้ำ [๓๙]
๒๕๖๒โมลีโลกยาราม [๒๘๘]พระธรรมกาย [๑๗๗]จองคำ [๙๑]บัวขวัญ [๖๖]ชัยมงคล [๖๒]โสธรวราราม [๖๐]ตากฟ้า [๕๙]บางพลีใหญ่ใน [๕๒],
ชัยศรี [๕๒]
ศรีเอี่ยม [๔๔]ไวกูลฐาราม [๔๑]