วัดที่มีผู้สอบบาลีสนามหลวงได้มากที่สุด ๑๐ อันดับแรก พ.ศ.๒๕๔๐ - ๒๕๖๓

มีผู้ออนไลน์ขณะนี้ ท่าน
จัดอันดับผลสอบบาลีสนามหลวง (ท็อปเท็น) พ.ศ.๒๕๔๐ - ๒๕๖๓ [ไม่รวมบาลีศึกษา]
พ.ศ. อันดับ ๑ อันดับ ๒ อันดับ ๓ อันดับ ๔ อันดับ ๕ อันดับ ๖ อันดับ ๗ อันดับ ๘ อันดับ ๙ อันดับ ๑๐
๒๕๖๓วัดโมลีโลกยาราม [๒๑๓]วัดพระธรรมกาย [๗๖]วัดศรีเอี่ยม [๔๓]วัดบางพลีใหญ่ใน [๔๑],
วัดบัวขวัญ [๔๑]
วัดจองคำ [๓๙]วัดชัยศรี [๓๗]วัดชัยมงคล [๓๒]วัดกัลยาณมิตร [๓๑]วัดศรีบุญเรือง [๒๗]วัดกลาง [๒๖]
๒๕๖๒วัดโมลีโลกยาราม [๒๓๖]วัดพระธรรมกาย [๑๖๘]วัดจองคำ [๙๑]วัดบัวขวัญ [๖๖]วัดชัยมงคล [๖๒]วัดโสธรวราราม [๖๐]วัดตากฟ้า [๕๘]วัดบางพลีใหญ่ใน [๕๒],
วัดชัยศรี [๕๒]
วัดศรีเอี่ยม [๔๔]วัดไวกูลฐาราม [๔๑]
๒๕๖๑วัดโมลีโลกยาราม [๒๐๖]วัดพระธรรมกาย [๒๐๕]วัดจองคำ [๑๑๐]วัดตากฟ้า [๗๔]วัดบัวขวัญ [๗๒]วัดชัยมงคล [๖๕]วัดบางพลีใหญ่ใน [๕๗]วัดชัยศรี [๔๙]วัดมัชฌิมาวาส [๔๒],
วัดศรีเอี่ยม [๔๒]
วัดไวกูลฐาราม [๓๙]
๒๕๖๐วัดโมลีโลกยาราม [๒๐๘]วัดจองคำ [๑๒๐]วัดบัวขวัญ [๘๒]วัดตากฟ้า [๗๒]วัดพระธรรมกาย [๕๙],
วัดบางพลีใหญ่ใน [๕๙]
วัดหาดใหญ่สิตาราม [๔๙],
วัดมัชฌิมาวาส [๔๙]
วัดชัยศรี [๔๗]วัดศรีเอี่ยม [๔๔],
วัดบ้านขุน [๔๔]
วัดไพรีพินาศ [๔๓],
วัดศรีบุญเรือง [๔๓]
วัดบางนาใน [๔๒]
๒๕๕๙วัดโมลีโลกยาราม [๑๗๙]วัดพระธรรมกาย [๑๖๒]วัดจองคำ [๑๑๕]วัดหาดใหญ่สิตาราม [๖๖],
วัดบัวขวัญ [๖๖]
วัดหนองแวง [๕๘]วัดบางพลีใหญ่ใน [๔๖]วัดชัยศรี [๔๕]วัดชัยมงคล [๔๔]วัดปากน้ำ [๔๐]วัดจากแดง [๓๘]
๒๕๕๘วัดพระธรรมกาย [๒๒๔]วัดโมลีโลกยาราม [๑๗๐]วัดจองคำ [๑๒๓]วัดตากฟ้า [๙๕]วัดมัชฌิมาวาส [๙๓]วัดโสธรวราราม [๙๐]วัดบัวขวัญ [๗๒]วัดหาดใหญ่สิตาราม [๕๕]วัดบ้านขุน [๕๓]วัดจากแดง [๕๑]
๒๕๕๗วัดพระธรรมกาย [๒๔๘]วัดโมลีโลกยาราม [๑๕๘]วัดจองคำ [๑๕๗]วัดโสธรวราราม [๑๕๑]วัดตากฟ้า [๑๓๗]วัดหาดใหญ่สิตาราม [๘๗]วัดมัชฌิมาวาส [๗๘]วัดชูจิตธรรมาราม [๗๗]วัดบัวขวัญ [๖๖]วัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ [๖๒]
๒๕๕๖วัดพระธรรมกาย [๑๘๘]วัดจองคำ [๑๔๐]วัดโมลีโลกยาราม [๑๒๔]วัดหาดใหญ่สิตาราม [๙๐]วัดโสธรวราราม [๘๕]วัดตากฟ้า [๗๘]วัดบางนาใน [๖๗]วัดบัวขวัญ [๖๑]วัดปากน้ำ [๕๓]วัดชัยมงคล [๔๓]
๒๕๕๕วัดพระธรรมกาย [๑๗๔]วัดจองคำ [๑๑๖]วัดโมลีโลกยาราม [๑๐๖]วัดตากฟ้า [๑๐๕]วัดหาดใหญ่สิตาราม [๙๘]วัดปากน้ำ [๙๔]วัดบางนาใน [๖๖]วัดบัวขวัญ [๖๓]วัดธาตุ [๖๒]วัดประชานิมิต [๕๘]
๒๕๕๔วัดพระธรรมกาย [๑๓๑]วัดตากฟ้า [๑๐๔]วัดโมลีโลกยาราม [๑๐๒]วัดโสธรวราราม [๙๕]วัดจองคำ [๙๔]วัดหาดใหญ่สิตาราม [๖๕]วัดธาตุ [๖๒],
วัดปากน้ำ [๖๒]
วัดบางนาใน [๖๐]วัดพิชโสภาราม [๕๘]วัดพระนอนจักรสีห์ [๔๗]
๒๕๕๓วัดโสธรวราราม [๑๓๒]วัดพระธรรมกาย [๑๑๐]วัดตากฟ้า [๙๙]วัดจองคำ [๙๐]วัดโมลีโลกยาราม [๘๑]วัดหาดใหญ่สิตาราม [๗๗]วัดพิชโสภาราม [๗๑]วัดบางนาใน [๖๓]วัดปากน้ำ [๕๕]วัดหนองแวง [๕๓]
๒๕๕๒วัดโสธรวราราม [๑๕๙]วัดตากฟ้า [๑๕๕]วัดพระธรรมกาย [๑๔๑]วัดจองคำ [๑๑๑]วัดปิตุลาธิราชรังสฤษฏิ์ [๑๐๙]วัดธาตุ [๘๒]วัดโมลีโลกยาราม [๗๔]วัดหาดใหญ่สิตาราม [๖๖]วัดปากน้ำ [๖๕]วัดบางนาใน [๖๒]
๒๕๕๑วัดโสธรวราราม [๒๐๘]วัดพระธรรมกาย [๑๘๐]วัดตากฟ้า [๑๗๓]วัดจองคำ [๑๒๕]วัดปิตุลาธิราชรังสฤษฏิ์ [๗๖]วัดโมลีโลกยาราม [๖๗]วัดหาดใหญ่สิตาราม [๖๖]วัดปากน้ำ [๖๕]วัดบางนาใน [๖๔]วัดเทพลีลา [๕๔]
๒๕๕๐วัดโสธรวราราม [๑๖๓]วัดพระธรรมกาย [๑๖๒]วัดตากฟ้า [๑๒๘]วัดจองคำ [๙๕]วัดโมลีโลกยาราม [๘๓]วัดหาดใหญ่สิตาราม [๖๙]วัดปากน้ำ [๖๖]วัดบัวขวัญ [๖๑]วัดบางนาใน [๖๐]วัดพระพุทธบาท [๕๖]
๒๕๔๙วัดโสธรวราราม [๑๘๓]วัดพระธรรมกาย [๑๗๔]วัดตากฟ้า [๑๓๔]วัดจองคำ [๙๙]วัดหาดใหญ่สิตาราม [๘๘]วัดปากน้ำ [๗๘]วัดโมลีโลกยาราม [๗๗]วัดหนองแวง [๖๖]วัดบางนาใน [๖๒]วัดพนัญเชิง [๖๑]
๒๕๔๘วัดพระธรรมกาย [๒๐๗]วัดตากฟ้า [๑๒๒]วัดโสธรวราราม [๑๐๙]วัดจองคำ [๙๙]วัดหาดใหญ่สิตาราม [๙๓]วัดปากน้ำ [๘๙]วัดโมลีโลกยาราม [๘๕]วัดเทพลีลา [๗๔]วัดบางนาใน [๖๙]วัดพิชโสภาราม [๕๘]
๒๕๔๗วัดพระธรรมกาย [๒๑๓]วัดโสธรวราราม [๑๒๖]วัดจองคำ [๑๑๖]วัดโมลีโลกยาราม [๘๔]วัดปากน้ำ [๗๐]วัดคลองโพธิ์ [๖๒]วัดหาดใหญ่สิตาราม [๕๘]วัดตากฟ้า [๕๖]วัดพิชโสภาราม [๕๓]วัดบัวขวัญ [๕๒]
๒๕๔๖วัดพระธรรมกาย [๒๑๐]วัดจองคำ [๙๑]วัดโมลีโลกยาราม [๘๘]วัดตากฟ้า [๗๘]วัดโสธรวราราม [๗๐]วัดกลางมิ่งเมือง [๖๘]วัดพนัญเชิงวรวิหาร [๖๕]วัดชูจิตธรรมาราม [๖๔]วัดคลองโพธิ์ [๕๘]วัดบูรพาภิราม [๕๒]
๒๕๔๕วัดจองคำ [๑๑๒]วัดพระธรรมกาย [๙๗]วัดโสธรวราราม [๙๐]วัดโมลีโลกยาราม [๘๐]วัดบ้านหนองกุง [๖๕]วัดคลองโพธิ์ [๕๔]วัดชนะสงคราม [๕๓]วัดปากน้ำ [๕๑]วัดพนัญเชิงวรวิหาร [๔๙]วัดสามพระยา [๔๘]
๒๕๔๔วัดพระธรรมกาย [๑๕๕]วัดโสธรวราราม [๘๙]วัดคลองโพธิ์ [๘๔]วัดโมลีโลกยาราม [๗๖]วัดจองคำ [๗๕]วัดบ้านหนองกุง [๖๔]วัดตากฟ้า [๕๗]วัดบูรพารามใต้ [๕๓],
วัดชนะสงคราม [๕๓]
วัดพระประโทณเจดีย์ [๔๙]วัดปากน้ำ [๔๘]
๒๕๔๓วัดพระธรรมกาย [๑๑๖]วัดจองคำ [๑๐๓]วัดคลองโพธิ์ [๗๓]วัดโสธรวราราม [๕๘]วัดโมลีโลกยาราม [๕๗]วัดตากฟ้า [๕๑],
วัดชนะสงคราม [๕๑]
วัดปากน้ำ [๕๐]วัดธาตุ [๔๘]วัดหาดใหญ่สิตาราม [๔๗]วัดสร้อยทอง [๔๖]
๒๕๔๒วัดพระธรรมกาย [๙๘]วัดจองคำ [๘๖]วัดคลองโพธิ์ [๖๔]วัดปากน้ำ [๕๓]วัดชนะสงคราม [๕๐],
วัดบพิตรพิมุข [๕๐]
วัดพระพุทธบาท [๔๗]วัดชูจิตธรรมาราม [๔๕],
วัดหนองแวง [๔๕]
วัดพระธาตุหริภุญชัย [๔๔]วัดบ้านหนองกุง [๔๓]วัดธาตุ [๓๙]
๒๕๔๑วัดพระธรรมกาย [๘๔]วัดจองคำ [๗๔]วัดคลองโพธิ์ [๖๗]วัดพระพุทธบาท [๕๓],
วัดธาตุ [๕๓]
วัดปากน้ำ [๕๐]วัดบ้านหนองกุง [๔๖]วัดชูจิตธรรมาราม [๔๓]วัดพิชโสภาราม [๔๒]วัดมหาสวัสดิ์นาคพุฒาราม [๓๖],
วัดบพิตรพิมุข [๓๖]
วัดหนองแวง [๓๕]
๒๕๔๐วัดชูจิตธรรมาราม [๑๑๕]วัดคลองโพธิ์ [๙๒]วัดพระธรรมกาย [๗๒]วัดธาตุ [๖๕]วัดปากน้ำ [๖๓]วัดจองคำ [๕๘]วัดบพิตรพิมุข [๕๕]วัดหนองบัว [๔๙]วัดกลาง [๔๖]วัดชนะสงคราม [๔๓]