รายชื่อผู้สอบได้นักธรรม พ.ศ.๒๕๖๓

รายชื่อนักเรียนที่สอบได้นักธรรมชั้นตรี ในสำนักเรียนวัดโมลีโลกยาราม พ.ศ.๒๕๖๓ ที่ เลขที่ ปกศ. ชื่อ ฉายา นามสกุล ๑ ๑๑๖๓/๐๖๖๕ พระกรรชัย ภทฺทโก ทองสุข ๒ ๑๑๖๓/๐๖๖๖…

รายชื่อผู้สอบได้นักธรรม พ.ศ.๒๕๖๒

รายชื่อนักเรียนที่สอบได้นักธรรมชั้นตรี ในสำนักเรียนวัดโมลีโลกยาราม พ.ศ.๒๕๖๒ ที่ เลขที่ ปกศ. ชื่อ ฉายา นามสกุล ๑ กท ๑๑๖๒/๑๑๐๖ พระอังคาร จิรธมฺโม ทัศวงษ์ ๒…

รายชื่อผู้สอบได้นักธรรม พ.ศ.๒๕๖๑

รายชื่อนักเรียนที่สอบได้นักธรรมชั้นตรี ในสำนักเรียนวัดโมลีโลกยาราม พ.ศ.๒๕๖๑ ที่ เลขที่ ปกศ. ชื่อ ฉายา นามสกุล ๑. กท ๑๑๖๑/๑๑๖๕ พระเด่นพงศ์ เตชพโล ประไวย์ ๒.…

รายชื่อผู้สอบได้นักธรรม พ.ศ.๒๕๖๐

รายชื่อนักเรียนที่สอบได้นักธรรมชั้นตรี ในสำนักเรียนวัดโมลีโลกยาราม พ.ศ.๒๕๖๐ ที่ เลขที่ ปกศ. ชื่อ ฉายา นามสกุล ๑. กท ๑๑๖๐/๑๑๙๓ พระส่งศักดิ์ สุขิโต พันพา ๒.…

รายชื่อผู้สอบได้นักธรรม พ.ศ.๒๕๕๙

รายชื่อนักเรียนที่สอบได้นักธรรมชั้นตรี ในสำนักเรียนวัดโมลีโลกยาราม พ.ศ.๒๕๕๙ ที่ เลขที่ ปกศ. ชื่อ ฉายา นามสกุล ๑. กท ๑๑๕๙/๑๔๔๖ พระวิชาญ กตปุญฺโญ สิงห์โต ๒.…

รายชื่อผู้สอบได้นักธรรม พ.ศ.๒๕๕๘

รายชื่อนักเรียนที่สอบได้นักธรรมชั้นตรี ในสำนักเรียนวัดโมลีโลกยาราม พ.ศ.๒๕๕๘ ที่ เลขที่ ปกศ. ชื่อ ฉายา นามสกุล ๑. กท ๑๑๕๘/๑๕๐๑ พระปริพัฒน์ ปริปุณฺโณ ศรีละออง ๒.…

รายชื่อผู้สอบได้นักธรรม พ.ศ.๒๕๕๗

รายชื่อนักเรียนที่สอบได้นักธรรมชั้นโท ในสำนักเรียนวัดโมลีโลกยาราม พ.ศ.๒๕๕๗ ที่ เลขที่ ปกศ. ชื่อ ฉายา นามสกุล ๑ กท ๑๒๕๗/๐๖๑๐ พระปัญญา สิริปญฺโญ แก้วจันทร์ ๒…

รายชื่อผู้สอบได้นักธรรม พ.ศ.๒๕๕๖

รายชื่อนักเรียนที่สอบได้นักธรรมชั้นตรี ในสำนักเรียนวัดโมลีโลกยาราม พ.ศ.๒๕๕๖ ที่ เลขที่ ปกศ. ชื่อ ฉายา นามสกุล ๑. กท ๑๑๕๖/๑๕๐๘ สามเณรณัฐกานต์ ฤทธิ์เรืองศักดิ์ ๒. กท…

รายชื่อผู้สอบได้นักธรรม พ.ศ.๒๕๕๕

รายชื่อนักเรียนที่สอบได้นักธรรมชั้นโท ในสำนักเรียนวัดโมลีโลกยาราม พ.ศ.๒๕๕๕ ที่ เลขที่ ปกศ. ชื่อ ฉายา นามสกุล ๑. กท ๑๒๕๕/๐๔๙๕ พระจำเริญชัย สิริคุตฺโต ศรีสุข ๒.…

รายชื่อผู้สอบได้นักธรรม พ.ศ.๒๕๕๔

รายชื่อนักเรียนที่สอบได้นักธรรมชั้นตรี ในสำนักเรียนวัดโมลีโลกยาราม พ.ศ.๒๕๕๔ ที่ เลขที่ ปกศ. ชื่อ ฉายา นามสกุล ๑ กท ๑๑๕๔/๒๔๖๖ พระนพพล ฐิตปุญฺโญ เขียวสะอาด รายชื่อนักเรียนที่สอบได้นักธรรมชั้นโท…

รายชื่อผู้สอบได้นักธรรม พ.ศ.๒๕๕๓

รายชื่อนักเรียนที่สอบได้นักธรรมชั้นโท ในสำนักเรียนวัดโมลีโลกยาราม พ.ศ.๒๕๕๓ ที่ เลขที่ ปกศ. ชื่อ ฉายา นามสกุล ๑. กท ๑๒๕๓/๐๔๔๗ พระสมาน ขนฺติธมฺโม คำดวงศรี ๒.…

รายชื่อผู้สอบได้นักธรรม พ.ศ.๒๕๕๒

รายชื่อนักเรียนที่สอบได้นักธรรมชั้นโท ในสำนักเรียนวัดโมลีโลกยาราม พ.ศ.๒๕๕๒ ที่ เลขที่ ปกศ. ชื่อ ฉายา นามสกุล ๑. กท ๑๒๕๒/๐๔๔๑ พระณัฐบูรณ์ สนฺตจิตฺโต จิตรวิมลรัตน์ ๒.…