รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลี พ.ศ.๒๕๖๓

รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลีในสำนักเรียนวัดโมลีโลกยาราม พ.ศ.๒๕๖๓ ที่ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา เลขที่ ชั้น ๑. พระมนตรี ชุตินฺธโร คำเกิด ๓๓ ๑๐…

รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลี พ.ศ.๒๕๖๒

รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลีในสำนักเรียนวัดโมลีโลกยาราม พ.ศ.๒๕๖๒ (ครั้งที่ ๑) ที่ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา เลขที่ ชั้น ๑. พระสุชาติ สุชาโต วิสูงเร…

รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลี พ.ศ.๒๕๖๑

รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลีในสำนักเรียนวัดโมลีโลกยาราม พ.ศ.๒๕๖๑ (ครั้งที่ ๑) ที่ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา เลขที่ ชั้น ๑. พระประสพ สิริปญฺโญ พรมศร…

รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลี พ.ศ.๒๕๖๐

รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลีในสำนักเรียนวัดโมลีโลกยาราม พ.ศ.๒๕๖๐ (ครั้งที่ ๑) ที่ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา เลขที่ ชั้น ๑. พระทราทิตย์ อุตฺตโร อุทธา…

รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลี พ.ศ.๒๕๕๙

รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลีในสำนักเรียนวัดโมลีโลกยาราม พ.ศ.๒๕๕๙ (ครั้งที่ ๑) ที่ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา เลขที่ ชั้น ๑. พระประสิทธิ์ สิริธมฺโม มีสัตย์…

รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลี พ.ศ.๒๕๕๘

รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลีในสำนักเรียนวัดโมลีโลกยาราม พ.ศ.๒๕๕๘ (ครั้งที่ ๑) ที่ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา เลขที่ ชั้น ๑ พระสมชัย อภิปุณฺโณ จั้นพลแสน…

รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลี พ.ศ.๒๕๕๗

รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลีในสำนักเรียนวัดโมลีโลกยาราม พ.ศ.๒๕๕๗ (ครั้งที่ ๑) ที่ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา เลขที่ ชั้น ๑. พระณัฐทศพล กตธมฺโม ปิมปา…

รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลี พ.ศ.๒๕๕๖

รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลีในสำนักเรียนวัดโมลีโลกยาราม พ.ศ.๒๕๕๖ (ครั้งที่ ๑) ที่ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา เลขที่ ชั้น ๑. พระจำเริญชัย สิริคุตฺโต ศรีสุข…

รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลี พ.ศ.๒๕๕๕

รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลีในสำนักเรียนวัดโมลีโลกยาราม พ.ศ.๒๕๕๕ (ครั้งที่ ๑) ที่ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา เลขที่ ชั้น ๑. พระอุดมศักดิ์ อาภากโร โมหมื่นไวย…

รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลี พ.ศ.๒๕๕๔

รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลีในสำนักเรียนวัดโมลีโลกยาราม พ.ศ.๒๕๕๔ (ครั้งที่ ๑) ที่ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา เลขที่ ชั้น ๑. พระสุรัตนพร สทฺธาธิโก แก้วนรินทร์…

รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลี พ.ศ.๒๕๕๓

รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลีในสำนักเรียนวัดโมลีโลกยาราม พ.ศ.๒๕๕๓ (ครั้งที่ ๑) ที่ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา เลขที่ ชั้น ๑. พระสดใส ภทฺทธมฺโม จันทรัตน์…

รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลี พ.ศ.๒๕๕๒

รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลีในสำนักเรียนวัดโมลีโลกยาราม พ.ศ.๒๕๕๒ (ครั้งที่ ๑) ที่ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา เลขที่ ชั้น ๑. พระจิรศักดิ์ กิตฺติสาโร เกิดสุภาพ…