รายชื่อผู้สอบได้ธรรมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๙

รายชื่อผู้สอบได้ธรรมศึกษาชั้นตรี ในสำนักเรียนวัดโมลีโลกยาราม พ.ศ.๒๕๕๙
ที่เลขที่ ปกศ.ชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษา
๑. กท ๑๔๕๙/๕๐๐๙๑ นางวงศ์พรรณ สัจจะรัตนะโชติ วัดราชสิทธาราม
๒. กท ๑๔๕๙/๕๐๐๙๒ นางสาวอัญชฎา อูปแก้ว วัดราชสิทธาราม
๓. กท ๑๔๕๙/๕๐๐๙๓ นางสาวรุ่งทิพย์ เจริญศิริสุทธิกุล วัดราชสิทธาราม
๔. กท ๑๔๕๙/๕๐๐๙๔ นายยรรยงค์ สิกขะฤทธิ์ วัดราชสิทธาราม
๕. กท ๑๔๕๙/๕๐๐๙๕ นางสาวนุกูล เจียระไนภรณ์ วัดราชสิทธาราม
๖. กท ๑๔๕๙/๕๐๐๙๖ นางสาวทิพย์วิภา พัชร์รัฐกานต์ วัดราชสิทธาราม
๗. กท ๑๔๕๙/๕๐๐๙๗ นายวิศิษฏ์ เข็มทองเจริญ วัดราชสิทธาราม
๘. กท ๑๔๕๙/๕๐๐๙๘ นางสาวณัฐพร เพ็ชรกลับ วัดราชสิทธาราม
๙. กท ๑๔๕๙/๕๐๐๙๙ นายปรัชญา ศิวพรรุ่งสกุล วัดราชสิทธาราม
๑๐. กท ๑๔๕๙/๕๐๑๐๐ นายสุริยะ สีมันตะ วัดราชสิทธาราม
๑๑. กท ๑๔๕๙/๕๐๑๐๑ นางสาวสนองศรี รุดดิษฐ์ วัดราชสิทธาราม
๑๒. กท ๑๔๕๙/๕๐๑๐๒ นางสาวศิริพร มงคลทวีสิทธิ์ วัดราชสิทธาราม
๑๓. กท ๑๔๕๙/๕๐๑๐๓ จ.ส.ต.สวรรค์ชิด สุภาพวงษ์สกุล วัดราชสิทธาราม
๑๔. กท ๑๔๕๙/๕๐๑๐๔ นางสาวรักข์เกดมณี ณัฐเวโรจน์ วัดราชสิทธาราม
๑๕. กท ๑๔๕๙/๕๐๑๐๕ นางสาวมลฤดี สายสุด วัดราชสิทธาราม
รายชื่อผู้สอบได้ธรรมศึกษาชั้นโท ในสำนักเรียนวัดโมลีโลกยาราม พ.ศ.๒๕๕๙
ที่เลขที่ ปกศ.ชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษา
๑. กท ๑๕๕๙/๒๓๕๖๒ นางสาวปารินันท์ ปางทิพย์อำไพ วัดราชสิทธาราม
๒. กท ๑๕๕๙/๒๓๕๖๓ นายนพนันท์ รัตนวิชัย วัดราชสิทธาราม
๓. กท ๑๕๕๙/๒๓๕๖๔ นายสุทิน ศรีถาวรสุข วัดราชสิทธาราม
๔. กท ๑๕๕๙/๒๓๕๖๕ นางสุวรรณี ศรีถาวรสุข วัดราชสิทธาราม
๕. กท ๑๕๕๙/๒๓๕๖๖ นางสาวศรีสุวรรณ จุฑาบัณฑิตกุล วัดราชสิทธาราม
๖. กท ๑๕๕๙/๒๓๕๖๗ นางสาวลำไพ ชมนิกร วัดราชสิทธาราม
๗. กท ๑๕๕๙/๒๓๕๖๘ นายพิทธวัฒน์ สีสง่า วัดราชสิทธาราม
๘. กท ๑๕๕๙/๒๓๕๖๙ นางสาวขวัญศิริ วรรณชนะ วัดราชสิทธาราม
๙. กท ๑๕๕๙/๒๓๕๗๐ นางนงนุช วิชัย วัดราชสิทธาราม
รายชื่อผู้สอบได้ธรรมศึกษาชั้นเอก ในสำนักเรียนวัดโมลีโลกยาราม พ.ศ.๒๕๕๙
ที่เลขที่ ปกศ.ชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษา
๑. กท ๑๖๕๙/๑๔๖๘๕ เด็กหญิงปิยะธิดา ยงยุทธ วัดราชสิทธาราม
๒. กท ๑๖๕๙/๑๔๖๘๖ นายธงชัย กิจบำรุงศิลป์ วัดราชสิทธาราม
๓. กท ๑๖๕๙/๑๔๖๘๗ นายสมชัย สุธีรคุณ วัดราชสิทธาราม
๔. กท ๑๖๕๙/๑๔๖๘๘ นายวิโรจน์ สิมะทองธรรม วัดราชสิทธาราม
๕. กท ๑๖๕๙/๑๔๖๘๙ ร.ท.อภิชาติ พรสี่ วัดราชสิทธาราม
๖. กท ๑๖๕๙/๑๔๖๙๐ นายสมาธิ อรุณฉัตร วัดราชสิทธาราม
๗. กท ๑๖๕๙/๑๔๖๙๑ นางอำนวยพร สุขอารมย์ วัดราชสิทธาราม
๘. กท ๑๖๕๙/๑๔๖๙๒ นางสาววิมล ทับมาโนช วัดราชสิทธาราม
๙. กท ๑๖๕๙/๑๔๖๙๓ นางสาวสุรางค์ สุวรรณโณชิน วัดราชสิทธาราม
๑๐. กท ๑๖๕๙/๑๔๖๙๔ นางสาวสกุลทิพย์ สิทธิเจริญสุข วัดราชสิทธาราม
๑๑. กท ๑๖๕๙/๑๔๖๙๕ แม่ชีลักษณ์ศยา สิทธิสุนทรประภา วัดราชสิทธาราม
๑๒. กท ๑๖๕๙/๑๔๖๙๖ นางอมรรัตน์ เวชบรรพต วัดราชสิทธาราม
๑๓. กท ๑๖๕๙/๑๔๖๙๗ นางสาวพรทิพย์ ศิริสัตยะวงศ์ วัดราชสิทธาราม