รายชื่อผู้สอบได้ธรรมศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑

รายชื่อผู้สอบได้ธรรมศึกษาชั้นตรี ในสำนักเรียนวัดโมลีโลกยาราม พ.ศ.๒๕๖๑
ที่เลขที่ ปกศ.ชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษา
๑. กท ๑๔๓๖๑/๔๔๘๘ นางสายสมร นาคลดา วัดโมลีโลกยาราม
๒. กท ๑๔๓๖๑/๔๔๘๙ นางสาวกานต์รวี สฤษฏ์เกรียง วัดโมลีโลกยาราม
๓. กท ๑๔๓๖๑/๔๔๙๐ นางสาวณิชามน แสงเดือน วัดโมลีโลกยาราม
๔. กท ๑๔๓๖๑/๔๔๙๑ นายเจษฎา ลินทอง วัดโมลีโลกยาราม
รายชื่อผู้สอบได้ธรรมศึกษาชั้นโท ในสำนักเรียนวัดโมลีโลกยาราม พ.ศ.๒๕๖๑
ที่เลขที่ ปกศ.ชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษา
๑. กท ๑๕๓๖๑/๒๖๔๑ นายอนุชาติ ลาภะสัมปันนะ วัดโมลีโลกยาราม
๒. กท ๑๕๓๖๑/๒๖๔๒ แม่ชีพร อ่อนสีทัน วัดโมลีโลกยาราม
๓. กท ๑๕๓๖๑/๒๖๔๓ นางสาวสุทัศนาภรณ์ วงศ์ตระกูล วัดโมลีโลกยาราม
๔. กท ๑๕๓๖๑/๒๖๔๔ นางสาวยิ่งพิสุทธิ์ ฤทธิ์มณี วัดโมลีโลกยาราม
๕. กท ๑๕๓๖๑/๒๖๔๕ นางสาววัลย์ลดา อัศวศิริเลิศ วัดโมลีโลกยาราม
รายชื่อผู้สอบได้ธรรมศึกษาชั้นเอก ในสำนักเรียนวัดโมลีโลกยาราม พ.ศ.๒๕๖๑
ที่เลขที่ ปกศ.ชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษา
๑. กท ๑๖๓๖๑/๑๖๑๘ นางสาวนุกูล เจียระไนภรณ์ วัดโมลีโลกยาราม
๒. กท ๑๖๓๖๑/๑๖๑๙ นายวิศิษฏ์ เข็มทองเจริญ วัดโมลีโลกยาราม
๓. กท ๑๖๓๖๑/๑๖๒๐ นางสาวรุ่งทิพย์ เจริญศิริสุทธิกุล วัดโมลีโลกยาราม
๔. กท ๑๖๓๖๑/๑๖๒๑ นางสาวณัฐพร เพ็ชรกลับ วัดโมลีโลกยาราม
๕. กท ๑๖๓๖๑/๑๖๒๒ นางสาวอัญชฎา อูปแก้ว วัดโมลีโลกยาราม