วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร

หมวดที่ ๘ ว่าด้วยอำนาจ

หมวดที่ ๘ ว่าด้วยอำนาจ ———————–       มาตรา ๔๐ กำหนดหน้าที่.- เป็นหน้าที่กระทรวงธรรมการ และเจ้าพนักงานผู้ปกครองท้องที่ จะช่วยอุดหนุนเจ้าคณะให้ได้กำลังและอำนาจพอที่จะจัดการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้       มาตรานี้ บังคับให้เจ้ากระทรวงธรรมการและเจ้าพนักงานปกครองท้องที่ เป็นภาระช่วยอุดหนุนเจ้าคณะชั้นต่าง ๆ…

หมวดที่ ๗ ว่าด้วยคณะมณฑล

หมวดที่  ๗ ว่าด้วยคณะมณฑล ——————————–      มาตรา ๓๕ กำหนดเจ้าคณะมณฑล :- หัวเมืองมณฑลหนึ่ง จะทรงตั้งพระราชาคณะผู้ใหญ่เป็นเจ้าคณะมณฑล ๑ รูป ตามแต่จะทรงพระราชดำริเห็นสมควร       มาตรา…

หมวดที่ ๖ ว่าด้วยคณะเมือง

หมวดที่  ๖ ว่าด้วยคณะเมือง ——————————       มาตรา ๓๐ กำหนดไว้ชัดเจน :- หัวเมืองหนึ่ง ให้มีพระราชาคณะหรือพระครูเป็นเจ้าคณะเมือง ๑ รูป การเลือกสรรและการตั้ง แล้วแต่จะทรงพระราชดำริ      …

หมวดที่ ๕ ว่าด้วยคณะแขวง

หมวดที่ ๕ ว่าด้วยคณะแขวง —————————-       มาตรา ๒๐ ในท้องที่อำเภอหนึ่ง ให้กำหนดเป็นแขวงหนึ่ง  ในจังหวัดกรุงเทพฯ จะโปรดให้มีพระราชาคณะกำกับคณะแขวง ๆ ละ ๑ รูป       …

หมวดที่ ๔ ว่าด้วยเจ้าอาวาส

หมวดที่ ๔ ว่าด้วยเจ้าอาวาส —————       มาตรา ๑๐ กำหนดหลักเกณฑ์มีเจ้าอาวาส            ๑) วัดหนึ่งให้มีพระภิกษุเป็นเจ้าอาวาสรูปหนึ่ง            ๒) การเลือกสรรและตั้งเจ้าอาวาส               (๑)…

หมวดที่ ๓ ว่าด้วยวัด

หมวดที่ ๓ ว่าด้วยวัด ————       มาตรา ๕ กำหนดเรื่องวัดว่า :- วัดมี ๓ อย่างคือ พระอารามหลวง ๑ อารามราษฎร์ ๑…

หมวดที่ ๒ ว่าด้วยเจ้าคณะใหญ่

หมวดที่ ๒ ว่าด้วยเจ้าคณะใหญ่ ——————————-       มาตรา ๓ เป็นข้อกำหนดพิเศษว่า “พระราชบัญญัตินี้ ไม่เกี่ยวด้วยนิกายสงฆ์ กิจและลัทธิเฉพาะในนิกายนั้น ๆ ชึ่งเจ้าคณะหรือสังฆนายกในนิกายนั้น ได้เคยมีอำนาจได้เคยบังคับมาแต่ก่อนประการใด ก็ให้คงเป็นไปตามเคยทุกประการ แต่การปกครองอันเป็นสามัญทั่วไปในนิกายทั้งปวง…

หมวดที่ ๑ ว่าด้วยนามและกำหนดใช้พระราชบัญญัติ

หมวดที่ ๑ ว่าด้วยนามและกำหนดใช้พระราชบัญญัติ ——————       มาตรา ๑ มีประเด็นหลัก ๒ ประเด็น              ๑) บัญญัตินามพระราชบัญญัติว่า “พระราชบัญญัติลักษณะปกครองคณะสงฆ์รัตนโกสินทรศก ๑๒๑” เรียกสั้น…

บทที่ ๒ พระราชบัญญัติลักษณะปกครองคณะสงฆ์ ร.ศ. ๑๒๑

บทที่ ๒ พระราชบัญญัติลักษณะปกครองคณะสงฆ์ รัตนโกสินทรศก ๑๒๑ ———————– นำเรื่อง ———      ต่อแต่นี้ไป เป็นวาระที่จะนำศึกษาพระราชบัญญัติลักษณะปกครองคณะสงฆ์รัตนโกสินทรศก ๑๒๑ ซึ่งเป็นพระราชบัญญัติให้จัดระเบียบการปกครองคณะสงฆ์ฉบับแรกในประเทศนี้ ก่อนแต่จะเรียนถวายเรื่องพระราชบัญญัตินั้น ขอเรียนถวายถึงการปกครองคณะสงฆ์ในช่วงที่จะมีพระราชบัญญัติดังกล่าว เพื่อได้ทราบความเชื่อมโยง…

บทที่ ๑ นำเรื่อง

แนวการสอน วิชา พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ ————————- บทที่  ๑ นำเรื่อง —————–      การปกครองทางพุทธจักรนั้น มีพระธรรมวินัย คือพุทธบัญญัติเป็นหลักปกครองอยู่แล้วก็ตาม แต่เพราะพระสงฆ์นั้น ยังต้องอยู่ใต้กฎหมายแผ่นดิน และ เพราะได้มีพระราชบัญญัติคณะสงฆ์…