วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร

ตอนที่ ๒ วิธีกันที่ดินซึ่งเป็นที่วัดให้เป็นที่จัดประโยชน์

ตอนที่ ๒ วิธีกันที่ดินซึ่งเป็นที่วัดให้เป็นที่จัดประโยชน์ ——————-         การกันที่ดินซึ่งเป็นที่วัดให้เป็นที่จัดประโยชน์     เป็นวิธีหนึ่งในการจัดการ ศาสนสมบัติของวัด ใช้สำหรับวัดที่บริเวณวัดกว้างขวางและตั้งอยู่ในชุมชนใหญ่ ๆ หรือเป็นชุมชนเศรษฐกิจ ในฐานะที่วัดเป็นนิติบุคคล วัดย่อมมีสิทธิที่จะกระทำได้ โดยอาศัยกฎกระทรวง  ข้อ ๒ …

ตอนที่ ๑ วิธีจัดทำทะเบียนทรัพย์สินของวัด

ตอนที่ ๑ วิธีจัดทำทะเบียนทรัพย์สินของวัด ——————-         ทรัพย์สินอันเป็นศาสนสมบัติของวัด เป็นสมบัติส่วนหนึ่งของพระศาสนา กล่าวคือเป็นสมบัติส่วนวัด ได้แก่ เงิน ที่ดิน อาคาร และทรัพย์สินอื่น กล่าวรวมได้แก่ สังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ ส่วนการจัดการและการเก็บรักษานั้น…

ส่วนที่ ๙ การจัดศาสนสมบัติของวัด

ส่วนที่ ๙ การจัดศาสนสมบัติของวัด ———————         ศาสนสมบัติ คือสมบัติของพระศาสนา เป็นอุปกรณ์อันสำคัญยิ่งในการดำเนินกิจการคณะสงฆ์และการพระศาสนา จัดไว้ ๒ ประเภท คือ           ๑)     ศาสนสมบัติกลาง ได้แก่ …

ตอนที่ ๙ วิธียกวัดราษฎร์ขึ้นเป็นพระอารามหลวง

ตอนที่ ๙ วิธียกวัดราษฎร์ขึ้นเป็นพระอารามหลวง ———————-         วิธีขอยกวัดราษฎร์ขึ้นเป็นพระอารามหลวงนั้น เป็นหน้าที่ของเจ้าอาวาสที่จะดำเนินการ  เจ้าหน้าที่ฝ่ายราชอาณาจักรเป็นเจ้าการ   โดยมีวิธีปฏิบัติดังต่อไปนี้.-         หน้าที่เจ้าอาวาส                (๑)  พัฒนาวัดให้ได้หลักเกณฑ์ตามความในข้อ ๓  แห่งระเบียบกระทรวง…

ตอนที่ ๘ วิธีเปลี่ยนชื่อวัด

ตอนที่ ๘ วิธีเปลี่ยนชื่อวัด ——————-         วัดที่ตั้งขึ้นโดยชอบด้วยกฎหมาย ย่อมมีสิทธิที่จะเปลี่ยนชื่อวัดได้ตามสมควรแก่เหตุ เช่นชื่อเดิมซ้ำกับวัดอื่นในเขตตำบลหรืออำเภอเดียวกัน  ชื่อเดิมไม่ตรงกับประวัติ-ศาสตร์หรือภูมิศาสตร์ วิธีเปลี่ยนชื่อวัดนั้น ต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามวิธีที่กรมการ-ศาสนาวางไว้   เพราะการเปลี่ยนหรือการเพิ่มชื่อวัดในปัจจุบัน  ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพิจารณาเรื่องราวเปลี่ยนชื่อจังหวัด อำเภอ และตำบล  หมู่บ้าน …

ตอนที่ ๗ วิธีขอยกวัดร้าง ขึ้นเป็นวัดมีพระภิกษุอยู่อาศัย

ตอนที่ ๗ วิธีขอยกวัดร้าง ขึ้นเป็นวัดมีพระภิกษุอยู่อาศัย ———————-         วัดใด ๆ  ซึ่งตั้งเป็นวัดโดยชอบด้วยกฎหมาย  ย่อมมีสภาพเป็นนิติบุคคล  แต่เมื่อไม่มีพระภิกษุอาศัย  ย่อมกลายเป็นวัดร้าง  เหมือนคนสลบ  ถ้ามิได้ประกาศยุบเลิก  วัดนั้นย่อมมีสภาพเป็นนิติบุคคลอยู่ แต่เพราะไม่มีผู้แทนในกิจทั้งปวงและไม่มีพระภิกษุอยู่เลย…

ตอนที่ ๖ วิธีขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา

ตอนที่ ๖ วิธีขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา ————————         การขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา  เป็นการดำเนินการเพื่อไห้วัดมีฐานะสมบูรณ์ทางกฎหมาย  เพื่อจะสร้างอุโบสถผูกพัทธสีมาอันเป็นความสมบูรณ์ทางพระวินัยและอันเป็นหลักของวัดต่อไป ซึ่งวัดที่กระทรวงศึกษาธิการประการตั้งใหม่เป็นเหมือนบุคคลแรกเกิดและอยู่รอด ย่อมจะคอยเจริญเติบโตตามลำดับ วัดที่รับพระราชทานวิสุงคามสีมาแล้ว   เหมือนกับบุคคลผู้เจริญเติบโตขึ้นจนบรรลุนิติภาวะตามกฎหมาย การทำรายงานขอรับพระราชทานเป็นหน้าที่ของเจ้าอาวาส  ส่วนการดำเนินการส่งเรื่องราวตามลำดับ   ให้เจ้าคณะผู้ปกครองสงฆ์เป็นเจ้าการ  ฝ่ายนายอำเภอและผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นเพียงผู้ให้คำปรึกษาและให้ความเห็นชอบ …

ตอนที่ ๕ วิธียุบเลิกวัด

ตอนที่ ๕ วิธียุบเลิกวัด ————–         เมื่อเหตุจำเป็นให้ยุบเลิกวัดได้   โดยกำหนดหลักเกณฑ์ไว้   ๒  คือ                ๑.  กรณีฝ่ายสงฆ์ขอยุบเลิก                ๒.  กรณีกรมการศาสนาขอยุบเลิก        …

ตอนที่ ๔ วิธีย้ายวัด

ตอนที่ ๔ วิธีย้ายวัด —————–           การย้ายวัดจากที่ตั้งเดิมไปตั้ง  ณ  ที่อื่นซึ่งเหมาะสมกว่า ก็อนุญาตให้ทำได้  ทั้งนี้  เพื่อความเจริญมั่นคงและเพื่อความเหมาะสม    วิธีปฏิบัตินั้น  ให้เจ้าอาวาสดำเนินการ  โดย               …

ตอนที่ ๓ วิธีขอรวมวัด

ตอนที่ ๓ วิธีขอรวมวัด —————–         การวมวัด ๒ วัดขึ้นไปซึ่งตั้งอยู่ใกล้กันเข้าเป็นวัดเดียวกัน เพื่อประโยชน์ในการทะนุบำรุงวัดและเพื่อการปกครอง ให้เจ้าคณะอำเภอเป็นเจ้าการ  โดยกำหนดวิธีปฏิบัติดังนี้         ๑.     หน้าที่เจ้าคณะอำเภอ                (๑) …

ตอนที่ ๒ วิธีขอตั้งวัด

ตอนที่ ๒ วิธีขอตั้งวัด ——————-         วิธีขอตั้งวัด เป็นวิธีสืบเนื่องมาจากวิธีที่ ๑   ซึ่งเมื่อกรมการศาสนาได้ออกหนังสืออนุญาตให้สร้างวัดแล้ว  ผู้ได้รับอนุญาตหรือทายาท หรือผู้แทน   จะต้องดำเนินการสร้างวัดโดย         (๑)  ต้องสร้างเสนาสนะตามแบบแปลนแผนผังที่ได้รับอนุญาต        …

ตอนที่ ๑ วิธีขออนุญาตสร้างวัด

ตอนที่ ๑ วิธีขออนุญาตสร้างวัด ——————         บรรดาวิธีทั้ง  ๙  นั้น   วิธีขออนุญาตสร้างวัด    เป็นวิธีเริ่มแรกอันจะนำสภาพวัดมาให้โดยถูกต้องตามกฎหมาย แต่โดยมากผู้สร้างวัดมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลัก เกณฑ์และวิธีการ  วัดที่สร้างขึ้นบางแห่งมีหลักฐานมั่นคง  แต่ก็มิได้เป็นวัดอันชอบด้วยกฎหมาย  โดยวิธีขออนุญาตสร้างวัดอันชอบด้วยกฎหมายนั้น  ให้ทายกทายิกาเป็นผู้ขออนุญาต …