วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร

ส่วนที่ ๘ วิธีควบคุมและส่งเสริมการวัด

ส่วนที่ ๘ วิธีควบคุมและส่งเสริมการวัด ——————           อันวิธีควบคุมและส่งเสริมการวัดในส่วนนี้    หมายถึงวิธีดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งความเป็นวัด และวิธีดำเนินการเกี่ยวกับฐานะของวัดตามกฎหมายและระเบียบการปฏิบัติ   มิได้หมายถึงการจัดกิจการทั่วไปของวัด         อัน วัด  ซึ่งตั้งโดยถูกต้อง และวัดที่จะเป็นนิติบุคคลนั้น  ก็เฉพาะวัดที่ตั้งโดยชอบด้วยกฎหมาย  กล่าวคือต้องได้ลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง …

ตอนที่ ๙ วิธีทำทะเบียนพระภิกษุสามเณรและศิษย์วัด

ตอนที่ ๙ วิธีทำทะเบียนพระภิกษุสามเณรและศิษย์วัด ——————–           ทะเบียนพระภิกษุสามเณร เป็นทะเบียนแสดงสังกัดวัดของพระภิกษุสามเณรอันเป็นทะเบียนหลักของวัด จัดเป็นเอกสารราชการอันสำคัญในการควบคุมพระภิกษุ-สามเณรในสังกัดวัดนั้น ๆ  เหมือนกับทะเบียนบ้านของทางราชการ  จึงกำหนดบทเรียนดังต่อไปนี้          ๑.  วัดที่ต้องมีทะเบียน           ๒. …

ตอนที่ ๘ วิธีทำทะเบียนสัทธิวิหาริก

ตอนที่ ๘ วิธีทำทะเบียนสัทธิวิหาริก ——————–         ทะเบียนสัทธิวิหาริก เป็นเอกสารสำคัญอันแสดงถึงการได้ให้บรรพชาอุปสมบทในสังฆมณฑล เป็นเอกสารคู่กับหนังสือสุทธิ เป็นเอกสารราชการประจำตัวพระอุปัชฌาย์  เพื่อควบคุมหนังสือสุทธิและผู้ถือหนังสือสุทธิ   ขอกำหนดบทเรียนดังนี้         ๑.  หลักเกณฑ์           ๒. …

ตอนที่ ๗ วิธีทำและส่งบัญชีสัทธิวิหาริก

ตอนที่ ๗ วิธีทำและส่งบัญชีสัทธิวิหาริก ——————-           บัญชีสัทธิวิหาริกเป็นบัญชีแสดงชื่อและรายละเอียดพร้อมทั้งจำนวนของสัทธิวิหาริกประจำปี เป็นบัญชีที่จัดทำตามที่มหาเถรสมาคมกำหนดขึ้น เรียกว่า “บัญชีสัทธิวิหาริก”  หรือ “บัญชี สว.”  โดยจำนวนมี  ๓  คือ                   …

ตอนที่ ๖ วิธีฝากสัทธิวิหาริกเข้าอยู่วัดอื่น

ตอนที่ ๖ วิธีฝากสัทธิวิหาริกเข้าอยู่วัดอื่น ——————           ในทางพระวินัย พระอุปัชฌาย์คือผู้ปกครองดูแลสั่งสอนสัทธิวิหาริกโดยตรง  พร้อมทั้งให้การศึกษาอบรมพระธรรมวินัยแก่สัทธิวิหาริก ตลอดเวลาที่สัทธิวิหาริกยังเป็นนวกภิกษุคือพรรษายังไม่พ้น ๕  พระอุปัชฌาย์ต้องประคับประคองสัทธิวิหาริก เพื่อ ให้ตั้งมั่นในสัมมาปฏิบัติและมีความรู้พระธรรมวินัยพอรักษาตัวได้   เปรียบเหมือนบิดามารดาต้องรับเป็นภาระธุระบุตรธิดาซึ่งยังเป็นผู้เยาว์คือยังไม่บรรลุนิติภาวะอย่างใกล้ชิด  หน้าที่พระอุปัชฌาย์ที่จะปฏิบัติหลังจากให้บรรพชาอุปสมบทแก่กุลบุตรแล้ว  เป็นภาระ…

ตอนที่ ๕ วิธีออกหนังสือสุทธิแทนหนังสือสุทธิเดิม

ตอนที่ ๕ วิธีออกหนังสือสุทธิแทนหนังสือสุทธิเดิม ——————-           การออกหนังสือสุทธิมี ๒ แบบ  คือ ออกหนังสือสุทธิให้เมื่อแรกบรรพชา-อุปสมบท ๑   ออกหนังสือสุทธิแทนหนังสือสุทธิเดิม ๑   วิธีตามแบบที่ ๑   ได้กล่าวแล้วในตอนที่…

ตอนที่ ๔ วิธีออกหนังสือสุทธิ

ตอนที่ ๔ วิธีออกหนังสือสุทธิ ——————-         หนังสือสุทธิเป็นหนังสือสำคัญ อันแสดงความบริสุทธิ์แห่งสมณเพศของพระภิกษุสามเณรในพระพุทธศาสนา แสดงสังกัดคณะและสังกัดวัด จำเป็นที่สุดที่พระภิกษุสามเณรทุกรูปจะต้องมีไว้ประจำตัว  เพราะเป็นเอกสารที่สามารถนำแสดงได้ในทุกกรณี  มีบทบัญญัติบังคับให้พระอุปัชฌาย์ออกหนังสือสุทธิแก่สัทธิวิหาริกของตน การออกหนังสือสุทธิเป็นหน้าที่ของพระอุปัชฌาย์โดยกฎหมาย    พระอุปัชฌาย์จะเว้นไม่ยอมออกหนังสือสุทธิให้มิได้เลย  เรื่องหนังสือสุทธินั้น  มีข้อควรศึกษาดังนี้        …

ตอนที่ ๓ วิธีตั้งฉายาอุปสัมปทาเปกข์

ตอนที่ ๓ วิธีตั้งฉายาอุปสัมปทาเปกข์ ——————–         ฉายาของอุปสัมปทาเปกข์นั้น เป็นนามที่ต้องยกขึ้นสู่กรรมวาจา พระอุปัชฌาย์ต้องตั้งให้ และต้องตั้งให้ถูกต้องตามหลักบาลีไวยากรณ์และความนิยมในปัจจุบัน การตั้งฉายานั้น มี ๒ แบบ คือ                    ๑. …

ตอนที่ ๑ วิธีปฏิบัติก่อนให้บรรพชาอุปสมบท

ตอนที่ ๑ วิธีปฏิบัติก่อนให้บรรพชาอุปสมบท —————-         โดยการปฏิบัติหน้าที่พระอุปัชฌาย์นั้น มิใช่จะเริ่มปฏิบัติเมื่อนำนาคเข้าสู่อุโบสถเท่านั้น ตามความในกฎมหาเถรสมาคม กำหนดให้เริ่มปฏิบัติก่อนให้บรรพชาอุปสมบทไม่น้อยกว่า  ๑๕ วัน   วิธีปฏิบัติดังกล่าวแยกเป็น  ๓ วิธี   คือ.-        …

ส่วนที่ ๗ งานในหน้าที่พระอุปัชฌาย์ และงานทะเบียน

ส่วนที่ ๗ งานในหน้าที่พระอุปัชฌาย์ และงานทะเบียน ———————–         พระอุปัชฌาย์ หน้าที่เป็นประธานและรับผิดชอบในการให้บรรพชาอุปสมบทตามกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๑๗ เป็นตำแหน่งที่มีความสำคัญยิ่งต่อการคณะสงฆ์และการพระศาสนา เพราะเป็นผู้รับกุลบุตรเข้ามาเป็นสมาชิกชั้นในของพระพุทธศาสนา ทั้งเป็นผู้ฝึกสอนในพระธรรมวินัยและอาจาระ ทั้งเป็นภาระปกครองดูแลสั่งสอนสัทธิวิหาริกของตนให้ตั้งอยู่ในสัมมาปฏิบัติ ในกฎมหาเถรสมาคมให้ความสำคัญของพระอุปัชฌาย์เป็นอย่างมากยิ่ง   ถ้าพระอุปัชฌาย์ได้ปฏิบัติต่อสัทธิวิหาริก…

ตอนที่ ๔ วิธีส่งมอบงาน ในหน้าที่การวัดและการคณะสงฆ์

ตอนที่ ๔ วิธีส่งมอบงาน ในหน้าที่การวัดและการคณะสงฆ์ —————–         ในมาตรา ๔๕ แห่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕    บัญญัติไว้ว่า “ให้ถือว่าพระภิกษุซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในการปกครองคณะสงฆ์และไวยาวัจกรเป็นเจ้าพนักงานตามความในประมวลกฎหมายอาญา” ดังนั้น การบริหารงานของเจ้าอาวาส เจ้าคณะและไวยาวัจกรในหน้าที่นั้นๆ…

ตอนที่ ๓ วิธีมอบหมายอำนาจหน้าที่ แก่ไวยาวัจกร

ตอนที่ ๓ วิธีมอบหมายอำนาจหน้าที่ แก่ไวยาวัจกร ——————–         ไวยาวัจกร  เป็นตำแหน่งพิเศษ ตามบทบัญญัติกำหนดให้เป็นผู้ช่วยงานเจ้าอาวาส ในการดูแลรักษาและจัดการทรัพย์สินของวัดตามที่ได้รับมอบหมายเป็นหนังสือ ตำแหน่ง ไวยาวัจกร เป็นตำแหน่งคล้าย ๆ กับรองเจ้าคณะในส่วนภูมิภาค  ได้รับแต่งตั้งแล้ว…