วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร

ถวายมุทิตาสักการะ พระศรีสุธรรมโมลี (สมจิต สมจิตฺโต ป.ธ.๙)

               กราบถวายมุทิตาสักการะ พระเดชพระคุณ พระศรีสุธรรมโมลี​ (สมจิต สมจิตฺโต​ ป.ธ.๙)​ ผจล.วัดโมลีโลกยาราม​ ราชวรวิหาร

               เนื่องใน​โอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒

               พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ ให้ พระศรีสุธรรมโมลี เป็นพระราชาคณะชั้นราช ในราชทินนามที่ พระราชปริยัติบดี โดยจะเข้ารับพระราชทานสมณศักดิ์ ในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๗.๐๐ น. ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ในพระบรมมหาราชวัง