วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร

ข้อแนะนำวิทยากร

ข้อแนะนำวิทยากร ในการจัดประชุมเจ้าคณะอำเภอ รองเจ้าคณะอำเภอ เลขานุการ เจ้าคณะอำเภอ เจ้าคณะตำบล และรองเจ้าคณะตำบล ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๐ ระหว่างวันที่ ๑-๖ มิถุนายน ๒๕๕๐ ————————-      ในวาระที่เจ้าคณะจังหวัดทุกจังหวัดในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค…

หมวด ๖ เบ็ดเตล็ด

หมวด ๖ เบ็ดเตล็ด —————–      ในหมวดเบ็ดเตล็ด มีบทบัญญัติ ๓ ข้อ ทุกข้อมีความเกี่ยวโยงกับหมวดอื่น ๆ จึงถือวามีความสำคัญ ขอกำหนดประเด็นเป็น ๓ คือ.-     …

หมวด ๕ วิธีบังคับตามคำวินิจฉัยลงนิคหกรรม

หมวด ๕ วิธีบังคับตามคำวินิจฉัยลงนิคหกรรม —————————–      อันวิธีบังคับตามคำวินิจฉัยลงนิคหกรรมนั้น เป็นวิธีที่สำคัญอย่างยิ่งในการใช้กฎมหาเถรสมาคมฉบับนี้ ขอกำหนดประเด็นเป็น ๒ คือ      ๑. วิธีบังคับตามปกติ      ๒. วิธีบังคับในกรณีพิเศษ…

หมวด ๔ วิธีอ้างพยานหลักฐาน

หมวด ๔ วิธีอ้างพยานหลักฐาน ——————–      อันพยานหลักฐานนั้น เป็นส่วนประกอบคำฟ้องของโจทก์และคำให้การของจำเลย ขอกำหนดประเด็น ๒ คือ.-      ๑. พยานหลักฐาน      ๒. การอ้างพยาน…

ส่วนที่ ๔ วิธีพิจารณาวินิจฉัย การลงนิคหกรรมชั้นฎีกา

ส่วนที่ ๔ วิธีพิจารณาวินิจฉัย การลงนิคหกรรมชั้นฎีกา ————————–      วิธีพิจารณาวินิจฉัยการลงนิคหกรรมชั้นฎีกานั้นเป็นวิธีปฏิบัติชั้นสูงสุด มีข้อที่ควรทราบ ๖ ประเด็น คือ.-            ๑. ข้อควรทราบเกี่ยวกับการฎีกา            ๒.…

ส่วนที่ ๓ วิธีพิจารณาวินิจฉัย การลงนิคหกรรมชั้นอุทธรณ์

ส่วนที่ ๓ วิธีพิจารณาวินิจฉัย การลงนิคหกรรมชั้นอุทธรณ์ ———————      วิธีพิจารณาวินิจฉัยการลงนิคหกรรมชั้นอุทธรณ์ เป็นวิธีปฏิบัติการในคณะผู้พิจารณาชั้นอุทธรณ์ มีข้อควรศึกษา ๖ ประเด็น คือ.-            ๑. ข้อควรทราบเกี่ยวกับการอุทธรณ์           …

ส่วนที่ ๒ วิธีพิจารณาวินิจฉัย การลงนิคหกรรมชั้นต้น

ส่วนที่ ๒ วิธีพิจารณาวินิจฉัย การลงนิคหกรรมชั้นต้น ————————      อันวิธีพิจารณาวินิจฉัยการลงนิคกรรมชั้นต้น เป็นวิธีที่พระสังฆาธิการทุกระดับ จะต้องศึกษาโดยละเอียด จึงกำหนดถวายความรู้เป็น ๗ ประเด็น คือ.-      ๑. ผู้มีอำนาจในการพิจารณาวินิจฉัยชั้นต้น…

ส่วนที่ ๑ หลักทั่วไป

ส่วนที่ ๑ หลักทั่วไป ——————-      ในส่วนนี้ มีหลักสำคัญ ๔ ประเด็น คือ.-      ๑. การพิจาณาวินิจฉัยการลงนิคกรรม      ๒. คณะผู้พิจารณาชั้นต้น…

หมวด ๓ วิธีพิจารณาวินิจฉัยการลงนิคหกรรม

หมวด ๓ วิธีพิจารณาวินิจฉัยการลงนิคหกรรม ————————— ส่วนที่ ๑ หลักทั่วไป ส่วนที่ ๒ วิธีพิจารณาวินิจฉัยการลงนิคหกรรมชั้นต้น ส่วนที่ ๓ วิธีพิจารณาวินิจฉัยการลงนิคหกรรมชั้นอุทธรณ์ ส่วนที่ ๔ วิธีพิจารณาวินิจฉัยการลิงนิคหกรรมชั้นฎีกา

หมวด ๒ วิธีไต่สวนมูลฟ้อง

หมวด ๒ วิธีไต่สวนมูลฟ้อง ——————–      วิธีไต่สวนมูลฟ้อง เป็นวิธีเริ่มแรกในคณะผู้พิจารณาชั้นต้น ซึ่งวิธีปฏิบัติในคณะผู้พิจารณาชั้นต้นนั้น แยกเป็น ๒ วิธี คือ “วิธีไต่สวนมูลฟ้อง” และ “วิธีพิจารณาวินิจฉัยการลงนิคหกรรมชั้นต้น” ซึ่งผู้ศึกษาควรทราบความหมายและขั้นตอนแห่งวิธีทั้งสองนี้…

หมวด ๑ วิธีปฏิบัติเบื้องต้น

หมวด ๑ วิธีปฏิบัติเบื้องต้น ———————      ในหมวดนี้ กำหนดหลัก ๔ ประเด็นคือ      ๑. ผู้ปฏิบัติในเบื้องต้น      ๒. วิธีปฏิบัติในกรณีที่มีโจทก์ฟ้องพระภิกษุ     …

ลักษณะ ๓ การลงนิคหกรรม

ลักษณะ ๓ การลงนิคหกรรม ———– หมวด ๑ วิธีปฏิบัติเบื้องต้น หมวด ๒ วิธีไต่สวนมูลฟ้อง หมวด ๓ วิธีพิจารณาวินิจฉัยการลงนิคหกรรม ส่วนที่ ๑ หลักทั่วไป…