ทำเนียบ ป.ธ.๙

รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลีสนามหลวง ชั้นประโยค ป.ธ.๙
ในสำนักเรียนวัดโมลีโลกยาราม  กรุงเทพมหานคร
พ.ศ.๒๕๐๖-๒๕๖

ที่ชื่อฉายานามสกุลอายุพรรษาพ.ศ.
พระมหามา ปสุโต ปุยฝ้าย ๓๓ ๑๒ ๒๕๐๖
พระมหาฉลาด ปริญฺญาโณ ดิลกลาภ ๔๔ ๒๔ ๒๕๒๕
สามเณรประยูร ป้อมสุวรรณ ๒๒ ๒๕๓๕
พระมหาบุญเฮ็ง ปญฺญาสิริ ทีอุทิศ ๒๕ ๒๕๔๑
พระมหาเจริญสุข คุณวีโร วงเวียน ๓๑ ๒๕๔๓
พระมหาปิยะวัฒน์ อภิวฑฺโฒ พันธมาศ ๒๗ ๒๕๔๓
พระมหาประกอบ วรวุฑฺฒิ เจริญทัศน์ ๒๕ ๒๕๔๓
สามเณรวิเชียร เตสะ ๒๒ ๒๕๔๓
พระมหาชัยณรงค์ วรญฺชโย เทศสาย ๒๘ ๒๕๔๔
๑๐ พระมหาสมัคร วรปุณฺโณ ศิริบูรณ์ ๒๘ ๒๕๔๔
๑๑ พระมหาประเวช สิริจนฺโท แอ่งสุธา ๒๗ ๒๕๔๔
๑๒ พระมหาเลอเดช วรวํโส วงศ์ศรีชา ๒๔ ๒๕๔๔
๑๓ สามเณรอุดม นุพันธ์ ๒๑ ๒๕๔๔
๑๔ พระมหาชัยวัฒน์ ญาณธโร ประสานพันธ์ ๔๑ ๑๐ ๒๕๔๕
๑๕ พระมหาสมศักดิ์ ชยธมฺโม ศรีบริบูรณ์ ๒๗ ๒๕๔๕
๑๖ พระมหาคมกฤษณ์ อสิญาโณ เติมสายทอง ๓๒ ๑๑ ๒๕๔๖
๑๗ สามเณรเดชอุดม แสงบุญ ๒๒ ๒๕๔๗
๑๘ พระมหาประดิษฐ์ ธมฺมกาโม บ่อชน ๓๑ ๑๑ ๒๕๔๘
๑๙ พระมหาสองสูน ธมฺมรโต จำเริญ ๒๘ ๒๕๔๘
๒๐ พระมหาพรพิทักษ์ วรทกฺโข สุขรี่ ๒๓ ๒๕๔๘
๒๑ สามเณรสิงหทัย สมัครนิล ๒๑ ๒๕๔๘
๒๒ พระมหาเกษมณี เตชปญฺโญ อ่อนขันธ์ ๔๑ ๒๐ ๒๕๔๙
๒๓ พระมหาสมพงษ์ โฆสิตธมฺโม เวียงแก ๓๖ ๑๒ ๒๕๔๙
๒๔ สามเณรสมนึก แดงเรืองรัมย์ ๒๐ ๒๕๔๙
๒๕ พระมหาธีระสุข ธมฺมสาโร อุปชัย ๓๓ ๒๕๕๐
๒๖ พระมหาโกสุมัญ วรโกวิโท บุญสาร ๒๘ ๒๕๕๐
๒๗ พระมหาวิเชียร วรคุโณ คุณสมบัติ ๒๗ ๒๕๕๐
๒๘ พระมหาอภิลักษณ์ ปญฺญาวโร พาดี ๒๔ ๒๕๕๐
๒๙ พระมหาวิทยาเชฎฐ์ วรธมฺโม รอดทอง ๔๒ ๒๒ ๒๕๕๑
๓๐ พระมหาสราคม ฐานยุตฺโต สิริวงศ์ ๓๔ ๑๐ ๒๕๕๑
๓๑ พระมหาไพรสณฑ์ วราสโย ยินดี ๒๓ ๒๕๕๑
๓๒ พระมหาอนุยุต อินฺทปญฺโญ แทนหอม ๓๐ ๒๕๕๒
๓๓ พระมหาชัยณรงค์ ชินวโร คณาพันธ์ ๓๖ ๑๐ ๒๕๕๓
๓๔ พระมหาบุญลือ ปุณฺณโก อุปลา ๓๐ ๒๕๕๓
๓๕ พระมหาสมบูรณ์ ภทฺทวโร เจริญทัศน์ ๒๓ ๒๕๕๔
๓๖ พระมหานรินทร์ วรเมธี บุราคร ๒๓ ๒๕๕๕
๓๗ พระมหาสำรวญ สีลสํวโร โพธิ์ทอง ๔๘ ๒๖ ๒๕๕๖
๓๘ พระมหาจำลอง ธมฺมวโร ไชยสิทธิ์ ๓๘ ๑๘ ๒๕๕๖
๓๙ พระมหาโอภาส วรรํสี พริ้งเพราะ ๒๔ ๒๕๕๖
๔๐ พระมหาสนธยา วรรตฺติ รินชารี ๒๒ ๒๕๕๖
๔๑ พระมหาสุเวือง คมฺภีรวิจารโณ วิญ ๓๖ ๑๕ ๒๕๕๘
๔๒ พระมหาประยงค์ ฐานวโร เมืองขวา ๒๙ ๒๕๕๘
๔๓ พระมหาสาคร วรนาโม นามสุขี ๒๖ ๒๕๕๘
๔๔ สามเณรทศพร พรมดอนกลอย ๒๐ ๒๕๕๘
๔๕ พระมหาทัศพล คนฺธวโร สุดหอม ๒๗ ๒๕๕๙
๔๖ พระมหาจตุภูมิ ภูมิเวที แสนคำ ๒๒ ๒๕๕๙
๔๗ พระมหาพีระพงษ์ วิญฺญุวํโส ประทุมลี ๒๗ ๒๕๖๐
๔๘ พระมหาสังทอง กิตฺติวิปุโล แก้วโท ๓๖ ๑๖ ๒๕๖๑
๔๙ พระมหาประสิทธิ์ สิทฺธิวโร แสนซุ้ง ๒๔ ๒๕๖๑
๕๐ พระมหาวุฒิไกร ปุณฺณวุฑฺฒิ แจ่มพันธ์ ๒๗ ๒๕๖๒
๕๑ พระมหาดนัย ธีรวํโส มีบุญ ๒๗ ๒๕๖๒
๕๒ พระมหาธีรพงษ์ วรญาณโมลี ล้อประโคน ๒๕ ๒๕๖๒
๕๓ พระมหาบอย สุเมโธ เข็มมี ๒๔ ๒๕๖๒
๕๔สามเณรวันมงคลดีเลิศ๒๑๒๕๖๒
๕๕ พระมหารุ่งอรุณ วรารุโณ หอมนาม ๒๔ ๒๕๖๓
๕๖ พระมหาวุฒิศักดิ์ ฐานปญฺโญ จันทร์คง ๒๕ ๒๕๖๓
๕๗ พระมหาประมินทร์ เขมปญฺโญ พิงคารักษ์ ๓๔ ๒๕๖๓
๕๘ พระมหาวีรยุทธ วรวีโร บุตรราช ๒๒ ๒๕๖๓
๕๙ สามเณรสุรัตน์ บุตรเกื้อ ๒๑ ๒๕๖๓
๖๐ สามเณรพงศธร ชัยเสน ๒๑ ๒๕๖๓
๖๑ สามเณรธฤติ เปี่ยมประเสริฐ ๒๐ ๒๕๖๓
๖๒ สามเณรเกียรติภูมิ มาน้อย ๒๐ ๒๕๖๓