รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลี พ.ศ.๒๕๔๘

รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลีในสำนักเรียนวัดโมลีโลกยาราม พ.ศ.๒๕๔๘ (ครั้งที่ ๑)
ที่ชื่อฉายานามสกุลอายุพรรษาเลขที่ชั้น
๑. พระศักดิ์สิทธิ์ สุทฺธจิตฺโต จำเริญ ๒๙ ๒๓๘ ป.๑-๒
๒. พระสนิต ปทุโม ประทุมมา ๒๒ ๒๓๙ ป.๑-๒
๓. สามเณรบัณฑิต พร้อมสุข ๑๘ ๒๔๐ ป.๑-๒
๔. สามเณรมานิตย์ หรั่งนรินทร์ ๑๘ ๒๔๑ ป.๑-๒
๕. สามเณรวิจารณ์ แปรงทอง ๑๘ ๒๔๒ ป.๑-๒
๖. สามเณรสุวัฒน์ เสนคะ ๑๖ ๒๔๓ ป.๑-๒
๗. สามเณรวสันต์ ยางสิงอ้อ ๑๖ ๒๔๔ ป.๑-๒
๘. สามเณรยุทธนา แสนโคตร ๑๖ ๒๔๕ ป.๑-๒
๙. สามเณรศักดา สีทา ๑๖ ๒๔๖ ป.๑-๒
๑๐. สามเณรอุทิศ ผิวอ่อน ๑๕ ๒๔๗ ป.๑-๒
๑๑. สามเณรพีระพงษ์ ประทุมลี ๑๕ ๒๔๘ ป.๑-๒
๑๒. สามเณรสมศักดิ์ วิสายาน ๑๕ ๒๔๙ ป.๑-๒
๑๓. สามเณรทวีศักดิ์ นามเสนา ๑๔ ๒๕๐ ป.๑-๒
๑๔. สามเณรจตุประพล หันตุลา ๑๔ ๒๕๑ ป.๑-๒
๑๕. สามเณรอานนท์ หาญสุวรรณ์ ๑๓ ๒๕๒ ป.๑-๒
๑๖. พระเอกชัย อุตฺตโม อรุณสุริยานนท์ ๔๐ ๑๗๐ ป.ธ.๓
๑๗. พระบุญศรี ฐานวีโร ทองปลาย ๓๑ ๑๗๑ ป.ธ.๓
๑๘. พระสมคิด ฐิตคุโณ ปรือทอง ๒๙ ๑๗๒ ป.ธ.๓
๑๙. สามเณรวินัย บุษผล ๒๐ ๑๗๓ ป.ธ.๓
๒๐. สามเณรนที สุขเย็น ๑๘ ๑๗๔ ป.ธ.๓
๒๑. สามเณรยุทธนา สุโคตร ๑๗ ๑๗๕ ป.ธ.๓
๒๒. สามเณรวรจักร คำชัย ๑๗ ๑๗๖ ป.ธ.๓
๒๓. สามเณรมงคล ดอกพุฒ ๑๗ ๑๗๗ ป.ธ.๓
๒๔. สามเณรเหล็กเพชร ดาลาด ๑๗ ๑๗๘ ป.ธ.๓
๒๕. สามเณรอภิวัฒน์ มีทอง ๑๗ ๑๗๙ ป.ธ.๓
๒๖. สามเณรพรสวรรค์ บุญเติม ๑๗ ๑๘๐ ป.ธ.๓
๒๗. สามเณรเกียรติยศ วิภาหะ ๑๖ ๑๘๑ ป.ธ.๓
๒๘. สามเณรโอภาส พริ้งเพราะ ๑๕ ๑๘๒ ป.ธ.๓
๒๙. สามเณรสมบูรณ์ สร้างวัด ๑๕ ๑๘๓ ป.ธ.๓
๓๐. สามเณรสาคร นามสุขี ๑๕ ๑๘๔ ป.ธ.๓
๓๑. สามเณรถวัลย์ คงสี ๑๕ ๑๘๕ ป.ธ.๓
๓๒. สามเณรสนธยา รินชารี ๑๔ ๑๘๖ ป.ธ.๓
๓๓. สามเณรอมร เนรวงษ์ ๑๔ ๑๘๗ ป.ธ.๓
๓๔. สามเณรกมล แสงทอง ๑๓ ๑๘๘ ป.ธ.๓
๓๕. พระมหาสมควร สิริจนฺโท กานุสนธิ์ ๒๗ ๑๔๕ ป.ธ.๔
๓๖. พระมหากองแล อุปกาโร ศรีบุญ ๑๔๖ ป.ธ.๔
๓๗. พระมหาบุญลือ ปุณฺณโก อุปลา ๒๕ ๑๔๗ ป.ธ.๔
๓๘. สามเณรไกรวุฒิ สีลาบุตร ๑๙ ๑๔๘ ป.ธ.๔
๓๙. สามเณรวินัย อรรคฮาด ๑๙ ๑๔๙ ป.ธ.๔
๔๐. สามเณรนรินทร์ บุราคร ๑๖ ๑๕๐ ป.ธ.๔
๔๑. สามเณรทรงยศ ดวงแสง ๑๖ ๑๕๑ ป.ธ.๔
๔๒. พระมหาสมร จนฺทสุวณฺโณ แสนสำอางค์ ๓๗ ๑๔ ๑๔๕ ป.ธ.๕
๔๓. พระมหาสมหมาย มหาปุญฺโญ ทาลา ๓๓ ๑๐ ๑๔๖ ป.ธ.๕
๔๔. พระมหาจำลอง ธมฺมวโร ไชยสิทธิ์ ๓๐ ๑๐ ๑๔๗ ป.ธ.๕
๔๕. พระมหาสังคม กิตฺติธโร ทองฝาง ๔๑ ๑๔๘ ป.ธ.๕
๔๖. พระมหาจิรศักดิ์ จิรปุญฺโญ ทองหอม ๒๙ ๑๔๙ ป.ธ.๕
๔๗. พระมหาสืบยศ ปญฺญาวุโธ พรมตา ๒๕ ๑๕๐ ป.ธ.๕
๔๘. พระมหาวันนา อินฺทปญฺโญ แทนหอม ๒๖ ๑๕๑ ป.ธ.๕
๔๙. พระมหาศิริชัย วรปุตฺโต บุตรดาจักร ๒๒ ๑๕๒ ป.ธ.๕
๕๐. พระมหาณัฐกรณ์ ณฎฺฐวโร หลาบเงิน ๒๒ ๑๕๓ ป.ธ.๕
๕๑. สามเณรประยงค์ เมืองขวา ๑๙ ๑๕๔ ป.ธ.๕
๕๒. สามเณรเดชา ดาดง ๑๙ ๑๕๕ ป.ธ.๕
๕๓. สามเณรชุติเทพ ศรีสุธรรม ๑๘ ๑๕๖ ป.ธ.๕
๕๔. สามเณรสีทา ศิรินัย ๑๗ ๑๕๗ ป.ธ.๕
๕๕. สามเณรสมบูรณ์ เจริญทัศน์ ๑๖ ๑๕๘ ป.ธ.๕
๕๖. พระมหาสนาน ญาณกโร จันทะแสง ๒๙ ๑๕๒ ป.ธ.๖
๕๗. พระมหาชัยณรงค์ ชินวโร คณาพันธ์ ๓๑ ๑๕๓ ป.ธ.๖
๕๘. พระมหาอุทัย ชินวโร ชินนะ ๒๑ ๑๕๔ ป.ธ.๖
๕๙. สามเณรนิยม คูณสม ๒๐ ๑๕๕ ป.ธ.๖
๖๐. สามเณรคำหล้า ยินดี ๑๙ ๑๕๖ ป.ธ.๖
๖๑. สามเณรศุภชัย เพชรฤทธิ์ ๑๗ ๑๕๗ ป.ธ.๖
๖๒. สามเณรครรชิต สอนศรี ๑๗ ๑๕๘ ป.ธ.๖
๖๓. พระมหาสำรวญ สีลสํวโร โพธิ์ทอง ๔๐ ๑๘ ๙๕ ป.ธ.๗
๖๔. พระมหาสราคม ฐานยุตฺโต สุริวงศ์ ๓๐ ๙๖ ป.ธ.๗
๖๕. พระมหาอภิลักษณ์ ปญฺญาวโร พาดี ๒๒ ๙๗ ป.ธ.๗
๖๖. สามเณรประเวศ ปานกลาง ๒๐ ๙๘ ป.ธ.๗
๖๗. สามเณรอำนาจ จอกนาค ๑๙ ๙๙ ป.ธ.๗
๖๘. สามเณรวิทยา แผ่นแก้ว ๑๘ ๑๐๐ ป.ธ.๗
๖๙. พระมหาวิทยาเชฎฐ์ วรธมฺโม รอดทอง ๓๙ ๑๙ ๖๕ ป.ธ.๘
๗๐. พระมหาธีระสุข ธมฺมสาโร อุปชัย ๓๐ ๖๖ ป.ธ.๘
๗๑. พระมหาวิเชียร วรคุโณ คุณสมบัติ ๒๕ ๖๗ ป.ธ.๘
๗๒. สามเณรสมนึก แดงเรืองรัมย์ ๑๙ ๖๘ ป.ธ.๘
๗๓. พระมหาประดิษฐ์ ธมฺมกาโม บ่อชน ๓๑ ๑๑ ๓๗ ป.ธ.๙
๗๔. พระมหาสองสูน ธมฺมรโต จำเริญ ๒๘ ๓๘ ป.ธ.๙
๗๕. พระมหาพรพิทักษ์ วรทกฺโข สุขรี่ ๒๓ ๓๙ ป.ธ.๙
๗๖. สามเณรสิงหทัย สมัครนิล ๒๑ ๔๐ ป.ธ.๙
รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลีในสำนักเรียนวัดโมลีโลกยาราม พ.ศ.๒๕๔๘ (ครั้งที่ ๒)
ที่ชื่อฉายานามสกุลอายุพรรษาเลขที่ชั้น
๗๗. สามเณรสมศักดิ์ จินาพร ๑๙ ๑๖๔๖ ป.๑-๒
๗๘. สามเณรคมสันต์ ใจตรง ๑๖ ๑๖๔๗ ป.๑-๒
๗๙. สามเณรไพรัตน์ สมบัติวงษ์ ๑๔ ๑๖๔๘ ป.๑-๒
๘๐. พระวินัย วิสยวํโส โพธิราช ๒๑ ๙๙๙ ป.ธ.๓
๘๑. สามเณรเจษฎา ดวงจิตร ๑๙ ๑๐๐๐ ป.ธ.๓
๘๒. สามเณรจักรพงษ์ โพธิ์เมือง ๑๗ ๑๐๐๑ ป.ธ.๓
๘๓. สามเณรทัสพล สุดหอม ๑๖ ๑๐๐๒ ป.ธ.๓
๘๔. สามเณรธันวา คำโพธิ์ ๑๕ ๑๐๐๓ ป.ธ.๓
๘๕. พระมหาธรรมรัตน์ วรทีโป อุดมดี ๒๒ ๔๑๓ ป.ธ.๕