รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลี พ.ศ.๒๕๖๓

รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลีในสำนักเรียนวัดโมลีโลกยาราม พ.ศ.๒๕๖๓
ที่ชื่อฉายานามสกุลอายุพรรษาเลขที่ชั้น
๑. พระมนตรี ชุตินฺธโร คำเกิด ๓๓ ๑๐ ๑๒๗ ป.๑-๒
๒. พระสมโภช มหาวิริโย สุวรรณมณี ๓๔ ๑๐ ๑๒๘ ป.๑-๒
๓. พระวิชาญ ชินวํโส จันทร์ศิล ๒๙ ๑๒๙ ป.๑-๒
๔. พระวิศิษฎ์ อินฺทโชโต ดวงประทุม ๓๐ ๑๓๐ ป.๑-๒
๕. พระมงคล กตธมฺโม โคตาโม ๓๔ ๑๓๑ ป.๑-๒
๖. พระอวิรุด ขนฺติพโล แก้วคง ๔๑ ๑๓๒ ป.๑-๒
๗. พระจิระเดช จารุวณฺโณ สวัสดิ์รัมย์ ๒๔ ๑๓๓ ป.๑-๒
๘. พระอดิเรก เตชวณฺโณ มะกรูดอินทร์ ๒๔ ๑๓๔ ป.๑-๒
๙. พระรัฐฐา รฏฺฐธมฺโม จารัส ๒๑ ๑๓๕ ป.๑-๒
๑๐. พระทิณกร เตชธมฺโม สีพิลา ๒๑ ๑๓๖ ป.๑-๒
๑๑. พระอังคาร จิรธมฺโม ทัศวงษ์ ๓๙ ๑๓๗ ป.๑-๒
๑๒. สามเณรเกตุ สุวรรณี ๑๙ ๑๓๘ ป.๑-๒
๑๓. สามเณรวิไล สีมาลัยพร ๑๙ ๑๓๙ ป.๑-๒
๑๔. สามเณรกิตติภพ บุญไชย ๑๘ ๑๔๐ ป.๑-๒
๑๕. สามเณรกิตติธร วรคันทักษ์ ๑๗ ๑๔๑ ป.๑-๒
๑๖. สามเณรสิทธิศักดิ์ สมัครกสิการ ๑๖ ๑๔๒ ป.๑-๒
๑๗. สามเณรธนารักษ์ จันแดง ๑๖ ๑๔๓ ป.๑-๒
๑๘. สามเณรนฤเบศร์ เสนาลา ๑๕ ๑๔๔ ป.๑-๒
๑๙. สามเณรจตุพร ทุมนานอก ๑๕ ๑๔๕ ป.๑-๒
๒๐. สามเณรพลวัต กุลสา ๑๕ ๑๔๖ ป.๑-๒
๒๑. สามเณรมนูญ สมหล้า ๑๔ ๑๔๗ ป.๑-๒
๒๒. สามเณรนัฐพล แน่นหนา ๑๔ ๑๔๘ ป.๑-๒
๒๓. สามเณรโชดก พะโย ๑๔ ๑๔๙ ป.๑-๒
๒๔. สามเณรสมโภช พรมขาว ๑๔ ๑๕๐ ป.๑-๒
๒๕. สามเณรภานุกร ไกรเกรียงนิยม ๑๔ ๑๕๑ ป.๑-๒
๒๖. สามเณรศิริชัย ขันธุรา ๑๔ ๑๕๒ ป.๑-๒
๒๗. สามเณรภูวฤทธิ์ ศรีทน ๑๔ ๑๕๓ ป.๑-๒
๒๘. สามเณรธนภัทร สุทิพย์ ๑๔ ๑๕๔ ป.๑-๒
๒๙. สามเณรปิยวิทย์ บุญเสือ ๑๓ ๑๕๕ ป.๑-๒
๓๐. สามเณรวรพันธุ์ ศรีจันทร์ ๑๓ ๑๕๖ ป.๑-๒
๓๑. สามเณรสุพัฒชัย สุนทรชัย ๑๓ ๑๕๗ ป.๑-๒
๓๒. สามเณรอาทิตย์ เสงี่ยมงาม ๑๔ ๑๕๘ ป.๑-๒
๓๓. สามเณรอรรถพร สอนเศษ ๑๓ ๑๕๙ ป.๑-๒
๓๔. สามเณรธนพัฒน์ สุขกากิจ ๑๓ ๑๖๐ ป.๑-๒
๓๕. สามเณรกรินทร์ สีสันต์ ๑๓ ๑๖๑ ป.๑-๒
๓๖. สามเณรจรัลพงศ์ แสงสว่าง ๑๓ ๑๖๒ ป.๑-๒
๓๗. สามเณรยศภัทร พวกดี ๑๓ ๑๖๓ ป.๑-๒
๓๘. สามเณรพีรพล เขียวหอม ๑๓ ๑๖๔ ป.๑-๒
๓๙. สามเณรศักรินทร์ ผายเงิน ๑๓ ๑๖๕ ป.๑-๒
๔๐. สามเณรธนาวิน โคตรธรรม ๑๒ ๑๖๖ ป.๑-๒
๔๑. สามเณรวรรณชัย ขำขจร ๑๒ ๑๖๗ ป.๑-๒
๔๒. สามเณรธนากร พรหมรักษา ๑๒ ๑๖๘ ป.๑-๒
๔๓. สามเณรภคิน ภัทรอาฒัยวัต ๑๒ ๑๖๙ ป.๑-๒
๔๔. สามเณรวรวุฒิ ศรีโยหะ ๑๒ ๑๗๐ ป.๑-๒
๔๕. พระไวทยา ตปสีโล ศรีสุข ๒๑ ๙๕๘ ป.๑-๒
๔๖. สามเณรพลวัฒน์ ศรีบุรินทร์ ๑๗ ๙๕๙ ป.๑-๒
๔๗. สามเณรประจักษ์ มีผล ๑๗ ๙๖๐ ป.๑-๒
๔๘. สามเณรจิรพงศ์ ทองแพรว ๑๗ ๙๖๑ ป.๑-๒
๔๙. สามเณรยศพนธ์ เหมือนจันทร์ ๑๔ ๙๖๒ ป.๑-๒
๕๐. สามเณรธีรชัย จันโปรด ๑๓ ๙๖๓ ป.๑-๒
๕๑. สามเณรเกียรติศักดิ์ ประกายแก้ว ๑๓ ๙๖๔ ป.๑-๒
๕๒. สามเณรรัตนพล แก้วมา ๑๓ ๙๖๕ ป.๑-๒
๕๓. สามเณรธนวันต์ ทาระฐิน ๑๒ ๙๖๖ ป.๑-๒
๕๔. พระภาณุ วชิโร สุดสวาสดิ์ ๓๙ ๑๖ ๗๓ ป.ธ.๓
๕๕. พระณรินทร์ จิรธมฺโม ภูมิเรศสุนทร ๔๓ ๗๔ ป.ธ.๓
๕๖. พระประเสริฐ ธมฺมวโร สุวรรณแก้ว ๕๔ ๗๕ ป.ธ.๓
๕๗. พระบุญทวี อธิปุญฺโญ คงเพิ่มพูล ๒๔ ๗๖ ป.ธ.๓
๕๘. พระอนุวรรตน์ ถาวรจิตฺโต เอการัมย์ ๒๕ ๗๗ ป.ธ.๓
๕๙. พระกฤษดา สญฺญโม ประสงค์ดี ๔๖ ๗๘ ป.ธ.๓
๖๐. พระสุเทพ ธมฺมสาโร ลุนหล้า ๕๑ ๗๙ ป.ธ.๓
๖๑. พระเทพกร สิริมงฺคโล ศรีกาญจน์ ๒๘ ๘๐ ป.ธ.๓
๖๒. พระเด่นพงศ์ เตชพโล ประไวย์ ๒๔ ๘๑ ป.ธ.๓
๖๓. พระปุณณวิช อภิปุณฺโณ แสนทวีสุข ๒๕ ๘๒ ป.ธ.๓
๖๔. พระทวีศักดิ์ วฑฺฒนเมธี รักอิ่ม ๒๑ ๘๓ ป.ธ.๓
๖๕. สามเณรยุทธการ พรหมรังสี ๑๙ ๘๔ ป.ธ.๓
๖๖. สามเณรกิดา วงไชคำ ๑๙ ๘๕ ป.ธ.๓
๖๗. สามเณรศิวพงษ์ แก้วรัศมี ๑๗ ๘๖ ป.ธ.๓
๖๘. สามเณรทศพล สุทิน ๑๗ ๘๗ ป.ธ.๓
๖๙. สามเณรบุญช่วย พูนจันทึก ๑๖ ๘๘ ป.ธ.๓
๗๐. สามเณรอดิทัต ตุ่มดาวเรือง ๑๖ ๘๙ ป.ธ.๓
๗๑. สามเณรอรรถพร หาแก้ว ๑๖ ๙๐ ป.ธ.๓
๗๒. สามเณรสุบิน สกุลทอง ๑๕ ๙๑ ป.ธ.๓
๗๓. สามเณรสุริยา เกนสาคู ๑๕ ๙๒ ป.ธ.๓
๗๔. สามเณรกำพล ศรีลาชัย ๑๕ ๙๓ ป.ธ.๓
๗๕. สามเณรกษาปณ์ สาระปัญญา ๑๕ ๙๔ ป.ธ.๓
๗๖. สามเณรศุภกร เชื้อนุ่น ๑๕ ๙๕ ป.ธ.๓
๗๗. สามเณรปวริศว์ มีวงศ์ ๑๕ ๙๖ ป.ธ.๓
๗๘. สามเณรปฐมพร โชคประเสริฐ ๑๕ ๙๗ ป.ธ.๓
๗๙. สามเณรศรายุทธ พรมหนู ๑๕ ๙๘ ป.ธ.๓
๘๐. สามเณรวราพล วิลา ๑๔ ๙๙ ป.ธ.๓
๘๑. สามเณรนัฐฤทธิ์ ยวงเดชกล้า ๑๔ ๑๐๐ ป.ธ.๓
๘๒. สามเณรชัยธวัช สอนบุญมี ๑๔ ๑๐๑ ป.ธ.๓
๘๓. สามเณรพลภูมิ วาตะ ๑๔ ๑๐๒ ป.ธ.๓
๘๔. สามเณรจักรภพ ใจมั่น ๑๔ ๑๐๓ ป.ธ.๓
๘๕. สามเณรสิทธิศักดิ์ มูลตรีภักดี ๑๔ ๑๐๔ ป.ธ.๓
๘๖. สามเณรชัยประสิทธิ์ สัมโย ๑๔ ๑๐๕ ป.ธ.๓
๘๗. สามเณรธนบูรณ์ อ่อนช้อย ๑๓ ๑๐๖ ป.ธ.๓
๘๘. สามเณรพุฒินาท ประมวล ๑๓ ๑๐๗ ป.ธ.๓
๘๙. สามเณรณัฐพงศ์ ไตรล้ำ ๑๓ ๑๐๘ ป.ธ.๓
๙๐. สามเณรณัฐวุฒิ สมศรี ๑๓ ๑๐๙ ป.ธ.๓
๙๑. สามเณรภูริภัทร มาลาสาย ๑๓ ๑๑๐ ป.ธ.๓
๙๒. สามเณรภาณุเดช ประทุม ๑๒ ๑๑๑ ป.ธ.๓
๙๓. พระสุชาติ สุชาโต วิสูงเร ๒๙ ๘๑๗ ป.ธ.๓
๙๔. พระสมจิตร ธนปญฺโญ ลานตวน ๓๘ ๘๑๘ ป.ธ.๓
๙๕. พระเรืองศรี ธมฺมธโร หิรัญพันธ์ ๒๙ ๘๑๙ ป.ธ.๓
๙๖. พระณรงค์ ฐานุตฺตโร สัจจะสมบัติฐานะดี ๔๕ ๘๒๐ ป.ธ.๓
๙๗. พระสุระ มหุสฺสาโห สุกรี ๔๗ ๘๒๑ ป.ธ.๓
๙๘. สามเณรวรวิทย์ ศรีจันทร์ ๑๘ ๘๒๒ ป.ธ.๓
๙๙. สามเณรจีรพัฒน์ พันธุชิน ๑๖ ๘๒๓ ป.ธ.๓
๑๐๐. สามเณรนัฐชนน ชูสุข ๑๕ ๘๒๔ ป.ธ.๓
๑๐๑. สามเณรรัฐพล คำชนะ ๑๕ ๘๒๕ ป.ธ.๓
๑๐๒. สามเณรสุรสิทธิ์ ไชยปัญหา ๑๕ ๘๒๖ ป.ธ.๓
๑๐๓. สามเณรเฉลิมพงษ์ พริ้งเพริด ๑๕ ๘๒๗ ป.ธ.๓
๑๐๔. สามเณรพงษ์พิสุทธิ์ ดาวศรี ๑๕ ๘๒๘ ป.ธ.๓
๑๐๕. สามเณรณัฐพนธ์ จำปางาม ๑๔ ๘๒๙ ป.ธ.๓
๑๐๖. สามเณรชนินทร์ ประกอบดี ๑๔ ๘๓๐ ป.ธ.๓
๑๐๗. สามเณรปรีชา อินทร์เพชร ๑๔ ๘๓๑ ป.ธ.๓
๑๐๘. สามเณรศิริศักดิ์ มัดทุรี ๑๔ ๘๓๒ ป.ธ.๓
๑๐๙. สามเณรนวมินทร์ นิติรัมย์ ๑๔ ๘๓๓ ป.ธ.๓
๑๑๐. สามเณรธนวินท์ บุญศรี ๑๔ ๘๓๔ ป.ธ.๓
๑๑๑. สามเณรทรัพย์มงคล แวงดงบัง ๑๓ ๘๓๕ ป.ธ.๓
๑๑๒. สามเณรทีรภัทร แคนพา ๑๓ ๘๓๖ ป.ธ.๓
๑๑๓. สามเณรธนวัฒน์ พูลเกษม ๑๓ ๘๓๗ ป.ธ.๓
๑๑๔. พระมหาวิรัช กนฺตสีโล อนวัชมรรคา ๕๒ ๑๐ ๕๙ ป.ธ.๔
๑๑๕. พระมหาณรงค์ฤทธิ์ ฐิตธมฺโม ละอองเทพ ๓๖ ๖๐ ป.ธ.๔
๑๑๖. พระมหาประสพ สิริปญฺโญ พรมศร ๓๑ ๖๑ ป.ธ.๔
๑๑๗. พระมหาภาณุพงศ์ อตฺถยุตฺโต กลิ่นถือศิลป์ ๒๗ ๖๒ ป.ธ.๔
๑๑๘. พระมหาสุริยา สิริธมฺโม ทองนา ๒๘ ๖๓ ป.ธ.๔
๑๑๙. พระมหากฤษฎา ตปสีโล สมบูรณ์การณ์ ๒๖ ๖๔ ป.ธ.๔
๑๒๐. พระมหาคมกริช วชิราวุโธ ภู่จีน ๒๗ ๖๕ ป.ธ.๔
๑๒๑. พระมหารณชัย อภิปสนฺโน กาลพัฒน์ ๒๒ ๖๖ ป.ธ.๔
๑๒๒. พระมหาเบญจพล วรพโล เหล่าเขตการณ์ ๒๑ ๖๗ ป.ธ.๔
๑๒๓. สามเณรวีระศักดิ์ คาสมบัติ ๑๙ ๖๘ ป.ธ.๔
๑๒๔. สามเณรสิทธิพงษ์ รูปคม ๑๙ ๖๙ ป.ธ.๔
๑๒๕. สามเณรบุญเถิง มนีวงศ์ ๑๘ ๗๐ ป.ธ.๔
๑๒๖. สามเณรปริญญา หดราช ๑๘ ๗๑ ป.ธ.๔
๑๒๗. สามเณรปรมินทร์ เที่ยงตรง ๑๘ ๗๒ ป.ธ.๔
๑๒๘. สามเณรรวิชญ์ ภูหอม ๑๘ ๗๓ ป.ธ.๔
๑๒๙. สามเณรสหชาติ ภูลายยาว ๑๘ ๗๔ ป.ธ.๔
๑๓๐. สามเณรสิรภพ บัวงาม ๑๘ ๗๕ ป.ธ.๔
๑๓๑. สามเณรเจษฎากร แก้วตะยา ๑๗ ๗๖ ป.ธ.๔
๑๓๒. สามเณรสุรสิทธิ์ แจ่มแจ้ง ๑๗ ๗๗ ป.ธ.๔
๑๓๓. สามเณรพีรยช สุวรรณชาตรี ๑๖ ๗๘ ป.ธ.๔
๑๓๔. สามเณรจีรวัฒน์ ทองคำพันธ์ ๑๖ ๗๙ ป.ธ.๔
๑๓๕. สามเณรกิตติธัช บัวแก้ว ๑๖ ๘๐ ป.ธ.๔
๑๓๖. สามเณรเพชรชรัตน์ อิ่นคำ ๑๕ ๘๑ ป.ธ.๔
๑๓๗. สามเณรธนากร วิเศษธาร ๑๕ ๘๒ ป.ธ.๔
๑๓๘. สามเณรชาคริต แสงห้าว ๑๕ ๘๓ ป.ธ.๔
๑๓๙. สามเณรณัฐพล อินทริง ๑๕ ๘๔ ป.ธ.๔
๑๔๐. สามเณรอานุภาพ พรหมบุตร ๑๕ ๘๕ ป.ธ.๔
๑๔๑. สามเณรวงศกร พูนทอง ๑๕ ๘๖ ป.ธ.๔
๑๔๒. สามเณรราชตศักดิ์ แหวนวงศ์ ๑๔ ๘๗ ป.ธ.๔
๑๔๓. สามเณรวุฒิชัย ละมูล ๑๔ ๘๘ ป.ธ.๔
๑๔๔. พระมหาธงชัย ขนฺติพโล ผ่องสาร ๕๘ ๓๘๖ ป.ธ.๔
๑๔๕. พระมหาบุญทัน ฉินฺนาลโย ไชยคำ ๔๒ ๓๘๗ ป.ธ.๔
๑๔๖. พระมหาหฤษฏ์ ขนฺติพโล ทาโพธิ์ทอง ๒๕ ๓๘๘ ป.ธ.๔
๑๔๗. สามเณรวีรภัทร สุขนิรันดร์ ๑๗ ๓๘๙ ป.ธ.๔
๑๔๘. สามเณรศุภกิตติ์ สหชาติ ๑๔ ๓๙๐ ป.ธ.๔
๑๔๙. พระมหาฉัตรชัย กนฺตาโภ กล้าณรงค์ ๒๙ ๑๐ ๖๘ ป.ธ.๕
๑๕๐. พระมหาทราทิตย์ อุตฺตโร อุทธา ๓๒ ๖๙ ป.ธ.๕
๑๕๑. พระมหาชาญชัย ชยวํโส บูรณะ ๒๗ ๗๐ ป.ธ.๕
๑๕๒. พระมหาอธิวัฒน์ ฐานธมฺโม สุโท ๒๖ ๗๑ ป.ธ.๕
๑๕๓. พระมหาคิมหันต์ ธมฺมวโร พืชการ ๓๐ ๗๒ ป.ธ.๕
๑๕๔. พระมหาวันชัย วชิรปญฺโญ มะปรางก่ำ ๒๓ ๗๓ ป.ธ.๕
๑๕๕. พระมหาอิศราภัทร์ วรวฑฺฒโน พาทิศศิวรัตน์ ๒๒ ๗๔ ป.ธ.๕
๑๕๖. พระมหาวีระพล วรโมกฺโข ดอนโมกข์ ๒๑ ๗๕ ป.ธ.๕
๑๕๗. สามเณรเอกรัตน์ อุผา ๑๙ ๗๖ ป.ธ.๕
๑๕๘. สามเณรอนุชา จำปาทิพย์ ๑๙ ๗๗ ป.ธ.๕
๑๕๙. สามเณรธนาวุฒิ ฤาเดช ๑๙ ๗๘ ป.ธ.๕
๑๖๐. สามเณรกิตติพงษ์ พันเพชร์ ๑๙ ๗๙ ป.ธ.๕
๑๖๑. สามเณรวุฒิชัย วะกะกัน ๑๙ ๘๐ ป.ธ.๕
๑๖๒. สามเณรวัชรพงษ์ ไชยสุระ ๑๘ ๘๑ ป.ธ.๕
๑๖๓. สามเณรชัยวัฒน์ พะเลียง ๑๘ ๘๒ ป.ธ.๕
๑๖๔. สามเณรพิทักษ์พงศ์ แซ่กี้ ๑๘ ๘๓ ป.ธ.๕
๑๖๕. สามเณรยศพนธ์ สุนันท์ชัย ๑๗ ๘๔ ป.ธ.๕
๑๖๖. สามเณรณัฐพล คำภูวัน ๑๗ ๘๕ ป.ธ.๕
๑๖๗. สามเณรปิยพัทธ์ ปัดถานะ ๑๗ ๘๖ ป.ธ.๕
๑๖๘. สามเณรนฤดล อุดมพันธ์ ๑๗ ๘๗ ป.ธ.๕
๑๖๙. สามเณรพิชัยยุทธ นามปัญญา ๑๖ ๘๘ ป.ธ.๕
๑๗๐. สามเณรศุภจิตร แก้ววิลัย ๑๖ ๘๙ ป.ธ.๕
๑๗๑. สามเณรชิติสรรค์ มั่งเรืองสกุล ๑๖ ๙๐ ป.ธ.๕
๑๗๒. สามเณรชยพล มีศรี ๑๖ ๙๑ ป.ธ.๕
๑๗๓. สามเณรภูมินทร์ ภูจำปา ๑๖ ๙๒ ป.ธ.๕
๑๗๔. สามเณรภานุวัฒน์ กองทุ่งมน ๑๓ ๙๓ ป.ธ.๕
๑๗๕. พระมหาคณากร สุชาโต สราวุฒน์ ๓๔ ๒๗๗ ป.ธ.๕
๑๗๖. สามเณรมนตรี เสสา ๑๘ ๒๗๘ ป.ธ.๕
๑๗๗. สามเณรเชษฐ์ณาการณ์ จำปาเงิน ๑๗ ๒๗๙ ป.ธ.๕
๑๗๘. สามเณรสุรเชษฐ์ วงศ์สุโพธิ์ ๑๗ ๒๘๐ ป.ธ.๕
๑๗๙. สามเณรณรงค์ศักดิ์ รัสเสมอ ๑๗ ๒๘๑ ป.ธ.๕
๑๘๐. สามเณรวีรภัทร ไม้หนองกอย ๑๖ ๒๘๒ ป.ธ.๕
๑๘๑. สามเณรเอกประดิษฐ์ เจริญราช ๑๖ ๒๘๓ ป.ธ.๕
๑๘๒. สามเณรนิรวิทธิ์ ระยับศรี ๑๖ ๒๘๔ ป.ธ.๕
๑๘๓. พระมหาเชิดชาย นาควโร สินารายณ์ ๓๕ ๑๕ ๘๑ ป.ธ.๖
๑๘๔. พระมหาอนันต์ อนาวิโล เนาว์นาน ๓๘ ๘๒ ป.ธ.๖
๑๘๕. พระมหาภาคภูมิ ภูริญาโณ ดาราช ๒๘ ๘๓ ป.ธ.๖
๑๘๖. พระมหาอิทธิศักดิ์ ถิรธมฺโม คำพาลักษณ์ ๓๓ ๘๔ ป.ธ.๖
๑๘๗. พระมหามานิต โชติธมฺโม ณ ลำปาง ๒๙ ๘๕ ป.ธ.๖
๑๘๘. พระมหาวสันต์ สุทฺธิสทฺโธ โมกมัน ๒๙ ๘๖ ป.ธ.๖
๑๘๙. พระมหากิตติ ชินวํโส โกมุทกลาง ๒๖ ๘๗ ป.ธ.๖
๑๙๐. พระมหาสมยศ โสตฺถิโก สุขกาย ๓๕ ๘๘ ป.ธ.๖
๑๙๑. สามเณรกิตติพงษ์ ขยายวงศ์ ๒๐ ๘๙ ป.ธ.๖
๑๙๒. สามเณรกิตติชัย ตรีมาตร ๑๙ ๙๐ ป.ธ.๖
๑๙๓. สามเณรพันกร สุดแดน ๑๙ ๙๑ ป.ธ.๖
๑๙๔. สามเณรทองตัน ไชลำพัน ๑๙ ๙๒ ป.ธ.๖
๑๙๕. สามเณรกิตติ ประกายแก้ว ๑๙ ๙๓ ป.ธ.๖
๑๙๖. สามเณรธนชัย ผมทอง ๑๙ ๙๔ ป.ธ.๖
๑๙๗. สามเณรทยาธร พลพรม ๑๙ ๙๕ ป.ธ.๖
๑๙๘. สามเณรวรัช ขันสิงห์ ๑๙ ๙๖ ป.ธ.๖
๑๙๙. สามเณรธวัชชัย เทือกท้าว ๑๘ ๙๗ ป.ธ.๖
๒๐๐. สามเณรอภิวัฒน์ คงทันดี ๑๘ ๙๘ ป.ธ.๖
๒๐๑. สามเณรทองดี สุขบรรเทิง ๑๘ ๙๙ ป.ธ.๖
๒๐๒. สามเณรศุภมิตร ปะตังถาโต ๑๗ ๑๐๐ ป.ธ.๖
๒๐๓. สามเณรเจษฎา โททำ ๑๗ ๑๐๑ ป.ธ.๖
๒๐๔. สามเณรปริญญา โททำ ๑๗ ๑๐๒ ป.ธ.๖
๒๐๕. สามเณรชายชาญ ศรีวงษ์ ๑๗ ๑๐๓ ป.ธ.๖
๒๐๖. สามเณรพรสวรรค์ จันทร์หอม ๑๗ ๑๐๔ ป.ธ.๖
๒๐๗. สามเณรปรมินทร์ เอี่ยมศิริ ๑๗ ๑๐๕ ป.ธ.๖
๒๐๘. สามเณรคมสันต์ เลาเลิศ ๑๗ ๑๐๖ ป.ธ.๖
๒๐๙. สามเณรกฤษดา ถาจันทร์ ๑๖ ๑๐๗ ป.ธ.๖
๒๑๐. พระมหาสมชัย อภิปุณฺโณ จั้นพลแสน ๓๖ ๑๖ ๕๙ ป.ธ.๗
๒๑๑. พระมหาจำเริญชัย สิริคุตฺโต ศรีสุข ๓๔ ๑๑ ๖๐ ป.ธ.๗
๒๑๒. พระมหาณพล กลฺยาโณ น้อยศิริสุข ๔๑ ๖๑ ป.ธ.๗
๒๑๓. พระมหาวุฒิภัทร กนฺตวีโร ลักษมีกุล ๔๐ ๖๒ ป.ธ.๗
๒๑๔. พระมหาวัชระ โกสโล เครือเล็ก ๒๘ ๖๓ ป.ธ.๗
๒๑๕. พระมหาเจนณรงค์ สุทฺธสีโล แซ่ลี้ ๓๔ ๖๔ ป.ธ.๗
๒๑๖. พระมหานภา จนฺทสาโร สิงสู่ ๓๑ ๖๕ ป.ธ.๗
๒๑๗. พระมหาบรรพต จกฺกวโร โสภาภักดี ๒๕ ๖๖ ป.ธ.๗
๒๑๘. พระมหาณัฐกานต์ ณฏฺฐิสฺสโร ฤทธิ์เรืองศักดิ์ ๒๔ ๖๗ ป.ธ.๗
๒๑๙. พระมหาจิรพล วรเมธาวี วงษ์คำรัตน์ ๒๒ ๖๘ ป.ธ.๗
๒๒๐. พระมหาศราวุฒิ ปญฺญาวุฑฺฒิ ยิ่งผล ๒๒ ๖๙ ป.ธ.๗
๒๒๑. สามเณรภานุพงค์ คุณศิลป์ ๒๑ ๗๐ ป.ธ.๗
๒๒๒. สามเณรกฤษฎา ชาภักดี ๒๐ ๗๑ ป.ธ.๗
๒๒๓. สามเณรศรายุทธ สีดาดี ๒๐ ๗๒ ป.ธ.๗
๒๒๔. สามเณรไกรวิชญ์ เข็มช่อ ๒๐ ๗๓ ป.ธ.๗
๒๒๕. สามเณรชัยฉัตร ชาติประโคน ๑๙ ๗๔ ป.ธ.๗
๒๒๖. สามเณรพีรพล บุญสอน ๑๘ ๗๕ ป.ธ.๗
๒๒๗. สามเณรทีปกร อย่านอนใจ ๑๘ ๗๖ ป.ธ.๗
๒๒๘. สามเณรธรรมสถิต จันแดง ๑๘ ๗๗ ป.ธ.๗
๒๒๙. สามเณรอรรถพล ดีศิริ ๑๘ ๗๘ ป.ธ.๗
๒๓๐. พระมหาไกรวิชญ์ ปุญฺญสิริ ตันวิเศษ ๒๙ ๑๐ ๒๐ ป.ธ.๘
๒๓๑. พระมหาวสันต์ มหาวีโร สายสมบัติ ๓๙ ๒๑ ป.ธ.๘
๒๓๒. พระมหาวิโรจน์ วิโรจโน แผ่นผา ๓๓ ๒๒ ป.ธ.๘
๒๓๓. พระมหากำพล ปญฺญาพโล กลางราช ๔๐ ๒๓ ป.ธ.๘
๒๓๔. พระมหามาวิน อินฺทปญฺโญ สรสิทธิ์ ๓๐ ๒๔ ป.ธ.๘
๒๓๕. พระมหาปรีชา วรญาโณ จำปาทอง ๒๓ ๒๕ ป.ธ.๘
๒๓๖. พระมหากิจติชัย ทกฺขวโร จัตุกูล ๒๒ ๒๖ ป.ธ.๘
๒๓๗ พระมหารุ่งชัย วรญฺชโย เพียรเสร็จ ๒๒ ๒๗ ป.ธ.๘
๒๓๘ พระมหาณรงค์ นาควโร ล้อมนาค ๒๒ ๒๘ ป.ธ.๘
๒๓๙ พระมหาธนวัฒน์ วรวาที กิ่วไธสง ๒๑ ๒๙ ป.ธ.๘
๒๔๐ พระมหาสุชาติ วรชาติ บุษยาตรัส ๒๑ ๓๐ ป.ธ.๘
๒๔๑ พระมหารัชฎากร วรากโร โปแอ ๒๑ ๓๑ ป.ธ.๘
๒๔๒ พระมหาดิสทัศน์ ติสฺสวโร คงทันดี ๒๑ ๓๒ ป.ธ.๘
๒๔๓ สามเณรเกิดมั่น จูงวงษ์สุข ๒๑ ๓๓ ป.ธ.๘
๒๔๔ สามเณรศุภณัฐ อาทวัง ๒๑ ๓๔ ป.ธ.๘
๒๔๕ สามเณรคณาธิป ศรีสุข ๒๐ ๓๕ ป.ธ.๘
๒๔๖ สามเณรวิทยา ทิพย์รักษา ๑๙ ๓๖ ป.ธ.๘
๒๔๗ สามเณรพัลลภ ชาสุดสี ๑๙ ๓๗ ป.ธ.๘
๒๔๘ สามเณรวิทวัส จัตุกูล ๑๘ ๓๘ ป.ธ.๘
๒๔๙ พระมหารุ่งอรุณ วรารุโณ หอมนาม ๒๔ ๒๕ ป.ธ.๙
๒๕๐ พระมหาวุฒิศักดิ์ ฐานปญฺโญ จันทร์คง ๒๕ ๒๖ ป.ธ.๙
๒๕๑ พระมหาประมินทร์ เขมปญฺโญ พิงคารักษ์ ๓๔ ๒๗ ป.ธ.๙
๒๕๒ พระมหาวีรยุทธ วรวีโร บุตรราช ๒๒ ๒๘ ป.ธ.๙
๒๕๓ สามเณรสุรัตน์ บุตรเกื้อ ๒๑ ๒๙ ป.ธ.๙
๒๕๔ สามเณรพงศธร ชัยเสน ๒๑ ๓๐ ป.ธ.๙
๒๕๕ สามเณรธฤติ เปี่ยมประเสริฐ ๒๐ ๓๑ ป.ธ.๙
๒๕๖ สามเณรเกียรติภูมิ มาน้อย ๒๐ ๓๒ ป.ธ.๙