วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร

รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลี พ.ศ.๒๕๖๓

รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลีในสำนักเรียนวัดโมลีโลกยาราม พ.ศ.๒๕๖๓ (ครั้งที่ ๑)
ที่ชื่อฉายานามสกุลอายุพรรษาเลขที่ชั้น
๑. พระมนตรี ชุตินฺธโร คำเกิด ๓๓ ๑๐ ๑๒๗ ป.๑-๒
๒. พระสมโภช มหาวิริโย สุวรรณมณี ๓๔ ๑๐ ๑๒๘ ป.๑-๒
๓. พระวิชาญ ชินวํโส จันทร์ศิล ๒๙ ๑๒๙ ป.๑-๒
๔. พระวิศิษฏ์ อินฺทโชโต ดวงประทุม ๓๐ ๑๓๐ ป.๑-๒
๕. พระมงคล กตธมฺโม โคตาโม ๓๔ ๑๓๑ ป.๑-๒
๖. พระอวิรุต ขนฺติพโล แก้วคง ๔๑ ๑๓๒ ป.๑-๒
๗. พระจิระเดช จารุวณฺโณ สวัสดิ์รัมย์ ๒๔ ๑๓๓ ป.๑-๒
๘. พระอดิเรก เตชวณฺโณ มะกรูดอินทร์ ๒๔ ๑๓๔ ป.๑-๒
๙. พระรัฐฐา รฏฺฐธมฺโม จารัส ๒๑ ๑๓๕ ป.๑-๒
๑๐. พระทิณกร เตชธมฺโม สีพิลา ๒๑ ๑๓๖ ป.๑-๒
๑๑. พระอังคาร จิรธมฺโม ทัศวงษ์ ๓๙ ๑๓๗ ป.๑-๒
๑๒. สามเณรเกตุ สุวรรณี ๑๙ ๑๓๘ ป.๑-๒
๑๓. สามเณรวิไล สีมาลัยพร ๑๙ ๑๓๙ ป.๑-๒
๑๔. สามเณรกิตติภพ บุญไชย ๑๘ ๑๔๐ ป.๑-๒
๑๕. สามเณรกิตติธร วรศันทักษ์ ๑๗ ๑๔๑ ป.๑-๒
๑๖. สามเณรสิทธิศักดิ์ สมัครกสิการ ๑๖ ๑๔๒ ป.๑-๒
๑๗. สามเณรธนารักษ์ จันแดง ๑๖ ๑๔๓ ป.๑-๒
๑๘. สามเณรนฤเบศร์ เสนาลา ๑๕ ๑๔๔ ป.๑-๒
๑๙. สามเณรจตุพร ทุมนานอก ๑๕ ๑๔๕ ป.๑-๒
๒๐. สามเณรพลวัต กุลสา ๑๕ ๑๔๖ ป.๑-๒
๒๑. สามเณรมนูญ สมหล้า ๑๔ ๑๔๗ ป.๑-๒
๒๒. สามเณรนัฐพล แน่นหนา ๑๔ ๑๔๘ ป.๑-๒
๒๓. สามเณรโชดก พะโย ๑๔ ๑๔๙ ป.๑-๒
๒๔. สามเณรสมโภช พรมขาว ๑๔ ๑๕๐ ป.๑-๒
๒๕. สามเณรภานุกร ไกรเกรียงนิยม ๑๔ ๑๕๑ ป.๑-๒
๒๖. สามเณรศิริชัย ขันธุรา ๑๔ ๑๕๒ ป.๑-๒
๒๗. สามเณรภูวฤทธิ์ ศรีทน ๑๔ ๑๕๓ ป.๑-๒
๒๘. สามเณรธนภัทร สุทิพย์ ๑๔ ๑๕๔ ป.๑-๒
๒๙. สามเณรปิยวิทย์ บุญเสือ ๑๓ ๑๕๕ ป.๑-๒
๓๐. สามเณรวรพันธุ์ ศรีจันทร์ ๑๓ ๑๕๖ ป.๑-๒
๓๑. สามเณรสุพัฒชัย สุนทรชัย ๑๓ ๑๕๗ ป.๑-๒
๓๒. สามเณรอาทิตย์ เสงี่ยมงาม ๑๔ ๑๕๘ ป.๑-๒
๓๓. สามเณรอรรถพร สอนเศษ ๑๓ ๑๕๙ ป.๑-๒
๓๔. สามเณรธนพัฒน์ สุขกากิจ ๑๓ ๑๖๐ ป.๑-๒
๓๕. สามเณรกรินทร์ สีสันต์ ๑๓ ๑๖๑ ป.๑-๒
๓๖. สามเณรจรัลพงศ์ แสงสว่าง ๑๓ ๑๖๒ ป.๑-๒
๓๗. สามเณรยศภัทร พวกดี ๑๓ ๑๖๓ ป.๑-๒
๓๘. สามเณรพีรพล เขียวหอม ๑๓ ๑๖๔ ป.๑-๒
๓๙. สามเณรศักรินทร์ ผายเงิน ๑๓ ๑๖๕ ป.๑-๒
๔๐. สามเณรธนาวิน โคตรธรรม ๑๒ ๑๖๖ ป.๑-๒
๔๑. สามเณรวรรณชัย ขำขจร ๑๒ ๑๖๗ ป.๑-๒
๔๒. สามเณรธนากร พรหมรักษา ๑๒ ๑๖๘ ป.๑-๒
๔๓. สามเณรภศิน ภัทรอาฒัยวัต ๑๒ ๑๖๙ ป.๑-๒
๔๔. สามเณรวรวุฒิ ศรีโยหะ ๑๒ ๑๗๐ ป.๑-๒
๔๕. พระภาณุ วชิโร สุดสวาสดิ์ ๓๙ ๑๖ ๗๓ ป.ธ.๓
๔๖. พระณรินทร์ จิรธมฺโม ภูมิเรศสุนทร ๔๓ ๗๔ ป.ธ.๓
๔๗. พระประเสริฐ ธมฺมวโร สุวรรณแก้ว ๕๔ ๗๕ ป.ธ.๓
๔๘. พระบุญทวี อธิปุญฺโญ คงเพิ่มพูล ๒๔ ๗๖ ป.ธ.๓
๔๙. พระอนุวรรตน์ ถาวรจิตฺโต เอการัมย์ ๒๕ ๗๗ ป.ธ.๓
๕๐. พระกฤษดา สญฺญโม ประสงค์ดี ๔๖ ๗๘ ป.ธ.๓
๕๑. พราะสุเทพ ธมฺมสาโร ลุนหล้า ๔๑ ๗๙ ป.ธ.๓
๕๒. พระเทพกร สิริมงฺคโล ศรีกาญจน์ ๒๘ ๘๐ ป.ธ.๓
๕๓. พระเด่นพงศ์ เตชพโล ประไวย์ ๒๔ ๘๑ ป.ธ.๓
๕๔. พระปุณณวิช อภิปุณฺโณ แสนทวีสุข ๒๕ ๘๒ ป.ธ.๓
๕๕. พระทวีศักดิ์ วฑฺฒนเมธี รักอิ่ม ๒๑ ๘๓ ป.ธ.๓
๕๖. สามเณรยุทธการ พรหมรังสี ๑๙ ๘๔ ป.ธ.๓
๕๗. สามเณรกิดา วงไชคำ ๑๙ ๘๕ ป.ธ.๓
๕๘. สามเณรศวพงษ์ แก้วรัศมี ๑๗ ๘๖ ป.ธ.๓
๕๙. สามเณรทศพล สุทิน ๑๗ ๘๗ ป.ธ.๓
๖๐. สามเณรบุญช่วย พูนจันทึก ๑๖ ๘๘ ป.ธ.๓
๖๑. สามเณรอดิทัต ตุ่มดาวเรือง ๑๖ ๘๙ ป.ธ.๓
๖๒. สามเณรอรรถพร หาแก้ว ๑๖ ๙๐ ป.ธ.๓
๖๓. สามเณรสุบิน สกุลทอง ๑๕ ๙๑ ป.ธ.๓
๖๔. สามเณรสุริยา เกนสาคู ๑๕ ๙๒ ป.ธ.๓
๖๕. สามเณรกำพล ศรีลาชัย ๑๕ ๙๓ ป.ธ.๓
๖๖. สามเณรกษาปณ์ สาระปัญญา ๑๕ ๙๔ ป.ธ.๓
๖๗. สามเณรศุภกร เชื้อนุ่น ๑๕ ๙๕ ป.ธ.๓
๖๘. สามเณรปวริศร์ มีวงศ์ ๑๕ ๙๖ ป.ธ.๓
๖๙. สามเณรปฐมพร โชคประเสริฐ ๑๕ ๙๗ ป.ธ.๓
๗๐. สามเณรศรายุทธ พรมหนู ๑๕ ๙๘ ป.ธ.๓
๗๑. สามเณรวราพล วิลา ๑๔ ๙๙ ป.ธ.๓
๗๒. สามเณรนัฐฤทธิ์ ยวงเดชกล้า ๑๔ ๑๐๐ ป.ธ.๓
๗๓. สามเณรชัยธวัช สอนบุญมี ๑๔ ๑๐๑ ป.ธ.๓
๗๔. สามเณรพลภูมิ วาตะ ๑๔ ๑๐๒ ป.ธ.๓
๗๕. สามเณรจักรภพ ใจมั่น ๑๔ ๑๐๓ ป.ธ.๓
๗๖. สามเณรสิทธิศักดิ์ มูลตรีภักดี ๑๔ ๑๐๔ ป.ธ.๓
๗๗. สามเณรชัยประสิทธิ์ สัมโย ๑๔ ๑๐๕ ป.ธ.๓
๗๘. สามเณรธนบูรณ์ อ่อนช้อย ๑๓ ๑๐๖ ป.ธ.๓
๗๙. สามเณรพุฒินาท ประมวล ๑๓ ๑๐๗ ป.ธ.๓
๘๐. สามเณรณัฐพงศ์ ไตรล้ำ ๑๓ ๑๐๘ ป.ธ.๓
๘๑. สามเณรณัฐวุฒิ สมศรี ๑๓ ๑๐๙ ป.ธ.๓
๘๒. สามเณรภูมิภัทร มาลาสาย ๑๓ ๑๑๐ ป.ธ.๓
๘๓. สามเณรภาณุเดช ประทุม ๑๒ ๑๑๑ ป.ธ.๓
๘๔. พระมหาวิรัช กนฺตสีโล อนวัชมรรคา ๔๒ ๑๐ ๕๙ ป.ธ.๔
๘๕. พระมหาณรงค์ฤทธิ์ ฐิตธมฺโม ละอองเทพ ๓๖ ๖๐ ป.ธ.๔
๘๖. พระมหาประสพ สิริปญฺโญ พรมศร ๓๑ ๖๑ ป.ธ.๔
๘๗. พระมหาภาณุพงศ์ อตฺถยุตฺโต กลิ่นถือศิลป์ ๒๗ ๖๒ ป.ธ.๔
๘๘. พระมหาสุริยา สิริธมฺโม ทองนา ๒๘ ๖๓ ป.ธ.๔
๘๙. พระมหากฤษฎา ตปสีโล สมบูรณ์การณ์ ๒๖ ๖๔ ป.ธ.๔
๙๐. พระมหาคมกริช วชิราวุโธ ภู่จีน ๒๗ ๖๕ ป.ธ.๔
๙๑. พระมหารณชัย อภิปสนฺโน กาลพัฒน์ ๒๒ ๖๖ ป.ธ.๔
๙๒. พระมหาเบญจพล วรพโล เหล่าเขตการณ์ ๒๑ ๖๗ ป.ธ.๔
๙๓. สามเณรวีระศักดิ์ คาสมบัติ ๑๙ ๖๘ ป.ธ.๔
๙๔. สามเณรสิทธิพงษ์ รูปคม ๑๙ ๖๙ ป.ธ.๔
๙๕. สามเณรบุญเถิง มนีวงศ์ ๑๘ ๗๐ ป.ธ.๔
๙๖. สามเณรปริญญา หดราช ๑๘ ๗๑ ป.ธ.๔
๙๗. สามเณรปรมินทร์ เที่ยงตรง ๑๘ ๗๒ ป.ธ.๔
๙๘. สามเณรรวิชญ์ ภูหอม ๑๘ ๗๓ ป.ธ.๔
๙๙. สามเณรสหชาติ ภูลายยาว ๑๘ ๗๔ ป.ธ.๔
๑๐๐. สามเณรสิรภพ บัวงาม ๑๘ ๗๕ ป.ธ.๔
๑๐๑. สามเณรเจษฎากร แก้วตะยา ๑๗ ๗๖ ป.ธ.๔
๑๐๒. สามเณรสุรสิทธิ์ แจ่มแจ้ง ๑๗ ๗๗ ป.ธ.๔
๑๐๓. สามเณรพีรยช สุวรรณชาตรี ๑๖ ๗๘ ป.ธ.๔
๑๐๔. สามเณรจีรวัฒน์ ทองคำพันธ์ ๑๖ ๗๙ ป.ธ.๔
๑๐๕. สามเณรกิตติธัช บัวแก้ว ๑๖ ๘๐ ป.ธ.๔
๑๐๖. สามเณรเพชรชรัตน์ อิ่นคำ ๑๕ ๘๑ ป.ธ.๔
๑๐๗. สามเณรธนากร วิเศษธาร ๑๕ ๘๒ ป.ธ.๔
๑๐๘. สามเณรชาคริต แสงห้าว ๑๕ ๘๓ ป.ธ.๔
๑๐๙. สามเณรณัฐพล อินทริง ๑๕ ๘๔ ป.ธ.๔
๑๑๐. สามเณรอานุภาพ พรหมบุตร ๑๕ ๘๕ ป.ธ.๔
๑๑๑. สามเณรวงศกร พูนทอง ๑๕ ๘๖ ป.ธ.๔
๑๑๒. สามเณราชตศักดิ์ แหวนวงศ์ ๑๔ ๘๗ ป.ธ.๔
๑๑๓. สามเณรวุฒิชัย ละมูล ๑๔ ๘๘ ป.ธ.๔
๑๑๔. พระมหาฉัตรชัย กนฺตาโภ กล้าณรงค์ ๔๓ ๖๘ ป.ธ.๕
๑๑๕. พระมหาทราทิตย์ อุตฺตโร อุทธา ๓๒ ๖๙ ป.ธ.๕
๑๑๖. พระมหาชาญชัย ชยวํโส บูรณะ ๒๗ ๗๐ ป.ธ.๕
๑๑๗. พระมหาอธิวัฒน์ ฐานธมฺโม สุโท ๒๖ ๗๑ ป.ธ.๕
๑๑๘. พระมหาคิมหันต์ ธมฺมวโร พีชการ ๓๐ ๗๒ ป.ธ.๕
๑๑๙. พระมหาวันชัย วชิรปญฺโญ มะปรางก่ำ ๒๓ ๗๓ ป.ธ.๕
๑๒๐. พระมหาอิศราภัทร์ วรวฑฺฒโน พาทิศศิวรัตน์ ๒๒ ๗๔ ป.ธ.๕
๑๒๑. พระมหาวีระพล วรโมกฺโข ดอนโมกข์ ๒๑ ๗๕ ป.ธ.๕
๑๒๒. สามเณรเอกรัตน์ อุผา ๑๙ ๗๖ ป.ธ.๕
๑๒๓. สามเณรอนุชา จำปาทิพย์ ๑๙ ๗๗ ป.ธ.๕
๑๒๔. สามเณรธนาวุฒิ ฤาเดช ๑๙ ๗๘ ป.ธ.๕
๑๒๕. สามเณรกิตติพงษ์ พันเพชร์ ๑๙ ๗๙ ป.ธ.๕
๑๒๖. สามเณรวุฒิชัย วะกะกัน ๑๙ ๘๐ ป.ธ.๕
๑๒๗. สามเณรวัชรพงษ์ ไชยสุระ ๑๘ ๘๑ ป.ธ.๕
๑๒๘. สามเณรชัยวัฒน์ พะเลียง ๑๘ ๘๒ ป.ธ.๕
๑๒๙. สามเณรพิทักษ์พงศ์ แซ่กี้ ๑๘ ๘๓ ป.ธ.๕
๑๓๐. สามเณรยศพนธ์ สุนันท์ชัย ๑๗ ๘๔ ป.ธ.๕
๑๓๑. สามเณรณัฐพล คำภูวัน ๑๗ ๘๕ ป.ธ.๕
๑๓๒. สามเณรปิยพัทธ์ ปัดถานะ ๑๗ ๘๖ ป.ธ.๕
๑๓๓. สามเณรนฤดล อุดมพันธ์ ๑๗ ๘๗ ป.ธ.๕
๑๓๔. สามเณรพิชัยยุทธ นามปัญญา ๑๖ ๘๘ ป.ธ.๕
๑๓๕. สามเณรศุภจิตร แก้ววิลัย ๑๖ ๘๙ ป.ธ.๕
๑๓๖. สามเณรชิติสรรค์ มั่งเรืองสกุล ๑๖ ๙๐ ป.ธ.๕
๑๓๗. สามเณรชยพล มีศรี ๑๖ ๙๑ ป.ธ.๕
๑๓๘. สามเณรภูมินทร์ ภูจำปา ๑๖ ๙๒ ป.ธ.๕
๑๓๙. สามเณรภานุวัฒน์ กองทุ่งมน ๑๓ ๙๓ ป.ธ.๕
๑๔๐. พระมหาเชิดชาย นาควโร สินารายณ์ ๓๕ ๑๕ ๘๑ ป.ธ.๖
๑๔๑. พระมหาอนันต์ อนาวิโล เนาว์นาน ๓๘ ๘๒ ป.ธ.๖
๑๔๒. พระมหาภาคภูมิ ภูริญาโณ ดาราช ๒๘ ๘๓ ป.ธ.๖
๑๔๓. พระมหาอิทธิศักดิ์ ถิรธมฺโม คำพาลักษณ์ ๓๓ ๘๔ ป.ธ.๖
๑๔๔. พระมหามานิต โชติธมฺโม ณ ลำปาง ๒๙ ๘๕ ป.ธ.๖
๑๔๕. พระมหาวสันต์ สุทฺธิสทฺโธ โมกมัน ๒๙ ๘๖ ป.ธ.๖
๑๔๖. พระมหากิตติ ชินวํโส โกมุทกลาง ๒๖ ๘๗ ป.ธ.๖
๑๔๗. พระมหาสมยศ โสตฺถิโก สุขกาย ๓๕ ๘๘ ป.ธ.๖
๑๔๘. สามเณรกิตติพงษ์ ขยายวงศ์ ๒๐ ๘๙ ป.ธ.๖
๑๔๙. สามเณรกิตติชัย ตรีมาตร ๑๙ ๙๐ ป.ธ.๖
๑๕๐. สามเณรพันกร สุดแดน ๑๙ ๙๑ ป.ธ.๖
๑๕๑. สามเณรทองตัน ไชลำพัน ๑๙ ๙๒ ป.ธ.๖
๑๕๒. สามเณรกิตติ ประกายแก้ว ๑๙ ๙๓ ป.ธ.๖
๑๕๓. สามเณรธนชัย ผมทอง ๑๙ ๙๔ ป.ธ.๖
๑๕๔. สามเณรทยาธร พลพรม ๑๙ ๙๕ ป.ธ.๖
๑๕๕. สามเณรวรัช ขันสิงห์ ๑๙ ๙๖ ป.ธ.๖
๑๕๖. สามเณรธวัชชัย เทือกท้าว ๑๘ ๙๗ ป.ธ.๖
๑๕๗. สามเณรอภิวัฒน์ คงทันดี ๑๘ ๙๘ ป.ธ.๖
๑๕๘. สามเณรทองดี สุขบรรเทิง ๑๘ ๙๙ ป.ธ.๖
๑๕๙. สามเณรศุภมิตร ปะตังถาโต ๑๗ ๑๐๐ ป.ธ.๖
๑๖๐. สามเณรเจษฎา โททำ ๑๗ ๑๐๑ ป.ธ.๖
๑๖๑. สามเณรปริญญา โททำ ๑๗ ๑๐๒ ป.ธ.๖
๑๖๒. สามเณรชายชาญ ศรีวงษ์ ๑๗ ๑๐๓ ป.ธ.๖
๑๖๓. สามเณรพรสวรรค์ จันทร์หอม ๑๗ ๑๐๔ ป.ธ.๖
๑๖๔. สามเณรปรมินทร์ เอี่ยมศิริ ๑๗ ๑๐๕ ป.ธ.๖
๑๖๕. สามเณรคมสันต์ เลาเลิศ ๑๗ ๑๐๖ ป.ธ.๖
๑๖๖. สามเณรกฤษดา ถาจันทร์ ๑๖ ๑๐๗ ป.ธ.๖
๑๖๗. พระมหาสมชัย อภิปุณฺโณ จั้นพลแสน ๓๖ ๑๖ ๕๙ ป.ธ.๗
๑๖๘. พระมหาจำเริญชัย สิริคุตฺโต ศรีสุข ๓๔ ๑๑ ๖๐ ป.ธ.๗
๑๖๙. พระมหาณพล กลฺยาโณ น้อยศิริสุข ๔๑ ๖๑ ป.ธ.๗
๑๗๐. พระมหาวุฒิภัทร กนฺตวีโร ลักษมีกุล ๔๐ ๖๒ ป.ธ.๗
๑๗๑. พระมหาวัชระ โกสโล เครือเล็ก ๒๘ ๖๓ ป.ธ.๗
๑๗๒. พระมหาเจนณรงค์ สุทฺธสีโล แซ่ลี้ ๓๔ ๖๔ ป.ธ.๗
๑๗๓. พระมหานภา จนฺทสาโร สิงสู่ ๓๑ ๖๕ ป.ธ.๗
๑๗๔. พระมหาบรรพต จกฺกวโร โสภาภักดี ๒๕ ๖๖ ป.ธ.๗
๑๗๕. พระมหาณัฐกานต์ ณฏฺฐิสฺสโร ฤทธิ์เรืองศักดิ์ ๒๔ ๖๗ ป.ธ.๗
๑๗๖. พระมหาจิรพล วรเมธาวี วงษ์คำรัตน์ ๒๒ ๖๘ ป.ธ.๗
๑๗๗. พระมหาศราวุฒิ ปญฺญาวุฑฺฒิ ยิ่งผล ๒๒ ๖๙ ป.ธ.๗
๑๗๘. สามเณรภานุพงค์ คุณศิลป์ ๒๑ ๗๐ ป.ธ.๗
๑๗๙. สามเณรกฤษฎา ชาภักดี ๒๐ ๗๑ ป.ธ.๗
๑๘๐. สามเณรศรายุทธ สีดาดี ๒๐ ๗๒ ป.ธ.๗
๑๘๑. สามเณรไกรวิชญ์ เข็มช่อ ๒๐ ๗๓ ป.ธ.๗
๑๘๒. สามเณรชัยฉัตร ชาติประโคน ๑๙ ๗๔ ป.ธ.๗
๑๘๓. สามเณรพีรพล บุญสอน ๑๘ ๗๕ ป.ธ.๗
๑๘๔. สามเณรทีปกร อย่านอนใจ ๑๘ ๗๖ ป.ธ.๗
๑๘๕. สามเณรธรรมสถิต จันแดง ๑๘ ๗๗ ป.ธ.๗
๑๘๖. สามเณรอรรถพล ดีศิริ ๑๘ ๗๘ ป.ธ.๗
๑๘๗. พระมหาไกรวิชญ์ ปุญฺญสิริ ตันวิเศษ ๒๙ ๑๐ ๒๐ ป.ธ.๘
๑๘๘. พระมหาวสันต์ มหาวีโร สายสมบัติ ๓๙ ๒๑ ป.ธ.๘
๑๘๙. พระมหาวิโรจน์ วิโรจโน แผ่นผา ๓๓ ๒๒ ป.ธ.๘
๑๙๐. พระมหากำพล ปญฺญาพโล กลางราช ๔๐ ๒๓ ป.ธ.๘
๑๙๑. พระมหามาวิน อินฺทปญฺโญ สรสิทธิ์ ๓๐ ๒๔ ป.ธ.๘
๑๙๒. พระมหาปรีชา วรญาโณ จำปาทอง ๒๓ ๒๕ ป.ธ.๘
๑๙๓. พระมหากิจติชัย ทกฺขวโร จัตุกูล ๒๒ ๒๖ ป.ธ.๘
๑๙๔. พระมหารุ่งชัย วรญฺชโย เพียรเสร็จ ๒๒ ๒๗ ป.ธ.๘
๑๙๕. พระมหาณรงค์ นาควโร ล้อมนาค ๒๒ ๒๘ ป.ธ.๘
๑๙๖. พระมหาธนวัฒน์ วรวาที กิ่วไธสง ๒๑ ๒๙ ป.ธ.๘
๑๙๗. พระมหาสุชาติ วรชาติ บุษยาตรัส ๒๑ ๓๐ ป.ธ.๘
๑๙๘. พระมหารัชฎากร วรากโร โปแอ ๒๑ ๓๑ ป.ธ.๘
๑๙๙. พระมหาดิสทัศน์ ติสฺสวโร คงทันดี ๒๑ ๓๒ ป.ธ.๘
๒๐๐. สามเณรเกิดมั่น จูงวงษ์สุข ๒๑ ๓๓ ป.ธ.๘
๒๐๑. สามเณรศุภณัฐ อาทวัง ๒๑ ๓๔ ป.ธ.๘
๒๐๒. สามเณรคณาธิป ศรีสุข ๒๐ ๓๕ ป.ธ.๘
๒๐๓. สามเณรวิทยา ทิพย์รักษา ๑๙ ๓๖ ป.ธ.๘
๒๐๔. สามเณรพัลลภ ชาสุดสี ๑๙ ๓๗ ป.ธ.๘
๒๐๕. สามเณรวิทวัส จัตุกูล ๑๘ ๓๘ ป.ธ.๘
๒๐๖. พระมหารุ่งอรุณ วรารุโณ หอมนาม ๒๔ ๒๕ ป.ธ.๙
๒๐๗. พระมหาวุฒิศักดิ์ ฐานปญฺโญ จันทร์คง ๒๕ ๒๖ ป.ธ.๙
๒๐๘. พระมหาประมินทร์ เขมปญฺโญ พิงคารักษ์ ๓๔ ๒๗ ป.ธ.๙
๒๐๙. พระมหาวีรยุทธ วรวีโร บุตรราช ๒๒ ๒๘ ป.ธ.๙
๒๑๐. สามเณรสุรัตน์ บุตรเกื้อ ๒๑ ๒๙ ป.ธ.๙
๒๑๑. สามเณรพงศธร ชัยเสน ๒๑ ๓๐ ป.ธ.๙
๒๑๒. สามเณรธฤติ เปี่ยมประเสริฐ ๒๐ ๓๑ ป.ธ.๙
๒๑๓. สามเณรเกียรติภูมิ มาน้อย ๒๐ ๓๒ ป.ธ.๙

Hits: 543