วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร

รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลีศึกษา พ.ศ.๒๕๖๓

รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลีศึกษาในสำนักเรียนวัดโมลีโลกยาราม พ.ศ.๒๕๖๓ (ครั้งที่ ๑)
ที่ชื่อนามสกุลอายุเลขที่ชั้น
๑. แม่ชีสุริโยพัชร์ อุทุมพันธ์ ๔๒ บ.ศ.๑-๒
๒. นายสุรชัย วงศ์คำจันทร์ ๓๘ บ.ศ.๑-๒
๓. นายพิสิษฐ์ ณ วิชัย ๕๓ ๑๐ บ.ศ.๑-๒
๔. นางวงศ์พรรณ สัจจะรัตนะโชติ ๖๓ บ.ศ.๓
๕. นายอดุลย์ คนแรง ๕๕ บ.ศ.๓
๖. นางสาวพิมพ์วรีย์ รุจิวิทูรกุล ๔๔ บ.ศ.๓
๗. แม่ชีณัฏฐกมล อิทธยา ๒๖ บ.ศ.๓
๘. นางสาวจินตนา พรหมอักษร ๕๒ บ.ศ.๓
๙. นางสาวรุ่งนภา ชาญพิทักษ์สมุทร ๓๙ บ.ศ.๓
๑๐. นางสาวมยุรี ศรีอุดมศักดิ์ ๒๘ บ.ศ.๓
๑๑. นายพาณุ ด้วงกัน ๔๔ ๑๐ บ.ศ.๓
๑๒. นางสุทิศา กิจบำรุงศิลป์ ๖๑ บ.ศ.๔
๑๓. นางสาวสุรางค์ สุวรรณโณชิน ๕๕ บ.ศ.๔
๑๔. นายสุริยะ สีมันตะ ๒๓ บ.ศ.๔
๑๕. นางสาววิจิต เมฆสกุล ๖๓ บ.ศ.๕
๑๖. นายณัฐศักย์ ตันตยานุพนธ์ ๔๓ บ.ศ.๕
๑๗. แม่ชีไพรินทร์ หมื่นสาย ๓๘ บ.ศ.๕
๑๘. นางสาวนงลักษณ์ พิสุทธิ์จรุงใจ ๔๕ บ.ศ.๕
๑๙. นางสาววิมล ทับมาโนช ๔๕ บ.ศ.๖
๒๐. นายปรีชา แก้วทาสี ๔๒ บ.ศ.๖
๒๑. แม่ชีมนัสนันท์ พยัคฆินทร์ ๔๑ บ.ศ.๘

Hits: 566