ตำรากวีนิพนธ์

สารบัญ

คำปรารภ

บทนำเรื่อง

บทที่ ๑ ว่าด้วยร่าย

บทที่ ๒ ว่าด้วยกาพย์

บทที่ ๓ ว่าด้วยกลอน

บทที่ ๔ ว่าด้วยโคลง

บทที่ ๕ ว่าด้วยฉันท์

กลุ่มฉันท์ที่มีมาเดิม

กลุ่มฉันท์ที่เพิ่มใหม่

บทที่ ๖ ว่าด้วยปกิณณกะ

บทที่ ๗ ว่าด้วยวิธีการ