เพลงปรบไก่

       เพลงปรบไก่ มีลักษณะการใช้อย่างเดียวกับเพลงเรือ กำหนดจำนวนคำวรรคละ ๕-๑๐ คำ แต่ในแผนผังแสดงไว้วรรคละ ๗ คำ มีแผนผังและตัวอย่างดังนี้

Hits: 32