นโยบายสำนักเรียน

นโยบายสำนักเรียนวัดโมลีโลกยาราม
พุทธศักราช ๒๕๔๐

        โดยที่สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงมีพระบัญชาแต่งตั้งให้ข้าพเจ้าดำรงตำแหน่ง เจ้าอาวาสวัดโมลีโลกยาราม” ซึ่งมีผลให้ต้องดำรงตำแหน่ง เจ้าสำนักเรียนวัดโมลีโลกยาราม” อีกตำแหน่งหนึ่ง ข้าพเจ้าพิจารณาเห็นว่า สำนักเรียนวัดโมลีโลกยาราม เป็นสำนักเรียนขนาดเล็ก ทั้งหย่อนคุณภาพและประสิทธิภาพลงเกือบติดลบ เพราะพระภิกษุสามเณรในวัดผู้อยู่ในวัยเรียน สนใจเรียนแต่สายสามัญ มิได้ใฝ่เรียนพระปริยัติธรรม ทั้งสำนักเรียนเองก็ขาดบุคลากรและนโยบายบริหารที่ชัดเจน

          ดังนั้น เพื่อปรับปรุงพัฒนาสำนักเรียนให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพขึ้นตามลำดับ จนเติบโตขึ้นเป็นสำนักเรียนขนาดกลางตามมโณปณิธาน จึงกำหนดนโยบายสำนักเรียนวัดโมลีโลกยาราม พุทธศักราช ๒๕๔๐ ไว้ดังต่อไปนี้

          ๑.   สำนักเรียนจะจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรมและแผนกบาลี ตามหลักสูตรนักธรรมและบาลีของคณะสงฆ์เป็นหลัก และจะจัดตั้งสาขาของสำนักเรียนขึ้นในส่วนภูมิภาค ตามที่เห็นสมควร

          ๒.   สำนักเรียนจะส่งเสริมผู้เป็นครูสอนและพระภิกษุสามเณรผู้สอบได้ชั้นประโยค ป.ธ.๙ ให้เรียนสายสามัญ ในชั้นปริญญา

          ๓.   สำนักเรียนจะกำหนดแผนงานให้สอดคล้องกับนโยบายนี้

          ๔.   สำนักเรียนจะปรับปรุงภารกิจเป็น ๒ ระยะ คือ

                   ๔.๑   ระยะสั้น แต่เริ่มแรกถึงปีการศึกษา ๒๕๔๓ จะเพิ่มจำนวนนักเรียนให้มากขึ้นและปรับปรุงการเรียนให้ดีขึ้นตามลำดับ

                   ๔.๒   ระยะยาว ทุกปีไป จะใช้จำนวนนักเรียนปีการศึกษา ๒๕๔๓ เป็นเกณฑ์กลางควบคุมจำนวนนักเรียนไม่ให้ต่ำลงหรือสูงขึ้นเกิน ๑๕ รูป ปรับปรุงการเรียนการปกครองนักเรียนและอื่น ๆ ให้สำนักเรียนมีคุณภาพสูงขึ้นในทุกด้าน และให้นักเรียนสอบได้มีเปอร์เซ็นต์สูงกว่าเปอร์เซ็นต์ของปี ๒๕๔๔

          ๕.   สำนักเรียนจะกำหนดภาคเรียนเป็น ๒ ภาค คือ ภาคปกติและภาคพิเศษ ตามที่จะกำหนดในแผนงาน หรือตามที่เจ้าสำนักจะสั่งการ

          ๖.   สำนักเรียน

                   ๖.๑   จะจัดหาและรับนักเรียนตามความเหมาะสม

                   ๖.๒   จะจัดหาที่พักอาศัยให้เพียงพอแก่จำนวนนักเรียน

                   ๖.๓   จะจัดหาสถานที่เรียนให้เพียงพอแก่ชั้นเรียน

                   ๖.๔   จะจัดหาอุปกรณ์สำนักเรียนให้เหมาะสมแก่การบริหาร

                   ๖.๕   จะจัดตั้งกองทุนการศึกษาขึ้นเป็นหลัก

          ๗.   สำนักเรียน

                   ๗.๑   จะให้สวัสดิการแก่นักเรียนตามความเหมาะสม

                   ๗.๒  จะจัดนิตยภัตถวายแก่บุคลากร ตามที่กำหนดในแผนงาน

                   ๗.๓  อาจช่วยเหลือค่าเล่าเรียนแก่ผู้เข้าเรียนสายสามัญในชั้นปริญญา

          ๘.   สำนักเรียน

                   ๘.๑   จะจัดงานฉลองเปรียญธรรม และมอบทุนการศึกษาแก่ผู้สอบได้บาลีชั้นต่าง ๆ เฉพาะผู้ที่ยังเอื้อเฟื้อต่อสำนักเรียน เป็นประจำทุกปี

                   ๘.๒  จะจัดมอบทุนศึกษาสงเคราะห์และสาธารณสงเคราะห์ ในกาลอันควร

                   ๘.๓  จะยกย่องเชิดชูครูผู้มีอายุมากให้เป็น “ครูอาวุโส”

          ๙.   ในปีการศึกษา ๒๕๔๑ เจ้าสำนักเรียนจะกำหนดแผนงานและสั่งการด้วยวาจา เพื่อทดลองการปฏิบัติก่อน และในปีการศึกษา ๒๕๔๒ จึงจะกำหนดแผนงานเป็นลายลักษณ์อักษรเฉพาะแผนงานหลัก ส่วนแผนงานย่อย อาจกำหนดเสริมเฉพาะปี หรือตามควรแก่กรณี

           ให้ใช้นโยบายนี้ ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๔๑ เป็นต้นไป.

กำหนดไว้ ณ วันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๔๐

(พระเทพปริยัติสุธี)

เจ้าสำนักเรียนวัดโมลีโลกยาราม

Hits: 33