ระเบียบมหาเถรสมาคม กำหนดจำนวนและเขตปกครองอำเภอ พ.ศ. ๒๕๓๗

ระเบียบมหาเถรสมาคม

กำหนดจำนวนและเขตปกครองอำเภอ

พ.ศ. ๒๕๓๗*

———————

      อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๕ ตรี แห่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ และข้อ ๕ แห่งกฎมหาเถรสมาคมฉบับที่ ๑๔ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ว่าด้วยจำนวนและเขตปกครองคณะสงฆ์ส่วนภูมิภาค มหาเถรสมาคมจึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้

      ข้อ ๑ ระเบียบมหาเถรสมาคมนี้ เรียกว่า “ระเบียบมหาเถรสมาคมกำหนดจำนวนและเขตปกครองอำเภอ พ.ศ. ๒๕๓๗”

      ข้อ ๒ ระเบียบมหาเถรสมาคมนี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันวัดถัดจากวันประกาศในแถลงการณ์คณะสงฆ์เป็นต้น

      ข้อ ๓ ตั้งแต่วันใช้ระเบียบมหาเถรสมาคมนี้ ให้ยกเลิกระเบียบมหาเถรสมาคมกำหนดจำนวนและเขตปกครองอำเภอ พ.ศ. ๒๕๐๖

      ข้อ ๔ การกำหนดจำนวนและเขตปกครองอำเภอในกรณีพิเศษ ย่อมทำได้ตามที่กำหนดไว้ในระเบียบมหาเถรสมาคมนี้

      ข้อ ๕ อำเภอใด มีวัดต่ำกว่า ๑๐ วัด จะให้รวมขึ้นในปกครองของเจ้าคณะอำเภออื่นซึ่งมีเขตติดต่อกันในจังหวัดเดียวกันก็ได้ ถ้าเป็นการเหมาะสม และสะดวกในทางปกครอง

      ในกรณีเช่นนี้ ถ้ารวมกันเพียง ๒ อำเภอ ให้คงชื่ออำเภอไว้ทั้งคู่ ถ้ารวมกันเกินกว่านั้น ให้คงชื่อไว้แต่อำเภอเดียว จะคงชื่ออำเภอใดไว้ แล้วแต่จะพิจารณาเห็นสมควร

      ข้อ ๖ ในกรณีรวมวัดหลายอำเภอตามความในข้อ ๕ ให้เป็นหน้าที่ของเจ้าคณะจังหวัดรายงานเสนอเจ้าคณะภาค เพื่อพิจารณา เมื่อเจ้าคณะภาคได้ประกาศโดยอนุมัติของเจ้าคณะใหญ่ ตามแบบท้ายระเบียบมหาเถรสมาคมนี้ ในแถลงการณ์คณะสงฆ์แล้ว ให้ถือเป็นเขตปกครองอำเภอของคณะสงฆ์

      ข้อ ๗ จำนวนและเขตปกครองอำเภอที่ได้กำหนดไว้แล้วก่อนใช้ระเบียบมหาเถรสมาคมนี้ ให้ถือเป็นจำนวนและเขตปกครองอำเภอตามระเบียบมหาเถรสมาคมนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๗

สมเด็จพระญาณสังวร

สมเด็จพระสังฆราช  สกลมหาสังฆปรินายก

ประธานกรรมมหาเถรสมาคม


* ประกาศในแถลงการณ์คณะสงฆ์ เล่มที่ ๘๒ ตอนที่ ๗ วันที่  ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๓๗

อนึ่ง ระเบียบมหาเถรสมาคม กำหนดจำนวนและเขตปกครองอำเภอ พ.ศ. ๒๕๐๖ ประกาศในแถลงการณ์คณะสงฆ์ เล่ม ๕๑ ภาค ๖ ตอนที่ ๒ วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๐๖