ประกาศ แม่กองบาลีสนามหลวง เรื่อง ให้นักเรียนมีหนังสือสุทธิไปแสดงในเวลาสอบบาลีสนามหลวง

ประกาศ แม่กองบาลีสนามหลวง

เรื่อง ให้นักเรียนมีหนังสือสุทธิไปแสดงในเวลาสอบบาลีสนามหลวง*

——————

      ด้วยปรากฏว่า ปัจจุบันนี้ มีนักเรียนสมัครเข้าสอบความรู้ประโยคบาลีสนามหลวงเป็นจำนวนมาก บางสำนักเรียน เจ้าสำนักเรียนหรือผู้แทนเจ้าสำนักเรียนที่นำนักเรียนไปสอบไม่สามารถจำนักเรียนของตนได้ทุกรูป เพราะบางรูปก็อยู่ต่างวัด ไปพบกันในเวลาสอบเท่านั้น นักเรียนในสำนักเรียนเดียวกันก็ยังรู้จักกันไม่ทั่ว เพราะบางรูปไม่เคยไปเรียนร่วมกันเลย ประธานกรรมการ หรือกรรมการผู้กำกับห้องสอบ ก็ไม่รู้จักนักเรียน ไม่ทราบว่าผู้ที่เข้ามารับบัตรในเวลาเรียกชื่อ หรือผู้ที่เข้าไปนั่งสอบอยู่นั้น มีชื่อในบัญชีหรือไม่ เมื่อเป็นเช่นนี้ ย่อมทำความลำบากใจแก่กรรมการผู้กำกับห้องสอบ เมื่อเกิดมีความสงสัยว่าผู้ที่เข้าไปนั่งสอบนั้นจะไม่ใช่คนเดียวกันกับผู้มีชื่อในบัญชี ครั้นจะเข้าไปสอบถามก็ดูเป็นการวุ่นวาย เป็นการไม่ไว้วางใจ และไม่ให้เกียรติกันในฐานะผู้ทรงเพศสมณะ เพราะไม่มีระเบียบวางไว้ให้ปฏิบัติ

      ฉะนั้น เพื่อแสดงความบริสุทธิ์ของผู้เข้าสอบ และเพื่อความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการผู้กำกับห้องสอบ แม่กองบาลีสนามหลวง โดยความเห็นชอบของมหาเถรสมาคม จึงประกาศให้นักเรียนผู้เข้าสอบความรู้ประโยคบาลีสนามหลวง และกรรมการผู้กำกับห้องสอบ ปฏิบัติในเวลาสอบบาลีสนามหลวง ตั้งแต่ปีสอบ ๒๕๒๔ เป็นต้นไป ดังนี้

      ๑. ให้นักเรียนผู้เข้าสอบความรู้ประโยคบาลีสนามหลวงทุกชั้น มีหนังสือสุทธิไปแสดงในเวลาเข้าห้องสอบทุกรูป โดยวางไว้ที่โต๊ะสอบของตนด้านขวามือ

      ๒. หนังสือสุทธินั้น ต้องมีรูปถ่ายและประทับตราเจ้าคณะตลอดจนมีรายการแสดงสังกัดที่ชัดเจน

      ๓. เมื่อนักเรียนเข้าห้องสอบแล้ว ให้กรรมการผู้กำกับ ๒ รูป นำบัญชีเรียกชื่อไปตรวจสอบกับหนังสือสุทธิของนักเรียนว่าตรงกับบัญชีหรือไม่ ถ้ามีนักเรียนมาก จะตรวจสอบในระหว่างที่นักเรียนทำการสอบก็ได้

      ๔. นักเรียนรูปใดไม่มีหนังสือสุทธิไปแสดง ผ่อนผันให้นำไปแสดงในวันที่ ๒ แห่งการสอบได้ ถ้าไม่นำไปแสดง ถือว่าไม่มีสิทธิในการสอบ

      ๕. หนังสือสุทธิของนักเรียนรูปใดมีพิรุธ น่าสงสัยว่า ผู้ถือหนังสือสุทธินั้นจะไม่ใช่คนเดียวกันกับผู้มีชื่อในบัญชี ให้กรรมการผู้กำกับห้องสอบนำหนังสือสุทธินั้นเสนอประธานกรรมการ ณ สถานที่สอบนั้นสอบสวนเมื่อสอบเสร็จประจำวัน แล้วรายงานแม่กองบาลีสนามหลวงทราบพร้อมกับหนังสือสุทธิฉบับนั้นด้วย.

          ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ เดือนธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๒๓

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์

(สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์)

แม่กองบาลีสนามหลวง


* ประกาศในแถลงการณ์คณะสงฆ์ เล่ม ๖๙ ตอนที่ ๑ : ๒๕ มกราคม ๒๕๒๔