ตอนที่ ๑ วิธีขออนุญาตสร้างวัด

ตอนที่ ๑

วิธีขออนุญาตสร้างวัด

——————

        บรรดาวิธีทั้ง  ๙  นั้น   วิธีขออนุญาตสร้างวัด    เป็นวิธีเริ่มแรกอันจะนำสภาพวัดมาให้โดยถูกต้องตามกฎหมาย แต่โดยมากผู้สร้างวัดมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลัก เกณฑ์และวิธีการ  วัดที่สร้างขึ้นบางแห่งมีหลักฐานมั่นคง  แต่ก็มิได้เป็นวัดอันชอบด้วยกฎหมาย  โดยวิธีขออนุญาตสร้างวัดอันชอบด้วยกฎหมายนั้น  ให้ทายกทายิกาเป็นผู้ขออนุญาต  ได้รับอนุญาตแล้วจึงดำเนินการก่อสร้าง  การดำเนินเรื่องราวเพื่อให้ได้รับอนุญาตนั้น เจ้าหน้าที่ฝ่ายราชอาณาจักรเป็นเจ้าการ เจ้าคณะอำเภอและเจ้าคณะจังหวัดเป็นเพียงผู้ให้คำปรึกษาและความเห็นชอบ  ซึ่งมีวิธีปฏิบัติดังนี้.-

          หน้าที่ผู้ขออนุญาต

                ๑)  ต้องจัดหาที่ดินให้ได้ไม่ต่ำกว่า ๖ ไร่

                ๒)  จัดสรรเงินและสัมภาระให้ได้ไม่ต่ำกว่า ๕ หมื่นบาท

                ๓)  ต้องจัดทำคำขออนุญาตพร้อมเอกสารประกอบคือ

                            ก. สำเนาหนังสือสำคัญแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองที่ดิน

                      ข. หนังสือสัญญายกที่ดินให้เพื่อสร้างวัด

                      ค. แผนที่แสดงเขตที่ตั้งและแผนผังที่จะสร้างวัด  (พิมพ์เขียว)

                ๔)  ยื่นคำขออนุญาตต่อนายอำเภอท้องที่

        หน้าที่นายอำเภอ

                ๑)  รับคำขออนุญาตและตรวจสอบหลักฐานและหลักเกณฑ์

                ๒)  ให้ความเห็นชอบและนำปรึกษาเจ้าคณะอำเภอ

                ๓)  เสนอเรื่องราวไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด

        หน้าที่ผู้ว่าราชการจังหวัด

               ๑)  พิจารณาให้ความเห็นชอบและนำปรึกษาเจ้าคณะจังหวัด

               ๒)  ส่งเรื่องราวไปยังกรมการศาสนา

        หน้าที่กรมการศาสนา

                   ๑)  พิจารณาเพื่อสั่งเปลี่ยนแปลงรายการหรือระงับเรื่องหรือรับไว้ดำเนินการ

               ๒)  เสนอขอรับความเห็นจากกระทรวงศึกษาธิการ

               ๓)  นำเสนอมหาเถรสมาคมขอรับความเห็นชอบ

               ๔)  ออกหนังสืออนุญาตให้สร้างวัด

               ๕)  แล้วส่งเรื่องราวกลับตามลำดับ