ตอนที่ ๓ วิธีขอรวมวัด

ตอนที่ ๓

วิธีขอรวมวัด

—————–

        การวมวัด ๒ วัดขึ้นไปซึ่งตั้งอยู่ใกล้กันเข้าเป็นวัดเดียวกัน เพื่อประโยชน์ในการทะนุบำรุงวัดและเพื่อการปกครอง ให้เจ้าคณะอำเภอเป็นเจ้าการ  โดยกำหนดวิธีปฏิบัติดังนี้

        .     หน้าที่เจ้าคณะอำเภอ

               (๑)  ปรึกษาสงฆ์และทายกทายิกาผู้บำรุงวัดนั้น ๆ

               (๒)  จัดทำรายงานโดยประกอบด้วยเอกสาร  คือ

                       ก) แผนที่แสดงบริเวณวัดทั้งสองและหมู่บ้าน

                       ข) ผังวัดที่จะรวมกัน

                       ค) เอกสารเกี่ยวกับการประชุมปรึกษา

                       ง) บัญชีทรัพย์สินของวัดแต่ละวัด

               (๓)  ปรึกษากับนายอำเภอ

               (๔)  ส่งเรื่องราวไปยังเจ้าคณะจังหวัด

        ๒.   หน้าที่เจ้าคณะจังหวัด

               (๑)  พิจารณาให้ความเห็นชอบและนำปรึกษาผู้ว่าราชการจังหวัด

               (๒)  ส่งเรื่องราวไปยังเจ้าคณะภาค

       .   หน้าที่เจ้าคณะภาค

               พิจารณาให้ความเห็นชอบและส่งเรื่องราวไปยังกรมการศาสนา

        หน้าที่กรมการศาสนา

               (๑)  พิจารณาและขอรับความเห็นชอบจากกระทรวงศึกษาธิการ

               (๒)  นำเสนอมหาเถรสมาคมขอรับความเห็นชอบ

               (๓)  นำเสนอกระทรวงศึกษาธิการเพื่อประกาศรวมวัดในราชกิจจานุเบกษา

               (๔)  แจ้งเรื่องกลับตามลำดับ