โบราณวัตถุ

ธรรมาสน์ลายทอง

          ธรรมาสน์ลายทองนี้ เป็นเครื่องสังเค็ดพระราชทานในงานพระราชทานเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ เมื่อปีพุทธศักราช ๒๔๕๓ 

ธรรมาสน์ปาฏิโมกข์ คัมภีร์ภิกขุปาฏิโมกข์

          ธรรมาสน์นี้ได้รับพระราชทานพร้อมตู้ และพระคัมภีร์ภิกขุปาฏิโมกข์ เป็นเครื่องสังเค็ดในงานพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าสุทธาทิพยรัตน์ สุขุมขัตติยกัลยาวดี กรมหลวงศรีรัตนโกสินทร พระราชธิดาพระองค์ที่ ๑๙ ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ และสมเด็จพระนางเจ้าสุขุมาลมารศรี พระอัครราชเทวี เมื่อปีพุทธศักราช ๒๔๖๕ 

ตู้เทียน

          ตู้เทียนนี้เป็นเครื่องสังเค็ดงานพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ามาลินีนภดารา กรมขุนศรีสัชนาลัยสุรกัญญา พระราชธิดาองค์ที่ ๓ ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระวิมาดาเธอ พระองค์เจ้าสายสวลีภิรมย์ กรมพระสุทธาสินีนาฏ ปิยมหาราชปดิวรัดา ซึ่งเป็นพระธิดาในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าลดาวัลย์ กรมหมื่นภูมินทรภักดีและเจ้าจอมมารดาจีน ในปีพุทธศักราช ๒๔๖๗

Hits: 21