วิทยาพระสังฆาธิการ (๒)

             วิทยาพระสังฆาธิการ เป็นชื่อที่เรียกใหม่ แต่เดิมเรียกว่า การพัฒนาพระสังฆาธิการ เพราะเกิดมีขึ้นเพราะโครงการพัฒนาพระสังฆาธิการชั้นเจ้าคณะในเขตปกครองคณะสงฆ์ ภาค ๑๐ ซึ่งจัดพิมพ์ครั้งแรก เมื่อ พ.ศ.๒๕๒๕ โดยจัดพิมพ์เป็น ๒ ภาค ภาค ๑ เป็นบทบัญญัติ ซึ่งจัดรวมพระราชบัญญัติคณะสงฆ์และบทบัญญัติอื่นไว้ในภาคเดียวกัน ภาค ๒ เรียกว่าภาคปฏิบัติการ ซึ่งรวมข้อแนะนำเรื่องการคณะสงฆ์และการพระศาสนา พร้อมทั้งให้แนวปฏิบัติงานคณะสงฆ์ และตัวอย่างวิธีการปฏิบัติจริง

             ต่อมา ได้เตรียมการแยกภาค ๑ และภาค ๒ จากกัน เพื่อจะจัดพิมพ์เป็น ๒ เล่ม โดยแยกเรื่องพระราชบัญญัติและบทบัญญัติอื่นไว้เป็นภาค ๑ และรวมข้อแนะนำเกี่ยวกับการคณะสงฆ์และวิธีปฏิบัติงานไว้เป็นภาค ๒ เฉพาะภาค ๒ นั้น ได้จัดพิมพ์ต่อมาหลายครั้ง และในภาคปฏิบัติการนี้ แยกตามลักษณะของเรื่องเป็น ๖ บท คือ

             บทที่ ๑ ว่าด้วยองค์กรปกครองคณะสงฆ์

             บทที่ ๒ ว่าด้วยพระสังฆาธิการ

             บทที่ ๓ ว่าด้วยเลขานุการ

             บทที่ ๔ ว่าด้วยงารสารบรรณ

             บทที่ ๕ ว่าด้วยการประชุม

             บทที่ ๖ ว่าด้วยการดำเนินกิจการคณะสงฆ์

             ในปีพุทธศักราช ๒๕๕๒ นี้ ได้เตรียมปรับปรุงเพื่อจัดพิมพ์ใหม่ แต่ระยะเวลากระชั้นชิด จึงเพิ่มเข้าเพียงบางอย่าง เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน ได้เปลี่ยนเรียกชื่อใหม่ว่า วิทยาพระสังฆาธิการ เล่ม ๒” และจัดพิมพ์คู่กันกับเล่ม ๑ ส่วนเล่ม ๑ ได้เพิ่มบทบัญญัติต่าง ๆ มากอยู่ และเล่ม ๒ นี้ หากได้จัดพิมพ์ครั้งต่อไป จะเรียบเรียงวิธีการปฏิบัติงานคณะสงฆ์อื่น ๆ เข้าอีก

พระพรหมกวี (วรวิทย์)

ผู้รวบรวมและเรียบเรียง

สารบัญ

บทที่ ๑ องค์กรปกครองคณะสงฆ์

บทที่ ๒ พระสังฆาธิการ

บทที่ ๓ เลขานุการ

บทที่ ๔ งานสารบรรณ

บทที่ ๕ การประชุม

บทที่ ๖ การดำเนินกิจการคณะสงฆ์