รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลีศึกษา พ.ศ.๒๕๖๓

รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลีศึกษาในสำนักเรียนวัดโมลีโลกยาราม พ.ศ.๒๕๖๓ ที่ ชื่อ นามสกุล อายุ เลขที่ ชั้น ๑. แม่ชีสุริโยพัชร์ อุทุมพันธ์ ๔๒ ๘ บ.ศ.๑-๒ ๒. นายสุรชัย…

รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลีศึกษา พ.ศ.๒๕๖๒

รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลีศึกษาในสำนักเรียนวัดโมลีโลกยาราม พ.ศ.๒๕๖๒ (ครั้งที่ ๑) ที่ ชื่อ นามสกุล อายุ เลขที่ ชั้น ๑. นางสรียา วุฒิชาญ ๖๖ ๑๗ บ.ศ.๑-๒…

รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลีศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑

รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลีศึกษาในสำนักเรียนวัดโมลีโลกยาราม พ.ศ.๒๕๖๑ (ครั้งที่ ๑) ที่ ชื่อ นามสกุล อายุ เลขที่ ชั้น ๑. นางสาวธอขวัญฐิภา เกียรติโกศลกิจ ๕๗ ๖ บ.ศ.๑-๒…

รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลีศึกษา พ.ศ.๒๕๖๐

รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลีศึกษาในสำนักเรียนวัดโมลีโลกยาราม พ.ศ.๒๕๖๐ (ครั้งที่ ๑) ที่ ชื่อ นามสกุล อายุ เลขที่ ชั้น ๑. นางสาววิจิต เมฆสกุล ๖๐ ๑ บ.ศ.๑-๒…

รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลีศึกษา พ.ศ.๒๕๕๙

รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลีศึกษาในสำนักเรียนวัดโมลีโลกยาราม พ.ศ.๒๕๕๙ (ครั้งที่ ๑) ที่ ชื่อ นามสกุล อายุ เลขที่ ชั้น ๑. นางสาวศศิวรรณ กำลังสินเสริม ๖๒ ๓ บ.ศ.๑-๒…

รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลีศึกษา พ.ศ.๒๕๕๘

รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลีศึกษาในสำนักเรียนวัดโมลีโลกยาราม พ.ศ.๒๕๕๘ (ครั้งที่ ๑) ที่ ชื่อ นามสกุล อายุ เลขที่ ชั้น ๑. นายภานุวัตน์ ยวนจิต ๒๔ ๓ บ.ศ.๑-๒…

รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลีศึกษา พ.ศ.๒๕๕๗

รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลีศึกษาในสำนักเรียนวัดโมลีโลกยาราม พ.ศ.๒๕๕๗ (ครั้งที่ ๑) ที่ ชื่อ นามสกุล อายุ เลขที่ ชั้น ๑. นายเกรียงไกร โสตถิยานนท์ ๓๙ ๑๕ บ.ศ.๑-๒…