รายชื่อผู้สอบได้ธรรมศึกษา พ.ศ.๒๕๖๒

รายชื่อผู้สอบได้ธรรมศึกษาชั้นตรี ในสำนักเรียนวัดโมลีโลกยาราม พ.ศ.๒๕๖๒ ที่ เลขที่ ปกศ. ชื่อ นามสกุล องค์กร/สถานศึกษา ๑ กท ๑๔๓๖๒/๔๗๐๔ นายโกศล วิมลาภิรัต วัดโมลีโลกยาราม ๒…

รายชื่อผู้สอบได้ธรรมศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑

รายชื่อผู้สอบได้ธรรมศึกษาชั้นตรี ในสำนักเรียนวัดโมลีโลกยาราม พ.ศ.๒๕๖๑ ที่ เลขที่ ปกศ. ชื่อ นามสกุล องค์กร/สถานศึกษา ๑. กท ๑๔๓๖๑/๔๔๘๘ นางสายสมร นาคลดา วัดโมลีโลกยาราม ๒.…

รายชื่อผู้สอบได้ธรรมศึกษา พ.ศ.๒๕๖๐

รายชื่อผู้สอบได้ธรรมศึกษาชั้นตรี ในสำนักเรียนวัดโมลีโลกยาราม พ.ศ.๒๕๖๐ ที่ เลขที่ ปกศ. ชื่อ นามสกุล องค์กร/สถานศึกษา ๑. กท ๑๔๖๐/๕๒๗๕๖ นายอนุชาติ ลาภะสัมปันนะ วัดโมลีโลกยาราม ๒.…

รายชื่อผู้สอบได้ธรรมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๙

รายชื่อผู้สอบได้ธรรมศึกษาชั้นตรี ในสำนักเรียนวัดโมลีโลกยาราม พ.ศ.๒๕๕๙ ที่ เลขที่ ปกศ. ชื่อ นามสกุล องค์กร/สถานศึกษา ๑. กท ๑๔๕๙/๕๐๐๙๑ นางวงศ์พรรณ สัจจะรัตนะโชติ วัดราชสิทธาราม ๒.…

รายชื่อผู้สอบได้ธรรมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๘

รายชื่อผู้สอบได้ธรรมศึกษาชั้นตรี ในสำนักเรียนวัดโมลีโลกยาราม พ.ศ.๒๕๕๘ ที่ เลขที่ ปกศ. ชื่อ นามสกุล องค์กร/สถานศึกษา ๑. กท ๑๔๕๘/๔๙๓๑๕ นางสาวปารินันท์ ปางทิพย์อำไพ วัดราชสิทธาราม ๒.…

รายชื่อผู้สอบได้ธรรมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๗

รายชื่อผู้สอบได้ธรรมศึกษาชั้นตรี ในสำนักเรียนวัดโมลีโลกยาราม พ.ศ.๒๕๕๗ ที่ เลขที่ ปกศ. ชื่อ นามสกุล องค์กร/สถานศึกษา ๑ กท ๑๔๕๗/๔๘๘๓๖ นายธงชัย กิจบำรุงศิลป์ วัดโมลีโลกยาราม ๒…

รายชื่อผู้สอบได้ธรรมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๖

รายชื่อผู้สอบได้ธรรมศึกษาชั้นตรี ในสำนักเรียนวัดโมลีโลกยาราม พ.ศ.๒๕๕๖ ที่ เลขที่ ปกศ. ชื่อ นามสกุล องค์กร/สถานศึกษา ๑ กท ๑๔๕๖/๔๑๑๐๐ นายเกรียงไกร โสตถิยานนท์ วัดโมลีโลกยาราม ๒…