วิทยาพระสังฆาธิการ (๔)

       หนังสือเล่มนี้ คือผลงานที่เรียบเรียงขึ้นต่างกรรมต่างวาระ และผลงานการบรรยายในที่ประชุมพระสังฆาธิการ ได้รวมเป็นเล่ม ให้ชื่อว่า “วิทยาพระสังฆาธิการ เล่ม ๔” ขอบันทึกความเป็นมาไว้เพียงโดยย่อ ดังนี้

        ๑) แนวการสอนวิชาพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ ได้เรียบเรียงขึ้นเมื่อ พ.ศ.๒๕๔๙ ใช้เป็นแนวการสอนวิชาพระราชบัญญัติคณะสงฆ์แก่พระสังฆาธิการผู้รับการพัฒนา ตามโครงการพัฒนาพระสังฆาธิการชั้นเจ้าคณะ ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๐ พ.ศ.๒๕๔๙ รุ่นที่ ๑-๒-๓ ตามลำดับ

        ๒) คำบรรยายพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ.๒๕๐๕ เป็นคำบรรยายสด ในการถวายความรู้แก่พระสังฆาธิการในเขตภาค ๙ เมื่อ พ.ศ.๒๕๒๕ ซึ่งบรรยายในที่ ๔ จังหวัด ๆ ละ ๑ แห่ง โดยบรรยายร่วมกับคุณมนู ช่างสุพรรณ หัวหน้าฝ่ายสังฆการ กรมการศาสนา มีผู้บันทึกเทปและถอดไว้มอบให้ข้าพเจ้าและคุณมนูตรวจแก้และเพิ่มเติมข้อบกพร่องให้สมบูรณ์ เคยพิมพ์ในงานพระราชทานเพลิงศพพระครูรัตนสราธิคุณ เจ้าคณะอำเภอสระแก้ว จังหวัดปราจีนบุรี แล้วครั้งหนึ่ง

        ๓) คำบรรยายกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๑๑ ได้เรียบเรียงขึ้น เพื่อเป็นคู่มือในการถวายความรู้แก่พระสังฆาธิการในเขตปกครองสงฆ์ภาค ๑๐ และภาคอื่น เมื่อ พ.ศ.๒๕๒๓ เคยพิมพ์แล้วหลายครั้ง

        ๔) บันทึกสรุปคำบรรยายกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๑๑ ได้บันทึกย่อกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๑๑ เพื่อใช้เป็นคู่มือในการสอนกฎมหาเถรสมาคมฉบับนี้ แก่พระสังฆาธิการผู้เข้ารับการพัฒนาพระสังฆาธิการชั้นเจ้าคณะในภาค ๑๐ ตามโครงการ พ.ศ.๒๕๒๕ ณ วัดมหาธาตุ เมื่อ พ.ศ.๒๕๒๒-๒๕๒๔ เคยพิมพ์แล้วหลายครั้ง

        ๕) ข้อแนะนำวิทยากร ได้เรียบเรียงขึ้นเพื่อให้วิทยากรถือเป็นแนวทางการบรรยายในที่ประชุมชมรมเจ้าคณะอำเภอ รองเจ้าคณะอำเภอ เจ้าคณะตำบล และรองเจ้าคณะตำบล ในเขตปกครองภาค ๑๐ ในปี พ.ศ.๒๕๕๐

        ๖) องค์กรปกครองคณะสงฆ์และการคณะสงฆ์ เรียบเรียงขึ้นเพื่อเป็นเอกสารประกอบคำบรรยายในที่ประชุมเจ้าคณะเขต รองเจ้าคณะเขต เจ้าคณะแขวง รองเจ้าคณะแขวง และเลขานุการเจ้าคณะเขต ในสังกัดกรุงเทพมหานคร ณ วัดมหาธาตุ เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๑

        ๗) เอกสารประกอบคำบรรยาย เรื่อง เจ้าอาวาส เรียบเรียงขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางการบรรยายแก่ที่ประชุมเจ้าอาวาสในที่หลายแห่ง

        ๘) เอกสารประกอบคำบรรยาย เรื่อง พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ ๔ ฉบับ เรียบเรียงขึ้น เพื่อเป็นแนวการบรรยายในที่ประชุมพระสังฆาธิการชั้นเจ้าคณะในเขตภาค ๓ ณ วัดต้นสน จังหวัดอ่างทอง

        เรื่องราวทั้ง ๘ นี้ อยู่แวดวงการคณะสงฆ์ หากได้รวมเป็นเล่มเดียวและมีโอกาสปรากฏแพร่หลายแล้ว จะเป็นประโยชน์ต่อการคณะสงฆ์ได้ไม่มากก็น้อย.

พระธรรมปริยัติโสภณ (วรวิทย์)

วัดโมลีโลกยาราม กรุงเทพมหานคร

๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๓

สารบัญ

๑. แนวการสอนวิชาพระราชบัญญัติคณะสงฆ์

บทที่ ๑ นำเรื่อง

บทที่ ๒ พระราชบัญญัติลักษณะปกครองคณะสงฆ์ ร.ศ.๑๒๑

บทที่ ๓ พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พุทธศักราช ๒๔๘๔

บทที่ ๔ พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ.๒๕๐๕

บทที่ ๕ พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๓๕

บทที่ ๖ พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ.๒๕๐๕ พ.ศ.๒๕๔๗

บทที่ ๗ พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน

๒. คำบรรยาย พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ.๒๕๐๕

๓. คำบรรยาย กฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๑๑

๔. บันทึกสรุปคำบรรยาย กฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๑๑

๕. ข้อแนะนำวิทยากร

๖. องค์กรปกครองคณะสงฆ์และการคณะสงฆ์

๗. เอกสารประกอบคำบรรยาย เรื่อง เจ้าอาวาส

๘. เอกสารประกอบคำบรรยาย เรื่อง พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ ๔ ฉบับ