ระเบียบสำนักเรียน

ระเบียบสำนักเรียนวัดโมลีโลกยาราม

ว่าด้วยการศึกษาพระปริยัติธรรม พุทธศักราช ๒๕๕๕

——————————

           เพื่อให้การบริหารศึกษาพระปริยัติธรรมของสำนักเรียนวัดโมลีโลกยาราม ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพมีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา อันเป็นผลดีแก่วัดและพระศาสนาโดยรวม

           อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์พุทธศักราช ๒๕๐๕ แก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช ๒๕๓๕ เจ้าอาวาสวัดโมลีโลกยาราม ในฐานะเจ้าสำนักเรียน จึงวางระเบียบไว้ดังนี้

           ข้อ ๑ ระเบียบนี้ เรียกว่า ระเบียบสำนักเรียนวัดโมลีโลกยาราม ว่าด้วยการศึกษาพระปริยัติธรรม พุทธศักราช ๒๕๕๕

           ข้อ ๒ ให้ใช้ระเบียบนี้ ตั้งแต่วันถัดจากวันที่ประกาศใช้เป็นต้นไป

           ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบและข้อบังคับอื่น ซึ่งขัดแย้งกับระเบียบสำนักเรียนวัด โมลีโลกยารามนี้

หมวด ๑

สำนักเรียน

           ข้อ ๔ สำนักเรียนวัดโมลีโลกยาราม มีผู้บริหารการศึกษาพระปริยัติธรรมประกอบด้วย

                   (๑)   เจ้าสำนักเรียน

                   (๒)   ผู้ช่วยเจ้าสำนักเรียน

                   (๓)   อาจารย์ใหญ่

                   (๔)   รองอาจารย์ใหญ่

                   (๕)   เลขานุการสำนักเรียน

                   (๖)   ผู้ช่วยเลขานุการ

                   (๗)   ผู้จัดการสาขา คือ ศูนย์สังฆศาสน์ธำรง ตำบลนนทรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

หมวด ๒

เจ้าสำนักเรียน

           ข้อ ๕ เจ้าอาวาสวัดโมลีโลกยาราม ซึ่งเป็นเจ้าสำนักเรียนวัดโมลีโลกยารามโดยตำแหน่งมีอำนาจและมีหน้าที่ ดังนี้

                   (๑)   พิจารณาคัดเลือกและแต่งตั้งคณะผู้บริหารการศึกษาและครูสอนของสำนักเรียน ทั้งแผนกธรรมและแผนกบาลี

                   (๒)   พิจารณาอนุมัติ หรือระงับข้อเสนอของคณะผู้บริหารการศึกษาและครูสอนของสำนักเรียนตามความเหมาะสม

                   (๓)   ควบคุมกำกับดูแลการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหารการศึกษาของสำนักเรียน และวินิจฉัยสั่งการตามควรแก่กรณี

                   (๔)   วางนโยบาย แผนงาน และ/หรือ โครงการในการบริหารการศึกษา ทั้งระยะสั้นและระยะยาว

                   (๕)   พิจารณาอนุมัติเบิกจ่ายเงินของสำนักเรียน เพื่อใช้จ่ายในการบริหารการศึกษาพระปริยัติธรรมของสำนักเรียน

         หมายเหตุ:- ผู้ช่วยเจ้าสำนักเรียนให้มีหน้าที่โดยอนุโลมตามที่เจ้าสำนักเรียนมอบหมายหรือสั่งการ

หมวด ๓

อาจารย์ใหญ่

           ข้อ ๖ อาจารย์ใหญ่สำนักเรียน มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

                   (๑)   ออกระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับการบริหารการศึกษา ตามอนุมัติของเจ้าสำนักเรียน

                   (๒)   จัดการบริหารการศึกษา ตามนโยบาย แผนงาน และ/หรือ โครงการ ตามที่เจ้าสำนักเรียนประกาศกำหนด

                   (๓)   ควบคุมและกำกับดูแลการสอนของคณะครูและการเรียนของนักเรียน

                   (๔)   ปฏิบัติงานอื่นตามนโยบายและโครงการตามที่เจ้าสำนักเรียนมอบหมายหรือสั่งการ

           หมายเหตุ:- รองอาจารย์ใหญ่ มีหน้าที่ช่วยแบ่งเบาภาระหน้าที่อาจารย์ใหญ่ตามที่ได้รับมอบหมายหรือเมื่ออาจารย์ใหญ่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้

หมวด ๔

เลขานุการสำนักเรียน

           ข้อ ๗ เลขานุการสำนักเรียนมีหน้าที่ดังนี้

                   (๑)   ทำหน้าที่ด้านธุรการของสำนักเรียนและประสานงานทั่วไป

                   (๒)   ทำหน้าที่ด้านงานสารบรรณ พิมพ์ ถ่ายเอกสารต่าง ๆ เกี่ยวกับการศึกษา

                   (๓)   จัดทำวาระและบันทึกการประชุมของสำนักเรียนทุกครั้ง

                   (๔)   รับสนองงานตามมติที่ประชุมของคณะผู้บริหารสำนักเรียน

                   (๕)   จัดหาอุปกรณ์การศึกษาทุกชนิดให้บริบูรณ์

                   (๖)   จัดทำบัญชี รวบรวมสถิตินักเรียน และเก็บรวบรวมเอกสารการศึกษาพระปริยัติธรรม

                   (๗)   จัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายเงินบำรุงการศึกษา

                   (๘)   จัดทำรายงานกิจกรรมการบริหารการศึกษาประจำปี นำเสนอคณะผู้บริหารการศึกษา เพื่อพิจารณาหาแนวทางปรับปรุงแก้ไขต่อไป

           หมายเหตุ:- ผู้ช่วยเลขานุการสำนักเรียน มีหน้าที่ตามที่เลขานุการสำนักเรียนมอบหมาย หรือเมื่อเลขานุการสำนักเรียนปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้

หมวด ๕

คณาจารย์

           ข้อ ๘ ครูสอนพระปริยัติธรรม สำนักเรียนวัดโมลีโลกยาราม มีหน้าที่ดังนี้

                   (๑)   จัดทำแผนการสอนทั้งระยะสั้นและระยะยาว ในรายวิชาที่รับผิดชอบ

                   (๒)   ปรับปรุงแก้ไขกระบวนการเรียนการสอนให้ดียิ่งขึ้น

                   (๓)   สอนซ่อมเสริมเพื่อพัฒนาสักยภาพของผู้เรียนทุกสัปดาห์

                   (๔)   เสนอแนะความเห็นในแนวทางสร้างสรรค์เพื่อการศึกษาของสำนักเรียนแก่อาจารย์ใหญ่

                   (๕)   ปฏิบัติหน้าที่ด้านการสอนอย่างเคร่งครัด ต้องแจ้งอาจารย์ใหญ่ให้ทราบทุกครั้ง

                   (๖)   ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่อาจารย์ใหญ่มอบหมาย

หมวด ๖

ผู้จัดการสาขา

           ข้อ ๙ ผู้จัดการสาขาของสำนักเรียนวัดโมลีโลกยาราม มีอำนาจหน้าที่ดังนี้

                   (๑)   ปกครองดูแลพระภิกษุสามเณรในสาขาตามที่เจ้าสำนักเรียนมอบหมาย

                   (๒)   ดำเนินกิจกรรมตามนโยบายระเบียบแผนที่สำนักเรียนวางไว้

                   (๓)   จัดหาวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน รวมถึงห้องเรียนประจำสาขา

                   (๔)   จัดหางบประมาณสนับสนุนในการบริหารการศึกษาในสาขา

                   (๕)   สรุปการดำเนินงานภายในสาขาให้เจ้าสำนักเรียนทราบทุกปี

                   (๖)   ปฏิบัติงานตามโครงการและนโยบายอื่นตามที่เจ้าสำนักเรียนมอบหมาย

หมวด ๗

นักเรียน

           ข้อ ๑๐ คุณสมบัติของนักเรียนใหม่

                   (๑)   สำหรับนักเรียนบาลีไวยากรณ์ ต้องผ่านการทดสอบการท่องบาลีไวยากรณ์ การสวดมนต์เบื้องต้น และการวัดเจตคติในการเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีตามที่สำนักเรียนประกาศกำหนด และต้องมีผู้รับรอง

                   (๒)   สำหรับนักเรียนผู้สอบผ่านชั้นใดชั้นหนึ่ง ต้องผ่านกระบวนการวัดเจตคติในการเรียนบาลี และการทดสอบเบื้องต้น ตามที่สำนักเรียนประกาศกำหนด และต้องมีผู้รับรอง แล้วแต่กรณี

                   (๓)   นักเรียนสามารถเสนอความคิดเห็นอันเป็นไปในทางสร้างสรรค์ต่อครูผู้สอนตามความเหมาะสม

           ข้อ ๑๑ ระเบียบปฏิบัติของนักเรียน

                   (๑)   มีความประพฤติเรียบร้อยดีงามตามพระธรรมวินัย และปฏิบัติตามกฎระเบียบและขนบธรรมเนียมของวัดอย่างเคร่งครัด

                   (๒)   เข้าเรียนสม่ำเสมอ หากมีกิจจำเป็นหรืออาพาธให้ลาครูสอนเป็นลายลักษณ์อักษร โดยการรับรองของเจ้าคณะ และต้องมีเวลาเรียนตลอดปีการศึกษาไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๘๐

           หมายเหตุ :- เมื่อนักเรียนขาดเรียนเกิน ๒ วัน ให้ครูประจำชั้นว่ากล่าวตักเตือน หากไม่เชื่อฟังให้ครูประจำชั้นรายงานให้อาจารย์ใหญ่และเจ้าสำนักเรียนทราบเพื่อจะได้ลงโทษตามสมควร

หมวด ๘

บทกำหนดโทษ

           ข้อ ๑๒ นักเรียนสังกัดวัดโมลีโลกยาราม จะต้องถูกลงโทษให้พ้นจากสังกัด ในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้

                   (๑)   มีเวลาเรียนตลอดปีการศึกษาไม่ถึงร้อยละ ๘๐ โดยสำนักเรียนจะตักเตือนด้วยวาจาและเป็นลายลักษณ์อักษร และตัดสิทธิ์การเข้าสอบประจำปี

                   (๒)   ไม่สนใจการศึกษาเล่าเรียนพระปริยัติธรรม

                   (๓)   มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมกับความเป็นนักเรียน

                   (๔)   สมัครเรียนหรือสมัครสอบสนามหลวงในสำนักเรียน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าสำนักเรียน

                   (๕)   ประพฤติทุจริตในการสอบสนามหลวง

หมวด ๙

ภาคเรียนและเวลาเรียน

           ข้อ ๑๓      สำนักเรียนวัดโมลีโลกยาราม กำหนดการเปิดภาคเรียน คือ

                        ๑๓.๑  แผนกธรรม

                          (๑) ภาคปกติ

                                  ก.   ภาควิสาขะ เริ่มขึ้น ๑ ค่ำ เดือน ๗ ถึง วันขึ้น ๑๓ เดือน ๘

                                  ข.   ภาคเข้าพรรษา เริ่มวันแรม ๙ ค่ำ เดือน ๘ ถึง วัน ๑๓ ค่ำ เดือน ๑๑

                          (๒)   ภาคพิเศษ เริ่มวันแรม ๕ ค่ำ เดือน ๑๑ ถึงวันขึ้น ๑๓ ค่ำ เดือน ๑๒ เป็นภาคอบรมนักธรรมก่อนสอบสนามหลวง

                   ๑๓.๒ แผนกบาลี

                          (๑) ภาคปกติ

                                  ก.   ภาควิสาขะ เริ่มวันขึ้น ๑ ค่ำ เดือน ๖ ถึงวันขึ้น ๑๓ ค่ำ เดือน ๘

                                  ข.   ภาคเข้าพรรษา เริ่มวันแรม ๙ ค่ำ เดือน ๘ ถึง วันขึ้น ๑๓ ค่ำ  เดือน ๑๑

                                  ค.   ภาคปวารณา เริ่มวันแรม ๕ ค่ำ เดือน ๑๑ ถึงวันขึ้น   ๑๓ ค่ำ เดือน ๑๒

                         ในภาคนี้ แผนกบาลีบางชั้นอาจหยุดเรียน เพื่อเอื้อเฟื้อต่อการอบรมนักธรรมก่อนสอบธรรมสนามหลวง

                   ๑๓.๓ ภาคพิเคษ

                          (๑)   เริ่มวันขึ้น ๑ ค่ำ เดือน ๕ ถึงวันแรม ๑๒ ค่ำ เดือน ๕ ภาคนี้ เป็นภาคเตรียมรับนักเรียนใหม่และชักซ้อมหลักบาลี ไวยากรณ์และชั้นประโยค ๑-๒ ชั้นประโยค ป.ธ.๓-๕ ก่อนเปิดภาควิสาขะ

                          (๒)   เริ่มวันแรม ๙ ค่ำเดือน ๑๒ ถึงวันขึ้น ๑๓ ค่ำ เดือนยี่ หยุด สอนชั้นประโยค ป.ธ.๘-๙ ให้ไปเรียน ณ โรงเรียนพระปริยัติธรรมของคณะสงฆ์ ณ วัดสามพระยา ชั้นประโยค ป.ธ.๖-๗ ให้พิจารณาตามความเหมาะสมในภาคนี้      สับเปลี่ยนครูสอนในชั้นที่คงสอนอยู่ เพื่อเร่งรัดการเรียนเป็นการภายใน โดยไม่ต้องออกคำสั่ง

                          (๓)   ชั้นประโยค ๑-๒ ชั้นประโยค ป.ธ.๓-๕ คงสอนแบบเร่งรัดตั้งแต่วันแรม ๙ ค่ำ เดือน ๑๒ ไปถึงวันแรม ๗ ค่ำ เดือนยี่ ตั้งแต่วันแรม ๙ ค่ำ เดือน ยี่ ไปถึงวันแรม ๖ ค่ำ เดือน ๓ เป็นภาคอบรมบาลีก่อนสอบสนามหลวง

           สำนักเรียนกำหนดเวลาเรียนคิดเป็นปักษ์ เดือนเต็ม ปักษ์ละ ๑๑ วัน เดือนขาด ปักษ์ละ ๑๑ วัน ปักษ์หลัง ๑๐ วัน ๆ ละ ๑ คาบ หรือ ๒ คาบ ๆ ละ ๒ ชั่วโมง ในภาคเรียนปกติให้หยุดเรียนเฉพาะวันโกนและวัดพระ ในภาคพิเศษให้หยุดเรียนเฉพาะวันสังฆอุโบสถ หากจะหยุดวันอาทิตย์แทนวันโกนก็ได้ โดยข้อกำหนดหลัก ทั้งแผนกธรรมและแผนกบาลี แต่ละชั้น ต้องมีเวลาเรียนไม่ต่ำกว่าวันละ ๓ ชั่วโมง

หมวด ๑๐

ทุนการศึกษา

              ข้อ ๑๔ สำนักเรียนวัดโมลีโลกยาราม จะถวายทุนการศึกษาแก่ผู้สอบพระปริยัติธรรมแผนกธรรมและแผนกบาลีได้ มีหลักเกณฑ์ดังนี้

                   ก. พระปริยัติธรรมแผนกธรรม

                          ๑)   นักธรรมชั้นตรี ถวายทุนการศึกษา ๑,๐๐๐ บาท และหนังสือหลักสูตรนักธรรมชั้นโท จำนวน ๑ ชุด

                          ๒)   นักธรรมชั้นโท ถวายทุนการศึกษา ๑,๕๐๐ บาท และหนังสือหลักสูตรนักธรรมชั้นเอก จำนวน ๑ ชุด

                          ๓)   นักธรรมชั้นเอก ถวายทุนการศึกษา ๒,๐๐๐ บาท

                   ข. พระปริยัติธรรมแผนกบาลี

                          ๑)   ชั้นเปรียญตรีและเปรียญโท ถวายประโยคละ ๑,๐๐๐ บาท พร้อมหนังสือเรียนในชั้นต่อไป

                          ๒)   ชั้นเปรียญเอก

                                – ประโยค ป.ธ.๗ ถวายทุนการศึกษา ๑๐,๐๐๐ บาท และหนังสือหลักสูตรประโยค ป.ธ.๘ จำนวน ๑ ชุด

                                – ประโยค ป.ธ.๘ ถวายทุนการศึกษา ๒๐,๐๐๐ บาท และหนังสือหลักสูตรประโยค ป.ธ.๙ จำนวน ๑ ชุด

                                – ประโยค ป.ธ.๙ ถวายทุนการศึกษา ๓๐,๐๐๐ บาท และเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนและการศึกษาต่อ และถวายทุนการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก

           หมายเหตุ :- การให้รางวัลแก่นักเรียนผู้สอบผ่านในแต่ละชั้นให้เพิ่มขึ้นทุกปีโดยอนุมัติของเจ้าสำนักเรียน

           ข้อ ๑๕ การพิจารณาให้รางวัลแก่นักเรียน ผู้มีความขยันมั่นเพียรในการเรียนดีมีหลักเกณฑ์ดังนี้

                   (๑)   นักเรียนผู้มาเรียนสม่ำเสมอโดยไม่ขาด ไม่ลา ตลอดปีการศึกษา ถวายทุนการศึกษาตามอนุมัติของเจ้าสำนักเรียน

                   (๒)   นักเรียนผู้สอบพระปริยัติธรรมแผนกบาลีผ่านแต่ละเดือน ลำดับที่ ๑-๓ จะได้รับทุนการศึกษาตามอนุมัติของเจ้าสำนักเรียน

           ข้อ ๑๖ การพิจารณาให้รางวัลแก่ครูอาจารย์ผู้มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น

                   (๑)   ครูอาจารย์สอนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีทุกชั้น ซึ่งมีนักเรียนสอบได้ในสนามหลวงมีจำนวนดังต่อไปนี้

                                  ก. มีนักเรียนสอบได้ร้อยละ ๕๐-๗๙ ให้รางวัลแก่ครูสอน ๕,๐๐๐ บาท

                                  ข. มีนักเรียนสอบได้ร้อยละ ๘๐-๙๙ ให้รางวัลแก่ครูสอน ๘,๐๐๐ บาท

                                  ค. มีนักเรียนสอบได้ร้อยละ ๑๐๐ ให้รางวัลแก่ครูสอน ๑๐,๐๐๐ บาท

บทเฉพาะกาล

           ข้อ ๑๕      คณะกรรมการบริหารการศึกษามีสิทธิวางระเบียบกติกาข้อบังคับ เกี่ยวกับการศึกษาพระปริยัติธรรมอันชอบด้วยพระธรรมวินัย กฎหมาย กฎระเบียบมหาเถรสมาคม ซึ่งไม่ขัดแย้งกับระเบียบนี้ โดยอนุมัติของเจ้าสำนักเรียน

           ข้อ ๑๖      ระเบียบนี้จะแก้ไขเพิ่มเติมได้ โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารการศึกษา

           ข้อ ๑๗      การตีความในระเบียบว่าด้วยการศึกพระปริยัติธรรมนี้ให้เป็นไปตามมติที่ประชุมของคณะกรรการบริหารการศึกษา

         ประกาศ ณ วันที่  ๑  พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๕

(พระเมธีวราภรณ์)

เจ้าสำนักเรียนวัดโมลีโลกยาราม